ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

သင္ဘာကိုၾကားနာေနပါသလဲ ( အပိုင္း ၂ )

(၂) ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွာ ငါ့ကိုဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ။

ဧဝံေဂလိသတင္းစကားဆိုတာ ၾကားနာရသူအတြက္ အခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝမုခ်အက်ိဳးေပးတဲ့သတင္းေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔နားထဲမွာ ျပည့္လွ်ံေနေအာင္ၾကားေနရတဲ့ … … …                         “ မိတ္ေဆြ … ဒီေန႔ေသသြားခဲ့ရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဝိညာဥ္ဟာ ဘယ္ကိုေရာက္မယ္လို႔ထင္ပါသလဲ ” လို႔ စကားပလႅင္ခံၿပီးတာနဲ႔ “ သခင္ေယရႈဟာ အျပစ္သားအားလံုးအတြက္ေလာကကိုႂကြဆင္းလာခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အျပစ္အတြက္ သူဟာ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေပၚမွာ ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံၿပီးမွ (၃)ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ ေသျခင္းမစၥဳမာန္ကိုေအာင္ျမင္ၿပီး ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့တယ္။ သူ႔ကို မိမိဘဝရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံယံုၾကည္မယ္ဆုိရင္ မိတ္ေဆြဟာ အသက္စာေစာင္မွာစာရင္းဝင္ၿပီး ထာဝရအသက္ကို ရရွိမယ္။ ’’ ဆိုတဲ့သတင္းစကားထဲကေလာက္ပဲဆိုရင္ အဲဒီဧဝံေဂလိသတင္းစကားကို က်ေနာ္ကေတာ့ Half Gospel ( ပါခ်ည္ပါခ်ဲ႕သတင္းစကား ) လို႔ပဲ သတ္မွတ္ခ်င္ပါတယ္။ ဧဝံေဂလိသတင္း စကားရဲ႕ဂုဏ္ပုဒ္ေတြကို က်မ္းစာကဘယ္လိုေဖာ္ျပထားသလဲလို႔ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္လားဗ်ာ။ 

ထိုကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းအရာကို ပေရာဖက္တို႔သည္ ေစ့ေစ့စစ္ေၾကာေမးျမန္းရွာေဖြ၍၊ သင္တို႔ခံရ ေသာေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာၾကၿပီ။ ခရစ္ေတာ္ခံေတာ္မူရေသာ ဆင္းရဲကို၄င္း၊ ဆင္းရဲခံၿပီးမွ ဝင္စားေတာ္မူရေသာဘုန္းစည္းစိမ္ကို၄င္း၊ သူတို႔အထဲ၌ရွိေသာ ခရစ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္သည္သက္ေသခံႏွင့္  ေသာအခါ၊ အဘယ္မည္ေသာသူကို၄င္း၊ အဘယ္သို႔ေသာအခ်ိန္ကာလကို၄င္း ဆိုလိုေတာ္မူ သည္ဟု ေမးျမန္ရွာေဖြၾက၏။ ကိုယ္ေဟာေျပာျပဳစုေသာ အရာမ်ားတို႔သည္၊ ကိုယ္အဘို႔မဟုတ္၊ သင္တို႔ အဘို႔ျဖစ္သည္ဟု ထိုသူတို႔အား ဖြင့္ျပေတာ္မူ၏။ ေကာင္းကင္ဘံုမွေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ပါလ်က္၊ သင္တို႔အားဧဝံေဂလိ တရားကို ေဟာေျပာသူတို႔သည္၊ ထိုအရာမ်ားကို သင္တို႔အား ယခုၾကားေျပာၾကၿပီ၊ ထိုအရာတို႔ကို ေကာင္းကင္တမန္ တို႔သည္ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈစဥ္းစားခ်င္ေသာ ေစတနာ စိတ္ရွိၾက၏။      ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာပထမေစာင္ ၁း ၁ဝ- ၁၂
သင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါေရာက္ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရား၌ ပါေသာေကာင္းႀကီးမဂၤလာျပည့္စုံျခင္းႏွင့္ ေရာက္လာမည္ကိုငါသိ၏။ ေရာမ ၁၅း ၂၉  

 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြအတြက္ ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းက ဘယ္လိုသတင္းမ်ိဳးျဖစ္မယ္လို႔မိတ္ေဆြ ထင္ပါသလဲ။ ထာဝရေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတြ၊ အာျဗဟံရဲ႕ေကာင္းႀကီးကိုအေမြခံရတယ္ဆိုတာေတြ၊ မနက္ျဖန္အတြက္စိုးရိမ္မေနဖို႔ေပးခဲ့တဲ့ကတိေတာ္ေတြ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေသာခရစ္ယာန္ေတြ က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုေတာ္လို႔ ထင္မွတ္ၿပီး ေပ်ာ္ေမြ႔ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားသခင္ဆီမွာ အဲဒီလိုဆႏၵမ်ိဳးရွိမေနပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ႕ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစခ်င္ပါတယ္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြ၊ မုဆိုးမေတြ၊ မိဘမဲ့ေတြကို က်ေနာ္တို႔အားျဖင့္ ေကာင္းႀကီးေပးခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ကို ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဟရွာယ ၆ဝး ၄- ၅မွာ- “ အရပ္ရပ္သို႔ေမွ်ာ္ၾကည့္ေလာ့။ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔သည္စုေဝး၍သင့္ထံသို႔လာၾက၏။ သင္၏သားသမီးတို႔သည္ အေဝးကလာ၍ သင္၏အနားမွာ ေမြးစားျခင္းကိုခံၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါသင္သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ရႊင္လန္းျခင္း ရွိလိမ့္မည္။ ႏွလံုးတုန္လႈပ္၍ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား သမုဒၵရာ၏ႂကြယ္ဝျခင္းသည္ သင့္ဘက္သို႔ေျပာင္းလဲ၍ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ စည္းစိမ္သည္ သင့္လက္သို႔ေရာက္လိမ့္မည္။”လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္က်မ္းခ်က္တစ္ခ်က္ေလာက္ထပ္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။      

“က်မ္းစာလာသည္ကား၊ သူသည္စြန္႔ႀကဲၿပီ။ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အား ေပးကမ္းၿပီ။ သူ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ အစဥ္အၿမဲတည္တတ္၏ဟု လာသည္ႏွင့္အညီ၊ သင္တို႔သည္ အရာရာ၌ သံုးေလာက္ေသာဥစၥာအမ်ိဳးမ်ိဳး အစဥ္ရွိ၍၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးစံုေသာမဂၤလာေက်းဇူးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္တတ္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။ မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူအား မ်ိဳးေစ့ကို၄င္း၊ အစာအာဟာရကို၄င္း၊ ေပးေတာ္မူေသာသူသည္၊ သင္တို႔အားမ်ိဳးေစ့ကိုေပး၍ ပြားမ်ားေစေတာ္မူမည္။ သင္တို႔၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုလည္း ၾကြယ္ဝေစေတာ္မူမည္။ ထိုသို႔ သင္တို႔သည္ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းျခင္းအလိုငွါ အရာရာ၌ၾကြယ္ဝျခင္း ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းစရာအေၾကာင္း ရွိလမ့္မည္။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဤလုပ္ေကြၽးျခင္းအမႈသည္ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ ဆင္းရဲျခင္းကို မစသည္သာမက၊ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းစရာအေၾကာင္းအမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ရွိ၏။”  ၂ေကာ ၉း ၈- ၁၂
 
က်ေနာ္တို႔ကို ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ႕ႂကြယ္ဝျပည့္စံုတဲ့ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတြကို ခံယူအသက္ရွင္ရင္း ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကူညီေထာက္မႏိုင္တဲ့သူေတြျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အသက္တာရဲ႕အသက္ရွင္မႈ     (Life Style)ကိုသူရဲ႕ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ အညီတိုးတက္ေျပာင္းလဲေစခ်င္ပါတယ္။ ၂ေကာ ၃း ၁၈
ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းတရားေတာ္ကို ေရွ႕ဦးစြာရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွထိုအရာမ်ားကို ထပ္၍ ေပးေတာ္မူလတံ့။ ထို႔ေၾကာင့္ နက္ျဖန္ အဘို႔မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ နက္ျဖန္ေန႔သည္ မိမိ အဘို႔စိုးရိမ္လိမ့္မည္။ ယခုေန႔၌ရွိေသာ မေကာင္းမသင့္ေသာအရာသည္ ယခုေန႔ဘို႔ေလာက္ေပ၏။ ” မႆဲ ၆း ၃၃- ၃၄
သူတပါးအားေပးၾကေလာ့။ ေပးလွ်င္သူတပါးသည္ သင္တို႔အားေပးၾကလိမ့္မည္။ အမွန္ျခင္ရံုမွ်မက၊ သိပ္ႏွက္လ်က္၊ လႈပ္လ်က္၊ လွ်ံလ်က္ ရွိျခင္းႏွင့္ သင္တို႔ရင္ခြင္၌ ေပးၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္ခ်ိန္၊ တင္းပမာဏႏွင့္ သင္တို႔သည္ သူတပါးအားေပး၏၊ ထိုပမာဏအတိုင္း ကိုယ္ခံရၾကမည္။ ”        လုကာ ၆း ၃၈

ကဲဗ်ာ…. အခုေလ့လာလိုက္တဲ့က်မ္းခ်က္ေတြအားျဖင့္ သခင္ေယရႈက သူဟာဆင္းရဲသူေတြအတြက္ လက္ေတြ႔ က်ေသာဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းကို ယူလာတယ္ဆုိတာ အထင္းသားကိုျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ သခင္က မိတ္ေဆြကိုလည္း ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းကိုၾကားေျပာေသာသူအျဖစ္ ဘိသိက္ေပးေနပါတယ္။ မိတ္ေဆြအားျဖင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာကို ဘုရားသခင္က အစာေရစာေတြ၊ အဝတ္အစားေတြ၊ ေငြေၾကးေတြ၊ အသံုးအေဆာင္မွန္သမွ်ကို ေထာက္ပံ့ခ်င္ပါတယ္။ ငါဟာ အဲဒီလို ေထာက္ပံ့ႏိုင္သူပါလားဆိုတာကို မိတ္ေဆြယံုၾကည္ႏိုင္ဖို႔ပဲလိုတာပါ။ 

“ ေယရႈကလည္း၊ သင္သည္ ယံုၾကည္ႏိုင္သေလာ။ ယံုၾကည္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို တတ္ႏိုင္သည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။  ”


“ ေယရႈကလည္း၊ သင္သည္ ယံုၾကည္ႏိုင္သေလာ။ ယံုၾကည္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို တတ္ႏိုင္သည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။  ”

“ ေယရႈကလည္း၊ သင္သည္ ယံုၾကည္ႏိုင္သေလာ။ ယံုၾကည္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို တတ္ႏိုင္သည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။  ”
မာကု ၉း ၂၃

ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

သင္ … ဘာကုိၾကားနာေနပါသလဲ

က်ေနာ္တို႔ခရစ္ယာန္အသက္တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစ္ကိုဆိုလည္းဟုတ္၊ ဆရာဆိုလည္းဟုတ္ တဲ့သူတစ္ေယာက္ဆီက ၾကားဖူးတာေလးတစ္ခုရွိပါတယ္။
ယံုၾကည္သူေတြရဲ႕ဘဝဆုိတာ ယူသေလာက္ရတာမဟုတ္ဘူး၊ ယံုသေလာက္ရတာ …တဲ့။
တကယ့္ကိုမွတ္သားစရာစကားတစ္ခြန္းလို႔ က်ေနာ့္ႏွလံုးသားထဲမွာ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းခံယူၿပီး ဆင္ျခင္မိပါတယ္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကို က်ေနာ္တို႔ေတြဘယ္လိုရႈျမင္ခံယူသလဲ၊ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ လက္ခံယံုၾကည္ထားသလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ေတြရဲ႕အသက္တာမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ခမ္းနားမႈေတြကိုရယူႏိုင္မႈခ်င္း ကြာျခားသြားၾကတာပါပဲ။ ကယ္တင္ျခင္းတရားဆိုတဲ့ ဧဝံေဂလိသတင္းစကားကို သတင္းေကာင္း - GOOD NEWS တနည္းအားျဖင့္ GOSPEL လို႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီသတင္းေကာင္းကို ဂရိဘာသာအားျဖင့္ SOZO လို႔ေခၚပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဥႆံုကယ္တင္ျခင္း  (ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ဝိညာဥ္ ကယ္တင္ျခင္း)လို႔သက္ေရာက္ပါတယ္။
          ကဲ…. ဟုတ္ၿပီ။ ဒီေန႔ က်ေနာ္တို႔အသင္းေတာ္ေတြ၊ ယံုၾကည္သူေတြ အဲဒီလိုဥႆံုကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာၾကရဲ႕လား၊ သိၾကရဲ႕လားလို႔ ဆင္ျခင္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔သိတဲ့ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕အေၾကာင္းက ဘာလဲ…. က်ေနာ္တို႔အတြက္ ေလာကကိုၾကြလာတယ္။ အျပစ္သားေတြကို အသက္ကိုေပးၿပီးကယ္တင္ခဲ့တယ္။ သူ႔ကိုယံုၾကည္ရင္ ထာဝရအသက္ကိုရမယ္။ အဲဒီေလာက္ပဲလား။ အဲဒီအသိတရားက မွားလားဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မျပည့္စံုဘူးဗ်။ အဲဒီေယရႈက မိတ္ေဆြတို႔၊ က်ေနာ္တို႔ ဆန္းေဒးစကူးမွာသိခဲ့တဲ့ ေယရႈလို႔ေျပာပါရေစ။ တကယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အသိတရားထဲက ေယရႈ၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ႏွလံုးသာထဲကေယရႈဟာ ရင့္က်က္ႀကီးထြားသင့္ေနပါၿပီ။ က်မ္းစာတစ္ခ်က္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။
ထုိေၾကာင့္၊ ေသျခင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာအက်င့္ကိုေနာင္တရျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ျခင္း၊ ဗတၱိဇံ တရားကို သြန္သင္ျခင္း၊ လက္ကိုတင္ျခင္း၊ ေသလြန္ေသာသူတို႔၏ ထေျမာက္ျခင္း၊ ထာဝရစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း  တည္းဟူေသာ မူလအျမစ္ကို ငါတို႔သည္ျပန္၍မတည္ဘဲ၊ ခရစ္ေတာ္၏ဘာသာ၌ အစအဦးျဖစ္ေသာ အေၾကာင္း အရာတို႔ကို ထား၍၊ စံုလင္ေသာအျဖစ္သို႔ တက္ၾကကုန္အံ့။ ေဟၿဗဲ ၆း ၁-၂
 ဒီက်မ္းခ်က္မွာ ဘယ္သူေတြကိုတိုက္တြန္းေနတာလို႔ မိတ္ေဆြထင္ပါသလဲ။တကယ္ဆိုဒီက်မ္းခ်က္က ဒီကေန႔အထိ စံုလင္တဲ့အဆင့္ကိုမတက္လွမ္းႏိုင္ေသးတဲ့ သူငယ္ျပန္ခရစ္ယာန္ေတြကို ေျပာေနတာပါ။ ေနာက္ထပ္က်မ္းခ်က္တစ္ခ်က္ေလာက္ထပ္ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။
သင္တို႔သည္ ကာလၾကာေသာေၾကာင့္ ဆရာအျဖစ္သို႔ ေရာက္သင့္ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္၌ေရွ႕ဦးစြာ သင္ရေသာတရားႏုတို႔ကိုသူတပါးထံ၌ တဖန္သင္ရေသာ အေၾကာင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ေၾကခဲေသာအစာကုိမသံုးေဆာင္၊ ႏုိ႔ကိုသာသံုးေဆာင္ရေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ႏို႔ကိုသာ သံုးေဆာင္ေသာ သူမည္သည္ကား၊ သူငယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၌ ေလ့လာျခင္းမရွိ။ ေကာင္းက်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးကိုပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာဥာဏ္ေပးတတ္ေသာ၊ အၾကားအျမင္ အေတြ႔အစမ္းမ်ားေသာ သူတည္းဟူေသာ၊ စံုလင္ေသာအရြယ္ရွိေသာသူတို႔မူကား၊ ေၾကခဲေသာအစာအာဟာရကိုသံုးေဆာင္ရၾက၏။  
ေဟၿဗဲ ၅း ၁၂- ၁၄
က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္သူေတြထဲမွာ ဆံျဖဴ၊ သြားက်ိဳးအသက္တာေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ​ဝိညာဥ္ေရးရာမွာေတာ့ ႏို႔ဗူးစို႔ေနၾကဆဲ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အသင္းေတာ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလိုေျပာလို႔ သူမ်ားအသင္းေတာ္ကို ပုတ္ခတ္တယ္လို႔သတ္မွတ္ရင္လည္း မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေယရႈအေၾကာင္းကိုပဲ ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈရဲ႕စံႏႈန္းကိုပဲ ထုတ္ေဖာ္ၿပီးခြန္အားယူေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေယရႈရဲ႕စံႏႈန္းနဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနရင္ ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ အသိေပးေနတယ္လို႔ပဲ သတ္မွတ္လိုက္ၾကပါခင္ဗ်ာ။ ၾကားစရာနားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။
          တကယ္ေတာ့ သခင္ေယရႈဆုိတာ ႏံုခ်ာစုတ္ျပတ္လွတဲ့ သူေတာ္စင္တစ္ေယာက္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ေနာက္ကိုလိုက္ေနတဲ့သူေတြကို ေနာင္ဘဝအေရးကိုပဲ ေရွ႕တန္းတင္ေဟာေျပာသြန္သင္ၿပီး အခုဘဝကို ငတ္ျပတ္ေသရင္လည္းေသပါေလ့ေစဆိုၿပီး လက္ေတြ႔မက်တဲ့ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္တရားေတြကိုပဲ နင္းကန္ခြေဟာေနတဲ့သူမဟုတ္ပါဘူး။ သခင္ေယရႈရဲ႕အမႈေတာ္ျမတ္ကို မစခင္အခ်ိန္မွာ ပထမဆံုးလူသိရွင္ၾကားေဖာ္ထုတ္ေၾကျငာခဲ့တဲ့သူ႔ရဲ႕အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာမွာျပည့္ျပည့္ စံုစံုေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဇရပ္ေစာင့္သည္ ပေရာဖက္ေဟရွာယ၏က်မ္းစာကိုေပးသည္ ျဖစ္၍၊ က်မ္းစာကိုဖြင့္ေတာ္မူလွ်င္ ေတြ႔ေသာအခ်က္စကားဟူမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚ၌တည္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္းကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွါ ငါ့ကိုဘိသိက္ေပး ေတာ္မူၿပီ။ ေၾကမြေသာ သူတို႔၏အနာကိုေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာ သူတို႔အားလႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔အား မ်က္စိျမင္ျပန္ျခင္းအေၾကာင္းကို  ျပေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ညွင္းဆဲခံရေသာသူတို႔ကို ကယ္မေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ထာဝရဘုရား၏မဂၤလာႏွစ္ကာလကို       ၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီဟုလာတည္း။ က်မ္းစာကိုလိပ္၍ ဇရပ္ေစာင့္အားေပးၿပီးမွ ထုိင္ေတာ္မူ၏။ ဇရပ္၍ရွိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကိုေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္ေနၾက၏။              လုကာ ၄း ၁၇- ၂ဝ
          ကဲ…. ဒီက်မ္းခ်က္ကေနၿပီးေတာ့ သခင္ေယရႈကိုယ္ေတာ္တုိင္ သူ႔အေၾကာင္းကိုသူေဟာေျပာခဲ့တဲ့ သတင္းေကာင္းမွာ ဘာအခ်က္ေတြပါတယ္ဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။ 
(၁) ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာတည္ေတာ္မူ၏။
အမႈေတာ္ျမတ္နဲ႔ ယံုၾကည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြမွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က အေရးႀကီးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္သူေတြဟာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကိုလက္မခံခ်င္ၾကသလို ျငင္းပယ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကိုလက္မခံလို႔ ဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္တယ္ဆိုတာထက္ မျပည့္စံုဘူးဆိုတာကိုပဲ က်ေနာ္ကေတာ့ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကသာလွ်င္ သင့္အေပၚမွာ ဘယ္လိုဘိသိက္ျခင္းေတြတည္ေနတယ္၊ ဘယ္လိုေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတြ တည္ေနတယ္ ဆိုတာကို အျပည့္အစံု သိျမင္ေစႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကိုလက္မခံရင္ ခင္ဗ်ားဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘာရွိမွန္း မသိ၊ ဘာေကာင္မွန္းမသိဘဲ အထီးလား၊ အမလားေတာင္ ခြဲတတ္တဲ့သူ         မဟုတ္ေသးပါဘူး။ တကယ္တမ္းဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔စံထားတဲ့ႏႈတ္ကပတ္သမၼာက်မ္းစာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၾကည့္ရင္လည္း အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး(၃)ပါးစလံုးက သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုပဲ ေဖာ္ျပေပးေနတာနဲ႔ ထပ္တူ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕အခန္း႑ကလည္း ကမာၻဦးက်မ္းကေနစလို႔ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအဆံုး ပါဝင္ေနပါတယ္။ ကမာၻ ၁း ၂။ ဗ်ာဒိတ္ ၁း ၁ဝ။                                                                                  
ကဲ….. ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တမန္ေတာ္ႀကီးေပါလုက ဘယ္လိုေရးသားေဖာ္ျပထားတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။
သို႔ေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူေသာ ႏွစ္သက္ဘြယ္ရာ ပူေဇာ္သကၠာတည္းဟူေသာ တပါးအမိ်ဳးတို႔ကို ပူေဇာ္ျခင္းငွါ ငါသည္ဘုရားသခင္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာေသာအမႈကို ေဆာင္ရြက္၍၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ေယရႈခရစ္၏ အမႈေဆာင္ျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါ၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါအမွီျပဳ၍၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔ကိုသတိေပးလ်က္ သာ၍ ရဲရင့္စြာ ေရးလိုက္ပါ၏။ ထိုေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ ေသာအရာတို႔၌ ငါသည္ ေယရႈခရစ္ကို အမွီျပဳ၍ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းရွိ၏။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္  စကားအားျဖင့္၄င္း၊ အက်င့္ အားျဖင့္၄င္း၊ နားေထာင္ေစျခင္းငွါ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ နိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈမ်ား၌ပါေသာတန္ခိုး၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးကိုျပ၍၊ ငါ့အားျဖင့္ ျပဳေတာ္မူသမွ်တို႔ကိုသာ ငါေျပာဝံ့၏။
ေရာမ ၁၅း ၁၅- ၁၉

(မွတ္ခ်က္) ၁၄.၁၁.၂၀၁၀ ေန႔ရက္မွ တရားေဟာခ်က္ကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

ဒီတစ္ပါတ္ရဲ႕အႀကိဳက္ဆုံးသီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites