ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

ျမန္မာျပည္အတြက္ခရစ္ေတာ္


သမၼာအလင္းရဲ႕ပရိသတ္ေတြအားလံုး မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ဘေလာ့ဂ္မွာ ပို႔စ္အသစ္ေတြလည္း မတင္ေပးႏိုင္တာအေတာ့္ကို ၾကာခဲ့ၿပီမို႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ အထူးပဲေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ တရားသူႀကီးမွတ္စာ ၆း ၁၁- ၁၂ က အေၾကာင္းအရာကိုအေျချပဳၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ဘုရားသခင္က ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘယ္လိုစကားေျပာေနတယ္ဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။ တဖန္ထာ၀ရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ လာ၍ ၾသဖရ႐ြာမွာ အေဗ်ဇာအမ်ိဳးသား ေယာ႐ွပိုင္ေသာ သပိတ္ပင္ေအာက္၌ထုိင္ေနေလ၏။ ေယာ႐ွသား ဂိေဒါင္သည္ မိမိစပါးကို မိဒ်န္လူတို႔မေတြ႔ေစျခင္းငွာ စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာအနားမွာ စပါးကိုနယ္လ်က္ေန၏။ ထာ၀ရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ ကိုယ္ထင္႐ွား၍ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ ထာ၀ရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူ႐ွိေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္ဒီက်မ္းခ်က္ကိုၾကည့္တဲ့အခါ ဂိေဒါင္ဟာ မိဒ်န္လူေတြကို ေၾကာက္တာေၾကာင့္ စပ်စ္သီးနယ္တဲ့တန္ဆာအနီးမွာ စပါးနယ္ေနတာကိုေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္သူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ဂိေဒါင္ကဲ့သို႔ေသာ ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ လူမွန္ေနရာမွန္မျဖစ္ဘဲ မိမိမွာ႐ွိတဲ့ဆုေက်းဇူးနဲ႔ လက္႐ွိလုပ္ေဆာင္ေနတာနဲ႔ တလြဲစီျဖစ္ေနၾကသလို ဘုရားသခင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အလွမ္းကြာေနၾကတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂တိ ၁း၇ မွာ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္သည္ ေၾကာက္တတ္ေသာစိတ္သေဘာကို ငါတို႔အားေပးေတာ္မူသည္မဟုတ္၊ တန္ခိုးပါေသာစိတ္၊ ခ်စ္တတ္ေသာစိတ္၊ ႐ွင္းလင္းေသာစိတ္သေဘာကို ေပးေတာ္မူ၏ လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အရင္ဆံုးေဖာ္ျပထားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ ဂိေဒါင္ဟာ စပ်စ္သီးနယ္တဲ့ေနရာမွာ စပါးသြားနယ္ေနသလို က်ေနာ္တို႔ေတြလည္း ဘုရားသခင္ခြဲခန္႔ထားတဲ့ေနရာကေန ဖယ္ခြာၿပီး ေဘးကင္းရာမွာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ေတာ့ အေနေခ်ာင္၊ အစားေခ်ာင္တဲ့ေနရာမွာ အသက္႐ွင္ေနၾကတာကမ်ားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာရရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာျပည္က က်မ္းစာေက်ာင္းေတြမွာ ဆိုေလ့ဆိုထ႐ွိတဲ့ ေက်ာင္းဆင္းပြဲသီခ်င္းအေၾကာင္းပါ ထည့္ေျပာမွျပည့္စံုမယ္ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က က်မ္းစာေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေက်ာင္းဆင္းပြဲဆိုရင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို အားရပါးရလက္သီးလက္ေမာင္းတန္းၿပီး ဆိုေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုေက်ာင္းဆင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ()ႏွစ္ဒါမွမဟုတ္ ()ႏွစ္ေလာက္ၾကာသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ေက်ာင္းဆင္းပြဲတုန္းက ဆိုခဲ့ၾကတဲ့သီခ်င္းေနရာမွာ  အသက္ေမြးေလာက္ေသာေဒၚလာႏွင့္ စိမ္းလန္းေသာအေမရိကသို႔ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူပါ ဆိုတဲ့ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ိဳး ေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြအားလံုး ျမန္မာျပည္အတြက္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္တကယ္ရွိၾကရင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္လာမယ့္အလုပ္မ်ိဳးဘာေတြလုပ္ၿပီးၾကၿပီလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ေနၾကၿပီလဲဆိုတာ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ လုပ္ေနေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာအေျခခ်ဖို႔၊ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ဖို႔ ေျပာေနေဟာေနေတာ့ ျမန္မာေျပာင္းလဲဖို႔၊ ျမန္မာျပည္ႏိုးထဖို႔ ……
ယံုၾကည္ျခင္းန႔ဲ ၀န္ခံေျပာဆိုတယ္ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး အ႐ူးခ်ီးပန္းေလွ်ာက္ေျပာေန႐ံုနဲ႔ တကယ္ျဖစ္လာေၾကးဆိုရင္ ေကာ ၄း ၂၀မွာ ဘုရားသခင္ကဘယ္လိုေျပာဆိုထားတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ရင္ နားလည္ႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။                                                                            အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စကား၌တည္သည္မဟုတ္၊ တန္ခိုး၌တည္၏။ ”                      က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ႐ူပါ႐ံုက တကယ္ပဲျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယ္လို႔ အႂကြင္းမဲ့ခံယူထားသလို တကယ္ပဲယံုၾကည္ထားတယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေစမယ့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးေတြကို လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုသလို၊ ၀န္တာထားတဲ့ႏွလံုးသားနဲ႔ တိက်ျပတ္သားတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြရဲ႕႐ူပါ႐ံုက အခုထမင္းေၾကာ္၊ အခုဆီထမင္းျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ဘယ္ကလာအျဖစ္ရွိေတာ့မလဲဗ်ာ။ တခ်ိဳ႕မ်ားဆိုရင္ ႐ူပါ႐ံုကိုေတာင္ အဆင့္ဆင့္ခြဲထားတာမ်ိဳးေတြရွိၾကပါတယ္။                                နံပါတ္() အေမရိကကိုေရာက္ေအာင္သြားမယ္။                                                                         နံပါတ္() က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ဖို႔ စပြန္ဆာရွာမယ္။                                                                             နံပါတ္() ေက်ာင္းၿပီးရင္ သာသနာျပဳဖို႔ စပြန္ဆာရွာမယ္၊ ျမန္မာျပည္ကိုျပန္ၿပီး သာသနာျပဳမယ္။                      အခုေျပာခဲ့တဲ့ ႐ူပါ႐ံုအဆင့္ေတြက ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးအဆင့္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ဆိုရင္ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာင္ မ်ားျပားပါလိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆြ အေမရိကကိုေရာက္ဖို႔ဆိုတာ ဘုရားသခင္အတြက္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကိုပို႔တာေလာက္မခက္ခဲပါဘူးဗ်ာ။ ဘုရားသခင္အတြက္က ဒါအေသးအဖြဲပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအေသးအဖြဲကိစၥေလးေလာက္ကို ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ေတြ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းၿပီး ဗီဇာရေအာင္ႀကိဳးစားေနၾကတယ္၊ စပြန္ဆာေတြရွာေနၾကတယ္။ သြားရဖို႔ႀကိန္းေသၿပီဆိုတာနဲ႔ ေတြ႔ေလသမွ်လူေတြ၊ အသင္းေတာ္ေတြ ဘာကိုမွခ်မ္းသာမေပးဘဲ သက္ေသခံၾကတယ္။ ဘယ္ေလာက္ရယ္ဖို႔ေကာင္းလဲေနာ္။ တစ္သက္လံုးက ဘုရားေက်ာင္းမွာ သက္ေသမခံဖူးတဲ့သူေတြ အေမရိကသြားရေတာ့မယ္လည္းဆိုေရာ ေျခတိုေအာင္ေလွ်ာက္ၿပီး သက္ေသခံလိုက္ၾကတာ …… ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းလိုက္ၾကတာ။ လြဲတာမွ အႀကီးႀကီးကိုလြဲေနတာ။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းမပါတဲ့ သက္ေသခံခ်က္ေတြမွန္သမွ်ဟာ ႂကြားလံုးေတြခ်ည္းပဲလို႔ တမန္ေတာ္ေပါလုက ေ၀ဖန္ခဲ့တာကို ဖိလိပၸိ မွာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ဖို႔ အေမရိကမွာရွိတဲ့ လူျဖဴ၊ လူမည္းသာသနာျပဳေတြက အိုးေတြအိမ္ေတြ၊  မိသားစုေတြကိုစြန္႔ၿပီး ျမန္မာျပည္ကို ၀င္ခြင့္ရဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြက အိုးေတြအိမ္ေတြ၊ မိသားစုေတြကိုစြန္႔ၿပီး အေမရိကန္သြားရဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္ …… ဒါနဲ႔မ်ား ပါးစပ္က ေအာ္ေနတာက ျမန္မာျပည္အတြက္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယ္တဲ့ …… က်ေနာ္တို႔ရဲ႕႐ူပါ႐ံုက ျမန္မာျပည္အတြက္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ဖုိ႔အေရးကို အေမရိကေရာက္မွလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္မွတ္ေနရင္ အဲဒါဘုရားေပးတဲ့႐ူပါ႐ံုမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ျဖစ္ခ်င္းျဖစ္ …… အေမရိကသြားခ်င္စိတ္မ်ားလြန္းလို႔ ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အာ႐ံုေဖာက္ျပားမႈပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
တကယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ဟာ ရိတ္သိမ္းဖို႔ ရင့္မွည့္ေနတဲ့စပါးကြင္းပါ။ အဲဒီစပါးကြင္းႀကီးကိုပစ္ထားၿပီး အေမရိကေရာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားမွာ သြားၿပီးအေျခခ်ေရးေတြကို ဦးစားေပးလံုးပန္းေနလို႔ကေတာ့ ရိတ္သိမ္းနဲ႔ လြဲပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံျခားသြားခါနီးက်မွ အရပ္တကာလွည့္၊ အသင္းေတာ္တကာလွည့္ၿပီး သက္ေသခံမယ့္အစား အခုခ်က္ခ်င္းထၿပီး သက္ေသခံလိုက္ရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလားဗ်ာ။ ဘုရားသခင္က လူတစ္ေယာက္ကို ေရြးေကာက္ၿပီဆိုရင္ အဲဒီလူအားျဖင့္ လူမ်ိဳးတစ္စုလံုး(ဒါမွမဟုတ္) တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို နိမိတ္လကၡဏာျပဳေလ့ရွိပါတယ္။ ခင္ဗ်ားကိုေရာ အဲဒီလိုအႀကံအစည္မ်ိဳးနဲ႔ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ထားတယ္ ဆိုတာ သေဘာမေပါက္ဘူးလား။ ခင္ဗ်ားျမန္မာျပည္မွာ လူလာျဖစ္တာ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား (၁၃၅)မ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ေမြးဖြားလာတာေတြဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕မေတာ္တဆလြဲေခ်ာ္မႈတစ္ခုလို႔ ခင္ဗ်ားထင္ၿပီး အေမရိကေရာက္ခ်င္ေနတာလား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခ်င္ေနတာလား။ ဘုရားသခင္အတြက္ တကယ္ပဲ အသံုးေတာ္ခံခ်င္တဲ့သူတစ္ေယာက္အတြက္ အေမရိကေရာက္မွ မစ္ရွင္တစ္ခုတည္ေထာင္ႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာေနရင္းနဲ႔ မစ္ရွင္တစ္ခုကိုျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာတည္ေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကမွာမွ ဘုရားသခင္က ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး သာသနာျပဳႏိုင္ဖို႔ ေထာက္ပံ့ႏိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာေနရင္းနဲ႔လည္း ေကာင္းႀကီးေပးေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါတယ္။ အေရးတာက ႏွလံုးသားနဲ႔အေစခံဖို႔ပါ။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးတန္ခိုးထြားမႈေတြ၊ အင္အားႀကီးမႈေတြမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက အေမရိကသြားဖို႔စိုင္းျပင္းေနၾကေသာ ယံုၾကည္သူညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေနနဲ႔ ဘ၀တိုးတက္ဖို႔၊ ပညာသင္ၾကားဖို႔ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔သြားခ်င္ကသာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေကာင္း ထင္ရွားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သာသနာျပဳဖို႔ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္နဲ႔ခေလာက္ ဆိုသလိုပါပဲ။ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ႂကြယ္၀ျပည့္စံုေသာေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားသည္ မိမိရွိေလရာအရပ္၊ ျဖစ္ေလရာလူမ်ိဳးအားျဖင့္ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ အေစခံလိုေသာ ယံုၾကည္သူတိုင္း၏ အသက္တာ၌ ျပည့္လွ်ံထင္ရွားပါေစေသာ္။
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္                                                                                                      သမၼာအလင္း ( .. ၂၀၁၁၊ တနလၤာေန႔ )

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites