ေနာက္ဆုံးေသာေန႔တြက္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလား


ယေန႔ကမ​​ၻာေလာကႀကီးသည္ ရွဳပ္ေထြးေနပါသည္။ ဆိုးညစ္ေနပါသည္။ ေမွာင္မိုက္ေနပါသည္။ ၿငိမ္သက္ျခင္း အစားေဒါသအမ်က္ႏွင့္ မုန္းတီးမႈ၊ ရန္လိုမႈတို႔ႏွင့္ ျပည့္ေနပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့၍ ယုံၾကည္ခ်က္တို႔ တိမ္း ယိမ္းကာ အယူလြဲသူတို႔ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ယားေသာနားအစုံႏွင့္ မွားေသာတရားအဖုံဖုံတို႔ကို နားဆင္ ရင္း ေတာင္ေကာင္းႏိုးႏိုး၊ ေျမာက္ေကာင္းႏိုးႏိုးႏွင့္ ေလတိုက္ေသာ ဖြဲကဲ့သုိ႔ေသာ ေဆာက္တည္ရာမဲ့ ျဖစ္ေနၾက သူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒး ရွိပါသည္။ စိတ္ပညာရွင္မ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ၾသ၀ါဒမ်ားေအာက္တြင္ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနသူမ်ား လည္း အမ်ားအျပားပင္၊ ထိုအရာမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၀ိညာဥ္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အေျဖမေပးႏိုင္သည့္တိုင္ အေျဖမွန္ရရွိႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႀကီးစြာႏွင့္ ရပ္တည္ေနၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ အနာဂတ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း တစ္ခုရွိေနဆဲပါ။ အခ်ိန္လည္းရွိပါေသးသည္။ ဆုံးရွံဳးျခင္းဆိုသည္မွာ အသက္တာအတြက္ ေနာင္တရရန္ႏွင့္ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ လမ္းစျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္မပါေသာ ေနာင္တသည္ အခ်ည္းအႏွီးပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ သည္ အျပစ္ဒုစရိုက္ႏွင့္ ျပည့္၀ေနေသာ ကမၻာေလာကႀကီးကို နိမိတ္မ်ားျဖင့္ သတိေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ခံစားေနရေသာ စစ္မီးေတာက္မ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ား၊ အယူ၀ါဒလြဲမွားမႈမ်ားသည္ ဘုရား သခင္ ေဖာ္ျပေနေသာ သတိေပးျခင္း အရိပ္လကၡဏာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ ေနာင္တရ ရန္ လိုေပသည္။ ေယာ ၃း ၅-၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဒုတိယေမြးျခင္းသည္ ကမၻာေလာကႀကီးအတြက္ ေနာက္ဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျ့ခင္း လည္းျဖစ္ေလသည္။ မႆဲး ၁၀း၂၈ တြင္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကိုယ္ေရာ ၀ိညာဥ္ပါ ငရဲတြင္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္သူကို ေၾကာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တရားစီရင္ျခင္းကို ေၾကာက္လွ်င္ အျပစ္မွ ေနာင္တ ႏွင့္ ျပန္လွည့္၍ ဘုရားသခင္ထံတြင္ လူသစ္ျဖစ္ရပါမည္။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို မယုံၾကည္ေသာ သူ တို႔၏ အသက္တာသည္ အဓိပၸာယ္မဲ့၍ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းလည္း မေရရာေပ။ မိမိသည္ မည္သည့္ေနရာမွ လာ၍ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ရွိေနရျခင္းတို႔ကို နားလည္ျခင္း မရွိေပ။ အ ေမွာင္လမ္းထဲတြင္ ယိုင္နဲ႔စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကပါသည္။ သားေတာ္ကို ယုံၾကည္သူတို႔မူကား မိမိတို႔ မည္ သည့္ ေနရာမွလာသည္ကို နားလည္သလို မိမိတို႔ အသက္ရွင္ေနရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အနာဂတ္၊ ဘုန္း တန္ခိုး၏ ဦးတည္ခ်က္တို႕ကို နားလည္ၾကပါသည္။ လူသားတို႔၏ အႀကီးမားဆုံး ရန္သူျဖစ္ေသာ ေသျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ရပါမည္။ ၂တိ ၁း၁၀၊ ၁ေကာ ၁၅း၂၆၊ ၁ေကာ ၁၅း၁၅၊ ဗ်ာ ၁း၁၈။ မယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ ေသျခင္းသည္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းေသာ၊ ေၾကာက္စရာေကာင္း ေသာအရာျဖစ္သည္။ မယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ စီရင္ျခင္းျဖစ္ေသာ ပလႅင္ျဖဴတရားစီရင္ျခင္းကို သြားရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္ရွဳျခင္းငွာ နားမလည္ၾက၊ သခင္ ခရစ္ေတာ္၏ သင္ၾကားျခင္းကိုလည္း မွန္ကန္စြာ ယူဆ ႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိၾကပါ။ ငရဲမွလြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္း စကိုလည္း မသိရွိၾကပါ။ ငရဲေရာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ငရဲ၏အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ျပရန္ စကားလုံးသုံးလုံး အသုံးျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ- (၁) မီး (၂) ေမွာင္မိုက္ျခင္း (၃) ေသျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၉ " ငါတို႔ဘုရားသခင္ သည္ေလာင္ေသာမီးျဖစ္ေတာ္မူ၏ " ဟု ငရဲကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေမွာင္မိုက္ျခင္းႏွင့္လည္း ပတ္ သက္၍လည္း ၁ေယာ ၁း၁၅၊ မႆဲ ၈း၁၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သားေတာ္ ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို ျငင္း ပယ္ေသာသူသည္ အေမွာင္သို႔ ထာ၀ရေရာက္ရွိမည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေမွာင္မိုက္ ငရဲမွ  လြတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ အလင္းရွင္ ခရစ္ေတာ္ကို ရရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တတိယ ငရဲကို ကိုယ္စားျပဳေသာ စကားလုံးမွာ ေသျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေသျခင္းတည္းဟူေသာ ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အသက္ရွင္ ေသာ ေယရွဳခရစ္ကို ယုံၾကည္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ငရဲသည္ ဘုရားသခင္၏ အသက္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူ႕ကိုမွ် ငရဲသို႔ မေရာက္ေစလိုပါ။ ငရဲဆိုသည္မွာ စာတန္ႏွင့္ သူ၏အေပါင္းအပါ မ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စာတန္မာရ္နတ္၏ လမ္းသို႔လိုက္ ၍ အယူ၀ါဒလြဲမွားကာ ဒုစရိုက္ႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕မည္ဆိုလွ်င္ ဆုံးရွဳံးျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရား သခင္သည္ လူသားမ်ား ကယ္တင္ျခင္းရရန္ အလိုရွိသည္။ ( ၁တိ ၂း၄ ) သို႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္သည္ သား ေတာ္ကို ေလာကလူသားတို႔အတြက္ အခမဲ့ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ အေသခံျခင္းသည္ လူသားမ်ား တရားစီရင္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ (ေဟ ၅၃း၆ ) တြင္ " ငါတို႔ရွိသမွ် သည္ သိုးကဲ့သို႔ လမ္းလြဲလ်က္၊ ကိုယ့္လမ္းသို႔ အသီးသီး လိုက္သြားၾကသည္ ျဖစ္၍၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို သူ႕အေပၚ၌ တင္ေတာ္မူ၏ " ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ယုံ ၾကည္သူမ်ားအတြက္မူ တရားစီရင္ျခင္းသည္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ငရဲလည္း မရွိေတာ့ေပ။  ထာ၀ရေသျခင္းဟူကား ေ၀းစြ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏၤုပ္တို႔အတြက္ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ထာ၀ရေသျခင္းကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ( ဖိလိပၸိ ၁း၂၃၊ ၁ေယာ ၃း၁၄ ) မယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္သည္ ေသဆုံးသည့္တိုင္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့၍ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္သည္ အဆုံးမရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရွိသည္။
ဆာ ၁၆း၁၁ တြင္ " အသက္ရွင္ျခင္းလမ္းကို ျပညႊန္ေတာ္ မူလိမ့္မည္။ အထံေတာ္၌ စုံလင္ေသာ ၀မ္းေျမာက္ ျခင္းႏွင့္ လက္်ာေတာ္နားမွာအစဥ္ ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းအခြင့္ရွိပါ " ဟုေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သင္သည္ ထာ၀ရဘုရားအျမင္မွ မိမိသည္ အျပစ္သားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏွိမ့္ခ်စြာ သိမွတ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္သည္ ကား တိုင္ေပၚ၌ အေသခံၿပီး အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေရြးႏုတ္ခဲ့ျခင္းကို ယုံၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရ၍ ႏွလုံးသား
 ၌ ၿငိမ္သက္မႈကို ရရွိမည္။ ကယ္တင္ျခင္းရရန္ အံ့ၾသဖြယ္အမႈ ျပဳရန္မလိုပါ။ အံ့ၾသဖြယ္ သခင္ေယရွဳကို လက္ခံရန္သာလိုသည္။ ေယာ ၁း၁၂တြင္ " ထိုသူကို လက္ခံသမွ်ေသာ သူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို ယုံ ၾကည္ေသာ သူတို႔အား ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏ " ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္အား ယုံၾကည္လက္ခံ၍ သင္၏အသက္တာကို အပ္ႏွံပါ၊ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္အား ၀န္ခံျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္ေတြကို မကုန္လြန္ေစပါႏွင့္။

ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

ဆရာမခင္ခင္မိုး
အမ္-၀ိုင္-စီ
credit to >>> ကားတိုင္လမ္း Magazine 

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites