ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

ေလျပင္းမုန္တုိင္းမ်ားထဲမွသင္ခန္းစာ (မႆဲ ၁၄း၂၂-၃၂)ေယရႈသည္ စည္းေဝးေသာသူတို႔ကိုလႊတ္ေတာ္မူစဥ္တြင္၊

တပည့္ေတာ္တို႔ကို ေလွစီး ေစ၍ကမ္း တဘက္သို႔ အရင္ကူးေစေတာ္မူ၏။

စည္းေဝးေသာသူတို႔ကိုလႊတ္ၿပီးမွ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳအံ့ေသာငွါ

ေတာင္ေပၚ၌ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္သို႔ တက္ၾကြသျဖင့္၊ ညအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊

တေယာက္တည္း ရွိေနေတာ္မူ၏။ ေလွမူကား အိုင္အလယ္၌ရွိ၍

ေလမသင့္ေသာေၾကာင့္ လႈိင္းတံပိုးလႈပ္ရွားျခင္းကို ျပင္းစြာခံရ၏။

ညသံုးခ်က္တီးေက်ာ္ခ်ိန္၌ ေယရႈသည္ အိုင္ေပၚမွာစက္ေတာ္ျဖန္႔လ်က္

တပည့္ေတာ္တို႔ ရွိရာသို႔ ၾကြေတာ္မူ၏။

ထိုသို႔ အိုင္ေပၚမွာစက္ေတာ္ ျဖန္႔၍ၾကြေတာ္မူသည္ကို 

သူတို႔သည္ျမင္လွ်င္ ထိတ္လန္႔၍၊ ဖုတ္တေစၦ ျဖစ္သည္ဟု 

ေၾကာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ၾက၏။

ေယရႈသည္ ခ်က္ျခင္းႏႈတ္ဆက္၍ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ရွိၾကေလာ့။

ငါပင္ျဖစ္သည္။ မေၾကာက္လန္႔ ၾကႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေပတရုကလည္း၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွန္လွ်င္အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ ေရေပၚမွာ

လာရမည္အေၾကာင္းမိန္႔ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ လာခဲ့ေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေပတရုသည္ေလွေပၚက ဆင္း၍ ေယရႈထံသို႔ေရာက္အံ့ေသာငွါ ေရေပၚမွာလွမ္းသြား၏။

ေလျပင္းသည္ကိုျမင္လွ်င္ ေၾကာင့္လန္႔၍ နစ္မြန္းလုသည္ ရွိေသာ္၊ 

ကယ္မေတာ္မူပါသခင္ဟု ဟစ္ေၾကာ္ေလ၏။ 

ေယရႈသည္လက္ေတာ္ကိုခ်က္ခ်င္းဆန္႔၍ ေပတရုကို ကိုင္ေတာ္မူလ်က္၊ 

ယံုၾကည္အားနည္းေသာသူ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ယံုမွားေသာစိတ္ဝင္သနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။

ေလွေပၚသို႔ ေရာက္ၾကလွ်င္ ေလသည္ၿငိမ္းေလ၏။ 

ေလွသားတို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ စင္စစ္ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏

သားေတာ္မွန္ပါသည္ဟု ညြတ္ျပပ္၍ေလွ်ာက္ၾက၏။


၁။လိႈင္းတံပုိးမုန္တုိင္းမ်ားသည္ဘုရားသခင္အခြင့္ေတာ္ေၾကာင့္အသက္တာတြင္ေတြ႕တတ္သည္။

ထုိခရီးစဥ္သုိသြားရန္ ခရစ္ေတာ္ေစခုိင္းျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မုန္တုိင္းက်သည္။

ထုိနည္းတူ အသက္တာတြင္မဖိတ္ေခၚဘဲ ျပႆနာမ်ားေရာက္လာတတ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ဘုရားသခင္သည္ အစစ္ခံႏုိင္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ လုိခ်င္ေသာေၾကာင္ ႀကံဳေတြ႕ေစသည္။

ေယာဘက အခက္အခဲမ်ားကုိေက်ာ္လႊားၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆုံးတြင္ေ႐ႊကဲ့သုိက်န္မည္ဟုဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ထုိအခက္အခဲကုိ မည္ကဲ့သုိ႕တု႔ံျပန္မလဲဆုိသည့္ အခ်က္သည္ အလြန္ေရးႀကီးသည္။

ေယာသပ္ဘ၀တြင္ စိတ္နာစရာအေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာကုိေတြ႕ရေသာ္လည္း သူ႕တုံ႔ျပန္မႈမွန္ကန္သည္။

အခိ်န္တန္ေသာအခါ ဘုရားသခင္ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းကုိ ခံရသည္။


၂။အျမင္အားျဖင့္အသက္႐ွင္ဘုိ႕မဟုတ္ဘဲယုံ ၾကည္ျခင္းျဖင့္အသက္႐ွင္ပါ။

ဘုရားသခင္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ လူအေပၚတြင္ျဖစ္ေစ အဆုိးမျမင္ဘုိ႕လုိသည္။

တပည့္ေတာ္မ်ားက မုန္တုိင္းၾကားထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ဖုတ္တေစၦဟုျမင္ခဲ့သည္။

ေပတ႐ုမူကား သခင္မွန္လွ်င္လာပါရေစဟု ခြင့္ေတာင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္၏ လာပါ ဟူေသာ အသံေတာ္ကုိၾကားေသာအခါ ေရေပၚတြင္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။

အျခားေသာသူတုိ႔၏ ေျပာေသာစကားမ်ားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားစကားေတာ္အားျဖင့္ အသက္႐ွင္ရမည္။

We walk by faith not by sight.

က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔ အဘို႔အလုိငွါ၊ 

ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာအရာတို႔ကို  လူမ်က္စိျဖင့္မျမင္၊ နားျဖင့္ မၾကား၊
  
စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ မၾကံစည္ေသး။ ၁ေကာ ၂း၉ 

ဘုရားသခင္ႀကံစည္ျခင္းကုိမ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ပါ။

ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ မိမိလူတုိကုိ သင္တန္းေပးခဲ့သည္။

ေယာ႐ႈႏွင့္အဖြဲ႕အား ေယရိေခါၿမိဳ႕႐ုိး ၿပိဳလဲေစရန္ (၇)ရက္ပတ္လုံးစကားမေျပာဘဲ ပတ္ခုိင္းသည္။

ေနာက္ဆုံးေနတြင္ ၇ပတ္ ပတ္ၿပီး ေၾကြးေၾကာ္ေသာအခါ ၿမိဳ႕႐ုိးသည္အကုန္အစင္ၿပိဳလဲသည္။

ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေျခလွမ္းျခင္းသည္ နားမလည္ႏုိင္ေသာ္လည္း လုိက္ေလွ်ာက္အသက္႐ွင္ေသာအခါ

ဘုရားသခင္ဂုဏ္ျပဳသည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိျမင္ေတြ႕ရမည္။

အာျဗဟံသည္လည္း မျမင္ေသးေသာေမြခံရာေျမကုိဘုရားသခင္စကားအား

ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ခံယူလုိက္ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ လူမ်ဳိးႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။

အမွန္စင္စစ္ ေပတ႐ုကုိ ေရထဲသုိဆြဲခ်ေသာအရာသည္ သံသယစိတ္ျဖစ္သည္။

သံသယစိတ္ႏွင့္ ေၾကာက္စိတ္သည္ဒြန္တြဲေနသည္။

ယုံၾကည္ျခင္းတြင္ တန္းခုိး႐ွိသကဲ့သုိေၾကာက္ျခင္း၊ သံသယတြင္လည္း negative power ႐ွိသည္။

သံသယႏွင့္ေၾကာက္ျခင္းကုိ ကင္းလြတ္ေစေသာအရာသည္ ဘုရားေမတၱာေတာ္ကုိ ခံစားရန္ ျဖစ္သည္။

ေၾကာက္တတ္ေသာစိတ္သေဘာသည္ ဘုရားထံမွမလာပါ။

ဘုရားသခင္သည္ခ်စ္တတ္ေသာစိတ္၊ ႐ွင္းလင္းေသာစိတ္၊

တန္ခုိးပါေသာစိတ္ကုိသာေပးသည္။ ၁တိ၁း၇

ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာသေဘာကုိ ပယ္႐ွားေပးေသာအရာသည္

ဘုရားသခင္၏ စုံလင္ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကုိ နားလည္ခံစားျခင္းျဖစ္သည္။ ၁ေယာ ၄း၁၈

ဒံေယလႏွင့္သူငယ္ခ်င္း ()ေယာက္သည္ ႐ွင္ဘုရင္၏အမိန္ကုိ မနာခံျခင္းေၾကာင့္

၇ဆျပင္း ေသာမီးထဲသုိခ်ျခင္း ခံရသည္။ မီးထဲသုိခ်ျခင္းခံရမည္ကုိသိေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ေပၚတြင္ 

သူတို႔အားလံုး သစၥာ႐ွိသည္။ မေၾကာက္ရန္ အခုိင္လုံဆုံး အေၾကာင္း႐ွိသည္။

ဘုရားသခင္အတူ႐ွိေၾကာင္း သူတုိေကာင္းစြာနားလည္ထားျခင္းက သူတို႔ကိုလုံၿခဳံေစသည္။

ထုိေၾကာင့္ အျမင္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ကုိယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေျခလွမ္းရန္ျဖစ္သည္။


၃။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ေစ့ေစ့ေထာက္႐ပါ။

ခရစ္ေတာ္ကားတုိင္ေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအမႈကုိ ေစ့ေစ့ေထာက္႐ႈပါ။

ေတာလည္ရာ (၂၂) တြင္ ဘုရားသခင္ကုိပုန္ကန္ေသာ အစၥေရးလူမ်ဳိးမ်ား ေျမြကုိက္ခံရသည္။ 

ဘုရားသခင္သည္ သူတုိလြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကုိ ျပင္ဆင္ေပးသည္။

တုိင္ေပၚတြင္႐ွိေသာေျမြကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာျခင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ဘုရားသခင္ေျပာသည္။ ထုိေျမြသည္ ခရစ္ေတာ္ကုိပုံေဆာင္သည္။ 

မည္သုိ႕ပုံေဆာင္သနည္း။

လက္၀ါးကားတုိင္တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္အျပစ္ရွိသမွ်ကုိ ယူဆာင္ေသာေၾကာင့္

က်ိန္ျခင္းခံေျမြႏွင့္ ပုံႏႈိင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

အနာေရာဂါ ကုိက္စားျခင္းခံရသူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ မေကာင္းေသာအက်င့္မ်ားမ

လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါကလက္၀ါးကားတုိင္ကုိေမွ်ာ္ၾကည့္ပါ။

မိမိကိုယ္ပိုင္အားႏွင့္ ႐ုန္းကန္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ခရစ္ေတာ္ကုိသာ ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါ။

ေယာဟန္()တြင္ မွားယြင္းသည့္အမႈျပဳေနေသာ အမ်ဳိးသမီးကုိခရစ္ေတာ္ေ႐ွ႕သုိ႔ 

ဖာရိ႐ွဲတုိ႔ ေခၚေဆာင္လာသည္။

အမွန္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္အားအျပစ္တင္ခြင့္ကုိ ႐ွာျခင္းျဖစ္သည္။

ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိလုိက္ေလွ်ာက္ၿပီး မိမိကုိယ္ကုိယ္အျပစ္ကင္းသည္ဟု 

ဟန္ေဆာင္ေနေသာသူမ်ားအား အရွင္းလင္းဆုံးေသာ ပညတ္အလင္းကုိ ခရစ္ေတာ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

အျပစ္ကင္းေသာသူက ခဲႏွင့္အရင္ပစ္ပါေစဟု ခရစ္ေတာ္ေျပာေသာအခါ 

မည္သူမွမျပစ္ရဲဘဲထြက္သြားၾကသည္။

တရားစီရင္ခြင့္႐ွိေသာ၊ အျပစ္ႏွင့္ကင္းေသာေယ႐ႈကမစီရင္ခဲ့ပါ။

သင့္ကုိငါလည္းမစီရင္၊ ေနာက္တဖန္အျပစ္မျပဳႏွင့္ဟု မိန္႕ေတာ္မူသည္။

ေနာက္တဖန္အျပစ္မျပဳႏွင့္ဟူေသာ စကား၏အရင္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းလာသည္။

မိမိကုိယ္ကုိမၾကည့္ပါႏွင့္။ မိမိလုပ္ေဆာင္မႈကုိမၾကည့္ဘဲ ခရစ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းကုိၾကည့္ပါ။ 

တခ်ဳိ႕ေသာယုံၾကည္သူတုိသည္ ေယ႐ႈကုိျမင္ေသာအျမင္ ေစာင္းတတ္သည္။

ေယ႐ႈသည္ အျပစ္တင္ရန္ အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘုရားမဟုတ္ပါ။

ခရစ္ေတာ္ကုိယုံၾကည္ေသာသူတုိ႕၌အျပစ္စီရင္ျခင္းမ႐ွိေတာ့ပါ။ ေရာမ ၈း၁

ေပတ႐ုလည္း ၾကည့္႐ႈေသာအရာလြဲေခ်ာ္ေသာေၾကာင့္ သံသယ၀င္လာသည္။

ေယ႐ႈကုိမၾကည့္ဘဲ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ၾကည့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ေယ႐ႈကုိေစ့ေစ့ၾကည့္ပါ။

ထုိေလွေပၚသုိခရစ္ေတာ္ေရာက္လာေသာအခါ အရာခပ္သိမ္း ၿငိမ္သက္သြားသည္။

မုန္တုိင္းစဲသည္။ ခရစ္ေတာ္ကုိသာ ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါ။Rev. Pau Zel Mang
Full Gospel Assembly, Yangon


အေကာင္းျမတ္ဆံုး ကတိေတာ္

သင္သည္ ေရကိုေလွ်ာက္သြားေသာအခါ သင္ႏွင့္အတူ ငါရွိ၏။
ျမစ္တို႔ကို ေလွ်ာက္သြားေသာအခါ မနစ္မမြန္းရ။
မီးကိုခ်င္းနင္းေသာအခါလည္း မေလာင္ရ။
မီးလွ်ံလည္း မၿငိရ။
ေဟရွာယ ၄၃း ၂


သင္သည္ ငါျမတ္ႏိုးရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသေရရွိၿပီ။ ငါလည္းခ်စ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အတြက္ လူတို႔ကို၎၊ သင္၏အသက္အတြက္ လူမ်ိဳးတို႔ကို၎ ငါေပးမည္။
ေဟရွာယ ၄၃း ၄

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites