ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ပါ

ရန္သူကိုခ်စ္ရမယ္ဆိုတဲ့ပညတ္ခ်က္ကိုအေကာင္းဆုံးပုံေဖာ္ထားတာေလးပါ 
ေနာက္ဆုံးေသာေန႔တြက္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလား


ယေန႔ကမ​​ၻာေလာကႀကီးသည္ ရွဳပ္ေထြးေနပါသည္။ ဆိုးညစ္ေနပါသည္။ ေမွာင္မိုက္ေနပါသည္။ ၿငိမ္သက္ျခင္း အစားေဒါသအမ်က္ႏွင့္ မုန္းတီးမႈ၊ ရန္လိုမႈတို႔ႏွင့္ ျပည့္ေနပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့၍ ယုံၾကည္ခ်က္တို႔ တိမ္း ယိမ္းကာ အယူလြဲသူတို႔ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ယားေသာနားအစုံႏွင့္ မွားေသာတရားအဖုံဖုံတို႔ကို နားဆင္ ရင္း ေတာင္ေကာင္းႏိုးႏိုး၊ ေျမာက္ေကာင္းႏိုးႏိုးႏွင့္ ေလတိုက္ေသာ ဖြဲကဲ့သုိ႔ေသာ ေဆာက္တည္ရာမဲ့ ျဖစ္ေနၾက သူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒး ရွိပါသည္။ စိတ္ပညာရွင္မ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ၾသ၀ါဒမ်ားေအာက္တြင္ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနသူမ်ား လည္း အမ်ားအျပားပင္၊ ထိုအရာမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အေျဖမေပးႏိုင္သည့္တိုင္ အေျဖမွန္ရရွိႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႀကီးစြာႏွင့္ ရပ္တည္ေနၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ အနာဂတ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း တစ္ခုရွိေနဆဲပါ။ အခ်ိန္လည္းရွိပါေသးသည္။ ဆုံးရွံဳးျခင္းဆိုသည္မွာ အသက္တာအတြက္ ေနာင္တရရန္ႏွင့္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ လမ္းစျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္မပါေသာ ေနာင္တသည္ အခ်ည္းအႏွီးပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ သည္ အျပစ္ဒုစရိုက္ႏွင့္ ျပည့္၀ေနေသာ ကမၻာေလာကႀကီးကို နိမိတ္မ်ားျဖင့္ သတိေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ခံစားေနရေသာ စစ္မီးေတာက္မ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ား၊ အယူ၀ါဒလြဲမွားမႈမ်ားသည္ ဘုရား သခင္ ေဖာ္ျပေနေသာ သတိေပးျခင္း အရိပ္လကၡဏာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ ေနာင္တရ ရန္ လိုေပသည္။ ေယာ ၃း ၅-၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဒုတိယေမြးျခင္းသည္ ကမၻာေလာကႀကီးအတြက္ ေနာက္ဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျ့ခင္း လည္းျဖစ္ေလသည္။ မႆဲး ၁၀း၂၈ တြင္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကိုယ္ေရာ ၀ိညာဥ္ပါ ငရဲတြင္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္သူကို ေၾကာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တရားစီရင္ျခင္းကို ေၾကာက္လွ်င္ အျပစ္မွ ေနာင္တ ႏွင့္ ျပန္လွည့္၍ ဘုရားသခင္ထံတြင္ လူသစ္ျဖစ္ရပါမည္။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို မယုံၾကည္ေသာ သူ တို႔၏ အသက္တာသည္ အဓိပၸာယ္မဲ့၍ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းလည္း မေရရာေပ။ မိမိသည္ မည္သည့္ေနရာမွ လာ၍ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ရွိေနရျခင္းတို႔ကို နားလည္ျခင္း မရွိေပ။ အ ေမွာင္လမ္းထဲတြင္ ယိုင္နဲ႔စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကပါသည္။ သားေတာ္ကို ယုံၾကည္သူတို႔မူကား မိမိတို႔ မည္ သည့္ ေနရာမွလာသည္ကို နားလည္သလို မိမိတို႔ အသက္ရွင္ေနရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အနာဂတ္၊ ဘုန္း တန္ခိုး၏ ဦးတည္ခ်က္တို႕ကို နားလည္ၾကပါသည္။ လူသားတို႔၏ အႀကီးမားဆုံး ရန္သူျဖစ္ေသာ ေသျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ရပါမည္။ ၂တိ ၁း၁၀၊ ၁ေကာ ၁၅း၂၆၊ ၁ေကာ ၁၅း၁၅၊ ဗ်ာ ၁း၁၈။ မယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ ေသျခင္းသည္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းေသာ၊ ေၾကာက္စရာေကာင္း ေသာအရာျဖစ္သည္။ မယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ စီရင္ျခင္းျဖစ္ေသာ ပလႅင္ျဖဴတရားစီရင္ျခင္းကို သြားရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္ရွဳျခင္းငွာ နားမလည္ၾက၊ သခင္ ခရစ္ေတာ္၏ သင္ၾကားျခင္းကိုလည္း မွန္ကန္စြာ ယူဆ ႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိၾကပါ။ ငရဲမွလြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္း စကိုလည္း မသိရွိၾကပါ။ ငရဲေရာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ငရဲ၏အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ျပရန္ စကားလုံးသုံးလုံး အသုံးျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ- (၁) မီး (၂) ေမွာင္မိုက္ျခင္း (၃) ေသျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၉ " ငါတို႔ဘုရားသခင္ သည္ေလာင္ေသာမီးျဖစ္ေတာ္မူ၏ " ဟု ငရဲကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေမွာင္မိုက္ျခင္းႏွင့္လည္း ပတ္ သက္၍လည္း ၁ေယာ ၁း၁၅၊ မႆဲ ၈း၁၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သားေတာ္ ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို ျငင္း ပယ္ေသာသူသည္ အေမွာင္သို႔ ထာ၀ရေရာက္ရွိမည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေမွာင္မိုက္ ငရဲမွ  လြတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ အလင္းရွင္ ခရစ္ေတာ္ကို ရရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တတိယ ငရဲကို ကိုယ္စားျပဳေသာ စကားလုံးမွာ ေသျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေသျခင္းတည္းဟူေသာ ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အသက္ရွင္ ေသာ ေယရွဳခရစ္ကို ယုံၾကည္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ငရဲသည္ ဘုရားသခင္၏ အသက္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူ႕ကိုမွ် ငရဲသို႔ မေရာက္ေစလိုပါ။ ငရဲဆိုသည္မွာ စာတန္ႏွင့္ သူ၏အေပါင္းအပါ မ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စာတန္မာရ္နတ္၏ လမ္းသို႔လိုက္ ၍ အယူ၀ါဒလြဲမွားကာ ဒုစရိုက္ႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕မည္ဆိုလွ်င္ ဆုံးရွဳံးျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရား သခင္သည္ လူသားမ်ား ကယ္တင္ျခင္းရရန္ အလိုရွိသည္။ ( ၁တိ ၂း၄ ) သို႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္သည္ သား ေတာ္ကို ေလာကလူသားတို႔အတြက္ အခမဲ့ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ အေသခံျခင္းသည္ လူသားမ်ား တရားစီရင္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ (ေဟ ၅၃း၆ ) တြင္ " ငါတို႔ရွိသမွ် သည္ သိုးကဲ့သို႔ လမ္းလြဲလ်က္၊ ကိုယ့္လမ္းသို႔ အသီးသီး လိုက္သြားၾကသည္ ျဖစ္၍၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို သူ႕အေပၚ၌ တင္ေတာ္မူ၏ " ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ယုံ ၾကည္သူမ်ားအတြက္မူ တရားစီရင္ျခင္းသည္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ငရဲလည္း မရွိေတာ့ေပ။  ထာ၀ရေသျခင္းဟူကား ေ၀းစြ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏၤုပ္တို႔အတြက္ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ထာ၀ရေသျခင္းကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ( ဖိလိပၸိ ၁း၂၃၊ ၁ေယာ ၃း၁၄ ) မယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္သည္ ေသဆုံးသည့္တိုင္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့၍ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္သည္ အဆုံးမရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရွိသည္။
ဆာ ၁၆း၁၁ တြင္ " အသက္ရွင္ျခင္းလမ္းကို ျပညႊန္ေတာ္ မူလိမ့္မည္။ အထံေတာ္၌ စုံလင္ေသာ ၀မ္းေျမာက္ ျခင္းႏွင့္ လက္်ာေတာ္နားမွာအစဥ္ ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းအခြင့္ရွိပါ " ဟုေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သင္သည္ ထာ၀ရဘုရားအျမင္မွ မိမိသည္ အျပစ္သားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏွိမ့္ခ်စြာ သိမွတ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္သည္ ကား တိုင္ေပၚ၌ အေသခံၿပီး အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေရြးႏုတ္ခဲ့ျခင္းကို ယုံၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရ၍ ႏွလုံးသား
 ၌ ၿငိမ္သက္မႈကို ရရွိမည္။ ကယ္တင္ျခင္းရရန္ အံ့ၾသဖြယ္အမႈ ျပဳရန္မလိုပါ။ အံ့ၾသဖြယ္ သခင္ေယရွဳကို လက္ခံရန္သာလိုသည္။ ေယာ ၁း၁၂တြင္ " ထိုသူကို လက္ခံသမွ်ေသာ သူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို ယုံ ၾကည္ေသာ သူတို႔အား ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏ " ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္အား ယုံၾကည္လက္ခံ၍ သင္၏အသက္တာကို အပ္ႏွံပါ၊ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္အား ၀န္ခံျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္ေတြကို မကုန္လြန္ေစပါႏွင့္။

ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

ဆရာမခင္ခင္မိုး
အမ္-၀ိုင္-စီ
credit to >>> ကားတိုင္လမ္း Magazine 

အေက်ာ္ၾကားဆုံး


ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အင္းလ်ားလမ္းရွိ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္တြင္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ေကာ္ဖီေသာက္ေနခိုက္

ရွယ္လီ။           ။ ေဟ့သူငယ္ခ်င္း လူေတြအေျပာအမ်ားဆုံး က်မ္းစာထဲမွာရွိတဲ့က်မ္းခ်က္ကဘာလဲနင္သိလား    
ဇင္ဇင္   ။         ။ သိပ္သိတာေပါ့ဟယ္ ……….. “ ေတာင္းၾကေလာ့၊ ေတာင္းလွ်င္ရမည္ “ တဲ့ ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္ထား။   

အမည္ခံစာတန္


သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးသည္ ညအေမွာင္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း လူငယ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ေတြ႕ရာ မိတ္ဖြဲ႕ရင္းစကား ေျပာျဖစ္ၾကသည္။
လူငယ္။           ။ ဟိုးတစ္ေလာက ေဗဒင္ေမးတာ အသက္ (၂၀) မွာေသမယ္လို႔ ေျပာတယ္ဗ်။
ဆရာ။            ။ အခုခင္ဗ်ားအသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ။
လူငယ္။           ။ ၂၁ ႏွစ္
ဆရာ။            ။ ဒါဆိုေဗဒင္က မွားတာေပါ့။
လူငယ္။           ။ မမွားပါဘူး။ က်ေနာ္မႏွစ္ကမွ ေသတာေလ။
ဆရာ။            ။ ဒါဆို ခင္ဗ်ားအခုဘာလုပ္ေနလဲ။
လူငယ္။           ။ ခရစ္ယာန္ေတြကို လိုက္ေႏွာင့္ယွက္ဖို႔ စာတန္ကခိုင္းထားတယ္ဗ်။
ဆရာ။            ။ ဒါဆိုအလုပ္မ်ားမွာပဲေနာ္။
လူငယ္။           ။ ဘယ္ကလာဗ်ာ အလုပ္အရမ္းပါးပါတယ္၊ က်ေနာ္ေတာင္ဘာမွလုပ္စရာသိပ္မလိုဘူး။ သူ႕ဟာသူကိုျဖစ္ေနၾကတာ၊ နာမည္ခံလိုက္ရုံပါပဲ။

၀ါၾကြားမႈ


လူတိုင္းအသက္တာတြင္ ၀ါၾကြားခ်င္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူမ်ားဆိုလွ်င္ နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္၊ သရုပ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ သိကၽြမ္းျခင္းကို အင္မတန္ၾကြား၀ါၿပီး စသျဖင့္ ရွိၾကသည္။ ေအာက္ေျခတြင္ ရွိေသာ အဆင္းရဲဆုံးလူမွ အခ်မ္းသာဆုံးလူအထိ သူ႕အတိုင္းအတာႏွင့္သူ ၀ါၾကြားစရာရွိၾကမည္မွာ ဧကန္မလြဲေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္လည္း ဧလိယသည္ အားငယ္သေယာင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္၏ ပေရာဖက္၊ ကိုယ္ေတာ္ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ေသာသူ အကၽြႏ္ုပ္တစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ က်န္ေတာ့သည္ဟု ၀ါၾကြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဘုရားသခင္၏ အေျဖမွာ ရိုးရိုးေလးပင္။ “ ဧလိယေရ မင္းလိုပဲ ငါ့ေနာက္ေတာ္ကို လိုက္တဲ့သူ (၇၀၀၀) ကိုငါခ်န္ထားတယ္ “။ ဤေနရာတြင္ ဧလိယက ဘုရားသခင္အမႈေတာ္ကို သူ႔ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ေသာသူ မရွိဟု ထင္ျမင္သည္။ သူသာမလုပ္လွ်င္ လုပ္မည့္သူမရွိေတာ့ဟုထင္ၿပီး မာန္မာနပါေသာ ၾကြား၀ါမႈကိုျပဳခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာတြင္လည္း မိမိသာလွ်င္ လုပ္ႏိုင္သည္။ မိမိမရွိေတာ့ပါက ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ပင္လွ်င္ ပ်က္ရေတာ့မလို ထင္တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၌ မိမိကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ သူမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိပါ၀င္ခြင့္ရျခင္းသည္ပင္ ေက်းဇူးေတာ္ဟု မွတ္ယူၿပီး ႏွိမ့္ခ်စြာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ပင္။ သင္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာသူ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္လွသည္။ ေယရိေခါၿမိဳ႕ရိုးႀကီးသည္ အလြန္ခိုင္ခံ့သည္။ အဘယ္ရန္သူမွ် ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရင္ႏွင့္တကြ မွဴးမတ္မ်ား၊ စစ္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ သူတို႔၏ ၿမိဳ႕ရိုးအတြက္ ၾကြား၀ါမဆုံး ဂုဏ္ယူ၍ မဆုံးရွိၾကေပမည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က ထိုၿမိဳ႕ရိုးႀကီးကို ၿဖိဳခ်လိုက္ေသာအခါ အတိုင္းအဆ မရွိေသာ ဆုံးရွဳံးမႈကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ၾကသည္။ ယုံၾကည္သူမ်ား၏ အသက္တာတြင္လည္း ေယရိေခါၿမိဳ႕ရိုးႀကီးကဲ့သို႔ မိမိ၏ပညာ အရည္အခ်င္း။ ေငြေၾကးဥစၥာဓနမ်ားအားျဖင့္ ဂုဏ္ယူ၀ါၾကြားၿပီး အသက္ရွင္၍ ခ်ီးေျမွာက္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္သည္။ သူေပးေသာေကာင္းႀကီးမ်ားျဖင့္ သာယာၿပီး ေကာင္းခ်ီးမ်ာ၏ အရွင္ကို ေမ့ေနတတ္သည္။ မိမိ၏လုပ္ႏိုင္စြမ္းဟု ထင္တတ္သည္။ မိမိ၏ ပညာ၊ ဥစၥာဓနအေပၚတြင္ မွီခိုအားထားၿပီး ၀ါၾကြားေနတတ္သည္။ အကယ္၍ ထိုအရာအားလုံးကို ဘုရားသခင္က ေယရိေခါၿမိဳ႕ရိုးႀကီးကို ၿဖိဳခ်သကဲ့သို႔ ၿဖိဳခ်ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဆုံးရွဳံးမႈသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေရာက္လာႏိုင္ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သတိခ်ပ္သင့္လွသည္။ မိမိ၏ ၀ါၾကြားရာသည္ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္တန္ခိုး၌ သာလွ်င္ျဖစ္သင့္ေပသည္။

ျဖဴစင္ေသာႏွလုံးသား


စိတ္ႏွလုံးျဖဴစင္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ရၾကလတၱံ။ ( ရွင္မႆဲ ၅း ၈ )
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားရဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အရာတစ္ခုက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္အသက္တာမွာ ဘုရားသခင့္မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ခံစားရသူမ်ား ျဖစ္ဖို႔ပါပဲ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုးေဖာက္မႈရွိေသာအသက္တာ ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလိုထိုးေဖာက္မႈရွိတဲ့ အသက္တာ၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ခံစားရတဲ့ အသက္တာအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအရာတစ္ခုက ျဖဴစင္တဲ့ ႏွလုံးသား ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရိုးစင္း တဲ့ႏွလုံးသားလည္း ျဖစ္တယ္။ စင္ၾကယ္တဲ့ႏွလုံးသားလည္း ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ အတြင္းစိတ္ႏွလုံးက ၾကည္ လင္ဖို႔၊ ျဖဴစင္ဖို႔၊ သန္႔ရွင္းဖို႔၊ ရိုးသားဖို႔နဲ႔ ရွင္းလင္းဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ သန္႔ရွင္းတဲ့ဘုရား ျဖစ္တယ္။ ( ဟာေလလုယာ )……။ က်ေနာ္တို႔ စိတ္ႏွလုံးေတြ စင္ၾကယ္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ စိတ္ ႏွလုံးကိစၥဆိုတာ ေန႔တိုင္းတိုက္ပြဲ ၀င္ေနရတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စင္ၾကယ္တယ္လို႔ ထင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ဟာ မာန္မာနေတြႀကီးေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တတ္ၿပီး၊ စင္ၾကယ္တယ္လို႔ ထင္ေလေလ၊ မာနႀကီးေလေလ ျဖစ္ တယ္။ ၀ါၾကြားမႈေတြ၊ ဟန္ေဆာင္မႈေတြက ဘယ္သူ႕ကိုမွ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္စိတ္ႏွ လုံးက မိမိကိုယ္ကို လွည့္ျဖားေနျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ၁၇း၉ မွာ “ စိတ္ႏွလုံးသည္ ခပ္သိမ္း ေသာအရာထက္ စဥ္းလဲတတ္၏ ။ အလြန္ယိုယြင္းေသာသေဘာရွိ၏ ။ စိတ္ႏွလုံးသေဘာကို အဘယ္သူသိႏိုင္ သနည္း “  သူတစ္ပါးစိတ္ကို မေျပာနဲ႔၊ ကိုယ့္စိတ္ကိုေတာင္ သိဖို႔မလြယ္ဘူး။ သူတစ္ပါးစိတ္ကို သိတယ္လို႔ေျပာ တဲ့သူေတြဟာ ေလွ်ာက္ေျပာ ေနျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္စိတ္ကို သိဖို႔ဟာလုံး၀ မလြယ္တဲ့အရာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ စိတ္က မိမိကို လိမ္ညာေနတာ ျဖစ္တယ္။ လူတစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာတတ္တယ္ “ ငါသူ႕မ်က္ႏွာကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ သူ႕စိတ္ကို သိတယ္ “ ။ အလကား ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ။ ဆရာႀကီး Watchman Nee က “ ႏွိမ့္ခ်ဖို႔ဆိုတာ အ ရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ ျပႆနာက မိမိကိုယ္မိမိ ႏွိမ့္ခ်မွန္း သိေနသေရြ႕ မႏွိမ့္ခ်ေသးပါ “။ သင္အမွန္တကယ္ႏွိမ့္ ခ်တဲ့အခါ မိမိကိုယ္မိမိ သိမွာမဟုတ္ဘူး။ ဆာလံ ၁၃၉း ၂၃-၁၄ မွာ “ အို….ဘုရားသခင္ အကၽြႏ္ုပ္ကိုစစ္ေၾကာ ၍ အကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ႏွလုံးကို သိမွတ္ေတာ္မူပါ၊ စုံစမ္း၍ စိတ္အထင္မ်ားကိုလည္း သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ ဆိုးေသာလမ္း သို႔ ကၽြႏ္ုပ္လိုက္သည္၊ မလိုက္သည္ကို ၾကည့္ရွဳ၍ ထာ၀ရလမ္းသို႔ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူပါ “။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆာလံ ဆရာႀကီးက ဒီသေဘာကို သိလို႔ ဘုရားသခင္ဆီ အၿမဲတမ္း အစစ္ေဆးခံေနျခင္းျဖစ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံက်ေနာ္ တို႔က တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေစတနာနဲ႔ အႀကံေပးသလို ရွိေပမယ့္လည္း အဲဒီေစတနာရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလး ရွိတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားေျပာတဲ့အခါ ဘာ့ေၾကာင့္ေျပာသလဲဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာရွိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္။ စစ္မွန္ ေသာ ဆက္ကပ္ျခင္းဆိုတာ အလုပ္တစ္ခုကို စတင္လုပ္ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မွာ ဆုေတာင္းေနျခင္းပဲမဟုတ္ပါဘူး မွန္တကယ္ ဆက္ကပ္တဲ့အသက္တာဆိုတာ “ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အႀကံအစည္ကို စစ္ေဆးပါ။ ဆိုးေသာ လမ္းသို႔ လိုက္သည္၊ မလိုက္သည္၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ အႀကံအစည္ မွန္သည္ မွားသည္ကို ကိုယ္ေတာ္ သိေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္ ထာ၀ရလမ္းသို႔ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူပါ “ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕စိတ္ႏွလုံးအႀကံအစည္ဟာ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းလာတဲ့ အခါ မျမင္ႏိုင္တဲ့ဘုရားသခင္ရဲ႕ ၿငိမ္သက္ျခင္းကသာ၍ ေနရာယူလာမွာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဆုေတာင္းျခင္း၊  ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္းလုပ္တဲ့အခါ လူတစ္ေယာက္ အေပၚမွာ စိတ္ဆိုးေနရင္ ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ ခံစားမယ့္ အစား ခံျပင္းတဲ့စိတ္၊ မခြင့္လႊတ္ႏိုင္တဲ့စိတ္၀င္လာၿပီး မွားယြင္းတဲ့ အေတြးအေခၚျဖစ္လာလို႔ ဘုရားသခင္ကို   နံ၀ိညာဥ္၊ သစၥာတရားနဲ႔ မကိုးကြယ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရန္သူ စာတန္က စိတ္ႏွလုံးထဲမွာ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေနၿပီး မုန္းတီးျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ စိတ္အားငယ္ျခင္းေတြ ထည့္ေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕မွာ စင္ၾကယ္တဲ့ ႏွလုံးသားရွိဖို႔ မလြယ္ကူေတာ့ဘူး။ အခ်င္းခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ စကားမ်ားၾက တာလည္း ဘာမဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္းကိစၥေလး ေၾကာင့္သာ ျဖစ္တတ္တယ္။ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္မာန္ မာနၿပိဳင္ၾကၿပီး အေလွ်ာ့မေပးခ်င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဆုေတာင္းရင္  စိတ္ႏွလုံးမပါႏိုင္ေတာ့ဘူး။ သီခ်င္းဆိုရင္လည္း အေႏွာင့္အယွက္ေတြ အေတြးထဲ ၀င္လာတာေၾကာင့္ ဘုရား မ်က္ေမွာက္ေတာ္ မခံစားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တစ္ခါတေလ ဆုေတာင္းသလိုလိုနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္သြား တတ္တယ္။ ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာလည္း ခပ္တည္တည္နဲ႔ တင့္တင့္တယ္တယ္ ၀တ္ဆင္ေပမယ့္လည္း စိတ္ ႏွလုံးက ညစ္ညဴးေနတတ္တယ္။ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးကြယ္တဲ့အခါ တစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္ေတာ့ မယ္ဆိုတာကို နတ္ဆိုးေတြက သိလို႔ ေႏွာင့္ယွက္တာျဖစ္တယ္။ နတ္ဆိုးေတြက “ မင္းကိုငါ တိုက္ခိုက္ၿပီ “ လို႔ ဘယ္ေသာအခါမွ ေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တိတ္တိတ္ေလးအရသာရွိရွိ က်ေနာ္တို႔ စိတ္ကူးထဲ ၀င္လာတတ္  တယ္။ ဒါေတြကို ေတြးတဲ့အခါ အျခားအရာေတြထက္ အရသာပိုရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္မွာ ယုံၾကည္သူေတြ ၀ိညာဥ္ေရးရာမွ ျပန္လည္ႏိုးၾကားၿပီး အသစ္တဖန္ လန္းဆန္းဖို႔ ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။  ( ဟာေလလု ယာ ) က်ေနာ္တို႔ အသက္တာမွာ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္တဲ့အခါ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ၀င္လာရင္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မခံစားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ကာလအစဥ္စိတ္ႏွလုံးပါလ်က္ဆုေတာင္း ဖို႔ တိုက္တြန္းထားတာျဖစ္တယ္။ တစ္ခါတေလမွ မဟုတ္ဘဲ အၿမဲတမ္းစိတ္ႏွလုံးပါရမယ္။ ကိုယ္ဆုေတာင္းတာ တျခား၊ စိတ္ကူးယဥ္တာ တျခား၊ ကိုယ္ဆိုေနတာတျခား၊ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ကတျခား ျဖစ္တယ္တယ္။ ကိုယ္ဆို ေနတဲ့သီခ်င္းကို အမွန္တကယ္ ခံစားတတ္လာၿပီး စိတ္ႏွလုံးပါလာရင္ ကိုယ့္မ်က္ႏွာမွာ ေပၚလာမယ္။ ၀မ္းေျမာ က္သည္ဆိုၿပီး မ်က္ႏွာမွာ ခပ္မိႈင္မိႈင္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ စိတ္ႏွလုံးမပါလို႔ပဲ။ ႏွစ္သစ္မွာ ညီအကိုေမာင္ႏွမအားလုံး ဘုရားသခင္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာ အရွိန္႔ ေျပးႏိုင္ဖို႔ စိတ္ႏွလုံးျဖဴစင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္….အာမင္။ ကိုယ္ တြင္း ၀ိညာဥ္သန္႔ရွင္းလာတဲ့အထိ ဆုေတာင္းဖို႔လိုပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း ဆုေတာင္းတဲ့အခါ တစ္ခါတေလ စိတ္ကူးယဥ္မိတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဆုေတာင္းတယ္လို႔ ထင္ေပမယ့္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားမွ ငါ စိတ္ကူးယဥ္ေနပါလားဆိုၿပီး ကိုယ့္ေခါင္းကိုျပန္ေခါက္ၿပီး သတိေပးခဲ့ရတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပန္လည္ဆက္ကပ္ ရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျပန္လာၾကရေအာင္။ ျပန္ဆုေတာင္းၾကရေအာင္။ စိတ္ႏွလုံးပါလ်က္ စိတ္ႏွလုံးသြန္းေလာင္း လ်က္ အမွန္တကယ္ ဘုရားသခင္ကို ဖူးေမွ်ာ္တတ္လာေအာင္၊ ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ခံစားတတ္လာေအာင္ ကိုးကြယ္တတ္လာေအာင္၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ႀကီးျမတ္ျခင္းကို ခံစားတတ္လာေအာင္၊ ဘုရားရဲ႕သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ဘုရားရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အမွန္တကယ္ ခံစားတတ္လာေအာင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရေအာင္။ ကိုယ့္ စိတ္ႏွလုံးရဲ႕ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းမွ ထြက္လာၿပီး ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ကိုး ကြယ္တတ္လာတဲ့အထိ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ၾကရေအာင္။
ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။
သိကၡာေတာ္ရဆရာေဒါက္တာဒမ္ဆြမ္းမုန္

မူရင္း။  ။ Encounter အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃၆)
မွတ္ခ်က္။        ။ စာလုံးမ်ားအား အနည္းငယ္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူး

ျမန္မာစကားပုံတစ္ခုရွိသည္။ ၄င္းမွာ " အေၾကာင္းေၾကာ
င္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္လာသည္ " ဟူေသာ စကားျဖစ္ သည္။ ယခု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံစားရရွိသည့္ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္သ
ည့္ ဆိုးျခင္း၊ ေကာင္းျခင္းအားလုံးသည္ ေရွးဘိုးေဘးမ်ား
၏ အသက္ရွင္မႈ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏ ။ ေနာင္
လာေနာက္သားမ်ား ခံစားရမည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားသည္
လည္း ယခုကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ၌ မူတည္ပါ၏ ။ ဤေလာက
သည္ " အဆိုးႏွင့္အေကာင္း၊ အက်ိဳးႏွင့္အေၾကာင္း "မ်ား
သည္လည္း အၿမဲဒြန္တြဲ လ်က္ရွိေနပါ၏။ သင္ကိုယ္တိုင္
ႏွင့္ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားသည္လည္း မည္သည့္အ
က်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားလိုပါသနည္း? ယေန႔သင့္အေပၚမွာ
မူတည္ပါ၏ ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ
ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အတူေနာင္လာေနာက္သား
မ်ားအတြက္ပါ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစဖို႔ရန္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ပုဂ္ဂိုလ္ (၃) ဦးအားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုပါ၏ ။
(၁) ဘုရားႏွင့္အတူသြားလာေသာေနာဧ ( က ၆း ၉ ) 
" .....ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာ၏ ....... "
(a) အမ်ားႏွင့္မတူေသာသူ
ေနာဧေခတ္ကာလ၌ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေသာသူ ရွိၾကပါ၏ ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ
ျခင္းထက္။ မိမိတပ္မက္ျခင္းထဲ၌သာ သြားလာၾက၏ ။ ( က ၆း ၂ ) ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ
သူျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို ေက်ာခိုင္းကာ မိမိတပ္မက္ျခင္း ေနာက္သို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရား
သခင္ကို စြန္႔ပယ္လ်က္ မိမိတပ္မက္ျခင္းေနာက္သို႔ လိုက္ကာ ယုံၾကည္ျခင္းတရားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ ထို
အရာကို ေဖာက္ျပန္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ ဘုရားသခင္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေဖာက္ထြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ေနာဧမူကား လူအမ်ားေဖာက္ျပန္တိုင္း လိုက္၍ ေဖာက္ျပန္သူမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကို​ ယုံၾကည္ျခင္းမွ  
မစြန္႔ခြာပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူ႕အား စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ေသာ သူဟု မွတ္တမ္းတင္ခံရသည္။
( က ၆း ၈ )
သာမန္လူသားျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္ျခင္းမွ မေဖာက္ျပန္ခဲ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္
ကသူ႕အား စုံလင္ေသာသူ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူဟု သတ္မွတ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလသည္ ေနာဧေခတ္
ကာလႏွင့္ မျခားနားပါ၊ ပို၍ပင္ဆိုးပါသည္။ ေနာဧေခတ္၌ လူႏွင့္သက္ရွိအားလုံး ေဖာက္ျပန္ၾကသည္။ ယေန႔
ေခတ္ကာလ၌ လူတိရစာၦန္သာမက ရာသီဥတုႏွင့္ အပင္မ်ားပါမက်န္ ေဖာက္ျပန္ၾကသည္။ ထိုေဖာက္ျပန္မႈ
အားလုံး၌ သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္မပါဖို႔ အေရးႀကီးသည္။
(b) ဘုရားစကားေျပာေသာသူ ( က၆း ၁၃-၁၂ )  
အမ်ားႏွင့္မတူ ဘုရားႏွင့္သြားလာေသာ ေနာဧဟူမူကား ဘုရားသခင္ထံမွ စကားသံကို ၾကား၏။ 
အျခားေသာ ပုဂ္ဂိုလ္မ်ားက လူႏွင့္စကားေျပာေသာေၾကာင့္ လူသံကိုသာၾကား၏ ။ ဘုရားသခင္၏ စီမံကိန္း
ကို ေနာဧသိရ၏ ။ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းကိုလည္း ခံရ၏ ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာ ေနာဧ၏
ေက်းဇူးေၾကာင့္ သူ၏မိသားစုအားလုံး ကယ္တင္ျခင္းကို ခံရ၏ ။ ( က ၁၆း၃၁ ) " သခင္ေယရွဳခရစ္ကို ယုံ
ၾကည္ေလာ့။ ယုံၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင့္သင္၏ အိမ္သူအိမ္သားတို႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ "။
ယေန႔ သင္သည္လည္း အမ်ားနည္းတူ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ကိုယုံ
ၾကည္ေသာသူျဖစ္ပါက ဘုရားသခင္ထံမွ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေသာ အသံေတာ္၊ ႀကီးမားေသာကယ္တင္ျခင္း
ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သင့္ေၾကာင့္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားတို႔သည္ ေကာင္းက်ိဳးကို
ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ 
(၂) ဘုရားသခင္ႏွင့္သြားလာေသာ ဒံေယလႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား ( ဒံ ၁း ၈-၁၇ )
ဒံေယလႏွင့္သူ၏ သူငယ္ခ်င္း သုံးေယာက္တို႔သည္ လူပ်ိဳေလးမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ စစ္သုံ႔ပန္းအျဖစ္
ေခၚေဆာင္ျခင္းကို ခံရေသာ္လည္း သူတို႔သည္ အခြင့္ထူးကို ရရွိခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ကဲ့သုိ႔ပင္ သု႔ံပန္းအျဖစ္
ဖမ္းဆီးခံရေသာ သူတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း ပါၾကပါသည္။ သူတို႕ကဲ့သို႔ပင္ အခြင့္ထူးအတူရၾကပါသည္။ သို႔
ေသာ္ ကြာဟမႈမွာ ဘုရားႏွင့္အတူေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း၌ မတူညီၾကပါ။ ဒံေယလတို႔အဖြဲ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္
အတူေလွ်ာက္လွမ္းေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္သေဘာေတာ္ကို နားလည္ၾက၏ ။ ( ၀တ္ ၁၁း ၄၅ -
၁ေပ ၁း ၁၅-၁၆ ) သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းျခင္းကို သိနားလည္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္
လည္း သန္႔ရွင္းစြာ အသက္ရွင္ၾကသည္။ အခြင့္အေရးေကာင္းသည့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆုံး
အစာကို ျငင္းငယ္၍ အညံ့ဆုံးေသာ အစာကိုေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားသည္
ယခင္ေခတ္ထက္ပို၍ ေကာင္းမြန္မွာ ေသခ်ာသည္။ ယေန႔လူငယ္ကို မဆိုထားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားပင္လွ်င္အခြင့္
ထူးရွိလာလွ်င္ လက္လြတ္မခံႏိုင္ၾကပါ။ လူ႕အျမင္၌ အေကာင္းဆုံး အစားအေသာက္သည္ ဘုရားသခင္အ
တြက္ ညစ္ညဴးေသာအရာျဖစ္သည္။ လူ႕အတြက္ အညံ့ဆုံးေသာ အစာသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ အေကာင္း
ဆုံးအစာျဖစ္၏ ။ ဒံေယလႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတို႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္း
ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔၏ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အျခားေသာ တိုင္းႏိုင္ငံ၌ ထူးျခားစြာ အခြင့္ထူးကို ခံစားရရွိၾကပါသည္။
ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အတြက္ သင္ခန္းစာ ျဖစ္သည္။
(၃) ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာေသာရွင္ေပါလု ( ဂလာ ၂း ၂၀ ) 
ရွင္ေပါလုသည္ ယခင္အသက္တာ ေရွာလုဘ၀၌ အသက္ရွင္စဥ္တြင္ သူ၏အျမင္လုပ္ရပ္ႏွင့္ သူ႕အဖြဲ႕အ
စည္း ( ဖာရိရွဲအုပ္စု ) အျမင္ႏွင့္လုပ္ရပ္သည္ မွန္သည္၊ ေကာင္းသည္ဟု ထင္ၾကသည္။ သူတို႔၏ လုပ္ရပ္
သည္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ျဖစ္သည္ဟု သူတို႕ကိုယ္တိုင္ ထင္ျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏
အျမင္ဘက္၌ သူ၏လုပ္ရပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
( တမန္ ၉း ၄ ) သို႕ေသာ္ ေရွာလုအသက္တာ ေျပာင္းလဲၿပီးသည့္ေနာက္ သူသည္ ေပါလုအျဖစ္ အမည္
ေျပာင္းကာ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေသာအခါ သူ၏အ
တတ္ပညာ အားလုံးတို႕သည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ မစင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဟု သူသိလာခဲ့သည္။ ထိုပညာ
အားလုံးကို သူစြန္႔ကာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕ကိုအျခားေသာ တမန္ေတာ္တို႔ထက္ အသုံးျပဳကာ ရွင္ဘုရင္မ်ားကိုပင္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာ
ျခင္းအခြင့္ထူးမ်ား သာမက ဘုရားသခင္၏ အထူးဖြင့္ျပခ်က္မ်ားကို ရရွိခံစားခံရသည္။ ၾသ၀ါဒစာမ်ားစြာကို
ေရးသား၍ အသင္းေတာ္မ်ားစြာကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
        ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ သင့္အသက္တာကို မည္ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ထားပါသနည္း ? ယခုအတိုင္းဆက္လက္
အသက္ရွင္မလား ?  သို႔မဟုတ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း အားျဖင့္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား
အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳေသာသူ အျဖစ္အသက္ရွင္မလား ? ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ရန္ သင့္အေပၚမွာ မူတည္
ပါသည္။ 
        - ေနာဧကဲ့သို႔အမ်ားနည္းတူမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာေသာ သူျဖစ္ဖို႔ရန္၄င္း
        - ဒံေယလကဲ့သို႔ အစားအေသာက္ကို မမက္ေမာဘဲ သန္႔ရွင္းျခင္းကိုသာႏွစ္သက္သကဲ့သို႔၄င္း
        - ရွင္ေပါလုကဲ့သို႔ မိမိ၏ အတတ္ပညာမ်ားကို အားမကိုးဘဲ ခရစ္ေတာ္ကိုသာ ကိုးစားလ်က္ အသက္
          ရွင္သကဲ့သို႔၄င္း ( ဖိ ၃း ၁၁ ) 
ဤႏွစ္သစ္၌ေမတၱာျဖင့္ေ၀ငွလိုပါ၏။

ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ
ဆရာေစာဟယ္ေလး
 


သခင္အလိုေတာ္ရွိေသာႏွလုံးသား

                                             

 သမၼာအလင္းဘေလာ့ဂ္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအားလုံးပဲ မဂၤလာပါ။


ဒီဇင္ဘာတစ္လလုံးကစလို႔ အခုအခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဘေလာ့
ဂ္မွာ တရားေဟာခ်က္အသစ္ေတြ ထပ္မတင္ျဖစ္တာေတြအတြက္ အထူးပဲ
ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို အႀကီးအက်ယ္ေထာက္ျပ သတိေပးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို စလိုက္ၾကရေအာင္။

“ သခင္၊ သခင္ဟု ငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာသူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ၀င္ရလိမ့္မည္မဟုတ္။ ေကာင္းကင္ဘုံး၌ ရွိေတာ္မူေသာ ငါ့ခမည္းေတာ္၏ အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ ၀င္ရလိမ့္မည္။ ထို႔ေန႔၌ကား သခင္၊ သခင္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္ ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးပါၿပီ မဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္ မ်ားစြာေသာ တန္ခိုးတို႔ကို ျပပါၿပီ မဟုတ္ေလာဟု အမ်ားးေသာသူတို႔သည္ ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသာအခါ သင္တို႔ကို ငါအလ်ဥ္းမသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူတို႔ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အား အတည့္အလင္း ငါေျပာမည္ “ (မႆဲ ၇း ၂၁-၂၃ )
ဒီက်မ္းခ်က္ကို ဂိုဏ္းဂနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္၊ ကိုယ္ခ်ဥ္တဲ့အေျပာမ်ိဳးနဲ႔ သုံးတတ္၊ ေျပာတတ္ သြန္သင္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ေဟာေျပာသြန္သင္မႈေတြကို ျပဳေနတဲ့သူေတြ ကိုယ္တိုင္ကေရာ ဒီက်မ္းခ်က္ဟာ သူတို႔ကိုပါ သတိေပးေနတယ္ဆိုတာ သိၾကပါရဲ႕လား။ က်မ္းစာကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပါပဲ။ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကိုပဲ လုပ္ခဲ့ပါေစ။ သင္တို႕ကို ငါအလ်ဥ္းမသိလို႔ ျငင္းပယ္ခံရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ရွိေတာ္မူေသာ ငါ့ခမည္းေတာ္၏ အလိုကိုေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ ၀င္ရလိမ့္မည္ဆိုေတာ့ ခမည္းေတာ္ရဲ႕အလိုက ဘာလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ေသေရးရွင္ေရး ေမးခြန္းျဖစ္လာပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာကေတာ့ ဒီေမးခြန္းကို ေထာင့္စိေအာင္ အေျဖေပးထားပါတယ္။
“ လူအေပါင္တို႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိ၏ ။ “ ( ၁တိ ၂း ၄ )
ဘုရားသခင္က လူမ်ိဳးတကာကို ကယ္တင္ျခင္းရေစခ်င္သလို သမၼာတရားကို သိေစခ်င္ပါတယ္။ ကဲ..ဒါျဖင့္ရင္ က်ေနာ္တို႕ေတြ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ က်မ္းခ်က္ ရွင္မႆဲခရစ္၀င္ ၇း ၂၁-၂၃  မွာလည္း ကယ္တင္ျခင္းတရားကို ေဟာၾကေျပာၾကသလို သခင္ေယရွဳရဲ႕အခြင့္နဲ႔ မ်ားစြာေသာ တန္ခိုးေတြျပႏိုင္တယ္။ နတ္ဆိုးေတြကို ႏွင္ထုတ္တဲ့အမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါလ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္မ်ား “ သင္တို႔ကို ငါအလ်ဥ္းမသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာ သူတို႔ ငါ့ထံမွ ဖယ္ၾက “ လို႔ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ အေျပာခံရတာပါလဲ။ ၾကည့္ၾကပါဦးဗ်ာ။ မသိတာေတာင္မွ ေရးေတးေတးမသိတာမဟုတ္ဘူး၊ အလ်ဥ္းကိုမသိတာတဲ့။ ေကာင္းတဲ့အရာေတြလည္း အမ်ားႀကီးျပဳခဲ့ပါလ်က္နဲ႔ အဓမၼအမႈကို ျပဳတဲ့သူလို႔ သမုတ္ခံရတယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ားပါလိမ့္။ ကဲ….. သမၼာတရားက ဘယ္လို အေျဖေပးမလဲဆိုတာ ၾကားနာခံယူႏိုင္ဖို႔ မိတ္ေဆြရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရးရာ မ်က္စိေတြ၊ နားေတြကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ထားလိုက္ပါ။
မိတ္ေဆြ…… ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုတာ ဘုရားသခင္အတြက္လုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ အသက္ရွင္မႈပုံစံ၊ ႀကိဳးစားပမ္းစားနဲ႔ အမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ အေစခံအသက္တာလို႔ ထင္ေနပါသလား။ အဲဒီလို ထင္မွတ္ေနရင္ေတာ့ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ က်မ္းခ်က္ထဲက သခင္ေယရွဳရဲ႕ အျငင္းပယ္ခံရတဲ့သူေတြ ခင္ဗ်ားနဲ႔ဘာမွမကြာဘူးလို႔ သတိေပးပါရေစ။ က်ေနာ္တို႔ ယုံၾကည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ခန္းမွာ လူ႕ေလာကမွာေနစဥ္က က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ဆုေပးခံရမယ္လို႔ ထင္ေနပါသလား။ လူ႕ေလာကမွာေနစဥ္က ဘုရားသခင္အတြက္ ခင္ဗ်ားဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကို ယူသြားႏိုင္မယ္လို႔ ခင္ဗ်ားထင္ေနရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြ စိတ္ႀကီး၀င္ေနၿပီလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံအထိ ယူသြားႏိုင္မယ့္အရာက က်ေနာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ ေယရွဳဘာလုပ္ေပးခဲ့တယ္ဆိုတာကို ဘယ္ေလာက္ယုံၾကည္သလဲဆိုတဲ့အရာ (တစ္နည္းအားျဖင့္) ကိုယ့္ရဲ႕ သတို႔သားအေပၚ တုံ႕ျပန္မႈ ေမတၱာတရား ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မိတ္ေဆြကို သတိေပးပါရေစ။ ဘုရားသခင္က ခင္ဗ်ားသူ႕အတြက္ ဘာလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာထက္ ခင္ဗ်ားအတြက္ သခင္ေယရွဳ ဘာလုပ္ေပးခဲ့တယ္ဆိုတာကို ဘယ္ေလာက္နားလည္သလဲ ဆိုတာကို ပိုၿပီးစိတ္၀င္စားပါတယ္။ ပိုၿပီး တိတိက်က်သိရေအာင္ ဗ်ာဒိတ္ ၃း ၇-၁၃ ၊ ၂၀း ၁၁-၁၅၊ ၁ေယာ ၄း၁၇ တို႕ကို ဖတ္ၾကည့္ၾကရေအာင္။
တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္တဲ့ေန႕ကို ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ရဲရဲရင့္ရင့္နဲ႔ေခါင္းေမာ့ရင္ေကာ့ ေနႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအရာက သခင္ေယရွဳရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကေန ေဖာ္ျပေနတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ခင္ဗ်ားဘယ္ေလာက္ သိနားလည္တယ္ ဆိုတဲ့ တု႔ံျပန္ေမတၱာပါပဲ။ အဲဒီေမတၱာကသာ ခင္ဗ်ား ဒီေလာကမွာ ရွိေနစဥ္မွာကို သခင္ေယရွဳရဲ႕ ဘုရားသခင္အေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ဘယ္ေသာအခါမွ ေသျခင္းတရားရဲ႕ေအာက္မွာ က်ရွံဳးမသြားဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈမ်ိဳးကို ရေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေယာ ၁၆း ၂၇၊ ေယာ ၁၇း ၂၄-၂၆၊ မႆဲ ၂၆း ၅၃
ဘုရားသခင္ရဲ႕အမႈေတာ္ျမတ္မွာ ပါ၀င္ေနၾကတဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ ဒီတရားေဒသနာက လက္မခံခ်င္စရာျဖစ္ေနမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ ေန႔စားအလုပ္သမား စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးနဲ႔ “ ငါႀကိဳးစားရမယ္……ဒါမွ ဘုရားသခင္က ေကာင္းေကာင္းဆုခ်မွာ “ ဆိုၿပီး ထမ္းေဆာင္ေနရင္ေတာ့ မႆဲ ၂၀း ၁-၁၆ ကို သခင္ေယရွဳက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၂၀၀၀)ေက်ာ္ကတည္းက ခင္ဗ်ားအတြက္ ႀကိဳၿပီးေတာ့ ေဟာခဲ့တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံးေသာေန႔ရဲ႕ တရားစီရင္ခ်ိန္မွာ ရဲရဲရင့္ရင့္ရွိေနႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ႏွလုံးသားေတြကို ျပင္ဆင္ထားၾကရေအာင္။
“ ထိုသို႔အလို႔ငွာ ငါသည္အမႈေဆာင္ရြက္၍ ငါ၌ တန္ခိုးေတာ္ျပဳျပင္ အားထုတ္ေတာ္မူသည္အတိုင္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလ့ရွိ၏ ။ “ ေကာေလာသဲ ၁း ၂၉
“ သို႕ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာ ငါျဖစ္သည္အတိုင္း ငါျဖစ္၏ ။ ငါခံရေသာေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း အက်ိဳးမဲ့ခံရသည္မဟုတ္။ အျခားေသာ တမန္ေတာ္အေပါင္းတို႔ထက္ ငါသည္သာ၍ ႀကိဳးစားျခင္းကို ျပဳ၏ ။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္လည္း ငါႀကိဳးစားသည္မဟုတ္။ ငါႏွင့္အတူရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ႀကိဳးစားေတာ္မူ၏ ။ “ ၁ေကာ ၁၅း ၁၀
ဒီတရားေဒသနာကို ဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ မိတ္ေဆြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ မတင္မက်ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ ၁သက္ ၃း၁၂ ကို ၀ိညာဥ္မ်က္စိနဲ႔ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။
အေယာက္စီတိုင္းကို ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites