ဘုရားသခင္တကယ္ရွိပါသလား(၂)


၃) လူသားပံုသ႑ာန္ျဖင့္ လူမ်ားေရွ႕တြင္ထင္ရွားခဲ့

ရူပါရံုထဲတြင္-
“ထိုအခါ ငါၾကည့္ရႈစဥ္၊ ရာဇပလႅင္မ်ားကို တည္ထားလ်က္ရွိ၍ အသက္ႀကီးေသာသူတစ္ဦးသည္ ထိုင္ေတာ္မူ၏။ အဝတ္ေတာ္သည္ မိုးပြင့္ကဲ့သို႔ ျဖဴ၏။ ဆံပင္ေတာ္သည္ ျဖဴေသာသိုးေမြးႏွင့္တူ၏။ ပလႅင္ေတာ္သည္ မီးလွ်ံျဖစ္၏။ ပလႅင္ေတာ္ေအာက္၌ မီးစက္လွည္းဘီးရွိ၏”

(ဒံေယလ ၇း၉၊ ၁၃။ ဗ်ာ ၄း၃၊ ၅း၇)

လူလူခ်င္းတိုက္ရိုက္
အာဒံ - “ေနဧေသာအခ်ိန္တြင္ ထိုဥယ်ာဥ္၌ ထာ၀ရအရွင္ဘုရားသခင္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအသံကို လူလင္မယားတို႔သည္ၾကားလွ်င္၊ အထံေတာ္မွလြတ္ျခင္းငွါ၊ ဥယ်ာဥ္အပင္တို႔တြင္ ပုန္းကြယ္လ်က္ေနၾက၏။..” (ကမ ၻာ ၃း၈-၁၀)

ယာကုပ္ - “ယာကုပ္သည္ တစ္ေယာက္တည္းေနရစ္၍၊ လူတစ္ဦးသည္ မိုးလင္းသည္တိုင္ေအာင္ သူႏွင့္လံုးေထြးေလ၏။… သင္သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ လူႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မင္းကဲ့သို႔ၿပိဳင္၍ႏိုင္ေလၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။… ဘုရားသခင္ကိုမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ ဖူးျမင္ရေသာ္လည္း အသက္ခ်မ္းသာၿပီဟု ဆိုသတည္း။” (ကမ ၻာ ၃၂း၂၄-၃၀)

အာၿဗဟံ - “ထာဝရဘုရားသည္ မံေရသပိတ္ေတာ္နားမွာ အာၿဗဟံအား ထင္ရွားေတာ္မူသည္ အေၾကာင္းအရာဟူမူကား…” (ကမ ၻာ ၁၈)

ေယာရႈ - “ေယာရႈသည္ေယရိေခါၿမိဳ႕အနားမွာရွိေနစဥ္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ ဓားကိုဓားအိမ္မွထုတ္ကိုင္လ်က္၊ ကန္႔လန္႔ရပ္ေနသည္ကို ျမင္လွ်င္ သူ႔ထံသို႔သြား၍ သင္သည္ငါတို႔ဖက္၌ ေနေသာသူေလာ၊ ငါတို႔ရန္သူဖက္၌ ေနေသာသူေလာ…” (ေယာရႈ ၅း၁၃-၁၄)

ဒံေယလ - “ရွင္ဘုရင္က လူ ၄ေယာက္တို႔သည္ မတုပ္မေႏွာင္ဘဲ မီးထဲ၌သြား လာ၍ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ကင္းလြတ္သည္ကို ငါျမင္သည္တကား။ စတုတၳသူသည္ ဘုရားသား၏အဆင္းသ႑ာန္ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍…” (ဒံေယလ ၃း၂၅)

၄) ဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားအားျဖင့္ (သဘာဝတရား)
(ေရာမ ၁း၁၈-၂၅ ကိုေလ့လာလွ်င္)


“မိုးေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသေရကို ၾကားေျပာ၍၊ မိုးမ်က္ႏွာက်က္သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္လုပ္ေသာအရာမ်ားကို ျပသ၏။” (ဆာလံ ၁၉း၁)

“အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရာမ်ားကို ေထာက္ရႈသျဖင့္ ထာဝရတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ထာဝရအျဖစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ မ်က္ျမင္ မရေသာဘုရားသခင္၏အရာတို႔သည္ ကမ ၻာတည္သည္ကာလ မွမ၍ ထင္ရွားလ်က္ရွိၾက၏။” (ေရာမ ၁း၂၀)

“ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ သမုဒၵရာမွစ၍ အရပ္ရပ္တို႔၌ ရွိေလသမွ်တို႔ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ထံသို႔ ေျပာင္းလဲရၾကမည္အေၾကာင္း…” (တမန္ ၁၄း၁၅-၁၇)

“ထာဝရဘုရား၏ဖန္ဆင္းျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္လာၾကသည္” (ဆာလံ ၁၉း၁-၆၊ ဆာလံ ၁၀၄)

“ထာဝရဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းအသေရေတာ္” (ဆာလံ ၁၈း၇-၁၅၊ ၂၉၊ ဆာလံ ၆၆း၁-၇)

puicool

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites