ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

သမၼာက်မ္းထဲတြင္ ေတြ႕ရေသာ ႏွစ္ျခင္း (၃)မ်ိဳး မိတ္ေဆြကို ကၽြန္ေတာ္သိနားလည္သေလာက္ ႏွစ္ျခင္း မဂၤလာ အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္မွ် ေျပာျပလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အတူ က်မ္းစာက မည္သို႔ ေျပာဆိုသည္ကို ေလ့လာ ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳး ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သီျခားစီ ေရးသား ေဖာ္ျပ ေျပာဆိုထားပါသည္။ ႏွစ္ျခင္းအမ်ိဳးအစား တမ်ိဳးစီတိုင္းသည္ ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္စီတုိင္းအတြက္ တုိက္ရိုက္ အက်ိဳး သက္ေရာက္ မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦး ျဖစ္လာရန္ အတြက္ အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးစီသည္ အဆင့္တစ္ခု အေနျဖင့္ ျဖတ္သန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိပါသည္။ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာၾကည့္ ၾကပါစို႔။
၁။ ႏွစ္ျခင္းဆရာေယာဟန္၏ ႏွစ္ျခင္း (မာကု ၁း၂-၄)
အနာဂတၱိက်မ္းစာ၌လာသည္ကား၊ ၾကည္ရႈေလာ့။ သင္သြားရာလမ္းကို ျပင္ရေသာ ငါ၏တမန္ကို သင့္ေရွ႕၌ ငါေစလႊတ္၏။ ေတာ၌ ဟစ္ေၾကာ္ေသာသူ၏ အသံမွာ၊ ထာဝရဘုရား ၾကြေတာ္မူရာလမ္းကို ျပင္ၾကေလာ့။ လမ္းခရီးေတာ္ကို ေျဖာင့္ေစၾကေလာ့ဟု လာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ေယာဟန္သည္ ေတာ၌ ဗတၱိဇံကို ေပးလ်က္၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အလို႔ငွါ ေနာင္တႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဗတၱိဇံတရားကို ေဟာလ်က္ ေပၚထြန္း၏။ (မာကု ၁း၂-၄)
ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္အေၾကာင္းကို ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ေဖၚျပထားေသာ္လည္း ဓမၼေဟာင္းကာလ၏ ေနာက္ဆံုး ပေရာဖတ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္လားဟု ကၽြန္ေတာ္ေတြးေတာမိပါသည္။ ဓမၼေဟာင္း ကာလတြင္ ဗတၱိဇံအေၾကာင္းကို လံုးဝေဖာ္ျပမႈ မျပဳခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေခတ္တြင္ ယံုၾကည္သူတုိင္း ျပဳလုပ္ရမည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပုံမွန္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳ ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ဗတၱိဇံဆိုသည္မွာ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ရွိ ေၾကာင္းကို သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အျမင္ (Jewish Theology) ကို သိရွိရန္လုိ အပ္ပါသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိိဳးတို႔ကို ဘုရားသခင္က ယေန႔တုိင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူမ်ိဳး ေကာင္းၾကီးေပးေနေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ေန ၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ လူမ်ိဳး ျဖစ္ေနေသးသည္ ဆုိပါက ၄င္းတုိ႔ အားလံုးသည္ ကယ္တင္ျခင္း ရျပီးသား ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတုိ႔သည္ အာျဗဟံ၏ အေမြခံ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ သူတို႔သည္ ႏွစ္ျခင္း ခံစရာလည္း မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲလာေသာ လူမ်ိဳးျခား မ်ားမူကား သူတုိ႔၏ သန္႔ရွင္း မႈအတြက္ ေလာက၏ အညစ္အေၾကး မ်ားကို ေဆးေၾကာ ရွင္းလင္းပစ္ဘို႔ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဗတၱိဇံေပးရာတြင္ ေပါ႔ေပါ႔တန္တန္ မျပဳလုပ္ၾကပါ။ ထိုစဥ္အခါက ႏွစ္ျခင္းေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ေသခံလူမ်ားစြာ ရွိဘုိ႔ အေရးၾကီးသည္။ ႏွစ္ျခင္းခံမည့္သူသည္လည္း ျပင္ဆင္စရာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ လက္သည္းမ်ား ၾကိဳတင္ လီွးျဖတ္ရသည္။ ႏွစ္ျခင္းခံမည့္သူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းရွိေၾကာင္း လူတို႔အလယ္တြင္ သက္ေသျပသႏုိင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ျခင္းခံမည့္သူႏွင့္ လူမ်ားေရွ႕တြင္ ေရထဲ၌ ေျခစုံရပ္ကာ လက္ႏွစ္ ဘက္ကို ေျဖာင့္တန္းစြာ ေရွ႕သို႔ ထုပ္ထားျပီး မိမိကိုယ္မိမိ ေရထဲတြင္ ႏွစ္လိုက္ရသည္။ ဤသည္မွာ ထုိေခတ္ကာလက ႏွစ္ျခင္းေပး သည့္ပုံစံျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။
ေယာဟန္သည္ ေတာကႏာၱရတြင္ ေအာ္ဟစ္ကာ လူတို႔သည္ အျပစ္မွ ခြင္လြတ္ျခင္းခံရျပီး ေနာင္တတရား ရေစရန္ ႏုိးေဆာ္ကာ သတိေပးခဲ့သည္။ ေယာဟန္သည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထံုစံထက္ပိုျပီး လူမ်ား အားလံုးကို ႏွစ္ျခင္းခံရန္ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး မ်ားပင္လွ်င္ ႏွစ္ျခင္းခံရန္ ေအာ္ဟစ္ သတိေပး ႏုိးေဆာ္ခဲ့သည္။ အျပစ္မ်ားကို ဝန္ခံပါ။ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ရရွိရန္ ဗတၱိဇံ ခံယူပါဟု ေအာ္ဟစ္ သတိေပးခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ ခရစ္ယာန္ အသင္း ေတာ္မ်ားက ထိုအခ်က္ကို ယူျပီး ဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရျပီး ကယ္တင္ျခင္းရရန္ ႏွစ္ျခင္းခံရမည္ဟု ေျပာ ဆိုသည္မွာ သံသယ ရွိစရာမလို။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိၾကသည့္အတုိင္းပင္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ ဆိုသည္မွာ  သာမာန္မွ်သာ မဟုတ္။ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိရန္ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ အေရးၾကီးပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ၏ ကားတုိင္ေတာ္မွတစ္ပါး အျခားနည္းလမ္း မရွိပါ။
ဤေနရာတြင္ ေရွး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားပင္လွ်င္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္မွာ ေရႏွစ္ျခင္းခံျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစျပီး ဝိညာဥ္အတြက္မူကား ေျဖာင့္မက္ျခင္း၊ ေနာင္တရျခင္း တို႔ျဖင့္သာ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစ ေၾကာင္း သိရွိထားၾကပါသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ စာေပမ်ားအရ ေရႏွစ္ျခင္း ျပဳလုပ္သည့္ ေရသည္ ကမာၻေလာကၾကီး၏ ဝမ္းဗိုက္ကို ပုံေဆာင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ လူတစ္ဦးသည္ ႏွစ္ျခင္းေပးေသာအခါ ေရထဲက ေပၚထြက္ လာသည္။ ထိုအရာသည္ကို ဆင္ျခင္ပါက ကမာၻၾကီးထဲမွ ေမြးဖြားလာကာ ထြက္ေပၚလာ၍ ခြဲထြက္သည္ ဟု ယံုၾကည္ လက္ခံၾက ပါသည္။
ေယာဟန္ ၃း၁-၅ အထိတြင္ နိေကာဒင္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ သခင္ေယရႈတုိ႔ စကားေျပာ ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္က ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္း အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည္။ နိေကာဒင္းက နားမလည္သျဖင့္ အမိဝမ္းထဲသို႔ ေနာက္တဖန္ ျပန္ဝင္ရ မွာလား ဟုေမးသည္။ ခရစ္ေတာ္က "ေရႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ မေမြးေသာသူမည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ မဝင္ရဟု ငါအမွန္ကန္ဆို၏" ဟူ၍ ျပန္၍ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ ႏွစ္ျခင္း ခံျခင္းအားျဖင့္ အေျခအ ေနမွာ "အသစ္ေမြးဖြားလာေသာကေလး တစ္ဦး" (သို႔မဟုတ္) "တစ္ေန႔ထဲ ျဖစ္ေသာကေလး" တစ္ဦးဟု အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။ ထိုအသံုးအႏႈံးသည္ ဓမၼသစ္ကာလ အသင္းေတာ္ေခတ္တြင္ အသံုးျပဳၾကေသာ အသစ္ေမြးဖြားျခင္း "Born again" အသစ္ျပဳျပင္ျခင္း "New Creation" ေကာင္းကင္မွ ေမြးဖြားျခင္း "Born from above" ဟူေသာ စကားလံုးႏွင့္ ဆင္တူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေယာဟန္၏ ဗတၱိဇံမွာ သာမာန္ "ႏွစ္ျခင္းယူသည္၊ ႏွစ္ျခင္းခံသည္" ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားထက္ ပိုမိုသည့္ "ေနာင္တရသည္" အျပစ္မွ ေနာင္တရသည္" စသည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ေယရႈခရစ္ေတာ္၌ ျပဳေသာႏွစ္ျခင္း (တမန္ေတာ္ ၁၆း၂၅-၃၄)
ထိုသူတို႔ကလည္း သခင္ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ေလာ့။ ယံုၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင့္ သင္၏ အိမ္သူ အိမ္သားတုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုလ်က္ ထိုသူမွစ၍ သူ၏အိမ္၌ ရွိသမွ်ေသာ သူတုိ႔အား သခင္ဘုရား၏ ႏႈတ္ခပတ္တရားေတာ္ကို ေဟာၾက၏။ (တမန္ ၁၆း၃၀-၃၁)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္ က်မ္းစာထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ၾကိဳက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေပါလုႏွင့္ သိလသည္ ေထာင္ထဲသို႔ ဧဝံေဂလိ ေဟာေျပာေသာေၾကာင့္ ေရာက္ရွိ သြားေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းႏုိင္ေသးသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ ပါသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္၏ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ေထာင္တံခါးၾကီးမ်ားကို ပြင့္သြားေစပါသည္။ ထိုသို႔ ပြင့္သြားေသာအခါ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႕မွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရေလသည္။ ထိုအခါ ေထာင္ မွဴးသည္ ေထာင္သားမ်ား လြတ္ေျမာက္သြားေသာေၾကာင့္ အျပစ္ေရာက္မည္ကို ေၾကာက္သျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ရန္ ျပင္ဆင္လုိက္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေပါလုႏွင့္ သိလတုိ႔က ထုိအျဖစ္ကို တားဆီးလိုက္သည္။ မိမိတုိ႔ ထြက္မေျပးပါ ဟုေျပာဆိုေသာအခါ ေထာင္မွဴးသည္ ေပါလုႏွင့္သိလထံလာေရာက္ျပီး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ပ်က္ဝပ္သည္အထိ ေလးစားရုိေသမႈ ျဖစ္သြားပါသည္။ ထိုေနာက္ ေထာင္မွဴးက မိမိ အေနျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရန္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္နည္းဟု ေမးျမန္ေသာအခါ "သခင္ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ေလာ့။ ယံုၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင့္သင္၏ အိမ္သား တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္" ဟုေျပာဆိုေလသည္။ ေထာင္မွဴးသည္ ေယရႈခရစ္ ေတာ္ကို မိမိ၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ အရွင္သခင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ကာ ႏွစ္ျခင္းခံသျဖင့္ အသစ္ေသာ အသက္တာ ကို ရရွိခံစားရေလေတာ့သည္။ အထက္တြင္ ပါဝင္ေသာ အဆင့္မ်ားႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္ ေစလိုပါသည္။ ပထမ ဦဆံုး အေနျဖင့္ ေနာင္တရဘို႔ရန္မွာ အဓိက အေရးၾကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အရင္ ဘဝေဟာင္း ျဖစ္သည့္ ညစ္ညဴးသည့္ အေျခအေနမွ အျမန္ဆံုး ျပန္လွည့္လိုေသာ စိတ္ျပင္းျပသည့္ စိတ္ ဆႏၵ ရွိရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုအေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ျပီဆိုလွ်င္ ခရစ္ေတာ္၌ အသစ္ျပဳ ျပင္ေသာ အသက္ တာကို ရရွိျပီ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စံု တစ္ေယာက္သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ရွိေနျပီဆိုလွ်င္ အသစ္ေသာ အသက္တာကို ရရွိျပီ ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို အရွင္သခင္ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ ကိုးစား ခိုလႈံလွ်င္ ခရစ္ေတာ္၌ ႏွစ္ျမႇပ္ ထားျပီး ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဖံုးအုပ္ျခင္း၊ ဝါးမ်ိဳျခင္း ခံလုိက္ရျပီ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေန မ်ိဳးကို က်မ္းစာထဲ၌ ဂလာတိ ၂း၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္မွာ
ငါသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျပီ။ သို႔ေသာ္လည္း အသက္ရွင္ေသး၏။ ထုိသို႔ ဆိုေသာ္ ငါသည္ ကိုယ္တုိင္မရွင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌ ရွင္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ခႏၶာ၌ ယခုငါရွင္ ေသာ အသက္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္တည္၏။ သားေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္၍ ငါ့အဘို႔ ကိုယ္ကို စြန္႔ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူေတာ္ကို ငါမပယ္။ ပညတ္တရား (ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ ထုံးစံမ်ားႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ား) ကို အမွီျပဳ၍ ေျဖာင့္မက္ရာသို႔ ေရာက္ႏုိင္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ သည္ အခ်ည္းအႏွီး အေသခံေတာ္မူျပီ။ (ဂလာတိ ၂း၂၀-၂၁)
ရွင္ေပါလုသည္ ေရာမျမိဳ႕ရွိ အသင္းေတာ္ကို ေရးသားလိုက္ေသာ စာထဲတြင္
ေယရႈခရစ္၌ ဗတၱိဇံကို ခံေသာသူရွိသမွ်တုိ႔သည္ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကို ခံၾကသည္ဟု သင္တုိ႔ မသိသေလာ။ ထိုေၾကာင့္၊ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတၱိဇံကို ခံေသာအားျဖင့္၊ ထုိသခင္ႏွင့္အတူ သၿဂႋဳလ္ျခင္းကို ခံၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္ေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခိုးအားျဖင့္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေတာ္မူသည္ နည္းတူ ငါတုိ႔သည္လည္း အသစ္ေသာ အသက္၌ က်င္လည္ ရၾကသတည္း။ (ေရာမ ၆း၃-၄)
ထိုအေတြ႕အၾကံဳကို ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ ခံစားၿပီး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏွစ္ျခင္းခံ ျခင္းသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ အေသခံျခင္းကို ထပ္တူျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရထဲသို႔ ႏွစ္လိုက္ျခင္း သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ သၿဂႋဳလ္ျခင္းကို ထပ္တူျပဳေနျခင္းျဖစ္သလို၊ ႏွစ္ျပီးေနာက္ ေရထဲမွ ျပန္ထြက္ေပၚ လာျခင္း သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ထေျမာက္ျခင္းကို ထပ္တူျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။
ေကာေလာသဲျမိဳ႕ရွိ အသင္းေတာ္သို႔ ေရးသားေပးပို႔ေသာ စာထဲတြင္ ရွင္ေပါလုက
အထြဋ္အျမတ္ အာဏာစက္ ရွိသမွ်ကို အုပ္စိုးေတာ္မူေသာ ထုိသခင္၌ သင္တို႔သည္ စံုလင္ျခင္း ရွိၾက ၏။ ခရစ္ေတာ္၏ အေရဖ်ား လွီးျခင္းအားျဖင့္ ဇာတိ ပကတိ အျပစ္၏ ကိုယ္ကို ပယ္ရွင္၍ လက္ျဖင့္ မလုပ္ေသာ အေရဖ်ား လွီးျခင္းကို ထုိသခင္၌ သင္တုိ႔သည္ ခံၾကသည္ျဖစ္၍ ဗတၱိဇံအားျဖင့္ ထုိသခင္ ႏွင့္အတူ သၿဂႋဳလ္ျခင္းကို ခံၾက၏။ ခရစ္ေတာ္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ေစေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ျပဳျပင္ အားထုပ္ေတာ္မူျခင္းကို ယံုၾကည္ ေသာအားျဖင့္ ဗတၱိဇံကို ခံ၍ ထုိသခင္ႏွင့္အတူ ထေျမာက္ျခင္း သို႔ ေ၇ာက္ၾက၏။ (ေကာေလာ ၂း၁၀-၁၂)
အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယရႈ လုပ္ေဆာင္သမွ်ေသာ အရာတုိင္းသည္ ယံုၾကည္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အသက္တာထဲတြင္ အလိုအေလွ်ာက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျပီး ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သန္႔ရွင္း ျခင္း ရွိေစရန္ ထုိသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ပင္လွ်င္ အေရးဖ်ား လွီးျခင္းကို ျပဳလုပ္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

၃။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ႏွစ္ျခင္း (တမန္ ၁၉း၁-၇)
က်မ္းစာထဲမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႏွစ္ျခင္းမ်ား အေၾကာင္းမ်ားကို တမန္ ၁၉း၁-၇ တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္တြင္ ဧဝံေဂလိ လုိက္လံေဟာေျပာေသာ အာေပါလုသည္ ဧဖက္ျမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ တပည့္ေတာ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ခံရျပီလားဟု ေမးျမန္ခဲ့သည္။ ထုိအခါ "တပည့္ေတာ္မ်ားက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီအရာေတြကို မသိပါ၊ နားမလည္ပါ။" ဟုျပန္လည္ေျပာဆိုေသာအခါ ဘယ္လို ႏွစ္ျခင္းမ်ိဳးကို ခံယူထားသလဲဟု ေမးရာ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ရဲ႕ ဗတၱိဇံကို ခံထားေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ထိုအခါ အာေပါလုက ျပန္လည္၍ ေယာဟန္ ေျပာခဲ့ေသာ တရားေဟာခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ ေျပာျပလိုက္ပါတယ္။ ေယာဟန္ ေျပာခဲ့ေသာ အခ်က္မွာ ငါ့ေနာက္ၾကြလာေသာသူကို ယံုၾကည္ရမည္ဟု ဆိုကာ ေနာင္တႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ဗတၱိဇံကို ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္တြင္ ႂကြလာမည့္သူမွာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုတရားေဟာခ်က္ကို ၾကားၾကေသာ လူမ်ားတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ႏွစ္ျခင္းခံၾကျပန္သည္။ ျပီးေသာအခါ အာေပါလုက ထိုလူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္း ေပးေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ က်ေရာက္ လာေၾကာင္း ေရးသား ထားပါသည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ (၁၂) ေယာက္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ရွင္မႆဲ ခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ ေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္သည္ ေအာက္ပါအတုိင္း ပေရာဖတ္ ျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ငါသည္ ေနာင္တအဘို႔ အလို႔ငွါ သင္တုိ႔ကို ေရႏွင့္ ဗတၱိဇံကို ေပး၏။ ငါ့ေနာက္ ၾကြလာေသာသူသည္ ငါ့ထက္ တတ္စြမ္းႏုိင္၏။ ထုိသူ၏ ေျခနင္းေတာ္ကိုမွ် ေဆာင္ျခင္းငွါ ငါမထုိက္။ ထုိသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ၄င္း၊ မီးႏွင့္၄င္း၊ သင္တုိ႔ကို ဗတၱိဇံေပးမည္။ (မႆဲ ၃း၁၁))
ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတၱိဇံေပးေသာသူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ထူးျခားသည့္ ဗတၱိဇံ အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳး စလံုးကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါအတုိင္္း ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။
ေယာဟန္၏ ဗတၱိဇံ             ။ေနာင္တရရန္ ဦးတည္ပါသည္။ ႏွလံုးသား ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေယရႈ၌ ဗတၱိဇံ                   ။ေရဗတၱိဇံ အျဖစ္လူသိမ်ားပါသည္။ ႏွစ္ျခင္းခံျခင္း၏ အႏွစ္သာရမွာ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔၏ ေျပာင္းလဲမႈ (ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေကာင္းကင္ အရပ္တြင္ ေနရာ ရရွိသည္ ဆိုေသာ ေနရာရရွိမႈ) ကို ပုံေဆာင္ ပါသည္။
သန္႔/ဝိ ၏ ဗတၱိဇံ                ။ေယရႈခရစ္ေတာ္က ေပးေသာ တန္းခိုးႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း၏ ရလဒ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ {သန္႔/ဝိ ဆင္းသက္ေသာအခါ တန္ခိုးကို ခံရျပီး ေျမၾကီးစြန္း တုိင္ေအာင္ ငါ၏ သက္ေသျဖစ္မည္ ဆိုေသာ တန္းခိုး (တမန္ ၁း၈)}
ေနာက္ဆံုး ေဖာ္ျပေသာ  ဗတၱိဇံ အမ်ိဳးအစားသည္ မည္သူတို႔ အတြက္ ျဖစ္ပါသနည္း။ ယံုၾကည္သူ အားလံုးတို႔ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ ၂း၃၉ တြင္ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပတရု ေဟာေျပာ ဖြင့္ျပထားသည္မွာ
ေပတရုကလည္း သင္တုိ႔၏ အျပစ္ကို လြတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍ တစ္ေယာက္မွ် မၾကြင္း၊ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏ နာမ၌ ဗတၱိဇံကို ခံၾကေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ဆု ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဂတိေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္၄င္း၊ သင္တုိ႔၏ သား သမီးတို႔ႏွင့္၄င္း၊ ေဝးေသာသူ တို႔တြင္ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရား ေခၚေတာ္မူသမွ်ေသာ သူတို႔ႏွင့္၄င္း ဆုိင္သည္ဟု ေဟာ၏။ (တမန္ ၂း၃၉)
တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေယာဟန္သည္လည္း သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ထံမွ တုိက္ရုိက္သြန္သင္ခ်က္ကို ရရွိျပီး ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ျပန္ပါသည္။
ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား၊ ငါသြားလွ်င္ သင္တုိ႔ အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါမသြား လွ်င္ ဥပဇၥ်ာယ္ ဆရာသည္ သင္တို႔ဆီသို႔ မလာ။ ငါသြားလွ်င္ ထုိသူကို သင္တို႔ဆီသို႔ ငါေစလႊတ္မည္။ (ေယာဟန္ ၁၆း၇)
သမၼာတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ သမၼာတရားကို သင္တုိ႔ အား အၾကြင္းမဲ့ သြန္သင္ ျပလိမ့္မည္။ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကိုယ္အလိုအေလွ်ာက္ ေဟာေျပာမည္ မဟုတ္။ ၾကားသမွ်တုိ႔ကို ေဟာေျပာ လိမ့္မည္။ ေနာင္လာလတံ့ေသာ အရာတုိ႔ကိုလည္း သင္တို႔အား ေဘာ္ျပလိမ့္မည္။ (တမန္ ၁၆း၁၃)
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ထပ္မံေဖာ္ျပပါဦးမည္။
၁။    ေယာဟန္၏ ဗတၱိဇံမွာ အျပစ္သားမ်ား ေနာင္တရဘို႔ အတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ေယရႈခရစ္၌ ဗတၱိဇံသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အတြင္း စိတ္ႏွလံုး ေျပာင္းလဲေစမႈကို လူအမ်ား ေရွ႕တြင္ ဝန္ခံျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ရန္ရြယ္ပါသည္။
၃။      ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ေပးေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတၱိဇံမွာ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါသနည္း။
©       ေျမၾကီးစြန္းတုိင္ေအာင္ သက္ေသျဖစ္ရန္
©       တန္ခိုးကို ခံရရန္
©       ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာထဲမွာ သန္႔/ဝိ ဖြင့္ျပေသာ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ျဖင့္ ခြန္အားေပးရန္
©       ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္
©       သန္႔/ဝိ သည္ ၾကီးမားေသာ အမႈမ်ားကို သင္၏ အသက္တာထဲတြင္ ျပဳလုပ္ရန္
©       ေပ်ာက္ဆံုး ဝိညာဥ္မ်ားအတြက္ ျပင္းျပေသာ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားႏွင့္ ဘုရားသခင္ထံ ျပန္ပို႔ရန္
©       ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ ဆာငတ္လာရန္
©       အသင္းေတာ္၏ အနာဂါတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာရန္
မိတ္ေဆြ၏ အသက္တာအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ အသက္ရွင္နုိင္ရန္ သမၼာက်မ္းစာ တြင္ ေတြ႕ရေသာ ဗတၱိဇံ (၃)မ်ိဳးက သြန္သင္ေနသည္။
  • အျပစ္အတြက္ ေနာင္တရပါ။
  • လူေရွ႕ ဘုရားေရွ႕တြင္ ဝန္ခံပါ။
  • တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး အျဖစ္ အသက္ရွင္ပါ။

ႏွစ္ျခင္း (၃)မ်ိဳးကို သိကၽြမ္းၿပီးေနာက္ အသက္တာကို တည္ေဆာက္ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။ အေယာက္စီတိုင္းကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

Rev ဦးမင္းလြင္

King David *Full Movie* ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး


ဒါကေတာ့ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္။
ၾကည့္လို႔၊ ေဒါင္းလို႔ အဆင္ေျပၾကပါေစခင္ဗ်ာ ....

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

Esther *Full Movie* ဧသတာ၀တၳဳ


ဒါကေတာ့ ဧသတာ၀တၳဳ ကို႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဇာတ္ကားပါ။
ၾကည့္ရ၊ ေဒါင္းရ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

Paul the Apostle Full Movie* တမန္ေတာ္ေပါလု


ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ တမန္ေတာ္ေပါလု အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္။
ၾကည့္ရတာအဆင္ေျပလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

Jeremiah the Prophet *Full Movie* ပေရာဖက္ေယရမိ


ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ပေရာဖက္ေယရမိ အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္ပါတယ္။
မၾကည့္ရေသးသူေတြအတြက္ေတာ့ အသံုး၀င္မယ္ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ေဒါင္းခ်င္ရင္ေတာ့ Internet Download Manager ကို မိမိရဲ႕စက္မွာ Install လုပ္ထားလိုက္ပါ။
အဆင္ေျပေျပေဒါင္းႏိုင္ပါလိမ့္္မယ္။

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

ႏွလံုးသားဆုေတာင္း (Myanmar Worship Song)


ဒီသီခ်င္းေလးက ထိုင္းဒါ႐ိုက္တာနဲ႔ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ျမန္မာ Worship Song ေလးျဖစ္ပါတယ္။  က်ေနာ္တို႔ ဘေလာ့ဂ္အဖြဲ႔သားေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းတစု၀ိုင္း၀န္းဖန္တီးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အားေပးၾကပါဦးေနာ္။
ေဒါင္းၿပီး သံုးခ်င္ရင္လည္း အားမနာတမ္းသာ ေဒါင္းပါခင္ဗ်ား ။

ကမာၻဦးက်မ္း (The Book of Genesis *full movie*)

 

ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ကမာၻဦးက်မ္း အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ကားျဖစ္ပါတယ္။
တကူးတကြရွာမၾကည့္ျဖစ္တဲ့ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြအတြက္ တင္ေပးလိုက္တာပါ။
အဆင္ေျပမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေရွာလမုန္မင္းႀကီး ( King Solomon *Full Movie)ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးအေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ကားျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည့္ဖူးတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ ဘာမွအသံုးမ၀င္ႏိုင္ေပမယ့္ မၾကည့္ဖူးတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ အသံုး၀င္မယ္ထင္ပါတယ္။

Why or How ?မဂၤလာပါ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ပရိသတ္ေတြအတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အသစ္ေတြ တင္မေပးျဖစ္တာ အေတာ့္ကိုၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔ အႏူးအၫြတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ေလ့လာသြားၾကမယ့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုေတာ့ Why or How လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။ ဟုတ္ၿပီက်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္သူေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ အဓိကအုပ္စု ()မ်ိဳး ရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အုပ္စု()မ်ိဳးကို ဘယ္လိုခြဲသလဲဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ေတြ႔ႀကံဳၾကရတဲ့ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြအားျဖင့္ ခြဲျခမ္းၾကည့္တာပါ။ အဲဒီလို အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြအေပၚမွာ အုပ္စုခြဲတာဆိုလို႔ အခက္အခဲအႀကီးအေသး၊ ျပႆနာအႀကီးအေသးအေပၚမွာ ခြဲတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေလာကမွာ လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္ ျပႆနာကင္းတဲ့သူ၊ အခက္အခဲမႀကံဳဖူးတဲ့သူရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ ဆင္းရဲသားလည္း ဆင္းရဲသားေလာက္ ျပႆနာအခက္အခဲရွိသလို သန္းႂကြယ္သူေ႒းႀကီးလည္း သန္းႂကြယ္သူေ႒းႀကီးေလာက္ ျပႆနာအခက္အခဲရွိၾကတာပါပဲ။ က်ားႀကီးရင္ ေျခရာႀကီးတာ ေလာကဓမၼတာပါပဲ။
                   သမၼာက်မ္းစာကလည္း က်ေနာ္တို႔ကို ျပႆနာအခက္အခဲကင္းေ၀းၿပီး ေနႏုိင္လိမ့္မည္လို႔ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မက္လံုးေပးမထားပါဘူး။ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ႏႈတ္ေတာ္ကေနကို ေလာကမွာေနစဥ္မွာ ဆင္းရဲဒုကၡခံရ မယ္လို႔ အသိေပးသြားခဲ့ပါတယ္။ (မႆဲ ၁၆း ၃၃) က်ေနာ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္တဲ့ေက်းဇူးေတာ္က အဲဒီလိုဆင္းရဲဒုကၡထဲ ကေန ေအာင္ျမင္ျခင္းအခြင့္ ပါပဲ။ ပိုၿပီး ထင္သာျမင္သာေအာင္ ေျပာရရင္ေတာ့ တိုက္ပြဲမရွိဘဲ ေအာင္ပြဲဆိုတာ ရွိမွာမဟုတ္သလို စစ္သူရဲေကာင္းဆိုတာလည္း ေပၚေပါက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တို႔ကို တိုက္ပြဲနဲ႔ ေပးေတြ႔ေပမယ့္ ေအာင္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးၿပီးသားပါ။ တစ္ႀကိမ္တခါမွ် ၿပိဳင္ပြဲမ၀င္ဖူးဘဲ ခ်န္ပီယံျဖစ္လာတဲ့သူ ရယ္လို႔ ေလာကမွာ မရွိပါဘူး။ ရွိခဲ့ရင္လည္း ခ်န္ပီယံ႐ူး ႐ူးတာပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း ဘုရားသခင္က တစ္စံုတရာကို အေျခာက္တိုက္စြဲလန္းၿပီး ႐ူးႏွမ္းႏွမ္းခရစ္ယာန္ မျဖစ္ေစခ်င္တာ အမွန္ပါ။
                   လူ႔ေလာကမွာ အသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး က်ေနာ္တို႔ေတြ နိစၥဓူ၀ ေတြ႔ႀကံဳရမယ့္ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲေတြ၊ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းေတြကို ဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ်ပဲျဖစ္ရမယ္လို႔ ကန္႔သတ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေတြ႔ႀကံဳရမယ့္ လူေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ရဲ႕ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈေတြ၊ မေခ်မငံျခင္းေတြကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ေတြဘက္က စင္းလံုးေခ်ာျဖစ္ေအာင္ ျပ႒ာန္းထားပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။
          က်ေနာ္တို႔မွာရွိတဲ့ အခြင့္အေရး/ လုပ္ပိုင္ခြင့္က - အဲဒီအရာေတြကို ဘယ္လိုတံု႔ျပန္မလဲ ဆိုတဲ့ တံု႔ျပန္မႈပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ အဲဒီတံု႔ျပန္မႈေတြအားျဖင့္ အဓိကအုပ္စု ()စုကို ခြဲၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ အဲဒီအုပ္စုႀကီး()စုရဲ႕ ေခါင္သူႀကီးျဖစ္တဲ့ ဦးေဆာင္သူႏွစ္ဦးရဲ႕ အေၾကာင္းကိုလည္း သမၼာက်မ္းစာမွာ ဖတ္႐ႈဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။
                    အရင္ဆံုးေလ့လာၾကည့္ဖို႔ကေတာ့ WHY ဆိုတဲ့အုပ္စုပါ။ ဒီအုပ္စု၀င္ေတြက ဘာေၾကာင့္လဲ ဘာျဖစ္လို႔လဲ၊ ဒီေလာက္ႀကိဳးစားခဲ့တာေတာင္ …. ဘာေၾကာင့္အခုလိုျဖစ္ရတာလဲဆိုတဲ့ ေစာဒကတက္မႈ၊ မေၾကမခ်မ္းျဖစ္မႈ၊ အထြန္႔တက္မႈေတြနဲ႔ ယဥ္ပါးၿပီး အသားက်ေနတဲ့အုပ္စုျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြက ကြက္လပ္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု၊ ျပစ္ခ်က္တစ္ခုကို ေတြ႔တဲ့အခါ ဘာေၾကာင့္လဲ လို႔ ေတြးပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာပါ ပုဂၢိဳလ္ကို   ေထာက္ျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူေ႒းႀကီးေယာဘ ျဖစ္ပါတယ္။
          ေယာဘရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။
Why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? Job 3:11
ငါသည္ ေမြးစက အဘယ့္ေၾကာင့္ မေသသနည္း။ အမိ၀မ္းထဲမွ ထြက္စက အဘယ့္ေၾကာင့္အသက္ မခ်ဳပ္သနည္း။ ေယာဘ ၃း ၁၁
Why did the knees prevent me? Or why the breasts that I should suck? Job 3:12
ငါ့ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ပိုက္ေပြ႔ရသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏို႔တုိက္ရသနည္း။ ေယာဘ ၃း ၁၂
Why is light given to a man whose way is hide, and whom God hath hedged in? J0b 3:23
မိမိသြားေသာလမ္း ကြယ္ေပ်ာက္ေသာသူ ဘုရားသခင္ ဆီးကာခ်ဳပ္ထားေသာသူအား အလင္းႏွင့္အသက္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ေပးသနည္း။ ေယာဘ ၃း ၂၃
          ေယာဘရဲ႕ ပထမဆံုးေမးခြန္းကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားနဲ႔ တုိက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၾကည့္ ရေအာင္ဗ်ာ။ ဘုရားသခင္ကို ေယာဘပထမဆံုးေမးခြန္းထုတ္ထားတာကို ၾကည့္တဲ့အခါ -  
ငါသည္ ေမြးစက အဘယ့္ေၾကာင့္ မေသသနည္း။ အမိ၀မ္းထဲမွ ထြက္စက အဘယ့္ေၾကာင့္           အသက္ မခ်ဳပ္သနည္း။ (ေယာဘ ၃း ၁၁) လို႔ ေမးခြန္းထုတ္ထားပါတယ္။
စာငွက္ႏွစ္ေကာင္ကို အႆရိတစ္ျပားအဖိုးႏွင့္ ၀ယ္ရသည္မဟုတ္ေလာ။ သင္တို႔အဘအခြင့္မရွိလွ်င္ ထိုစာငွက္တစ္ေကာင္မွ် ေျမသို႔မက်ရ။ မႆဲ ၁၀း၂၉
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသက္တာကို ဘုရားသခင္က အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ဖန္ဆင္းထားတာမဟုတ္သလို မေတာ္တဆျဖစ္ေပၚ လာတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းျခင္းတိုင္းဟာ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခု (Mission တစ္ခုအတြက္ လို႔ ေျပာရင္ ပိုေလးနက္ပါလိမ့္မယ္)အတြက္  တိက်ေသသပ္တဲ့လက္ရာနဲ႔ အံ၀င္ခြင္က် လုပ္ေဆာင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းဆိုရင္  က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ေတာင္မသိတဲ့ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြအတြက္ပါ  ဘုရားသခင္ဆီမွာ ခိုင္လံုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ အျပည့္အစံုရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ဘုရားသခင္က ပေရာဖက္ေယရမိကိုဘယ္လို ေျပာခဲ့တယ္ဆိုတာၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။
သင့္ကို အမိ၀မ္းထဲ၌ ငါမဖန္ဆင္းမီ သင့္ကိုငါသိၿပီ။ မဖြားမီကပင္ သင့္ကိုငါ သန္႔ရွင္းေစ၍         လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ အဖို႔ ပေရာဖက္အရာ၌ ခန္႔ထားၿပီဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယရမိ ၁း
တကယ္ေတာ့ ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုတာ တိုက္ပြဲၾကားမွာ ေအာင္ပြဲေတြ အဆင့္ဆင့္ရဖို႔အတြက္ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံထားရတဲ့အသက္တာပါ။ တိုက္ပြဲနဲ႔ႀကံဳလာတာနဲ႔ ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ၿပီး ဘာျဖစ္လို႔ … ဘာေၾကာင့္ … ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ေနဖို႔ ဖန္ဆင္းထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  ဒီေနရာမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္အေပၚ တံု႔ျပန္ပံု၊ တံု႔ျပန္နည္းကို အဓိကထားၿပီး က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေအာက္မွာျပထားတဲ့ပံုေလးကို ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ဗ်ာ။

          တကယ္ေတာ့ခြက္ကတစ္ခြက္တည္းပါ။ ဒါေပမယ့္ ျမင္ပုံျမင္နည္း(၂)ခုကို ယွဥ္ၿပီးျပခ်င္တာေၾကာင့္ (၂)ပံုျပ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုျမင္ေနရတဲ့ ေရတစ္ခြက္ရွိေနတဲ့ခြက္ကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အဓိကအားျဖင့္ အျမင္(၂)မ်ိဳး ကြဲျပားေနပါတယ္။ ပထမအျမင္က - တ၀က္လြတ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့အျမင္ပါ။ အဲဒီလိုျမင္တတ္သူေတြရဲ႕ ေတြးပံုက ဘာေၾကာင့္ တ၀က္ပဲရွိေနရတာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ တ၀က္လြတ္ေနရတာလဲ ဆိုတဲ့ လစ္လပ္မႈ၊ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမွာ အေျချပဳတဲ့အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ သူေ႒းႀကီးေယာဘက အဲဒီအုပ္စု၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ … ေကာင္းၿပီ။ ေနာက္ထပ္အုပ္စု တစ္ခုကို က်ေနာ္တို႔ေတြ ထပ္ၿပီးေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။
                   သမၼာက်မ္းစာ(၆၆)ေစာင္မွာ ေယာဘ၀တၳဳၿပီးတာနဲ႔ သူ႔ေနာက္မွာ ကပ္လ်က္ရွိေနတာက ဆာလံ က်မ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆာလံက်မ္းကို ေရးသားတဲ့ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးရဲ႕အသက္တာကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ သူခံခဲ့ရတဲ့ ဆင္းရဲ ဒုကၡကလည္း တကယ့္ကို မနည္းမေနာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ သူႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ဒုကၡဆင္းရဲကလည္း ေယာဘထက္ မေလ်ာ့ႏိုင္ပါဘူး။ ေယာဘလိုသူေ႒းတစ္ေယာက္အတြက္ သူ႔ရဲ႕ခ်က္ေကာင္း တနည္းအားျဖင့္ ေပ်ာ့ကြက္ဟာ စည္းစိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္တဲ့ ဒါ၀ိဒ္ရဲ႕ ခ်က္ေကာင္း တနည္းအားျဖင့္ ေပ်ာ့ကြက္ကေတာ့ ရာဇပုလႅင္ဆိုတဲ့ ရွင္ဘုရင္အ႐ိုက္အရာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးဟာ က်ားႀကီးရင္ ေျခရာႀကီးဆို သလိုပဲ ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ အားကိုးအားထားအျပဳဆံုးေသာအႏွစ္သာရေတြအေပၚမွာ စံုစမ္းျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲကို ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ သူေ႒းႀကီးေယာဘ စည္းစိမ္ျပဳတ္သလို ရွင္ဘုရင္ဒါ၀ိဒ္လည္း အာဏာသိမ္းခံရၿပီး နန္းေတာ္ကေန တိမ္းေရွာင္ရတဲ့ဘ၀ကို ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ သူေ႒းႀကီးေယာဘ သားသမီးေတြဆံုးပါးသလို ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးလည္း သားဆံုးဖူးတဲ့အျပင္ သားကျပန္ၿပီး ရန္ရွာပုန္ကန္တာကိုလည္း ႀကံဳခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါ၀ဒ္မင္းႀကီးရဲ႕အသက္တာမွာ အခက္အခဲဆံုးအခ်ိန္လို႔ေျပာႏိုင္တဲ့ သားျဖစ္သူ အဗရွလံုရဲ႕ပုန္ကန္ျခင္းကို ခံရတဲ့အေျခအေနမွာ သူရဲ႕တံု႔ျပန္မႈကို ၾကည့္ၾကရေအာင္လားဗ်ာ။
          LORD, how are they increased that trouble me! Many are they that rise up against me.    Many there be which say of my soul, There is no help for him in God. Psalms 3:1-2
          အို ထာ၀ရဘုရား အကၽြႏု္ပ္၏ရန္သူတို႔သည္ အလြန္တိုးပြား၍ အကၽြႏု္ပ္တဘက္၌ထေသာသူတို႔သည္ မ်ားၾကပါ၏။ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို အမီွျပဳ၍ ခ်မ္းသာမရဟု အကၽြႏု္ပ္ကိုရည္ေဆာင္၍ ေျပာေသာသူအမ်ား ရွိၾကပါ၏။ ဆာလံ ၃း ၁-၂
                   ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေျခအေနက တကယ့္ကို လူတကာေျပာစမွတ္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ဆိုး၀ါးလွတဲ့အေျခအေနပါ။ ေန႔လားညလား … အခ်ိန္မေရြးအသက္ေသႏိုင္တဲ့အေျခအေနအျပင္ ကိုယ့္ကို ဒုကၡေပးမယ့္ရန္သူက တျခားသူမဟုတ္ဘဲ သားအရင္းျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးလွပါတဲ့ဆိုတဲ့သူ အခုေတာ့ ခ်မ္းသာမရပါလားလို႔ လူေတြကေတာင္ ေျပာကုန္ၾကၿပီလို႔ ဆိုထားပါတယ္။                ဒီလိုအေျခအေနမွာ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးက အေျခအေနမွန္ကို သူရဲေဘာေၾကာင္စြာ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမညာဘဲ သတၱိရွိစြာ ရင္ဆိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီေလာက္ဆိုး၀ါးတဲ့အေျခအေနဆိုက္ေနခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ၾကည့္ရေအာင္ ။
          But thou, O LORD, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head. Psalms 3:3
သို႔ေသာ္လည္း အို ထာ၀ရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္၏အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အကၽြႏု္ပ္၏ ဘုန္းလည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အကၽြႏု္ပ္၏ဦးေခါင္းကို ခ်ီႂကြေသာသူလည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဆာလံ ၃း၃
I laid me down and slept; I awaked; for the LORD sustained me. I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about. Psalms 3: 5-6
ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ့ကို မစေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ငါသည္ အိပ္၍ေပ်ာ္ျခင္းအခြင့္ႏွင့္ ႏိုးျခင္းအခြင့္ရွိ၏။  ငါ့ကို ရန္ဘက္ျပဳ၍ ၀န္းရံေသာသူအေထာင္အေသာင္းကို ငါမေၾကာက္ဘဲေနမည္။ ဆာလံ ၃း ၅-၆
                    ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးဟာ ခက္ခဲဆိုးယုတ္လွတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕လက္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ အသက္ရွင္ေသာသူျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ေဘးႀကံဳေနရခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ ဘယ္လို(How)စီရင္မလဲ ဆိုတာကို ေမွ်ာ္လင့္တဲ့သူ၊ ဘုရားရဲ႕လက္ေတာ္ကို ၀န္ခံေသာသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးရဲ႕ ဆာလံသီခ်င္းေတြကို ၾကည့္ရင္ ဘုရားသခင္ဘယ္လိုႀကီးျမတ္တယ္၊ လက္ေတာ္က ဘယ္လိုပို႔ေဆာင္တယ္ ဆိုတာေတြ မေရမတြက္ႏို္င္ေအာင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးဟာ ျမင္ေနရတဲ့ျပႆနာအေပၚမွာ အာ႐ံုျပဳၿပီး WHY ေမးခြန္းထုတ္ၿပီးအခ်ိန္ျဖဳန္းေနတဲ့ သူမဟုတ္ပါဘူး။ မျမင္ရတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕လက္ေတာ္က HOW ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတာကို ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ၀န္ခံေသာသူျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက အခက္အခဲျပႆနာကို ေစာဒကတက္လိုက္၊
 ေခါင္းေျခာက္လိုက္နဲ႔ ေမးခြန္းေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္နဲ႔ ဗ်ာမ်ားေနတဲ့ေယာဘလို ယံုၾကည္သူေတြကိုလည္း ဘုရားသခင္က ပစ္ပယ္မထားဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေျပလည္ခြင့္ကို ရသည့္တိုင္ မေျပလည္ေသးခင္စပ္ၾကားမွာေတာ့ WHY နဲ႔ HOW ရဲ႕ ခံစားမႈက ဘယ္လိုကြာျခားၿပီး WHY သမားခမ်ာ ျပႆနာၾကားမွာ ဘယ္လိုအသက္ငင္ေနရတယ္ ဆိုတာကို ဒီပံုေလးမွာ အေျဖရွာၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။ 


ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္                                                                                                           သမၼာအလင္းShare

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites