ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

The Book of Revelations *Full Movie* ဗ်ာဒိတ္က်မ္း


ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအေၾကာင္းကို ႐ုိက္ကူးထားတဲ့ ဇာတ္ကားေလးျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔လည္း YouTube ကေန ရွာထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 
မၾကည့္ရေသးတဲ့သူေတြအတြက္ေရာ ၾကည့္ဖူးတဲ့သူေတြအတြက္ေရာ
 ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းေတြ အသစ္တဖန္အားျပည့္လာေစခ်င္ပါတယ္။
ေဒါင္းထားခ်င္ရင္လည္း ကိုယ့္ရဲ႕ကြန္ျပဴတာမွာ IDM သာတင္ထားလိုက္ပါ။
 ေဒါင္းရတာ အဆင္ေျပလြယ္ကူပါလိမ့္မယ္။ 

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

ဆားတိုင္ျဖစ္သြားတဲ့ ေလာတရဲ႕ဇနီး


ေနာက္လွည့္ၾကည့္မိလို႔ ဆားတိုင္ျဖစ္သြားရရွာတဲ့ ေလာတရဲ႕ဇနီးသည္ အေၾကာင္းကို   
က်ေနာ္တို႔အားလံုး နားရည္၀ၿပီးသားပါ။ ဒီဗီြဒီယုိဖုိင္ေလးက အဲဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ 
ပတ္သက္ေနတာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ကမာၻဦးက်မ္း ၁၉

ေကာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ႂကြယ္၀ျပည့္စံုေသာအသက္တာစာေရးသူအမွာ    
              စာေရးသူေဖာ္ျပသည့္ ေကာင္းခ်ီးမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုႂကြယ္၀ေသာတြင္ လြယ္ကူစြာလိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သည့္ အခ်က္()ခ်က္ပါရွိၿပီး အခ်က္တစ္ခုစီတို႔၏ အေျခခံအခ်က္မွာ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ စာေရးသူတို႔ တစ္ဦးစီအတြက္ ဘ၀ဆိုသည့္ လက္ေဆာင္မြန္ကို ေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေယာ ၁၀း၁၀တြင္သူခိုးသည္ ခိုးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္စီးျခင္းငွာသာ လာတတ္၏။ ငါမူကား သိုးတို႔သည္ အသက္လြတ္႐ံုမွ်မက အသက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစျခင္းငွာ လာသတည္း။
              ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ စာေရးသူႏွင့္ စာဖတ္သူတို႔ကို ကမာၻႀကီးမဖန္ဆင္းမီကတည္းက ေ႐ြးခ်ယ္ထားၿပီး ဘ၀တစ္သက္တာလံုးတြင္ ေကာင္းမြန္မႈမ်ားျဖင့္သာ ျပည့္စံုေနရန္ စီစဥ္ဖန္တီးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၿပီးျပည့္စံု၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀အသက္တာတြင္ ေနထိုင္လိုျခင္းမွာလည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ေသာ၊ ဂ႐ုစိုက္တတ္ ေသာ ဖခင္တစ္ဦး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
              စာေရးသူ၏ေမးခြန္းမွာသင္သည္ ဘ၀ကို ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရွိပါရဲ႕လားေန႔စဥ္အိပ္ယာထသည္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ တက္ႂကြမႈရွိပါသလားဘုရားသခင္ထံမွ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိလိမ့္မည္ဟု စိတ္လႈပ္ရွားမႈွရွိပါရဲ႕လား သင့္တြင္ အဆိုပါ ေမးခြန္းေျဖႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိပါက မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။
(1)  tjyKoabmaqmifyg (Be Positive)
              စာေရးသူတို႔အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အသက္တာတြင္ ေနထိုင္လိုပါက ဘုရားသခင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စာေရးသူ ယေန႔ မေပ်ာရႊင္ႏုိင္ျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ အားနည္းခ်က္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ရန္မလိုအပ္ဘဲ စာေရးသူသာလွ်င္ ျပဳျပင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
              ေမးစရာေမးခြန္းတစ္ခုမွာဘုရားသခင္က ေပ်ာ္ရႊင္ျပည့္စံုေစတယ္ေျပာတယ္၊ ဒါဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔မွာ ျပႆနာေပါင္းစံု ႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္၊ မမွ်တမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေတြးအေခၚ၏အေျဖမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
              ဘ၀အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါ။ ေအာင္ျမင္ေနခ်ိန္တြင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ က်ဆံုးခ်ိန္တြင္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ပါ။ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ၊ လက္မခံႏိုင္ဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါ။ ဘ၀၏ေပ်ာ္႐ႊင္မႈအျပည့္အ၀ခံစားရန္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွေပသည္။
              ရွင္ေယာဟန္ ၁၆း၃၃ တြင္သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအမွီျပဳ၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစျခင္းငွာ ဤစကားမ်ားကို ငါေဟာေျပာၿပီ၊ သင္တို႔သည္ ေလာက၌ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံၾကရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ငါသည္ ေလာကကို ေအာင္ၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ဟု ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ လူတိုင္း ဘ၀အခက္အခဲျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေယာ ၁၀း၁၀တြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အသက္တာဟုေဖာ္ျပထားၿပီး ေယာ ၁၆း၃၃ တြင္ ျပႆနာ၊ မညီမွ်မႈ၊ အခက္အခဲမ်ား မလႊဲမေရွာင္ ရင္ဆုိင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားရာ စာေရးသူတို႔အားလံုး အခက္အခဲမ်ားအၾကားတြင္ ထြက္ေပါက္တစ္ရပ္ မလြဲမေသြရွိေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေယာ ၁၆း၃၃ တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ             “ သင္တို႔သည္ ေလာက၌ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံၾကရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္၊ ငါသည္ ေလာကကို ေအာင္ၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ဆိုထားရာ ဤသည္မွာ စာေရးသူတို႔အတြက္ အေျဖပင္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာ အခက္အခဲရွိလွ်င္ အျပဳသေဘာစိတ္ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ မတတ္ႏိုင္ေသာ ျပႆနာမရွိပါ။
              စာေရးသူတို႔အားလံုးမွာ ျပႆနာထဲတြင္ နစ္မြန္းေနတတ္ၾကၿပီး ျပႆနာအားလံုးကို ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိသူ ဘုရားသခင္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကသည္။ ဒါ၀ိဒ္၏ဆုေတာင္းခ်က္မွာအို အဘဘုရားသခင္ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူပါျဖစ္သည္။ စာေရးသူတို႔မွာ ျပႆနာကို အက်ယ္ခ်ဲ႕တတ္ၾကၿပီး ဘုရားသခင္၏ အခြင့္အာဏာကို ေလွ်ာ့တြက္ထားတတ္ၾကသည္။ ျပႆနာကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထား ေျပာင္းလဲလာသည္။ ဥပမာ - အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းႏွင့္ အရာတစ္ခုကိုၾကည့္ပါက အရာ၀တၳဳ၏အ႐ြယ္ပမာဏ ႀကီးလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ စာေရးသူတို႔၏ အျမင္တြင္သာ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖစ္သည္။
              သင္သည္သာ သင့္ကိုယ္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ေပသည္။ ဘုရားသခင္၏ စြမ္းအားႏွင့္ အခြင့္အာဏာကို ယံုၾကည္လ်က္ဘုရားသခင္၊ က်ေနာ့္ဘ၀အတြက္ အစီအစဥ္ရွိတယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္က်တာ၊ စိတ္အားငယ္တာေတြကို ဖယ္ရွားေပးပါ။ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနေၾကာင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးတာ အျဖစ္မခံပါဟု ဆုေတာင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ အမိႈက္ဆိုရင္ ရွင္းပစ္ပါ (Gabbage In Gabbage Out) ဆိုသည့္အတိုင္း အႏႈတ္လကၡဏာ အေတြးအေခၚမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
              ယေန႔ျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားအဖုိ႔ စိတ္ဓာတ္က်၊ စိတ္အားမငယ္ဘဲ အျပဳသေဘာေဆာင္လ်က္ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြစြာျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံမွ ကတိစကားေတာ္မ်ားကို စိတ္ႏွလံုးသြင္းလ်က္ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါ။ အျပဳသေဘာ ေတြးေခၚပါ။ အျပဳသေဘာ ေျပာဆိုပါ။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အသက္ရွင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(2)  pdwfylyefjcif; rjyK&ef (Refuse to Worry)
              ဘ၀တြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးနည္းလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္မွာ စိတ္ပူပန္ျခင္းမျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပူပန္ျခင္းသည္ စာေရးသူတို႔ အပါအ၀င္ ခရစ္ယာန္တိုင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ေပးအပ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္စံုရန္ အဓိက အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစိတ္ပူပန္ျခင္းဆိုသည့္ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။
              ေဟရွာယ ၂၆း၃ တြင္ ဘုရားသခင္ကို အႂကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ျပည့္၀ေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းေပးမည္ဆိုသည္ကိုသာ အာ႐ံုစူးစိုက္ျခင္းထားရာ၊ စိတ္ပူပန္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို အႂကြင္းမဲ့ အာ႐ံုျပဳရမည့္အစား ျပႆနာႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို အားကိုး ေျဖရွင္းလိုျခင္းသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေလသည္။
              စာတန္သည္ စာေရးသူတို႔၏ ျပႆနာ၊ အားနည္းခ်က္၊ မျပည့္စံုမႈမ်ားကို အၿမဲတမ္း ေထာက္ျပ၊ ၫႊန္ျပ၊ သတိရေနေစျခင္းျဖင့္ ပူပန္မႈကို ႀကီးထြားေစသည္။ စာတန္သည္သင့္ရဲ႕ကိုယ္တြင္းအနာက ကင္ဆာနဲ႔တူတယ္   “ အကယ္၍ အလုပ္ျပဳတ္သြားရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲမင္းကေလးေတြကို ပညာသင္ေပးႏိုင္ပါ့မလားစသည့္ ျပႆနာတို႔ျဖင့္ ပူပန္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။အကယ္၍ ” သည္ စာေရးသူတို႔ အားလံုးကို   စိတ္လႈပ္ရွားေစကာ စိတ္ပူပန္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။                                                                                              
ဤနည္းျဖင့္ စာတန္သည္ သခင္ေယ႐ႈမွ ကမ္းလွမ္းထားေသာ ေပ်ာ္႐ႊင္ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဘ၀ဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို အႏႈတ္လကၡဏာ အေတြးအေခၚအယူအဆ ျဖစ္ေပၚေစသည္။
              ၁ေပ ၅း၆- ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက႐ိုက်ိဳးေသာစိတ္ျဖင့္ဘုရားသခင္ကိုခ်ဥ္းကပ္ပါက ဘုရားသခင္ အေနျဖင့္ စာေရးသူတို႔အား ဂ႐ုစိုက္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိခြန္အား၊ မိမိဥာဏ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္အစား                         “ ဘုရားသခင္က်ေနာ္ေတာ့ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး၊ ကူညီေပးပါဦးဟု ႐ိုက်ိဳးစြာ ၀န္ခံလ်က္ ဘုရားသခင္ထံမွ ခြန္အားႏွင့္ ဥာဏ္ရရွိလ်က္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ မိမိခြန္အား၊ ဥာဏ္အားကို အားကိုးပါက ဘုရားသခင္မွ ေဘးသို႔ထြက္လ်က္ လက္ေရွာင္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။
              တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိ၏ အတၱႏွင့္မာနကို ဖယ္ရွားႏိုင္မွသာလွ်င္ ဘုရားသခင္ထံမွ ထူးျခားအံ့ၾသဖြ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ စာေရးသူတို႔၏ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္စံုရန္ႏွင့္ အိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏို္င္ေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဘ၀အသက္တာ ပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးလိုေပသည္။ သတိျပဳရန္မွာ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာ၌ မိမိတို႔အစီအစဥ္ စီမံခ်က္မ်ိဳးႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အစီအစဥ္ စီမံခ်က္ႏွင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေပလိမ့္မည္။
              ဘုရားသခင္ထံသို႔ ျပႆနာ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလံုး၀ အပ္ႏွံလိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ စာေရးသူတို႔အေနျဖင့္ ျပႆနာကို အာ႐ံုစူးစိုက္ရန္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ကိုသာ အာ႐ံုစူးစိုက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူတို႔၏ ဘုရားသခင္သည္ ေယာ႐ႈအတြက္ ေနကိုရပ္တန္႔ေစႏိုင္သူ၊ ဒံေယလအတြက္ ဆာေလာင္ေနေသာ ျခေသၤ့တို႔၏ ပါးစပ္ကို ပိတ္ေစသူ၊  ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ပင္လယ္နီကို ပိုင္းျခားေပးႏိုင္သူျဖစ္သျဖင့္ စာေရးသူတို႔ မသိရွိ၊ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ထူးျခားစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာတစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါသည္။

             
              ဆုေတာင္းျခင္းသည္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို အႏိုင္ယူေၾကာင္း သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေပသည္။ နံနက္တိုင္း ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ရဲတိုက္၊ အားကိုးခိုလႈံရာျဖစ္သည္ဟု လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳပါ။ မိမိတစ္ဦးတည္းႏွင့္ မည္သည့္ ကိစၥမွ် မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၀န္ခံပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အခက္အခဲျပႆနာအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားေစႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ မိမိ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားကို ဘုရားသခင္သို႔ အပ္ႏွံပါ။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ ျပႆနာကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး ဘုရားသခင္က ေပးအပ္ထားေသာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဘ၀အသက္တာကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။
         
(3)  ay;vSLrQa0jcif;jzihf touf&Sifyg (Live to Give)
              စာေရးသူတို႔သည္ မိမိအက်ိဳးကိုသာၾကည့္သည့္ ေလာဘ၊ ေမာဟႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ကမာၻႀကီး၌ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ ေန႔စဥ္ လုပ္စရာရွိတာလုပ္ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္လုပ္ပါကိုယ့္ကိစၥ ကိုယ္လုပ္ပါစသည့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
              စာေရးသူတို႔အေနျဖင့္ နိစၥဓူ၀ မိမိ၏ကိစၥ၊ မိမိ လက္ငင္းျပႆနာ၊ မိမိ လိုအင္ဆႏၵတို႔ကိုသာ အာ႐ံု စူးစိုက္ေနပါက မည္သည့္အခါမွ်စိတ္ေၾကနပ္ျခင္းႏွင့္ ႀကံဳရမည္မဟုတ္ေပ။ မိမိ လိုအင္ဆႏၵအားလံုး ျပည့္စံုပါက ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ လားလားႀကီး ဆန္႔က်င္ဘက္ပံုသ႑ာန္ ျဖစ္ေနေပသည္။
              သခင္ေယ႐ႈက မည္သည့္အခါမွ် တပည့္မ်ားကို မိမိကိစၥကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ပါဟု သြန္သင္တိုက္တြန္းျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲကၽြႏ္ုပ္ေနာက္သို႔ လိုက္လိုပါက မိမိကိုယ္မိမိျငင္းဆိုလ်က္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ကိုယ္တိုင္ထမ္း၍ မိမိေနာက္သို႔ လိုက္ရမည္ဟု ဆိုထားရာ စာေရးသူတို႔အေနျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေနာက္လိုက္မ်ား ျဖစ္လိုပါက ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ရန္ အဓိကျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။
              စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္႐ႊင္မႈသည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း မဟုတ္။ အမ်ားအက်ိဳး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ မူတည္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ စာေရးသူတို႔ တစ္ဦးစီအတြက္ သီးသန္႔အစီအစဥ္မ်ားရွိရာ ၎အနက္ တစ္ခုမွာ တစ္ပါးသူတို႔ကို အေစခံရန္ အခ်က္ပါေပသည္။ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ဆရာ့ရဲ႕ အႀကံဳျပဳခ်က္က ေကာင္းတယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္မွာ ေပးစရာမရွိဘူး၊ ျပႆနာမ်ားစြာလည္း ႀကံဳေနရေသးတယ္၊ အိမ္ေထာင္ေရး လည္း အဆင္မေျပဘူး ဟု ဆိုဖြယ္ရာ ရွိေသာ္လည္း သင့္တြင္ အၿပံဳး၊ သို႔မဟုတ္ အားေပးစကား၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေသးသည္။ မိမိအျပဳအမူသည္ အေရးပါသည္၊ မပါသည္ ဆိုသည္ထက္ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵရွိရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။
              ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာ ၃း၁၃ တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေန႔စဥ္ခြန္အားေပးပါဟု ပါရွိရာ ယေန႔ လက္ရွိကမာၻႀကီးတြင္ မိမိ၏ ႏႈတ္ထြက္စကားေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ခြန္အားေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ စာေရးသူ တိုက္တြန္းလိုသည္မွာ တည္ေဆာက္သူမ်ား (Builders) ျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို ခြန္အားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စကားလံုးမ်ားအားျဖင့္သာ အားေပးျခင္းျပဳ႐ံုမွ်မက ဂၽြန္ဘန္ယန္ ( John Bunyan ) ၏အဆိုမွာသင့္အား ေက်းဇူးျပန္မတံု႔ျပန္ႏိုင္ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ယေန႔တြင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသးပါက အသက္ရွင္ရျခင္း အဓိပၸါယ္မျပည့္စံုဟုဆိုထားရာ စကားလံုးျဖင့္သာမက အျပဳအမူျဖင့္ပါ ေပးဆပ္သူမ်ား (Givers) အျဖစ္ အသက္ရွင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
             ဖိ ၂း၆ က်မ္းပိုဒ္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက သခင္ေယ႐ႈသည္ အျပစ္သား လူသားမ်ားအတြက္ မိမိအသက္ကို စြန္႔လႊတ္၍ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံရန္ အသင့္ရွိခဲ့ပါသည္။
             လူဆုိသည္ မိမိျပႆနာ အခက္အခဲေျဖရွင္းၿပီးမွ မိမိအေနျဖင့္ ျပည့္စံုမွသာ၊ မိမိအဆင္ေျပမွသာ ေပးဆပ္သူအေနျဖင့္ ရပ္တည္လိုေပသည္။ မည္သည့္အခါမွ် ျပႆနာ ကင္းရွင္းျခင္း၊ လံုး၀ဥႆံုျပည့္စံုျခင္း ရွိမည္ မဟုတ္ရာ ဘုရားသခင္ကို မိမိျပႆနာ အပ္ႏွံေျဖ႐ွင္းေစၿပီး မိမိမွာ အျခားသူ၏ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေစ လိုပါသည္။ ထိုအခါ သင့္တြင္ ထူးျခားေသာ ၿငိမ္သက္ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။
             သခင္ေယ႐ႈက ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ ရယူျခင္းထက္ ေပးဆပ္ျခင္း ကို ဆိုလိုေၾကာင္း၊ ဂ်ံဳေစ့သည္ ေျမႀကီးေပၚက်လ်က္ ေသဆံုးေသာအခါတြင္ ပိုမိုေသာ အသီးအပြင့္မ်ား ပြင့္သည္နည္းတူ စာေရးသူတို႔၏ ဘ၀ကို ဂ်ံဳေစ့ဟု ပမာတင္စားလ်က္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈတို႔သည္ ဂ်ံဳေစ့၏အခြံဟု သေဘာထားပါက အခြံရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အေစ့သည္ မေပါက္ပြားႏိုင္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ အခြံတည္းဟူေသာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈတို႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွသာ အေစ့သည္ ေျမႀကီးမွာအျမစ္တြယ္လ်က္ ဖြံ႔ၿဖိဳးပြင့္လန္းလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူတို႔သည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ ကင္းမဲ့မွသာ ဘုရားသခင္ အလိုရွိေသာ ဘ၀အသက္တာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
             သင့္အေနျဖင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ဘ၀အသက္တာအလိုရွိပါက ေပးလွဴမွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ပါ။ ေန႔စဥ္ ဘုရားသခင္ထံမွ မည္သို႔ေသာ ေကာင္းခ်ီးမ်ားရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မည့္အစား အျခားသူမ်ားကို ေကာင္းခ်ီးျပဳႏိုင္ပါမည္ အေၾကာင္း ဆုေတာင္းသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ စစ္မွန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို လက္ေတြ႔ ခံစားရလ်က္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အသက္တာကို  ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
(4)  aysmf&TifpGm aexdkifyg (Lighten Up)
             စာေရးသူ အပတ္စဥ္ တရားေဟာပါက ဟာသပံုျပင္တစ္ပုဒ္ႏွင့္ အစျပဳတတ္ပါသည္။ စာေရးသူ၏ ယံုၾကည္ခ်က္မွာ ရယ္ေမာျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ ႏွလံုးသားကို ဖြင့္ဟလ်က္ နားေထာင္ရန္ႏွင့္ သင္ယူရန္ အသင့္ ျဖစ္ေစသည္။ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာအသက္တာ ပိုင္ဆိုင္ရန္မွာ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ရယ္ေမာတတ္ရန္ သင္ယူရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ပံုျပင္တစ္ခုျဖင့္ အစျပဳလိုပါသည္။
             တရားေဟာဆရာတစ္ဦးသည္ တနဂၤေႏြေန႔ တစ္ေန႔တြင္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ဦးေဆာင္ရမည့္ အစား ၀က္၀ံအမဲလိုက္ရန္ ေတာထဲသို႔ သြားေလသည္။ ေသနတ္ကိုထမ္းလ်က္ ေတာတြင္ ေလွ်ာက္သြားရေသာ္လည္း ၀က္၀ံတစ္ေကာင္တစ္ေလမွ် မေတြ႔ဘဲ ျဖစ္ေနေလသည္။ အတန္ၾကာၿပီးေနာက္ ေမာပန္းလာသျဖင့္ ေခ်ာင္းေဘး နားတြင္ စိတ္ဓာတ္က်လ်က္ ေသနတ္ကိုခ်ၿပီး ေခ်ာင္းေရငံု႔ေသာက္ေနမိပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၀က္၀ံႀကီးတစ္ေကာင္ ေက်ာဘက္မွ ေပၚလာၿပီး တရားေဟာဆရာအား ခုန္အုပ္ရန္ ေျပးလာသည္ကို သတိျပဳမိေလသည္။ ထိုအခါ သူ႔အေနျဖင့္ ေၾကာက္႐ြံ႕လ်က္ ဒူးေထာက္ကာ ဘုရားသခင္ကိုအဘဘုရားသခင္ က်ေနာ့္ကိုကယ္ပါ။ ဤ၀က္၀ံ ခရစ္ယာန္မျဖစ္ေသးပါ။ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းေလသည္။ ဤတြင္ ထူးဆန္းစြာျဖစ္ရပ္မွာ ၀က္၀ံႀကီးသည္ ေျပးလာျခင္းမွ ရပ္တန္႔လိုက္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ၀က္၀ံႀကီးသည္ လက္ႏွစ္ဘက္ကို ေကာင္းကင္သို႔ေျမွာက္လ်က္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုေတာင္းေလေတာ့သည္။ဘုရားသခင္ ဤသို႔ ေပးသနားမူေသာ အစားအေသာက္အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းးပါ၏ဟူသတည္း။
             သု ၁၇း၂၂ တြင္စိတ္႐ႊင္လန္းျခင္းသည္ က်န္းမာေစတတ္၏။ စိတ္ပ်က္ျခင္းမူကား အ႐ိုးတို႔ကို ေျခာက္ေသြ႔ေစတတ္၏။ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေပ်ာ္႐ႊင္မႈသည္ ေဆးေကာင္းတစ္လက္ ျဖစ္သည့္နည္းတူ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ခႏၶာကိုယ္၏ ကိုယ္ခံစြမ္းအားမ်ားကို ျမင့္တက္ေစၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေစသည့္ ေဟာ္မုန္းရိွမႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ စတန္းဖို႔ တကၠသိုလ္ (Stanford University) ေတြ႔ရွိခ်က္တြင္ ရယ္ေမာျခင္း ေၾကာင့္ နာမက်န္းမႈႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားကို တိုက္ဖ်က္သည့္ တီဆဲလ္ (T.Cell) ထြက္ရွိမႈသည္ ရယ္ေမာျခင္း မျပဳသူမ်ားထက္ တီဆဲလ္မ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ေမရီလန္တကၠသိုလ္(Mary Land University) ေတြ႔ရွိခ်က္မွာ ရယ္ေမာျခင္းနည္းပါးသူတို႔သည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားသည္။ အျခားေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ေန႔စဥ္ရယ္ေမာျခင္းသည္ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး က်န္းမာေရးကို အထူးအေရးပါေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာအေနျဖင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ကတည္းက ရယ္ေမာျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ စိတ္ႏွလံုးရွိျခင္း၏ အေရးပါမႈကို အသိေပးထားၿပီးျဖစ္ရာ စာေရးသူတို႔ မလြဲမေသြ လိုက္နာသင့္ေပသည္။
(5)  yifudkp&dkufjzihfh aexdkifyg/ (Be Yourself)
bk&m;ocif zefqif;xm;aom oif jzpfygap/
              ေရာ ၁၂း၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဘုရားသခင္သည္ စာေရးသူတို႔ တစ္ဦးစီအား မတူညီေသာ လက္ေဆာင္မြန္မ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းထားသည္ျဖစ္ရာ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးစီအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အႀကံအစည္ေတာ္မ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူတို႔ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ မိမိၿပိဳင္ပြဲမိမိၿပိဳင္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားသူ၏ ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ၿပိဳင္ရန္မဟုတ္ေပ။ စာေရးသူ သေဘာေပါက္လက္ခံထားသည္မွာ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို လံုး၀ဥႆံုလက္ခံထားၿပီး ဘုရားသခင္၏ အစီအစဥ္အတိုင္း အသက္ရွင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု လက္ခံထားသည္ ဆိုပါက အျခားသူ၏ ပံုသြင္းမႈႏွင့္အလိုဆႏၵကိုလက္ခံလ်က္ (တစ္နည္းအားျဖင့္) အမ်ားႏွစ္သက္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္၊ အျခားသူ၏ပံုစံျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္း လံုး၀ လက္မခံသင့္ေပ။ အျခားသူတို႔၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ ပံုစံအတိုင္း ေနထိုင္ျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ ေနထိုင္မႈပံုစံပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္မွ စာေရးသူတို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာမိမိအေနျဖင့္ ရပ္တည္အသက္ရွင္ရန္ျဖစ္သည္။
              စာေရးသူဆိုလိုရင္းမွာ သင္သည္ ခင္ပြန္းျဖစ္ပါက ဇနီး၏အလိုႏွင့္ ပံုစံကိုလိုက္ေလ်ာျခင္း၊ သားသမီး ဆိုပါက မိဘစိတ္ခ်မ္းသာရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းဆိုပါက မန္ေနဂ်ာႏွစ္သက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔သည္ မွားယြင္းသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ အမ်ားအႀကိဳက္ေနထိုင္ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ၎တို႔ ေနထိုင္ေစလိုသည့္ (သို႔) ျဖစ္ေစလိုသည့္ အစြန္းေရာက္ပံုစံမ်ိဳးတြင္ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ မိမိဘ၀၊ မိမိဆံုးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳဘဲ အမ်ားႀကိဳက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အမ်ားႀကိဳက္ မလုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုပင္ အျပစ္ဟု ေနာင္တရ တတ္ပါ သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးမွ ျမန္ျမန္ လြတ္ေျမာက္ေလ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာဘ၀ ျမန္ျမန္ ရရွိေလ ျဖစ္ပါသည္။
              စာတန္အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိေသာ ဘ၀အသက္တာတြင္ မေနထိုင္ေစဘဲ ပတ္၀န္းက်င္၏ အလိုလိုက္ျပဳမူေနထိုင္ေစျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ဘ၀ကို ဆံုး႐ႈံးေစသည္။
              ဂလာတိ ၁း၁၀ တြင္ ယခုတြင္ ငါသည္ လူတို႔ အလိုသို႔ လိုက္သေလာ၊ ဘုရားသခင္၏ အလိုသို႔ လိုက္သေလာ။ လူတို႔စိတ္ကို ႏူးၫြတ္ေစျခင္းငွာ ရွာႀကံေသးလွ်င္ ခရစ္ေတာ္၏အေစခံကၽြန္ မဟုတ္ၿပီ။ ရွင္ေပါလုမွ လူအႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္ရန္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ရန္ အေရးပါသည္ဟူေသာ စိတ္သေဘာထားကို စာေရးသူ ႏွစ္သက္လွပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင္သာ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို သိသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင္သာ မည္သို႔ေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာရွိသည္ကို သိပါသည္။ ဘုရားသခင္ အပ္ႏွင္းထားေသာ စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ ဘုရားသခင္ အလိုရွိေသာ သင္လုပ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို သင္သာလွ်င္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ဘုရားသခင္က သင့္အား အပ္ႏွံထားေသာ စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ အျခားသူ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိၿပိဳင္ပြဲ မိမိေျပးပါေလ။ စာေရးသူ ဖတ္ဖူးေသာ ကဗ်ာေလးကို မွ်ေ၀ေပးလိုပါသည္။
-       တစ္ေန႔တာလံုး လႈပ္ရွားၿပီးသကာလ သင္လိုခ်င္တာေတြ လုပ္ၿပီးသကာလ မွန္ကိုၾကည့္ပါ။ သင့္ကိုယ္သင္ ဘုရင္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မွန္ထဲက သင္ ဘာေျပာမလဲ နားေထာင္ၾကည့္ပါ။
-       သင္၏ ဖခင္၊ မိခင္၊ သို႔မဟုတ္ ဇနီး …. မည္သူမွ် မွန္ကန္စြာ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ မွန္ထဲက သင္ သာလွ်င္ သင့္ဘ၀အတြက္ မွန္ကန္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
-       ပတ္၀န္းက်င္ကို ဂ႐ုမစိုက္ပါႏွင့္။ မွန္ထဲက သင္ သာလွ်င္ သင့္ကို ႏွစ္သိမ့္လိမ့္မည္။ ၿပိဳင္ပြဲအဆံုးထ သင္ႏွင့္အတူ ရွိေနလိမ့္မည္။ ဘ၀အခက္ခဲဆံုး၊ အႏၱရာယ္အရွိဆံုး အေျခအေနမွာ သင့္အနားမွာ ရွိေသာ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းသည္ မွန္ထဲက သင္ ပါပင္။
-       ဘ၀ဆိုေသာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ကမာၻႀကီးကို သင္လိမ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ အတိတ္ဟူသည္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္လိမ့့္မည္။ သို႔ေသာ မွန္ထဲက သင္ ကို လိမ္လွ်င္ေတာ့ အဆံုးမွာ နာက်င္မႈမ်ားႏွင့္ မ်က္ရည္မ်ားႏွင့္သာ အဆံုးသတ္လိမ့္မည္။
                                                          (အမည္မသိ စာေရးဆရာ)
              စာေရးသူအေနျဖင့္ အားေပးလိုသည္မွာ ဘုရားသခင္အလိုရွိေသာ သင့္ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ ျဖင့္ ေနထုိင္ပါ။ မွန္ထဲက သင္ ကို လိမ္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္းပါ။
(1)  jznf;jznf;ESifhrSefrSef avQmufvSrf;yg/ (Slow Down)
(bmomjyefoltrSm/  / မူရင္းေဆာင္းပါးတြင္ ဤအခ်က္မွာ ပထမဆံုးအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဘးထုိင္ဘုေျပာ အယူအဆမ်ားၿပီး အလုပ္လုပ္လွ်င္ ေငြေနာက္သို႔လိုက္သည္ဟု ထင္ၾကသူ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာခရစ္ယာန္အမ်ားစုအတြက္ ေနာက္ဆံုးအခ်က္တြင္ ထားလိုက္ရပါသည္။)
              ေလွ်ာက္လွမ္းေသာ ဘ၀အသက္တာ၏ေသာ့ခ်က္တစ္ခုမွာ ဘ၀ကို ျဖည္းျဖည္းႏွင့္မွန္မွန္ ေလွ်ာက္လွမ္း ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္းကို တန္ဖိုးရွိရွိ အသံုးခ်ျခင္းဟုဆိုပါက စာဖတ္သူ အံ့အားသင့္ေစလိမ့္မည္။ စာတန္၏ ေရွးက်လွေသာ လွည့္ကြက္တစ္ခုမွာ စာေရးသူတို႔အား အနာဂတ္ကို အာ႐ံုစိုက္ကာ ပူပန္ေစျခင္းျဖင့္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ကုန္ဆံုးရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
              စာေရးသူတို႔ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုးတြင္ မိဘမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားကို ပုခက္တြင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ မူႀကိဳ၊ ေနာက္ဆံုး ဘြဲ႔ရအလုပ္ရသည္အထိ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေရာက္ရွိတက္လွမ္းႏိုင္ရန္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည္ကို ေတြ႔ႏုိင္ပါ သည္။ ၂ေကာ ၃း၁၈ တြင္ စာေရးသူတို႔သည္ ဘ၀ခရီးတြင္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ဘုရားသခင္က လက္ရွိအေျခအန၊ အေနအထား၊ အဆင့္၏အေရးပါမႈကို ေဖာ္ျပထားရာ စာေရးသူတို႔အေနျဖင့္ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္စံုမွသာ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေစလိုပါသည္။
              ဘုရားသခင္သည္ စာေရးသူတို႔ ဘ၀တစ္ခုလံုး ေျခလွမ္းတိုင္း၊ ေန႔ရက္တိုင္းကို စီစဥ္တက် ဖန္တီးျပင္ဆင္ ထားၿပီးျဖစ္ရာ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိတို႔ သတ္မွတ္ေသာအခ်ိန္၊ အေျခအေနတြင္ ေႏွးေကြးျခင္းကို အားမလို၊ အားမရ၊ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္းသည္ မွားယြင္းလွေပသည္။ စာေရးသူတို႔အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏အခ်ိန္ဇယားတြင္ အပိုအလိုမရွိ၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိ ကြက္တိျဖစ္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စာဖတ္သူသည္ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳတစ္ဦး ဆိုၾကပါစို႔။ မိမိဘ၀တြင္ လက္တြဲႏိုင္မည့္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေကာင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းေနသည္ဟု ဆိုပါစို႔။ စာေရးသူတိုက္တြန္းလိုသည္မွာ ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ ဆက္လက္ဆုေတာင္းရင္း တစ္ဘက္ကလည္း လက္ရွိမိမိဘ၀ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းရန္စိန္ေခၚလိုပါသည္။ သတိျပဳရန္မွာ မည္သည့္အခါမွ် ယခုအခ်ိန္ကို ျပန္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ ကေလးရရန္ ျပင္ဆင္ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ လင္မယား အေန ျဖင့္လည္း အနာဂတ္ေရွ႕ေရးကိုသာ ျပင္ဆင္စဥ္းစားရင္း လက္ရွိအခ်ိန္ကို တန္ဖိုးမဲ့စြာ မကုန္ဆံုးရန္ အေရးႀကီး လွေပသည္။
              က်မ္းစာတြင္ ဒံေယလ၊ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး၊ ေနာဧႏွင့္ အျခားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏ ဘ၀ကို စာေရးသူေလ့လာ ၾကည့္ရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ႏွင့္ အေျခအေနကို စနစ္တက်အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျခေသၤ့ခံတြင္းထဲ ေရာက္စဥ္၊ ေလွႀကီးကိုတည္ေဆာက္စဥ္၊ လူ႔ဘီလူးႀကီးႏွင့္ ရင္ဆုိင္စဥ္ ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္ ဘ၀တစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔အားလံုးသည္ အသက္တာကို သစၥာရွိရွိ သာမန္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရင္း ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကသူမ်ားခ်ည္း ျဖစ္သည္။
              ဆာလံ ၁၁၈း၂၄ တြင္ ပါ၀င္သည့္အတိုင္း စာေရးသူတို႔သည္ ေန႔စဥ္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ျဖတ္သန္းသြားရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ မနက္ျဖန္၏ မေသခ်ာမေရရာေသာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနမည့္အစား ယေန႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကုန္ဆံုးေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
              အိပ္မက္မ်ားမက္ရန္ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ အိပ္မက္တစ္ခုၿပီးလွ်င္ ဘုရားသခင္မွ အိပ္မက္အသစ္ ေပးအပ္ မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ေသာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္က်မႈ၊ ၀မ္းနည္းမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေစကာမူ တစ္ေန႔တာဆိုတာ တာ၀န္ရွိစြာ ကုန္ဆံုးေစမွသာ တန္ဖိုးရွိေသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘ၀အသက္တာကို ပိုင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ မိမိ မိသားစုႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနရျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီးတစ္ပါးပင္ျဖစ္ရာ မိမိအခ်ိန္ကို ျဖည္းျဖည္းႏွင့္မွန္မွန္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ အေရးပါလွေပသည္။ 
       ေဒါက္တာ သာထြန္းဦး
      (Joel Osteen ၏ Living the Joy Filled Life )

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites