ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

ကြဲကြဲျပားျပားသိေစလို [ အပိုင္း (၂) ]
ကဲ ….. ပဌနာေတာ္နဲ႔အေၾကာင္းကို စလိုက္ၾကရေအာင္ဗ်ာ ။
၁။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အား ႐ိုေသေလးျမတ္ျခင္းရွိပါေစေသာ္……
ဘုရားသခင္ဆိုတာကို ေသမေလာက္ေၾကာက္ၾကတဲ့ေခတ္ကာလမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဘ လို႔ သခင္ေယ႐ႈက ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲလိုက္ျခင္းဟာ ဖာရိ႐ွဲေတြ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေတြနားထဲမွာေတာ့ ေမ်ာက္ငါးပိကိုင္မိသလို ေနမထိထိုင္မသာေတြျဖစ္ေစတဲ့အျပင္ ယမ္းပံုမီးက်ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ သခင္ေယ႐ႈက ဖာရိ႐ွဲေတြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကို မာရ္နတ္ရဲ႕သားေတြ၊ သင္တို႔ရဲ႕အဘကမာရ္နတ္ လို႔ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။ ေယာ ၈း ၄၄       သခင္ေယ႐ႈက အဲဒီလိုမ်ိဳးသူ႔ကိုယ္သူေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕သား၊ ဘုရားသခင္ကို အဘလို႔ေျပာၿပီး ဖာရိရွဲေတြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကိုက်ေတာ့ မာရ္နတ္ရဲ႕သားေတြ၊ မာရ္နတ္က မင္းတို႔အဘလို႔ ဆိုတာေၾကာင့္ ယုဒလူေတြက သတ္ဖို႔ေတာင္ႀကံစည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေယာ ၅း ၁၈
က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္သူေတြရဲ႕အသက္တာမွာ ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဆိုတာ မရွိမျဖစ္ ရွိသင့္တာမွန္ေပမယ့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတစ္ခုတည္းအားျဖင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေနဖို႔ မဟုတ္ဘဲ ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသျခင္းအားျဖင့္ ဆည္းကပ္ဖို႔အတြက္ ပ႒နာေတာ္ကို အစခ်ီတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ နည္းေပးလမ္းျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
တနည္းအားျဖင့္ ဆုေတာင္းခ်က္တစ္ခုမွာ ပါရွိသင့္တဲ့ အခ်က္(၄)ခ်က္ကို အတိုေကာက္ေခၚတဲ့ ACTS ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြထဲက
 A ဆိုတဲ့ Adoration     - ျမတ္ႏိုးမႈရွိျခင္း ( ဆာလံ ၁၀၃း၁- ၂ ) ကိုသြန္သင္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အသက္တာရဲ႕ ကိုးကြယ္မႈစက္၀ိုင္းကို ပံုေဖာ္ၾကည့္ရင္
ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း ၊ ႐ိုေသေလးစားျခင္း ၊ ေၾကာက္႐ြ႕ံျခင္းဆိုတဲ့အပုိင္း(၃)ပိုင္းလံုးပါ၀င္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းရဲ႕အႏွစ္သာရဟာ ျပည့္စံုမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ၁ေယာ ၄း ၈ မွာေတာ့ ခ်စ္ျခင္းမရွိေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ကိုမသိ၊ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူတယ္လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ေၾကာက္တတ္ေသာ စိတ္သေဘာ ကုိငါတို႔အား ေပးေတာ္မူသည္မဟုတ္။ တန္ခုိးပါေသာစိတ္၊ ခ်စ္တတ္ေသာစိတ္၊ ရွင္းလင္းေသာစိတ္သေဘာကုိ ေပးေတာ္မူ၏။ ၂တိ ၁း ၇


          ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္တဲ့ နာမေတာ္အား႐ုိေသေလးျမတ္ျခင္းရွိပါေစေသာ္ ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕႔နာမေတာ္ေတြအေၾကာင္းကို တဆက္တည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Names of God from the Old Testament:

à Jehovah Hesed Loving God                                           Exodus 34:6
à Jehovah Tsebaaoth The Lord of hosts                           1 Samuel 17:45
à Jehovah Elyon God Most High                                       Psalm 7:18
à Jehovah Jireh God my Provider                                                 Genesis 22:14
à Jehovah Roï The Lord my Shepherd                              Psalm 23:1
à Jehovah Nissi The Lord my banner                                Exodus 17:15
à Jehovah Shalom The Lord my peace                            Judges 6:24
à Jehovah Shammah The Lord who is there                    Ezekiel 48:35
à Jehovah Tsidkenou The Lord our Righteousness          Jeremiah 23:6
à Jehovah Mekadesh The Lord who sanctifies                 Leviticus 20:8
à Jehovah Raphé The Lord who heals                              Exodus 15:26
à Elohim God in Three Persons                                         Genesis 1:1
à El-Elohé Israël The Lord God of Israel                            Genesis 33:20
à Adonaï My Lord                                                               Genesis 15:2
à El Shaddaï All-powerful Lord                                           Genesis 17:1
à El Olam Eternal Lord                                                       Genesis 21:33
à El Gibbor Strong God (Champion)                                 Isaiah 9:5
à El Elyon Most High God                                                  Genesis 14:18

Names of Christ from Isaiah 9.6:

à Wonderful Counsellor
à Mighty God
à Everlasting Father
à Prince of Peace

Seven names of Christ from John’s Gospel:

à I am the Bread of Life (6.35, 51)
à I am the Light of the World (8.12)
à I am the Door (10.7,9)
à I am the Good Shepherd (10.11,14)
à I am the Resurrection and the Life (11.25)
à I am the Way, the Truth and the Life (14.6)
à I am the True Vine (15.1,5)

ဒီနာမေတာ္ေတြကို ေလးနက္စြာဆင္ျခင္သေဘာေပါက္ျခင္းအားျဖင့္ မိတ္ေဆြရဲ႕အသက္တာနဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေကာင္းစြာအေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စီးတဲ့ျမင္း အထီးလား၊ အမလား သိတာ ပိုေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။


၂။ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ပါေစေသာ္။
အဲဒီေခတ္ကာလက အစၥေရးလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေတာင့္တဆံုးအရာကို ေမးၾကည့္ရင္
သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး လို႔ေျဖမွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါပဲ။ သခင္ေယ႐ႈလက္၀ါးကားတိုင္မွာ အေသခံၿပီးတဲ့ေနာက္ရွင္ျပန္ထေျမာက္လာၿပီး တပည့္ေတာ္ေတြနဲ႔အတူ  ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈက သြန္သင္ေတာ္မူတဲ့အခါမွာ တပည့္ေတာ္ေတြတလြဲေမးခြန္းထုတ္္ပံုကိုၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။
ထိုတမန္ေတာ္တို႔ကို စုေဝးေစေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳမွ မထြက္မသြားဘဲ ခမည္းေတာ္၏ ဂတိကိုငံ့ေနမည္အေၾကာင္းမွာေတာ္မူ၍၊ ထိုဂတိေတာ္ကိုငါေဟာေျပာသျဖင့္ သင္တို႔သညၾကားသိရၾကၿပီ။ ကတိေတာ္အခ်က္ဟူမူကား ေယာဟန္သည္ ေရ၌ ဗတၱိဇံ ကိုေပး၏။ သင္တို႔သည္ မၾကာမျမင့္မွီ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုတမန္ေတာ္တို႔သည္လည္း စုေဝး၍၊ သခင္ဘုရား၊ ယခုအခါကိုယ္ေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး သားတို႔အား ႏိုင္ငံကိုျပန္ေပးေတာ္မူမည္ေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကလွ်င္ ….. တမန္ေတာ္ ၁း၄- ၆
ယရႈက၊ ငါ၏ႏိုင္ငံသည္ ဤေလာက ႏွင့္မစပ္ဆိုင္။ ငါ၏ႏိုင္ငံသည္ ဤေလာကႏွင့္စပ္ဆိုင္လွ်င္၊ ငါသည္ ယုဒလူတို႔လက္သို႔ မေရာက္ေစျခင္းငွါ ငါ၏လူတို႔သည္ တိုက္လွန္ၾကလိမ့္မည္။ ယခုမူကား ငါ၏ႏိုင္ငံသည္ ဤေဒသအရပ္ႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ပိလတ္မင္းကလည္း၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ရွင္ဘုရင္မွန္သေလာဟုေမးေသာ္၊ ေယရႈက၊ မင္းႀကီးေမးသည္အတိုင္း ငါသညရွင္ဘုရင္မွန္၏။ သမၼာတရားဘက္၌ သက္ေသခံျခင္းငွါ ငါသည္ေမြးဘြား ျခင္းကိုခံ၍ ဤေလာကသို႔ၾကြလာၿပီ။ သမၼာတရား ႏွင့္စပ္ဆိုင္သမွ်ေသာသူတို႔သည္ ငါ့စကားကိုနား ေထာင္ၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယာ ၁၈း ၃၆- ၃၇
ငါသည္ ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္သည္မွန္လွ်င္ အကယ္စင္စစ္ သင္တို႔၌ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္တည္ခ်ိန္ေရာက္ေလၿပီ။ မႆဲ ၁၂း ၂၈
          ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၾသ၀ါဒေတြဘယ္လိုပဲ ကြဲျပားေနပါေစ။ သခင္ေယ႐ႈတည္းဟူေသာ ဘုရင္တကာတို႔ရဲ႕ ဘုရင္၊ သခင္တကာတို႔ရဲ႕ သခင္ကို ယံုၾကည္သူေတြ ရွိတဲ့အရပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈကို အသက္တာရဲ႕သခင္၊ ဘုရင္အျဖစ္ လက္ခံသူေတြရွိတဲ့ ေနရာဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္သလုိ က်ေနာ္တို႔သည္လည္း အဲဒီႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕သံတမန္အျဖစ္ ဒီေလာကမွာ အထူးတာ၀န္ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၁ေကာ ၄း ၂၀မွာ ေပါလုက - ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္သည္ စကား၌တည္သည္မဟုတ္၊ တန္ခိုး၌တည္၏ လို႔ ေဖာ္ျပထားသလို ေရာမ ၁၄း ၁၇မွာလည္း ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အစားအေသာက္၌ မတည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ခံရေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၌ တည္၏ လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ သိသာထင္ရွားေအာင္ လုကာ ၁၇း၂၀- ၂၁ကိုဖတ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။    
ဖာရိရွဲတို႔သည္လာ၍၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အဘယ္ကာလမွ တည္ပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾကလွ်င္ ေယရႈက၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မ်က္ျမင္ေသာအရာ၌မတည္။ ဤအရပ္၌ ၾကည့္ပါ။ ထိုအရပ္၌ၾကည့္ပါ ဟုေျပာစရာအခြင့္မရွိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သင္တို႔၏အထဲ၌ ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။                                                                                               
ဘုရားသခင္ရဲ႕ဘုန္းတန္ခုိးထင္ရွားတဲ့အရပ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္တည္ရာအရပ္ျဖစ္သလို ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ခံစားရတဲ့ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမွာ တည္တယ္လို႔ က်မ္းစာကဆိုပါတယ္။ အဲဒီအရာေတြ ခင္ဗ်ားရဲ႕အသက္တာမွာရွိေနတယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ႏွလံုးသားဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္တည္ရာပဲေပါ့ဗ်ာ ..............
၃။ အလိုေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ျပည့္စံုသကဲ့သို႔ ေျမႀကီးေပၚမွာ ျပည့္စံုပါေစေသာ္။
ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္သူေတြအတြက္ သိပ္ကိုအေရးပါတဲ့ အႏွစ္သာရတစ္ခုရွိေန ပါတယ္။ အက်င့္တရားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ဆီကိုခ်ဥ္းကပ္လုိၾကတဲ့ ဘာသာေရးခရစ္ယာန္ေတြက ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာအက်င့္ ဆိုတဲ့စကားကို ေရပက္မ၀င္ေအာင္ေျပာဆိုသံုးစြဲၾကသလို  ခရစ္ယာန္ေကာင္းပီသေရးနည္းနာနိႆယေတြကိုပဲ တတြင္တြင္ေဟာေနတတ္ၾကပါတယ္။ သခင္ေယ႐ႈကေတာ့ အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာအက်င့္ဆိုတာကို ေယာ ၆း ၂၈- ၂၉ မွာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုေတာ္က ဘာလဲဆိုတာကို ေနာက္ထပ္က်မ္းခ်က္တခ်ိဳ႕ အားျဖင့္ ထပ္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
လူအေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သမၼာတရားကိုသိေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိ၏။ ၁တိ ၂း ၄
ထိုနည္းတူ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘသည္ ဤသူငယ္တစ္ေယာက္ကိုမွ် ပ်က္စီးေစျခင္းငွာ အလိုေတာ္မရွိ။ မႆဲ ၁၈း ၁၄
အေၾကာင္းမူကား၊ ခပ္သိမ္းေသာ ျပည့္စံုျခင္းကို သားေတာ္၌ က်ိန္းဝပ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ လက္ဝါး ကပ္တိုင္မွာ သြန္းေသာအေသြးေတာ္အားျဖင့္ ရန္ကုိၿငိမ္းေစ၍၊ ေကာင္းကင္ အရာျဖစ္ေစ၊ ေျမႀကီးအရာျဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ေစျခင္းငွါ၄င္း အလိုရွိေတာ္မူ၏။ ေကာေလာသဲ ၁း ၁၉- ၂၀
တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဤနက္နဲ ေသာအရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဟာစည္းစိမ္ကား၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ႀကီးသည္ကို သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ အလိုရွိေတာ္မူ၏။ ထိုစည္းစိမ္ကား၊ ဘုန္းအသေရကို ေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းတည္း ဟူေသာ သင္တို႔အထဲ၌ တည္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ေပတည္း။  ေကာေလာသဲ ၁း ၂၇
ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုေတာ္က သူဖန္ဆင္းထားတဲ့သားသမီးေတြ အျပစ္ငရဲကို မက်ေရာက္ဘဲကယ္တင္ျခင္းခံရဖို႔၊ သားေတာ္ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္ဖို႔၊ သမၼာတရားကိုသိေစဖို႔ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ ေကာင္းကင္ဘံုရဲ႕ျပည့္စံုျခင္းဆိုတာ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ဖ်ားနာမႈကင္းျခင္း၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။
၄။ အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ယေန႔ေပးသနားေတာ္မူပါ။ က်ေနာ္ယံုၾကည္သူျဖစ္ခါစက ဒီအခ်က္အေပၚမွာ အေတာ္ကေလးကို နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ သမၼာတရားကို တကယ္တမ္းပိုင္းျခားနားလည္လာေတာ့မွ ေက်ာင္းမွန္းကန္းမွန္း သိလာပါေတာ့တယ္။ ဒီကေန႔ယံုၾကည္သူတခ်ိဳ႕လည္း အဲဒီအခ်က္ကို သတိမမူမိဘဲျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကိုနားလည္ဖို႔ဆိုရင္ ပဌနာေတာ္ကို သင္ေပးျခင္းခံရတဲ့ တပည့္ေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ အစၥေရးလူမ်ိဳး ေတြရဲ႕အေၾကာင္းကို သိထားဖို႔လုိပါလိမ့္မယ္။ ေတာလည္ရာက်မ္း ၁၁း ၄- ၆ ကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ မစားရရင္ နားပူနားဆာလုပ္တတ္တဲ့လူမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာကို နားလည္ႏိုင္မွာျဖစ္သလို ေတာလည္ရာက်မ္း ၁၁း ၁၆- ၂၃ နဲ႔ ေတာလည္ရာက်မ္း ၁၁း ၃၁- ၃၃ မွာေလ့လာၾကည့္ရင္ အဲဒီလူမ်ိဳးအေပၚမွာ ဘုရားသခင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အမ်က္ထြက္တယ္ဆိုတာကို သိျမင္ပါလိမ့္မယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အစၥေရးလူမ်ိဳးေတြဟာ မစားရရင္ နားပူနားဆာလုပ္တတ္သလို၊ စားရရင္လည္း ႏွာေခါင္းကေနျပန္ထြက္ေအာင္ကို ငတ္ႀကီးက်တဲ့လူမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုရာဇ၀င္နဲ႔ လူမ်ိဳးကို သခင္ေယ႐ႈက အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာကို တစ္ေန႔စာတစ္ေန႔ေတာင္းခိုင္းခဲ့တာပါ။ တကယ္လို႔သာ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့အစာက အသက္မေမြးေလာက္ရင္လည္း ဗ်စ္ေတာက္ဗ်စ္ေတာက္ လုပ္ဦးမွာကို ႀကိဳသိေနသလို၊ တစ္ေန႔စာတစ္ေန႔မေပးဘဲ ေပါေပါသီသီေပးလိုက္ရင္လည္း ႏွာေခါင္းက ျပန္ထြက္ေအာင္ ငတ္ႀကီးက်မယ္ဆိုတာသိေနလို႔ အခုလိုသြန္သင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကြဲကြဲျပားျပားသိေစလို [ အပိုင္း (၁) ]


ဒီေန႔ယံုၾကည္သူေတြၾကားမွာ တိတိက်က်အေျဖမထုတ္ႏိုင္ဘဲ ဂ်ာေအးသူ႔အေမရိုက္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ တိက်မွန္ကန္တဲ့အေျဖတစ္ခုထြက္တဲ့အထိ ဒီကေန႔ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ …
အဲဒီေမးခြန္းကေတာ့ ပဌနာေတာ္ကိုရြတ္ဖို႔ လိုေသးလား။ မလိုေတာ့ဘူးလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းပါပဲ။
ဒီေမးခြန္းကို အေျဖမထုတ္ခင္မွာ သမၼာတရားကို သမၼာတရားအတိုင္းလက္ခံႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္  မိတ္ေဆြမွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ အစြဲေတြ၊ အဆက္ဆက္ခံယူလာခဲ့တဲ့ နည္းဥပေဒသေတြကို အရင္ဆံုး ေဖ်ာက္ပစ္ဖို႔လုိပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုမလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဒီေလ့လာမႈကို ဆက္မဖတ္ေတာ့ဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။ အရင္က အစြဲေတြ၊ ခံယူမႈေတြကို မေဖ်ာက္ႏိုင္ဘဲ ေနာက္ထပ္အသစ္ေတြ၊ အေကာင္းေတြထပ္ေရာလိုက္ရင္ ခရစ္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ စပ်စ္ရည္အသစ္နဲ႔ အေဟာင္း ေရာထည့္ခံရလို႔ ပ်က္စီးသြားတဲ့သားေရအိတ္ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ လုကာ ၅း ၃၇- ၃၉
ပဌနာေတာ္ကို ရြတ္ဖို႔လို၊ မလိုကို အေျဖမရွာေသးခင္မွာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အသက္တာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေခတ္ကာလျဖတ္သန္းမႈကို အရင္ဆံုးေလ့လာၾကည့္ၾကဖို႔လိုပါမယ္။
သခင္ေယ႐ႈဟာ လူ႔ဇာတိခံတဲ့အခ်ိန္ကစလို႔ ကားတိုင္မွာအသက္စြန္႔ခဲ့တဲ့အခ်ိန္အထိ ပ႗ိညာဥ္တရားေဟာင္းရဲ႕ေအာက္မွာ အသက္ရွင္ၿပီး ပညတ္တရားရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈအားလံုးကို အကုန္အစင္ျဖည့္ဆည္းတဲ့အသက္ရွင္မႈပံုစံနဲ႔ ေနထိုင္သြားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းမသည္ ပဋိိသေႏၶြယူ၍ သားေယာက်္ားကိုဘြားျမင္ၿပီးလွ်င္၊ ဥတုေရာက္၍ ခုနစ္ရက္မစင္ၾကယ္သကဲ့သို႔ ခုနစ္ရက္မစင္ၾကယ္ေန ရမည္။ အဌမေန႔၌ သားေယာက်္ားအား အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုျပဳရမည္။ ၀တ္ ၁၂း ၂- ၃

တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ သို႔ျဖစ္၍ သင္ႏွင့္တကြ သင့္ေနာက္၌ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ အစဥ္ အဆက္တို႔သည္၊ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ကုိေစာင့္ေရွာက္ ရၾကမည္။ သင္ႏွင့္တကြသင့္ေနာက္၌ သင္၏အမ်ဳိး အႏႊယ္သည္၊ ငါ့ေရွ႕မွာ ေစာင့္ေရွာက္ရေသာ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ဟူမူကား၊ သင္တုိ႔တြင္ ေယာက်္ားတုိင္း အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကိုခံရမည္။ အေရ ဖ်ားလွီးမဂၤလာသည္၊ ငါႏွင့္ သင္တို႔ျပဳေသာပဋိိညာဥ္၏ လကၡဏာ သက္ေသျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သင္တို႔အမ်ဳိး အစဥ္အဆက္တို႔၌ သားေယာက္်ားတိုင္း၊ ကိုယ္အိမ္၌ ဘြားေသာ သူျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္အမ်ိဳးမဟုတ္၊ တပါးအမ်ိဳးသား၌ ေငြႏွင့္ ဝယ္ေသာသူျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွစ္ရက္ေျမာက္လွ်င္၊ အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို ခံရမည္။ ကုိယ္အိမ္၌ဘြားေသာသူ၊ ကိုယ္ေငြႏွင့္ ဝယ္ေသာသူသည္၊ အေရဖ်ားလွီး မဂၤလာကုိခံရမည္။ ငါ့ပဋိိညာဥ္လည္း သင္တို႔၏ အသား၌ ထာဝရပဋိိညာဥ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ အေရဖ်ားမလွီး၊ အေရဖ်ားလွီမဂၤလာကို မခံေသာသား ေယာက်္ားကို သူ၏အမ်ဳိးမွပယ္ရွင္းရ၏။ ထုိသူသည္ ငါ့ပဋိိညာဥ္ကုိ ဖ်က္ေလၿပီဟု၊ အာျဗဟံအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ကမာၻ ၁၇း ၉- ၁၄ ။
-       ေမြးဖြားသည့္ေန႔မွ (၈)ရက္ေျမာက္သည္ႏွင့္ ပညတ္တရားအတိုင္း အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံယူခဲ့ပါတယ္။ လုကာ ၂း ၂၁
သားမိန္းမကုိဘြားျမင္လွ်င္၊ ဥတုေရာက္သက့ဲသို႔ သဆယ္ေလးရက္ပတ္လံုး မစင္ၾကယ္ေနရမည္။ စင္ၾကယ္ေစျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အေသြးရွိ၍၊ အရက္ေျခာက္ဆယ္ ေျခာက္ရက္ပတ္လံုးေနရမည္။ သားေယာက်ာ္းျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ စင္ၾကယ္ေစျခင္းေန႔ရက္ကာလေစ့ေသာအခါ၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္တေကာင္၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ခ်ဳိးကေလးတေကာင္၊ သို႔မဟုတ္၊ ခိုတေကာင္ကို၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးေရွ႔၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ပူေဇာ္၍၊ ထုိမိန္းမအဘုိ႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကုိ ျပဳသျဖင့္၊ သူသည္အေသြးသြန္ျခင္း အျပစ္မွ သန္႔ရွင္းရလိမ့္မည္။ သိုးသငယ္ကိုမတတ္ႏိုင္လွ်င္၊ ခုိႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳိးကေလးႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ တေကာင္၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ တေကာင္ကိုေဆာင္ခဲ့၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ သူ႔အဘုိ႔အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳသျဖင့္၊ သူသည္သန္႔ရွင္းရလိမ့္မည္။ ဤေရြ႔ကား၊ သားေယာက်္ား၊ သားမိန္းမကိုဘြားျမင္ေသာအမိႏွင့္ ဆိုင္ေသာတရားျဖစ္ သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၀တ္ ၁၂း ၅- ၈

-       သားေယာက်ၤားကိုဖြားျမင္တဲ့မိခင္တိုင္း စင္ၾကယ္ျခင္းအမႈကိုျပဳရမယ္ဆိုတဲ့ ပညတ္တရားအတိုင္းဗိမာန္ေတာ္ကိုသြားေရာက္ၿပီး စင္ၾကယ္ျခင္းအမႈကို ျပဳခဲ့ပါတယ္။
လု ၂း ၂၂။

မာေရွကို ေခၚ၍ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔တြင္အဦးဘြားေသာသူ၊ လူျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္ျဖစ္ေစ၊ သားဦးအေပါင္း တို႔ကို ငါ့အဘုိ႔ သန္႔ရွင္းေစေလာ့။ ငါ့ဥစၥာျဖစ္ၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ထြက္ ၁၃း ၂ ၁၁

သင္တို႔၌၄င္း၊ ဘိုးေဘး၌၄င္း၊ က်ိန္ဆိုေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ကို ပို႔ေဆာင္၍၊ ထုိျပည္ကို ေပးသနားေတာ္မူေသာအခါ၊ သင္တို႔၌ရွိေသာ တိရစာၦန္တို႔၏ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို၊ ထာဝရဘုရား အဘုိ႔ အသီးအျခားခဲြထားရၾကမည္။ အထီးရွိသမွ်တို႔သည္၊ ထာဝရဘုရား၏ ဥစၥာျဖစ္ရၾကမည္။ ျမည္းမ၌ အဦးဘြားေသာ ျမည္းသငယ္ကို၊ သိုးသငယ္ႏွင့္ေရြးရမည္။ မေရြးလိုလွ်င္၊ ျမည္းသငယ္လည္ပင္းကို ခ်ဳိးရမည္။ လူသားတို႔တြင္ သားဦးအေပါင္းကုိ ေရြးရမည္။ ေနာင္ကာလ၌ သင္၏သားကလည္း၊ အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးျမန္းလွ်င္၊ သင္ကလည္း ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱဳျပည္မွ၊ ထာဝရဘုရားသည္ အားႀကီးေသာလက္ေတာ္ျဖင့္္ ငါတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ဖါေရာဘုရင္သည္၊ ငါတို႔ကို အလြယ္တကူမလႊတ္ဘဲ ေနေသာအခါ၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌လူျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္ျဖစ္ေစ၊ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို ထာဝရဘုရားကြပ္မ်က္ေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္ အဦးဘြားေသာ တိရစာၦန္အထီးရွိသမွ်တို႔ကို ထာဝရဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္ရမည္။ ကိုယ္သားတို႔တြင္ သားဦးကို ေရြးရမည္ဟု ျပန္ဆိုရမည္။ ထြက္ ၁၃း ၁၁- ၁၅

-    သားဦးေယာက်္ားအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားအဘို႔သန္႔ရွင္းရၾက၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ ပညတၱိက်မ္းလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ထာဝရဘုရားအားဆက္ကပ္ၿပီးမွ၊ လုကာ ၂း ၂၃
တကယ္ေတာ့ ပညတ္တရားရဲ႕ေအာက္မွာ အသက္ရွင္ခဲ့တဲ့ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ အသက္တာဟာ က်ေနာ္တို႔ေတြ မလိုက္ႏိုင္၊ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္တဲ့ ပညတ္တရားရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို က်ေနာ္တို႔ကိုယ္စားျဖည့္ဆည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ သြန္သင္ခဲ့တာေတြကို အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္ရင္လည္း သူကိုယ္တိုင္ ပညတ္တရားရဲ႕ေအာက္မွာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က သြန္သင္မႈနဲ႔ လက္၀ါးကားတိုင္မွာ အေသခံၿပီးတဲ့ေနာက္ သြန္သင္မႈေတြ မတူေတာ့တာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites