ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

ယုံၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ( Rev. Khin San Maw )

Rev

ယုံၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ( About Faith )
ခရစ္ယာန္ဟူေသာအသက္တာတြင္ ယုံၾကည္ျခင္းတည္းဟူေသာဘာသာရပ္သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္က်မ္းစာက သြန္သင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယုံၾကည္သူမ်ား ဟုလည္းေခၚတြင္ သည္။ "ယုံၾကည္ျခင္းမရွိလွ်င္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႕ႏိုင္။ " (ေဟၿဗဲ ၁၁း၁၆) " ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ရမည္။" (ယာကုပ္ ၂း၄၊ ေရာမ ၃း၂၈၊ ဂလာ ၃း၁၁) ယေန႔ ခရစ္ ယာန္ေလာကတြင္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္မိမိဆႏၵ၊ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ မိမိျဖစ္ခ်င္ေသာအရာ၊ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ မိမိရည္မွန္း ခ်က္တို႔ကိုေရာေထြးတတ္ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယုံၾကည္ျခင္းကို အမွားအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ မိမိအတြက္ ေရာသူတစ္ပါးအတြက္ပါ ေကာင္းက်ိဳးမေတြ႕တတ္။ ဥပမာ-တစ္ခါကသင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးသည္ ဘုရားေက်ာင္း ဗိမာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသင္းေတာ္တြင္ အလွဴေတာ္ေငြေကာက္ခံသည္။ မိမိတတ္ႏိုင္၍မဟုတ္၊ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခုကို စာရြက္ေပၚတြင္ေရးခ်ကာ (၃)လ အတြင္း ေပးလွဴပါမည္ဟု ကတိထားရေသာ ကတိေတာ္အလွဴေငြျဖစ္သည္။ ထို(၃)လအတြင္း ယုံၾကည္ျခင္း ျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္း ေမွ်ာ္လင့္ရန္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးသည္ သူ၏စာရြက္ေပၚတြင္ သိန္း(၃၀၀)ဟုခ်ေရး သည္။ သို႔ေသာ္ (၃)လၾကာ ေသာ္ ထိုသူမေပးႏိုင္ပါ။ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေတြတစ္ဦးက "ဘာေၾကာင့္ မေပးႏိုင္ ္တာလဲ၊ ဆုမေတာင္းဘူးလား "ဟုေမးေသာအခါ ထိုသူက "ငါထီထိုးထားတယ္ေလ၊ ဘုရားသခင္ဆီမွာထီေပါက္ ဖို႔ဆုေတာင္းတာပဲ၊ ထီေပါက္ ရင္ သိန္း(၃၀၀)လွဴမယ္လို႔ ဘုရားကိုကတိေပးတယ္၊ ေပါက္မယ္လို႔လည္း ငါ ယုံၾကည္ေနတာပဲ။ အခုမေပါက္တာေတာ့မတတ္ႏိုင္ဘူးေလ "ဟုျပန္ေျဖခဲ့သည္။ ထိုအရာသည္ ယုံၾကည္ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵသာ ျဖစ္သည္။ မိမိအထဲ၌ ယုံၾကည္ျခင္းပမာဏ ရွိသေလာက္ အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။ မဟုတ္ပါက ယုံၾကည္ျခင္း သေဘာၤပ်က္ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။
ယုံၾကည္ျခင္းမဟုတ္ေသာအရာမ်ား (What Faith is not?)
၁။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ မ်က္ကန္းတစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။ (Faith is not blind)မ်က္ကန္း တစ္ေယာက္ကဲ့ သို႔ဆိုသည္မွာ မိမိအတြက္ ဘုရားသခင္လုပ္ေစခ်င္ေသာအရာကိုမျမင္ဘဲ သူတစ္ပါးလုပ္ေဆာင္ သည္ကို အားက်ၿပီးလိုက္လုပ္တတ္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေသာသူတစ္ေယာက္ေယာက္အား အတုယူျခင္း၊ အားက်ၿပီး ပုံတူကူးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ (Blind = copy other people) ဘုရားသခင္သည္ လူတိုင္းအတြက္ မတူညီေသာ အႀကံအစည္ေတာ္မ်ားစြား ရွိပါသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္မတူပါ။ ကမၻာေပၚတြင္လူသန္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လုံး၀ထပ္တူညီ တူညီျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
"အိုဘုရားသခင္အကြၽႏ္ုပ္၌ကိုယ္ေတာ္၏အႀကံအစည္တို႔သည္အလြန္ထူးဆန္းၾကယ္ပါ၏။အလြန္မ်ားျပားၾကပါ၏။
"(ဆာလံ၁၃၉း၁၇)ဟုဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးကခ်ီးမြမ္း သကဲ့သို႔မိမိအသက္တာ အတြက္ ဘုရားသခင္ ထားရိွေပးေသာ အႀကံအစည္ေတာ္တို႔ကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းေစာင့္ေမွ်ာ္ပါ။ သင္ႏွင့္တူေသာ သူ ဤကမၻာတြင္ အျခား သူမရွိပါ။
၂။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ျငင္းပယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ (Faith is not denial)
ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ျပႆနာရွိပါလ်က္ႏွင့္ျပႆနာမရွိပါဘူးဟု မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ျငင္းပယ္ေနျခင္းမ်ိဴး မဟုတ္ပါ။ ျပႆနာ အခက္အခဲရွိေၾကာင္းသိၿပီး ထိုျပႆနာကို ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျငင္းပယ္ ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အာျဗဟံႏွင့္စာရာသည္ မိမိတို႔ကေလးရရန္ အရြယ္လြန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သိထားၾကသည္။ မိမိတို႔အိုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုဟန္ေဆာင္ၿပီးမဖုံးကြယ္ပါ။ ေမွ်ာ္လင့္စရာ အေၾကာင္းမရွိမွန္း သိၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ (ေရာမ ၄း ၁၇-၂၂ ) ယုံၾကည္ျခင္းသည္ သင္၏ျပႆနာထက္ ဘုရားသခင္ဘယ္သူလဲဆိုသည့္အရာေပၚ ပို၍အာ႐ုံစိုက္သည္။
၃။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမဟုတ္ပါ။ (Faith is not neglect)
လူတိုင္းသည္ မိမိကိုယ္ ပိုင္လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ တာ၀န္မ်ားရွိသည္။ (၁တိ ၅း၈)
Everybody have responsibility for their own တစ္ခါတရံ ဘုရား သခင္အတြက္လုပ္ေဆာင္သည္။ အမႈေတာ္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆိုကာ မိသားစု ကိုမျပဳစု၊ "ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေနရစ္ၾက "ဟုဆိုကာ
ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဧ၀ံေဂလိ၊ သာသနာျပဳခရီးစဥ္ျပဳတတ္ၾကသည္။
မိမိဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ အိမ္ေထာင္အတြက္ ဘုရားသခင္ေထာက္ပံ့ေပးသည္မွာ မွန္ေသာ္ လည္း ဘုရားသခင္ၾကည့္လိမ့္မည္ဟု လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားရန္ မဟုတ္ပါ။ ထိုအရာသည္လည္း ယုံၾကည္ျခင္း မမည္ပါ။
ထိုနည္းတူစြာ ဤေလာကတြင္ ဘုရားသခင္အပ္ႏွင္းထားေသာ မိမိကိုယ္ခႏၶာကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ မိမိတာ၀န္ ျဖစ္သည္။ (၁ေကာ ၃း ၁၆-၁၇)မိမိကိုယ္ခႏၶာထဲသို႔ မေကာင္းေသာအရာမ်ား ပ်က္စီးေစေသာအရာမ်ား၊ ေရာဂါမ်ား၀င္ေရာက္ျခင္းကို အားမေပးရန္ ကာကြယ္တားဆီးဖို႔တာ၀န္ရွိသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ " ဘုရားသခင္ တာ၀န္ယူမည္၊ ကြယ္ကာမည္၊ က်န္းမာေစမည္ " ဟုဆိုကာ ေနခ်င္တိုင္းေန၊ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ စားခ်င္တိုင္း
စားေနျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းမဟုတ္။ ဥပမာ-ဦးဘသည္ေသြးတိုးေရာဂါရွိသည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ ၀က္ဆီ အလြန္ႀကိဳက္သည္။ ထိုအခါသူက " ဤအစားအစာမ်ားကို ေယ႐ႈနာမႏွင့္ေကာင္းခ်ီးေပးပါ၏။ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း က်န္းမာျခင္းျဖစ္ေစပါ။ အေႏွာင့္အယွက္ မေကာင္းမသင့္ေသာ အရာမ်ားကို ေယ႐ႈနာမျဖင့္ ဖယ္ရွားလ်က္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ သုံးေဆာင္ပါ၏ "ဟုဆုေတာင္းကာ ၀က္ဆီမ်ားကိုအတုံးလိုက္အတစ္လိုက္စားျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါက ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္ေသာ လူငယ္တစ္ဦး အား ေဆးလိပ္မေသာက္ဘို႔ရန္ႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ မိမိအဆုတ္ကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ပ်က္စီး ေစႏိုင္ေၾကာင္းေျပာျပေသာအခါ ထိုလူငယ္က"မစိုးရိမ္ပါနဲ႔ က်ေနာ့္အဆုတ္ကို ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အေသြး ေတာ္နဲ႔ ကြယ္ကာၿပီးသားပါ။ ဘုရားသခင္ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မည္လို႔လည္း ယုံၾကည္တယ္ " ဟုုုျပန္ေျဖဖူးသည္။
ထိုအရာသည္ယုံၾကည္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိမိကုိယ္ခႏၶာအေပၚမိမိတာ၀န္ရွိျခင္းကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္အား လႊဲခ်ျခင္းျဖစ္သည္။တစ္စုံတခု ေရာဂါ၀င္ေရာက္လာပါကထိုလူငယ္သည္ဘုရားသခင္အား အျပစ္တင္ေပလိမ့္မည္။
၄။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္မိုက္မဲျခင္းမဟုတ္ပါ။ (Faith is not foolish)
မိုက္မဲျခင္း က်မ္းပိုက္ တစ္ခုခုကိုစြဲကိုင္ၿပီး လြဲမွားစြာ ေကာက္ယူကာ တစ္စုံတစ္ခုလုပ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။" ယုံၾကည္ေသာသူတို႔၌ ျဖစ္အံ့ေသာနမိတ္လကၡဏာမ်ားဟူမူကား ေျမြတို႔ကို ဖမ္းကိုင္ၾကလတၲံ "ဟု ဆိုေသာ ေၾကာင့္ ျပစားလိုေသာသေဘာႏွင့္ ေျမြေတြ႕တိုင္းဖမ္းေနရန္မဟုတ္ပါ။ (မာကု ၁၆း၁၈) " ေသေစတတ္ေသာ အဆိပ္အေတာက္ကိုေသာက္စားလွ်င္ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္လတၲံ "ဟုက်မ္းစာဆိုေသာေၾကာင့္ အဆိပ္ ေသာက္ျပန္ရန္မဟုတ္။ "က်မ္းစာထဲတြင္ ေပတ႐ု ေရေပၚလမ္းေလွ်ာက္သည္ "ဟုဆိုကာ ေရေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျပရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ထိုအရာသည္မိုက္မဲျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ မလြဲမ ေရွာင္သာထိုအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ဘို႔ရန္ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ရွိလာပါကလည္း ဘုရားသခင္သည္ နိမိတ္ လကၡဏာျပဳပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ျပစားဘို႔ရန္ (သို႔) ၀ါၾကြားဖို႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ မဟုတ္။
၅။ ယုံၾကည္ျခင္သည္ခံစားခ်က္မဟုတ္ပါ။ (Faith is not feeling)
ဥပမာ-လူငယ္တစ္ဦးသည္ ေခ်ာေမာလွပေသာ မိန္းမငယ္တစ္ဦးကို ေတြ႕ၿပီးေနာက္ ထိုမိန္းမငယ္ကို စြဲလန္းတမ္းတေသာ ခံစားခ်က္ျဖင့္ "ေယ႐ႈနာမနဲ႔ ငါ့အတြက္ျဖစ္တယ္၊ အျခားသူနဲ႔မႀကိဳက္သြားဘို႔ အေသြး ေတာ္နဲ႔သူ႕ကို ကာကြယ္ပါတယ္၊ ေယ႐ႈနာမ နဲ႔သိမ္းပိုက္ပါတယ္ "ဟုဆုေတာင္းကာ သူ႕အတြက္ပဲ ျဖစ္လာ ရမည္ဟု ယုံၾကည္ေနပါေသာ္လည္း အခ်ိန္တန္ ေသာအခါ ထိုမိန္းမငယ္သည္ အျခားသူတစ္ေယာက္ႏွင့္ စုံဖက္သြားပါလွ်င္ အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ ထိုလူငယ္သည္ စိတ္ပ်က္ျခင္းႀကီးစြာႏွင့္ ဘုရားသခင္ ကို အျပစ္တင္လိမ့္မည္။ ယုံၾကည္ျခင္းသေဘၤာပ်က္ေလၿပီ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တြင္ခံစားမႈရွိၾကေသာ္လည္း ခံစားမႈျဖင့္ အသက္မရွင္ရပါ။ ယုံၾကည္ျခင္းရွိလွ်င္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ သည္။ ၀မ္းနည္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ ေရြးယူႏိုင္သည္။
ယုံၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ေျပာေသာစကား၊ ဘုရားသခင္ေပးေသာ အတည္ျပဳခ်က္ ေပၚတြင္သာ အေျခခံရသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံသည္။ (Faith always base on the Word of God ) ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အတိုင္း (သို႔)ဘုရားေျပာသည့္အတိုင္းအသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္။ (ဴငလငညါ ဘပ ္ေငအ့ ာနေည် ူငလငညါ ဘပ အ့န ႊၽသမိ သ္ ြသိ) ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းအသက္ရွင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အတိုင္း (သို႔) ဘုရားသခင္ေျပာသည့္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ (Living by faith means living by the Word of God) ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပၚတြင္ အၿမဲတမ္းအေျခခံသည္။
ေပတ႐ုက ေရေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ေပတ႐ုက ေရေပၚတြင္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႕ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ႏွင့္သူေလွ်ာက္သည္မဟုတ္။ ခရစ္ေတာ္ထံမွ "လာခဲ့ေလာ့"ဟူေသာမိန္႔ေတာ္မူသံကို သူၾကား သည္။ (မႆဲ ၁၄း၂၉) ၾကားသည့္အတိုင္း ေပတ႐ု နာခံသည္။ ေရေပၚတြင္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ဘူးသည္။ ထိုနည္း တူစြာ မိမိ၏အိမ္ေထာက္ဘက္အတြက္လည္း ဘုရားသခင္ထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ သင္ရရွိဘို႔လိုသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ထိုသူႏွင့္တစ္သက္လုံးလက္တြဲရန္ သင့္ႏွလုံးသားထဲ၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းအုပ္စိုးေနဘို႔လိုသည္။ " သူ႕ထက္သာ တာရွိလာလွ်င္"ဟုသင္စဥ္းစားမိလွ်င္ သင္စိတ္မႏိုင္ေသးပါ။ ဘုရားသခင္ေပးေသာ သူျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ သူ႕အားတစ္သက္လုံးလက္တြဲသြားရန္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္စိတ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံမွာ စကားေတာ္(သို႔)အတည္ျပဳခ်က္ရမွသာလွ်င္ "သူဟာငါ့အတြက္"ဟူေသာ ယုံၾကည္ျခင္း ထားပါ။ ျပည့္စုံလာမည္။
က်မ စကာၤပူတြင္ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္စဥ္အခါ သြားလိုေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေမရိကတြင္ Winter Bible Seminaryသင္တန္းတစ္ခုတက္ေရာက္ရန္ ေက်ာင္းမွစီစဥ္ခဲ့ ပါသည္။ က်မ အတြက္ႀကီးမားလွေသာ ခရီးစရိတ္ ႏွင့္တည္းခိုခမ်ားအပါအ၀င္အခက္ခဲဆုံးမွာ ေက်ာင္း သားဗီဇာ(၆)လ သက္တမ္းသာရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူတစ္ေယာက္အတြက္ အေမရိကန္ဗီဇာ ရဖို႔ရန္လုံး ၀မေသခ်ာပါ။ သြားခ်င္လွပါေသာ္လည္းယုံၾကည္ ျခင္းျဖင့္သြားကိုသြားရမည္ဟုလူေရွ႕တြင္က်မမေျပာရဲပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ဘုရားသခင္ထံမွ အတည္ ျပဳခ်က္ကိုက်မမရေသးပါ။ က်မႏွင့္ရင္းႏီွးေသာ သင္းအုပ္ဆရာႀကီးတစ္ပါး ႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါက်မ ဤကိစၥအတြက္ဆုေတာင္းေပးရန္သူ႕အားေျပာျပမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ထိုဆရာႀကီး က"ဘုရားသခင္သြားခိုင္းမွာမဟုတ္ဘူး၊ သြားရင္လည္းမင္းျပန္လာမွာမဟုတ္ဘူး၊ ငါလည္းမယုံပါဘူး "ဟုသာ ေျပာခဲ့သည္။ ထိုစကား ေၾကာင့္က်မအလြန္၀မ္းနည္းစြာဘုရားသခင္အား ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ "ကိုယ္ေတာ္ က်မကိုယုံ လွ်င္လႊတ္ပါ၊ မယုံလွ်င္လမ္းပိတ္ေပးပါ"ဟု မ်က္ရည္က်လ်က္ဆုေတာင္းေသာအခါ ဘုရား သခင္က"ငါ့သမီး မင္းကိုငါယုံၾကည္တယ္"ဟုျပန္ လည္စကားေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုစကားေတာ္သည္ က်မဗီဇာ ရမည္ဟုဘုရားသခင္ ထံမွအတည္ျပဳခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္က်မ ကိုယုံၾကည္ စိတ္ခ်မႈေၾကာင့္ အဆမတန္၀မ္းေျမာက္ ရသည္။ ထို႕ေနာက္အေမရိကန္သံ႐ုံးမ၀င္မီပင္ က်မဗီဇာရၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကို သင္တန္းသြား တက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်မယုံၾကည္ေနသည္။ ယုံၾကည္သည့္အတိုင္းပင္ က်မ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ေျပာျပသည္။ တခ်ိဳ႕က "ဗီဇာမရေသးပဲ ေလွ်ာက္မ ေျပာနဲ႔၊ မရရင္အရွက္ ကြဲဦးမယ္" ဟုေျပာၾကေသာ္ လည္းဘုရားသခင္၏ အသံေတာ္ကို ေပတ႐ုကဲ့သို႔ က်မရထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သံသယ မရွိပါ။ အခ်ိန္တန္ေသာအခါဘုရားသခင္သည္ ဗီဇာရရွိေစ ၿပီးလိုအပ္ေသာခရီးစရိတ္၊ တည္းခိုရန္ ေနရာမ်ား ကိုျပင္ဆင္ေပးၿပီး ထိုခရီးစဥ္အထေျမာက္ေစခဲ့ ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္မွန္ကန္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ေျပာေသာစကား(သို႔)ဘုရားသခင္ထံမွအတည္ျပဳခ်က္ေပၚတြင္သာ အေျခခံပါသည္။ မွားယြင္း ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းထားရွိျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို၀မ္းနည္းစိတ္ပ်က္ေစ႐ုံမွ်မက ဘုရားသခင္ကိုသာ အျပစ္ တင္မိေပလိမ့္မည္။ အမ်ားေရွ႕တြင္လည္းသက္ေသခံခ်က္မေကာင္း ႏိုင္ပါ။
သို႕ေသာ္မွန္ကန္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းရွိျခင္း သည္မိမိအသက္တာတြင္၀မ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္း စုံလင္ေစ ႐ုံမွ်မက သူတစ္ပါးေရွ႕တြင္လည္းဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစပါသည္။
Credit to>> Exit Youth Journal

ေျပာင္းျပန္စီးႏိုင္ၾကေစခ်င္

Pyoung Pyan See

လူတိုင္းမွာ သားသမီးမရွိႏိုင္ၾကေပမဲ့ လူတိုင္းမွာ မိဘရွိၾကပါတယ္။ သားသမီးေတြကို ပညာေတြ၊ ရာထူး၊ စည္းစိမ္ေတြနဲ႔ မပူမပင္၊ မေၾကာင့္မက်ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္သူမ်ား၊ ျပင္းထန္တဲ့ ဘ၀ရဲ႕ ေလာကဓံေတြေၾကာင့္ ရင္ေသြးငယ္ေတြကို သူမ်ားတကာေတြလို ထားခ်င္ေပမဲ့မထားေပးႏိုင္ခဲ့သူမ်ား၊ ထားရေကာင္းမွန္းမသိလို႔ မထားျဖစ္ခဲ့သူမ်ား စသျဖင့္ မတူညီႏိုင္ခဲ့ၾကေပမဲ့ အားလုံးေသာ သူမ်ားဟာ မိဘေတြပဲဆိုတာ ဘယ္သူမွမျငင္း၀ံ့ပါဘူး။ က်မသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ေျပာတယ္ "မိဘကို ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးကို သားသမီးေတြက ဘယ္ေတာ့မွ မခံယူထိုက္ပါဘူး၊ ခံယူထိုက္တာက မျပည့္စုံဘူးလို႔ ထင္တဲ့ကြက္လပ္ကေလးကို ျဖည့္စြက္နားလည္ေပးဖို႔ပဲ လိုတာပါတဲ့ "။ သူေျပာတဲ့ စကားေလးက က်မႏွလုံးသား ထဲကို ပ်ားရည္ျမစ္ေလးတစ္စင္း အျဖစ္စီးဆင္း ေစခဲ့ပါတယ္။ တကယ့္ကို တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ စကားေလးတစ္ခြန္းပါ။ မိဘေတြက က်မတို႔ကို ေကြၽးေမြးျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ၾကတာ အျပည့္၀ဆုံးနားလည္ ခံစား ေပးၿပီး အဆုံးစြန္အထိ စြန္႔လႊတ္ခ်စ္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ညေရးညတာ အိပ္ေရးပ်က္ခဲ့ရတာ၊ ကိုယ့္အတြက္အခြင့္အေရး အားလုံးနီးပါးကို ေပးလိုက္ရတာ၊ အခ်ိန္ေတြ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကရတာေတြဟာ ေျပာလို႔လည္းမကုန္ ေရးမျပတတ္ေအာင္ မ်ားျပားတာ လူတိုင္းအသိပါပဲ။
လူဆိုတဲ့ က်မတို႔တစ္ေတြဟာ မိမိဘ၀တက္လမ္းအတြက္ ေရွ႕ကိုပဲတိုးၿပီး အၿမဲတမ္းခရီးဆက္ေနၾကရတဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ မိမိကိုယ္ကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ၾကလို႔ဆိုတာ ဖြင့္မေျပာၾကေပမယ့္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မခ်စ္ႏိုင္ေသးခ်ိန္၊ မခ်စ္တတ္ေသးခင္မွာ မိဘကို မွီခိုခဲ့ၾကပါတယ္။ မိဘေတြဆီကေန ရႏိုင္သေလာက္ ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ က်မတို႔ဟာ မိဘေတြရဲ႕အေသြးကိုစုပ္ယူၿပီး တြယ္ကပ္ ေနၾကတဲ့ ကပ္ပါးေကာင္ေတြေလးလိုပါပဲ။ အခ်ိန္တန္အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ ေရွ႕ကို တက္ဖို႔ ႀကိဳးစား ၾကျပန္ တယ္။ အဲဒီလို ေရွ႕ကိုပဲ ခ်ီတက္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ ထမင္းမစားတတ္ခင္က ထမင္းခြံ႕ေကြၽးခဲ့တဲ့မိဘ၊ လမ္းမ ေလွ်ာက္ႏိုင္ခင္ကခ်ီပိုးေပးခဲ့တဲ့မိဘကို မျမင္ကြယ္ရာ က ေခ်ာင္ေလးတစ္ေခ်ာင္မွာ ခ်န္ထားခဲ့ တတ္ၾကပါတယ္။ သတိမမူ ဂူမျမင္ဆိုသလို ႀကီးမားတဲ့မိဘေက်းဇူးကို သတိမထားမိပဲ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြက ေလာကႀကီးရဲ႕ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလို႔ပဲ သေဘာထားမိတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဆပ္လို႔မကုန္ႏိုင္တဲ့ မိဘေက်းဇူး ေတြကိုနားလည္တု႔႔ံျပန္ေပးဖို႔ဆိုတာ သားသမီးေတြအတြက္ ဘ၀ေပးတာ၀န္တစ္ခုအေနနဲ႔ ရွိေနခဲ့တာပါ။
လူတစ္ေယာက္နဲ႔ စကားေျပာၾကည့္ဖူးပါတယ္။ သူကယဥ္ေက်းတယ္၊ ေဖာ္ေရြတယ္၊ အေသာက္အစား ကင္းတယ္၊ အလုပ္ႀကိဳးစားတယ္ စိတ္မေကာင္းစရာက သူ႕မိဘေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနတာ သုံးႏွစ္ ရွိၿပီတဲ့။ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ ျပည့္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရက္သားနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္တာလဲလို႔ ေမးၾကည့္မိတယ္၊ ဒီလိုပဲ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ေဒသျခားၿပီး ထြက္လာခဲ့တယ္၊ အစပိုင္းေတာ့အား လပ္ရက္ေတြမွာ အိမ္ကိုျပန္ျဖစ္တယ္၊ ေနာက္ပိုင္း မျပန္ျဖစ္၊ မျပန္ျဖစ္နဲ႔ အခုဆို (၃) ႏွစ္ရွိသြားၿပီတဲ့။ တကယ္ဆို အေျခအေနေတြ၊ အခ်ိန္အခါေတြေပးရက္နဲ႔ သူမျပန္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။
မိဘေတြက သားသမီးေတြကို သူတို႔ထက္တဆင့္ပိုျမင့္တဲ့ ေနရာတစ္ခုကို တင္ေပးလိုက္ၾကၿပီး တစ္ဘ၀လုံးပုံၿပီးခ်စ္ရတဲ့ အဲဒီသားသမီးေတြအတြက္ တဆင့္နိမ့္တဲ့ေနရာမွာပဲ ေပ်ာ္ေနႏိုင္ၾကသူေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ လူသားထဲက လူသားေတြပဲမို႔ အားငယ္၀မ္းနည္းတာေတြခံစားတတ္ၾကရစၿမဲမို႔ သားသမီးေတြ၀န္းရံၿပီး ေနခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြကို ေတာင့္တမိတတ္ၾကမွာပါပဲ။ က်မတို႔ အားငယ္တဲ့အခ်ိန္၊ လမ္းမွားေပၚ ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ မိဘေတြက အားေပးခဲ့တယ္၊ လမ္းျပေပးခဲ့၊ ႏွစ္သိမ့္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။
အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ မေပးလို႔ မိဘနဲ႔အတူ ေနခ်င္ေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မေနႏိုင္တဲ့ သူေတြကို နားလည္စာနာေပးႏိုင္ေပမယ့္ ခုနကေရွ႕မွာေျပာသြားတဲ့ သူအေၾကာင္းျပန္စဥ္းစားၾကည့္တဲ့ အခါအေျခအေနေပးခဲ့ရက္နဲ႔ အခုလိုျဖစ္တာေတာ့ အေျဖမရွာတတ္ခဲ့ပါဘူး။
အစဥ္အလာ ေရဆိုတာ ျမင့္ရာမွနိမ့္ရာသို႔သာ စီးဆင္းၿမဲပါ။ ဒီသေဘာတရားအတိုင္း မိဘေတြဘက္ကပဲ အႏြံတာခံေပးဆပ္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ ခုေခတ္မွာေတာ့ ေခတ္မွီတဲ့နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ နိမ့္ရာမွာရွိေနတဲ့ေရကို ျမင့္ရာဆီ စီးေစႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ က်မတို႔တေတြဟာ ေခတ္ေနာက္ၾကတယ္လို႔ အေျပာမခံခ်င္၊ အထင္မခံခ်င္ၾကပါဘူး။ ေခတ္ေရွ႕မေျပးႏိုင္ရင္ေတာင္မွ ေခတ္နဲ႔တန္းတူ ေနခ်င္ၾကပါတယ္။ ေခတ္ေတြေျပာင္းလဲတိုးတက္လာတာ နဲ႔အမွ် က်မတို႔ရဲ႕ အရင္တုန္းက အေတြးေတြ၊ အယူပဲရွိၿပီး ျပန္ေပးဆပ္ဖို႔ ေမ့ေနခဲ့တာေတြကို ေျပာင္းလဲၿပီး မိဘေက်းဇူး ဆပ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ ဘ၀ေပးတာ၀န္ကို သဲပြင့္ေလးတစ္ပြင့္ အျဖစ္ တတ္စြမ္းသေလာက္ ထမ္းေဆာင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီကမၻာေျမႀကီးဟာ လွပေနမွာပါ။
သားသမီးတိုင္း မိဘေမတၲာကို နားလည္ခံစားတတ္ၿပီး မိဘေက်းဇူးဆပ္ႏိုင္တဲ့၊ ဆပ္ခြင့္ရတဲ့ သူေတြျဖစ္ႏိုင္ၾက ပါေစလို႔ဆုေတာင္းရင္း ။

ေျဖာင့္မတ္သူ

right

အေျချပဳက်မ္း။ မႆဲ ၆း၃၃၊ ၂ေကာ ၅း၂၁၊ ဆာလံ ၁း၆၊ ဆာလံ ၃၇း ၁၈-၁၉၊ ၂၃-၂၄
ေျဖာင့္မတ္သူ
ေျဖာင့္မတ္သူဆိုတာဟာ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ့ေရွ့မွာ အျပစ္တစ္ခါမွ်မလုပ္ဖူးတဲ့သူတစ္ေယာက္ကဲ့သို့ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာရပ္တည္နိုင္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ယေန့ ကြ်န္ေတာ္တို့ရွာရမယ့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ဆီမွာရိွတဲ့ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကိုရွာမယ္ ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ေရွ့မွာ မမွန္ကန္တဲ့အသက္ရွင္မႈေတြေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ရဲ့ေရွ့မွာ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူလို့ ေခၚျခင္းကိုခံနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ အျပစ္ေတြေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ရဲ့ေရွ့ေတာ္မွာ ဘယ္လိုမွေျဖာင့္မတ္ေသာသူတစ္ေယာက္မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ေရြးနုတ္ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို့ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ေရွ့ေမွာက္မွာ ေျဖာင့္မတ္သူေတြျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ၾကိုးစားမႈေၾကာင့္ရလာတဲ့ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္ ရလာတဲ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ရလာတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ကိုယ္ပိုင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအျဖစ္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈအားျဖင့္ရွာေဖြရယူနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ရတဲ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မီွခိုေနေသးသေရြ႕ဘုရားသခင္ရဲ့ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ အသက္ရွင္လႈပ္ရွားသြားလာမႈတစ္ခုစီတိုင္းမွာ ဘုရားသခင္ရဲ့အသိအမွတ္ျပုျခင္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းရိွေနတာျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ေန့စဥ္ အသက္တာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို့လိုပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈမွာ ကြ်န္ေတာ္တို့ကို ဘုရားသခင္က ပစ္ပယ္ထားသြားျပီလား။ ခံေနရတဲ့ျပႆနာအားလံုးကို ဘုရား သခင္ကမျမင္ဘူးလား။ ေအာ္ဟစ္ဆုေတာင္းသံေတြကို ဘုရားသခင္မၾကားေတာ့ဘူးလားလို့ ဘုရားသခင္ကို ျပန္ျပီး ေမးခြန္း ထုတ္တဲ့ေန့ရက္ေတြပဲျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အေျခအေနကိုျပန္ျပီးဆင္ျခင္ရမယ့္အေျခအေနျဖစ္လာပါျပီ။
ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေပၚမွာ ရပ္တည္ေနေသးလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မိမိရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းေပၚမွာ ရပ္တည္ေနတာလား ဆိုတာကိုခဲြျခားသိဖို့လိုလာျပီျဖစ္တယ္။ သူမ်ားတကာလို အဆင္မေျပတိုင္း ဘုရားသခင္ကိုအျပစ္တင္ဖို့မဟုတ္ဘဲ ဘုရားကိုပိုျပီးဖက္ရမ္းဖို့ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့လုပ္ ေဆာင္နိုင္စြမ္းအားကို အမီွမျပုဘဲ ဘုရားသခင္ကို ယခုလက္ရိွအေျခအေနထက္သာ၍ အမီွျပဳဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ကတိေတာ္
ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ေန့ရက္ကာေတြကို ထာဝရဘုရားသိမွတ္တယ္လို့ဆိုပါတယ္။ ေျဖာင့္မတ္သူေတြရဲ့ အေမြဥစၥာကိုလည္း အစဥ္အျမဲတည္ေစမယ္လို့ဆိုထား ပါတယ္။ ခက္ခဲတဲ့အခိ်န္ကာလမွာ မ်က္နွာမပ်က္ရ။ ယေန့ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အေျခအေနအျဖစ္အပ်က္ေတြက အရင္ကနဲ့မတူဘဲ၊ အေတာ့္ကိုခဲယဥ္းတဲ့ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန့ထိ ဝစြာစားရတဲ့အခြင့္၊ ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္နိုင္တဲ့အခြင့္ကို ေက်းဇူးေတာ္ အားျဖင့္ခံစားရသလို၊ အစာေခါင္းပါးတဲ့အခိ်န္ကာလမွာေတာင္ ဝစြာစားရမယ္လို့ ဘုရားသခင္ ကတိ ေပးထားပါတယ္။
ေျဖာင့္မတ္ေသာသူရဲ့ေျခလွမ္းေတြကို ထာဝရဘုရားနွစ္သက္ေတာ္မူ၏တဲ့။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္ေပမယ့္ ေလာကဓံတရားေအာက္မွာ တစ္ခါတရံလဲက် နိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဘုရားသခင္ဟာ ဆံုးရံႈးျခင္း အျဖစ္သို့ေရာက္ရတဲ့အခြင့္မေပးဘူး။ လဲက်ေပမယ့္ အဲဒီလဲက်မႈကေန ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ထူမမယ္လို့ဆိုထားပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ခ်စ္ေသာညီအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ားဟာ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္သလား၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မီွခိုသူျဖစ္မယ္ဆိုရင္ လက္ရိွအေျခအေန ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်မေနပါနဲ့။ ဘုရားသခင္ဟာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ထဲကေန ကြ်န္ေတာ္တို့ကို အသိအမွတ္ျပုအေရးယူေပးရံုသာမကဘဲ သူ႕ရဲ႕ကတိေတာ္ အတိုင္း ရိွတဲ့အေျခအေနအရပ္ရပ္ကေန ေရြးနုတ္ကယ္တင္ေတာ္မူမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားရွင္ရဲ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေပၚမွာ မီွခိုအားထားလ်က္ အသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းေသာသူ အေယာက္စီ တိုင္းျဖစ္ပါေစ...

ေလေျပ (EXIT)

အခ်စ္ကိုခံစားနားလည္ျခင္းအထီးက်န္အိပ္မက္ကေန
ႏိုးထလာတဲ့အရုဏ္ဦးမွာေပါ့
ငါ့နံနက္ခင္းရဲ့အလင္းေရာင္ေလးကို
အၿပံဳးတစ္ပြင့္နဲ႔ေတြ႔လိုက္ရတယ္ ။
အခ်စ္ဆိုတာ....ဒါလားလို႔
ဘုရားသခင္ကိုေမးေတာ့
ဘာမွမေျဖဘဲၿပံဳးေတာ္မူတယ္ ။
အခ်စ္ဆိုတာဘာလဲ .......
ေပးဆပ္ျခင္းလား
ရယူျခင္းလား
ေ၀၀ါးလုိ႔ေနရင္း
ကိုယ့္ရင္ဘတ္ကိုငံု႔ၾကည့္ေတာ့
နံရိုးတစ္ေခ်ာင္းမရွိေတာ့ဘူး
အဲဒီလစ္ဟာမႈတစ္ခုနဲ႔
နားလည္သိတတ္လာခဲ့......
အခ်စ္ဆိုတာ ဒါပါပဲ ........။ ။

ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္စီးဆင္းလာေသာယုံၾကည္ျခင္း(Evn. Christopher Alam)


ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က "ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ သည္ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ " (ေဟၿဗဲ ၁၀း၃၈)
ဤက်မ္းစား၌ဆိုထားသည့္အတိုင္း ေယ႐ႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာယုံၾကည္ျခင္းသည္ အေပၚယံရွိ႐ုံသာရွိရန္မွ်ေလာက္ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယုံၾကည္ျခင္းထဲ၌ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ႏွစ္ျမႇပ္အသက္ရွင္ ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ခရစ္ယာန္အသက္တာအတြက္ အလြန္အေျခခံက်ေသာ အသက္ရွင္မႈပုံစံျဖစ္သည္။
ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းဆိုသည္မွာ အသက္ရွဴရာတြင္လည္းယုံၾကည္ျခင္း၊ ယုံၾကည္ျခင္း အေၾကာင္းကိုသာေတြးေတာျခင္း၊ ယုံၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းကို သာေျပာထုတ္ျခင္း ၊ ယုံၾကည္ျခင္း ထဲ၌သာေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာရွင္မႈပုံစံသည္ ယုံၾကည္ျခင္း၌ သာအေျခခံ႐ုံမွ်မက ထိုယုံၾကည္ျခင္းထဲတြင္ အျမစ္စြဲလွ်က္ အသက္ရွင္ေသာအသက္တာကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထားရွိရမည့္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ကရာနီကုန္းေတာ္ေပၚမွ စီးဆင္းခဲ့ေသာ သခင္ေယ႐ႈအေသြးေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းအေပၚတြင္သာမွီတည္၍ ထိုအထဲ၌သာ စီးဆင္းေနရန္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာထဲ၌ "သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူတို႔သည္ ငါတို႔အနာေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို ယူတင္ေဆာင္ရြက္ေလ၏ ။ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္ဆုံးမ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူျခင္း ကိုလည္းေကာင္း ခံေသာသူျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔သည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ။ ထိုသူတို႔ဥည္ ငါတို႔လြန္က်ဴးျခင္း အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ နာက်င္စြာထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏ ။ ငါတို႔၏ၿငိမ္သက္ျခင္းခ်မ္းသာကိုျဖစ္ေစသာ ဆုံးမျခင္းသည္ သူ႕အေပၚသို႔ေရာက္၍ သူခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္အနာေပ်ာက္လ်က္ ရွိၾက၏ ။ (ေဟရွာ ၅၃း၄-၅ )
က်မ္းစာထဲ၌ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ား၊ အနာေရာဂါမ်ားႏွင့္ က်ိန္ျခင္း အမဂၤလာမ်ား အားလုံးကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာမွ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ယူေဆာင္သြားျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ က်မ္းမာျခင္းႏွင့္ လြတ္ျခင္းခ်မ္းသာ၊ ေကာင္းစားျခင္းမ်ားကို ခံစားေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အသက္ရွင္ေနေသးသေရြ႕ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေရြးယူခဲ့ေသာ ေကာင္းခ်ီးမ်ားသည္ စာရြက္ေပၚတြင္ ေရးသားထားေသာအရာသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အသက္တာတြင္ လက္ေတြ႕ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ဤခရစ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာအရာမ်ားကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ ပိုင္ဆိုင္ခံစားရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ အေသခံ၍ ျပန္ထေျမာက္ေတာ္ မူျခင္းအားျဖင့္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေရြး၀ယ္ေပးခဲ့ေသာအရာမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူညီေသာသြန္သင္မႈႏွစ္မ်ိဳးကို သတိထားမိခဲ့ပါသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာမႈမ်ား ႏွင့္လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ သြန္သင္မႈမ်ားကိုေတြ႕ရၿပီး သြန္သင္မႈႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆင္တူ ေသာ္လည္းအမွန္တကယ္တြင္ လုံး၀ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ သြန္သင္မႈႏွစ္ခုတြင္ တစ္ခုသာလုံး၀မွန္ကန္ သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုအရာကို " တရား၀င္ယုံၾကည္ျခင္း " သို႔မဟုတ္ " ပညတ္တရားအေျခခံေသာ ယုံၾကည္ျခင္း "ဟု ကြၽႏု္ပ္ခြဲျခားလိုပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွေကာင္းခ်ီးမ်ားကို "ယုံၾကည္ျခင္းနိယာမ "ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္မည္ ဟုနားလည္ၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္သုံးယုံၾကည္ေသာအခ်ိန္မွသာ လက္ေတြ႕အမွန္ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္း နိယာမဟုဆိုရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၀ိညာဥ္ထဲမွ အားႀကီးေသာယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ခုကို ျပဳရန္စတင္ေျခလွမ္းလွမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအရာကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပဳေပးရန္ အဆင္သင့္ အေနအထားတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ရပ္တည္ေပးေနေၾကာင္း သိေသာအထူးသိျခင္းအားျဖင့္ စတင္လႈပ္ရွား ျပဳမူျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အေၾကာင္း အရာအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔စတင္ ေျခလွမ္း လွမ္း လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ထိုေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္အတူ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
"ပညတ္တရားအေျခခံေသာယုံၾကည္ျခင္း"တြင္ယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္နိမိတ္လကၡဏာတစ္စုံတစ္ခုျဖစ္
လာရန္အတြက္ မိမိ၏ကိုယ္တိုင္ယုံၾကည္ျခင္း၊ ၀န္ခံျခင္းမွစသျဖင့္ မိမိတတ္စြမ္းႏိုင္မႈကို အေျခခံကာ ယုံၾကည္ရသည္။ ဤေနရာ၌ ၀န္ခံျခင္းဟုဆိုရာတြင္ ႏႈတ္ကပပတ္ေတာ္က ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံနည္း လမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေပၚတြင္ လုံးလုံးလ်ားလ်ားယုံၾကည္ရမည့္အစား မိမိ၏လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ ထားေသာ ယုံၾကည္ျခင္းကို ပိုမို၍အေျခခံအားကိုးေၾကာင္း သတိျပဳမိမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ကအမႈျပဳမည္ဟု ယုံၾကည္ေသာ္လည္း မိမိသည္ ပထမဦးစြာ လႈပ္ရွားမည့္သူျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ သည္ အမႈအရာတစ္စုံတစ္ခုျဖစ္လာရန္အတြက္ အေရးပါမႈတြင္ ဒုတိယဦးစားေပးအဆင့္သာ ထားၾကသည္။ မိမိျပဳမည့္အမႈအရာျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အဓိကတာ၀န္သည္ မိမိတာ၀န္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာၿပီး ေယ႐ႈေပၚတြင္ရွိမေနတတ္၊ ထြက္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးရလဒ္သည္လည္း ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာႏွင့္ ဂ႐ုဏာတရားေပၚတြင္မူတည္ရမည့္အစား မိမိ၏ဆုေတာင္းႏိုင္စြမ္း၊ ယုံၾကည္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ၀န္ခံေျပာထုတ္ႏိုင္စြမ္း ေပၚတြင္မူတည္ေနသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤယုံၾကည္ျခင္းသည္ " ယုံၾကည္ျခင္း၏အေတြးအေခၚ " ဟုဆိုရမလိုပင္၊ ယုံၾကည္ျခင္းအေပၚတြင္ အမွန္တကယ္အေျခခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ အလုပ္ျဖစ္မျဖစ္ေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။
က်မ္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားယုံၾကည္ျခင္းတစ္မ်ိဳးမွာ " ေက်းဇူးေတာ္ကိုအေျခခံေသာယုံၾကည့္ျခင္း " ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ အသက္မရွင္ပါက အလုပ္ (ပညတ္)အားျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္အမ်ားစုအသက္တာတြင္ ဤအရာႏွစ္ခုကို " ေရာသမေမႊ "တတ္ၾကသည္။ " ေရာသမေမႊ "ပါက မည္သည့္အရာမွ်ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလုံး၀ေရာစပ္၍ မရေသာအရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္ က်မ္းစာ၌ "ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ရွိလွ်င္၊ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္အားျဖင့္မရွိ၊ရွိလွ်င္ေက်းဇူးသည္ေက်းဇူးမဟုတ္။ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္အားျဖင့္ရွိလွ်င္ ေက်းဇူးအားျဖင့္ မရွိ၊ ရွိလွ်င္ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္သည္ အက်င့္မဟုတ္။ (ေရာမ ၁၁း၆) " အက်င့္တရားကို အေျခခံေသာယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚတြင္အေျခခံေသာေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္အားျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုသူ႕စိတ္ႏွလုံးထဲတြင္မူ ဘုရားသခင္ ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ သိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာသိျခင္းမ်ိဳးသည္ အဆုံး၌မိမိကုိယ္ကိုက်ဆုံးျဖင္းႏွင့္ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းမ်ား ကိုသာ ယူေဆာင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ " ေက်းဇူးေတာ္ကိုအေျခခံေသာယုံၾကည္ျခင္း " ကိုနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္လိုသည္။ ထိုအရာကိုမေလ့လာမီ "ေက်းဇူးေတာ္" ဟူေသာေ၀ါဟာရ၏နက္နဲေသာ အဓိပၸါယ္ (၀ါ) က်မ္းစာက " ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္၌အ သက္ရွင္ျခင္း "ဟုဆိုသည့္အရာကို ဦးစြာေလ့လာၾကရေအာင္။ " ေက်းဇူးေတာ္ " ကို ဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္ "Charis"ဟုေခၚၿပီးအနက္အားျဖင့္"မထိုက္တန္ဘဲေပးေသာဘုရားသခင္၏မ်က္ႏွာသာရျခင္း၊ ခရစ္ယာန္အသက္
တာအားျဖင့္ အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ယုံၾကည္ျခင္း၊ အသိပညာ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ႏွင့္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ ျခင္းမ်ား တိုးပြားေစ၍ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌လုံၿခံဳျခင္း၊ ခြန္အားမ်ားရရန္ ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းျခင္း ပါရမီအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္၀ိညာဥ္အား လႊမ္းၿခံဳေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ ဤအေျခအေနကို ရရွိခံစားေစျခင္း။ "တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာေက်းဇူးေတာ္ ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ ၏သန္႔ရွင္းျခင္းတန္ခိုးအားျဖင့္ လူတို႔၏ႏွလုံးသားကို လႊမ္းမိုး၍ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ႏွင့္သာ၍ နီးစပ္ေစရန္ ဆြဲယူျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ဟုဆိုလိုက္လွ်င္ "၀ိညာဥ္ေရးရာလူပ်င္းမ်ား ျဖစ္ေစေသာစိတ္ယိုယြင္းမႈ မ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေမွာက္လွန္ေသာသူမ်ား "အျဖစ္မ်ားေသာအားျဖင့္ လူမ်ားစြာ တို႔သည္ မွားယြင္းစြာ ျမင္မွားၾကသည္။ "ေက်းဇူးေတာ္"သည္ အျပစ္လုပ္ ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အသိ အမွတ္ျပဳမႈမဟုတ္ပါ။ "ေက်းဇူးေတာ္"သည္ လူ႕အထဲ၌ျ႔ပဳေသာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္သာျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ေသာ သူ၏အသက္တာ၌ တိုးတက္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း ႏွင့္ေကာင္းစားျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။
"ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္မ
ဟုတ္။ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ (ဧဖက္ ၂း၈)"ဤက်မ္းပိုဒ္အားျဖင့္ အခ်က္ (၂)ခ်က္ကိုေတြ႕ႏိုင္ သည္။ (၁)ယုံၾကည္ျခင္း အလ်င္ (အရင္) ေက်းဇူးေတာ္လာသည္။ ဤေနရာတြင္ လူမ်ားစြာတို႔၏နားလည္မႈလြဲမွားေသာအရာမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယုံၾကည္ျခင္း အလ်င္ (အရင္) ေက်းဇူးေတာ္က လာေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဦးစြာသေဘာေပါက္ နားမလည္ ေသးသေရြ႕ယုံၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းကိုလည္း စစ္မွန္စြာနားလည္သေဘာေပါက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းထြက္ေပၚမွီတင္းရာ " ေရေသာက္ျမစ္ " ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းကို စစ္မွန္စြာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဦးစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။
"ယုံၾကည္ျခင္း" သည္မိမိတစ္ကိုယ္တည္းရပ္တည္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္"ယုံၾကည္ျခင္း "သည္လည္း " ေက်းဖူးေတာ္ " ကဲ့သို႔ပင္ ဘုရားသခင္ ေပးေသာဆုေက်းဇူး(လက္ေဆာင္) ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းကို ေက်းဇူးေတာ္ အားျဖင့္သာ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ရရွိၾကသည္။ လြယ္ကူစြာ နားလည္ ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာေလး တစ္ခုမွာဘုရားသခင္သည္မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာအိမ္တစ္လုံးကုိကြၽႏ္ုပ္အားျပ၍"ဤသာယာလွပေသာအိမ္ကိုသင့္အား
ငါေရာင္းမည္။ သို႔ေသာ္တန္ဖိုးသည္ $$$$$က်သင့္မည္ျဖစ္ကာ သင့္အေနျဖင့္ ၀ယ္ႏိုင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ ေငြရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ကြၽႏ္ုပ္ကိုလိုအပ္ေသာ ေငြေပးေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ ကြၽႏ္ုပ္၀ယ္လိုေသာအိမ္ကို ဘုရားသခင္ ေပးေသာေငြအားျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုက္သည္။ ထိုသို႔ေသာအမႈအရာကို "ကြၽႏ္ုပ္အိမ္ ၀ယ္သည္"ဟုဆိုႏိုင္ပါ မည္ေလာ။ ဆိုႏိုင္ပါမည္။ အိမ္၀ယ္ရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္ကို ေငြေပးျခင္းမွာ ထိုအခ်င္းအရာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ၌ ေက်နပ္အဆင္ေျပေစရန္ ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ကလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
"ေက်းဇူးေတာ္ "ကိုဘုရားသခင္ထံမွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ အကန္႔အသတ္မရွိလြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေနေသာ " ပိုက္လိုင္း "ဥပမာအားျဖင့္ဆက္လက္ရွင္းျပလိုသည္။ "ယုံၾကည္ျခင္း "ပိုက္လိုင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ေက်းဇူးေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ႏွလုံးသားထဲသို႔ သြန္းေလာင္းေပးသည္။ ဤပိုက္လိုင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ထံေပးျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ပိုက္လိုက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ေသာအခ်ိန္မွသာ ဘုရားသခင္၏နမိတ္လကၡဏာမ်ား စတင္စီးဆင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။ "ေက်းဇူးေတာ္"သည္ ေယ႐ႈခရစ္ အားျဖင့္သာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရေသာ "မထိုက္တန္ေသာ္လည္း ရရွိေသာမ်က္ႏွာသာေပးျခင္း"သည္ပင္လွ်င္ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာရရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္က်မ္းစာက "ယုံၾက ည္ျခင္းသည္ ၾကားနာျခင္း အာျဖင့္ျဖစ္၏။ ၾကားနာျခင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္အားျဖင့္ျဖစ္၏။ (ေရာမ ၁၀း၁၇ ) "
က်မ္းစာအရ "ယုံၾကည္ျခင္း "သည္ "ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း" ေၾကာင့္ဟုမဆိုထားေပ။ ဤက်မ္းပိုဒ္အရ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ " ျဖစ္(လာ)"၏ဟုဆိုထားရာ အလိုလိုထြက္ လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ အျခားေသာဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ သို႔ျဖစ္ လာသနည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ေသာအခါ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အားျဖင့္ ေယ႐ႈ (အသက္ရွင္ေသာႏႈတ္က ပတ္ေတာ္)ႏွင့္ေတြ႕ၾကၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈလုပ္ေဆာင္ေသာအရာ မ်ားကို သိျမင္လာၾကသည္။
ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သိျမင္ရသည့္အတိုင္း ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ႏွလုံးသားထဲတြင္ တတ္စြမ္းႏိုင္မည့္ယုံၾကည္ျခင္း သတၲိမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာၿပီး၊ ထိုအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္လုပ့္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ လုပ္ေဆာင္ေသာအရာမ်ားကို အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ က်မ္းခ်က္တစ္ခ်က္ တြင္ ေပါလုက "ညီအကိုတို႔၊ ယခုငါသည္ သင္တို႔ကိုဘုရားသခင္၌အပ္ႏွံ၏။ သင္တို႔သည္တည္ေဆာက္ျခင္းငွာ လည္းေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာသူအေပါင္းတို႔ႏွင့္အတူ သင္တို႔အားအေမြေပးျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ တတ္ႏိုင ္ေသာဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္တရား၌လည္း သင္တို႔ကိုငါအပ္ႏွံ၏။
(ေရာမ ၂၀း၃၂)"
"ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္တရား" ဟုဆိုထားရာ "ယုံၾကည္ျခင္းတရား" ဟုလည္း သိမွတ္ၾကသည္။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ယုံၾကည္ျခင္းကိုသာ တည္ေဆာက္႐ုံ သာမက ခရစ္ေတာ္၏ျပည့္စုံျခင္းဘုန္းစည္းစိမ္ကဲ့သို႔လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ပို႔ေဆာင္သည္။ " ေက်းဇူးေတာ္ " သည္လူသားအားလုံးအတြက္ျဖစ္သကဲ့သို႔ပင္ "ယုံၾကည္ျခင္း"သည္လည္း " ေက်းဇူးေတာ္"ကိုလက္ခံသည့္ အခ်ိန္၌ပင္ လက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္သည္။
" ထိုသူ၏ျပည့္စုံျခင္းမွလည္း ေက်းဇူးတစ္ပါး၌ထပ္ဆင့္၍ ေက်းဇူးတစ္ပါးကို ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ခံရၾကၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား ပညတ္တရားသည္ ေမာေရွလက္တြင္ေပးေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူးတရားႏွင့္ သစၥာတရားဟူမူကား ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ျဖစ္သတည္း။ (ေယာ ၁း၁၆-၁၇)
" ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္လည္း ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ရရွိ၍ အေသြးအသားအားျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ ျပည့္စုံျခင္း ကိုမဆိုလိုပါ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ "ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း" ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရွိသည့္ျဖစ္သည့္အတိုင္း ခ်စ္၍လက္ခံျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ ္တို႔ကိုၾကည့္ေသာအခါ ေယ႐ႈကိုသာျမင္၍ အျပစ္တစ္ခါမွ်မလုပ္ဖူးေသာသူမ်ားအျဖစ္ ဘုရားသခင္ကျမင္သည္။ ဤအရာသည္ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဥည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို စတင္လက္ခံလိုက္သည့္ ေန႔မွစတင္ကာ ထိုသခင္ႏွင့္အတူေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အားနည္းျခင္းမ်ားႏွင့္ က်႐ႈံးျခင္းမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာတြင္ လာေရာက္သက္ဆိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ေပ။
ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုၾကည့္ေသာအခါ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုသာျမင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေလွ်ာက္လွမ္းမႈသည္ အျပစ္ရွိသည္ဟုခံစားခ်က္မ်ားကင္းရွင္း၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းမ်ားသည္လည္း တန္ခိုးအစြမ္းသတၲိႀကီးမားကာ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေစမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က -
" ထိုမွတစ္ပါး လူတစ္ေယာက္သည္ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ထိုတစ္ေယာက္ေသာသူအားျဖင့္ေသျခင္းတရားသည္ အစိုးရ၏။ ေက်းဇူးေတာ္၏ကယ္တင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔သြင္းေတာ္မူျခင္းကိုလည္းေကာင္း ခံရေသာသူတို႔သည္ တစ္ေယာက္ေသာသူတည္းဟူေသာေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍ စိုးစံရ ၾကလတၲံ။ (ေရာမ ၅း၁၇)
ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ေသာအခါ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သခင္ထံေတာ္မွ အခမဲ့ရရွိေသာေၾကာင့္ ထိုအရာမ်ားအတြက္သီးျခားႀကိဳးစားေနရန္ မလိုေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ျပႆနာမွာ လူ႕သဘာ၀ထုံးစံအတိုင္း ယုံၾကည္သူတို႔သည္ပညတ္တရားေအာက္ကိုသာ တဖန္တိမ္း ၫႊတ္ေသြဖယ္သြားတတ္ၾကသည္။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိေသာ္ လည္း ပညတ္တရားအတိုင္း အသက္ရွင္ျခင္းသည္သာ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြးထင္ျခင္းသည္ သဘာ၀အတိုင္းျဖစ္လာသကဲ့သို႔ပင္ လူအခ်ိဳ႕တို႔ ေတြးထင္လာၾကသည္။ ဤအရာသည္ ဘာသာေရး အယူျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ စစ္မွန္ေသာလြတ္ျခင္းကို ခံစားရမည္မဟုတ္ေပ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က "ထုိ႔ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္သည္ငါတို႔ကိုလႊတ္ေတာ္မူေသာလႊတ္ျခင္းအခြင့္၌တည္ေနသျဖင့္၊ကၽြန္ခံရာထမ္းဘိုးကိုထမ္း
၍ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို တဖန္မခံၾကႏွင့္၊ ပညတ္တရားအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာ သို႔ေရာက္သမွ်ေသာ သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ကြာ၍ ေက်းဇူးတရား၌မတည္၊ ေရြ႕ ေလ်ာ့ၾကၿပီ။ (ဂလာ ၅း၁-၄)ဘာသာတရားႏွင့္ ပညတ္တရားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔နားလည္သေဘာေပါက္ထားေသာ ေက်းဇူးတရားမွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုလဲက်ေစလ်က္ ပညတ္တရားထဲတြင္ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေသာေၾကာင့္ ပို၍အႏၲရယ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ပညတ္တရား၏ေစခိုင္းရာအလုပ္ထဲသို႔ ျပန္လွည့္တတ္ေသာ အေသြးအသားကို ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္ရန္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္တိုက္ရန္လို သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ မထိုက္တန္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းေၾကာင့္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ အရာအားလုံး၌ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ဆက္လက္ ခံစားေစရန္ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းထဲ၌ အသက္ရွင္ကာ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ျဖစ္သည္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ "စစ္မွန္ေသာေက်းဇူးေတာ္ "သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို သန္႔ရွင္းေစသည္။ ဤေနရာတြင္ " စစ္မွန္ေသာ"ဟူေသာစကားလုံးကို သုံးႏႈန္းရျခင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၏ ခံယူခ်က္တြင္ " ေက်းဇူးေတာ္" သည္ ေကာင္းေသာအမႈအရာအက်င့္ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ေသြးသားတပ္မက္မႈကိုသာ ဦးစားေပး အသက္ ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာအနက္ျပန္ကာ နားလည္မႈ လြဲတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ " စစ္မွန္ေသာေက်းဇူးေတာ္ သည္စည္းကမ္းေဘာင္မဲ့အသက္ရွင္ျခင္းလုံး၀မဟုတ္ပါ။ "ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္၌ အသက္ရွင္ေသာသူ၏စိတ္ႏွလုံးသားခံယူခ်က္တြင္ "ဘုရားသခင္ ကြၽႏ္ုပ္ကိုအလြန္ခ်စ္၍ကြၽႏ္ုပ္ထိုက္တန္သည္ထက္ပိုလွ်ံစြာေပးေသာေၾကာင့္ထိုသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၌ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္အရာမ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ "ေက်းဇူးေတာ္၊ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာႏွင့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ <ကယ္၀စြာသီးပြင့္ျခင္းအားျဖင့္ လွပေသာအသက္ရွင္မႈအသက္တာကိုတည္ ေဆာက္ၾကပါစို႕။ Creditto>>EXIT (ထြက္ေပါက္ဓမၼရသ သုတစာေစာင္)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites