ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

ေမွ်ာ္လင့္သလိုမျဖစ္ခဲ့ရင္ …..


 ဒီတရားေဒသနာကို အစမျပဳခင္ ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ အခန္းႀကီး(၃)၊ အငယ္(၂၀)က က်မ္းခ်က္ကို အရင္ဆံုးဖတ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။ 
ငါတို႔၌ျပဳျပင္ေသာ တန္ခိုးေတာ္အတိုင္း ငါတို႔ေတာင္းပန္ႀကံစည္သမွ်ထက္ 
အလြန္ထူးျခားစြာျပဳျခင္းငွာ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ……… 
တစ္ခါတရံမွာ က်ေနာ္တို႔ေတြသိပ္ၿပီးေမွ်ာ္လင့္ထား၊ ေတာင့္တထားတဲ့အရာကို ဘုရားသခင္ဆီမွာ ေတာင္းပါလ်က္နဲ႔ မရတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးေတြရွိတတ္သလို ဘုရားသခင္တတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ႀကိန္းေသေပါက္ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြ လြဲေခ်ာ္သြားတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္မလာတဲ့အခါမွာ တကယ့္ကို ခံစားရခက္၊ နားလည္ရခက္တတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အသက္တာမွာ ေတာင္းၾကေလာ့၊ ေတာင္းလွ်င္ရလိမ့္မည္ ဆိုတဲ့က်မ္းခ်က္ကို အာဂံုေဆာင္ထားၿပီး တစ္ဘ၀လံုးအတြက္ ပံုေသကားခ်တြက္ထားလို႔ မရဘူးဆိုတာကို ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။ သခင္ေယ႐ႈက ဒီစကားကိုေျပာျခင္းဟာ ဆုေတာင္းျခင္းေတြအတြက္ အေျဖရဖို႔အာမခံခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္းတုိင္းရမယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အနႏ ၱတန္ခိုးေတာ္က က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဆုေတာင္းျခင္းေတြထဲမွာကို ေပၚလြင္ထင္႐ွားတယ္ဆိုတာ ေနာက္ပိုင္းမွာပိုၿပီး သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ တမန္ေတာ္ေပါလုက “ ငါတို႔သည္ ဆုေတာင္းသင့္သည္အတိုင္း အဘယ္ဆုကိုေတာင္းရမည္ကို မသိၾက ”လို႔ ေရာမ ၈း၂၆ မွာညီးတြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေပါလုလို သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္ေတာင္မွ ဆုေတာင္းသင့္တဲ့ အရာကို တစ္ခါတရံမွာ မသိဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔ေတြေတာင္းေနတဲ့ဆုေတာင္းခ်က္ေတြကေရာ ေတာင္းသင့္၊ ေတာင္းထိုက္တဲ့ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြဟုတ္ပါ့မလား။ က်ေနာ္တို႔ေတာင္းသေလာက္ ပါခ်ည္ပါခ်ဲ႕ဆုေတာင္း ခ်က္ေတြကိုပဲ အေျဖေပးႏိုင္တယ္ဆိုရင္ GOD ALMIGHTY ဆိုတဲ့ အနႏ ၱတန္ခိုး႐ွင္ဆီမွာ ဘယ္ကလာၿပီး က်ေနာ္တို႔ထက္ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့အႀကံအစည္ေတာ္ရွိတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါေတာ့မလဲဗ်ာ။ သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာတဲ့အခါ နတ္ဆိုးကစလို႔ အျခားေသာနတ္ဘုရားေတြဆီမွာလည္း မစႏိုင္၊ ေပးႏိုင္တဲ့ အစြမ္းတန္ခိုးေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ တဖန္ မာရ္နတ္သည္ ေယ႐ႈကို အလြန္ျမင့္လွစြာေသာ ေတာင္ေပၚသို႔ေဆာင္သြား၍ ဤေလာက၌ရွိသမွ်ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကို၎၊ ထိုတိုင္းငံတို႔၏ ဘုန္းစည္းစိမ္ကို၎ ျပၫႊန္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုၫႊပ္ျပပ္ကိုးကြယ္လွ်င္ ယခုျပေလသမွ်တို႔ကို ငါေပးမည္ဟုဆိုေလ၏။ မႆဲ ၄း ၈-၉ သူ၏သခင္တို႔သည္ ေနာက္တဖန္ စီးပြားျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္စရာအေၾကာင္းမရွိသည္ကို သိျမင္လွ်င္ ေပါလုႏွင့္ သိလတို႔ကို ဖမ္းဆီးဆြဲငင္၍ ႐ံုးေတာ္သို႔ပို႔ၾက၏။ တမန္ေတာ္ ၁၆း ၁၉ ဒီက်မ္းခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ နတ္ဆိုးေတြ၊ နတ္ဘုရားေတြလည္း ေတာင္းရင္ ေပးႏိုင္တယ္။ မစႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြရဲ႕ ေတာင္းေလွ်ာက္မႈေတြ၊ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြအေပၚမွာ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ရဲ႕ အေျဖေပးပံုက နတ္ဆိုးေတြ၊ နတ္ဘုရားေတြေလာက္ပဲလား။ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းပန္ႀကံစည္သမွ်ထက္ အလြန္ထူးျခားစြာျပဳျခင္းငွာ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မျပည့္မစံုတဲ့ဆုေတာင္းခ်က္ေတြ၊ အနာကတျခား ေတာင္းတဲ့ေဆးကတျခားျဖစ္ေနတဲ့ ဆုေတာင္းသံေတြကို က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့အရာေတြကို ျပန္လည္ေပးသနားျခင္း အားျဖင့္ ဒါမွမဟုတ္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တထြာတမိုက္အသိဉာဏ္ေလးနဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆၿပီး ႀကီးမားလွၿပီထင္ေနတဲ့ ပါခ်ည္ပါခ်ဲ႕ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ထင္မွတ္မထားမိေအာင္ႀကီးမားလွတဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာအေျဖေတြကို ေပးတတ္ေသာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခဏဆိုသလို က်ေနာ့္ကို ဘုရားသခင္က သြန္သင္တတ္တဲ့အရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “ မင္းေတာင္းတဲ့အတိုင္းပဲ ေပးတတ္ရင္ ငါဟာ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးအနႏ ၱတန္ခိုးရွင္ျဖစ္ေတာ့မလဲကြာ။ မင္းေတာင္းတဲ့ မင္းရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြထက္ ငါ့အႀကံအစည္၊ ငါ့အေျဖကပိုၿပီး ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာလို႔ဆိုၿပီး ငါ့ကို ေမးခြန္းထုတ္မေစာပါနဲ႔။ အျပစ္တင္မေစာပါနဲ႔ဦး။ ” “ ဒီမွာ ငါ့သား၊ မင္း ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာတဲ့အခ်ိန္ဟာ မင္းေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ႀကီးက်ယ္မႈေတြကို ငါအေျဖေပးေတာ့မယ့္အခ်ိန္ပဲ …. ” ဘယ္လိုလဲ …. မိတ္ေဆြ၊ ခင္ဗ်ားအသက္တာမွာေရာ ဒါမ်ိဳးႀကံဳခဲ့ဖူးလား ဒါမွမဟုတ္ အခုႀကံဳေနရလား။ ခင္ဗ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသမွ်ေတြ ေရစုန္ေမွ်ာသြားၿပီလား။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားမေမွ်ာ္လင့္ရဲေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားတဲ့အေျဖေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔အတူ ခင္ဗ်ားဟာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေရဆန္ခရီးကို ဘုရားသခင္နဲ႔အတူ ခရီးႏွင္ရေတာ့မယ္လို႔ မွတ္ပါ။ မိတ္ေဆြ ….. အခုႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရဖူးတဲ့သူတစ္ေယာက္ သမၼာက်မ္းစာမွာရွိပါတယ္။ တမန္ေတာ္ ၃း ၁- ၁၁ ကိုဖတ္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။ ဒီအျဖစ္အပ်က္မွာ ေပတ႐ုနဲ႔ေယာဟန္က ဗိမာန္ေတာ္မွာဆုေတာင္းဖို႔အသြား တင့္တယ္တံခါး၀မွာ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနရတဲ့ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆံုပါတယ္။ အဲဒီလိုဆံုတဲ့အခါက်ေတာ့ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္က ထံုးစံအတိုင္း သနားေအာင္ေျပာဆိုၿပီးေတာင္းတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကို ေပတ႐ုက ငါတို႔ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္စမ္း လို႔ အတည္ေပါက္နဲ႔ေျပာတယ္။ ဟုိမွာ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္လို႔ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ ေနရတဲ့သူကလည္း တစ္စံုတခုကိုေတာ့ေပးမွာပဲ ဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးနဲ႔ အားမပါ့တပါ့အၾကည့္နဲ႔ ၾကည့္ရွာပါတယ္။ ကဲ …. ေပတ႐ုရဲ႕စကားကို နားေထာင္ၾကည့္ၾကရေအာင္။ “ ငါ့၌ေရႊေငြမရွိ။ ” ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ ….. စားရမဲ့၊ ေသာက္ရမဲ့မို႔ေတာင္းစားေနတာကို အခုခ်က္ခ်င္းပဲ တစ္ေန႔စာေန႔တြက္ကိုက္ေအာင္ ေပးေတာ့မလိုလို ေလသံမ်ိဳးနဲ႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ခိုင္းၿပီးခါမွ အခုက်ေတာ့ ဘာမွလည္းေပးစရာမရွိဘူး … တဲ့။ က်ေနာ္တို႔သာ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့သူေနရာမွာသာဆိုရင္ ေပတ႐ုကို ထ႐ိုက္မိမယ္နဲ႔တူပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနတဲ့သူဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ထားတာက ေငြစနည္းနည္းေလးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အရမ္းရက္ေရာေရာေပးမယ္ဆိုရင္လည္း တစ္ေန႔စာဖူလံု႐ံုေလာက္ေပါ့ဗ်ာ။ အခုေတာ့ ၾကည့္ပါဦး။ ေပတ႐ုေျပာလိုက္ပံုက …. သူေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အရာဆိုလို႔ ဘာဆိုဘာမွမရွိဘူးတဲ့။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားသမွ် ျဖစ္မလာေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ ပြဲၿပီးၿပီေပါ့ဗ်ာ။ ဒါက ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာေတာ့တဲ့အခါတိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္သူေတြျဖစ္တတ္တဲ့ ခံစားခ်က္တစ္ခုပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕နည္းလမ္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ပြဲၿပီးသြားၿပီ၊ ဘာမွေမွ်ာ္လင့္စရာမရွိေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုးေသာ တာထြက္ျခင္းကိုစတာပါပဲ။ ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာေတာ့တဲ့ေနာက္ ….. ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာသလဲ … ဆက္ၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။ “ ရွိသည့္အရာကို သင့္အားငါေပးမည္။ နာဇရက္ၿမိဳ႕သား ေယ႐ႈခရစ္၏နာမေတာ္အားျဖင့္ ထ၍လွမ္းသြားေလာ့။ ” တကယ္ဆိုသူေမွ်ာ္လင့္ထားတာ လွမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေလာက္အထိျဖစ္လာဖို႔လည္း စိတ္ေတာင္မကူးခဲ့ဖူးပါဘူး။ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ၀မ္းေရးအခက္အခဲအတြက္ပဲ တစ္ျပားပဲရရ … တစ္က်ပ္ပဲရရ ….. ေတာင္းတာပါ။ အဲဒီလို သူေတာင္းတဲ့အခါ သနားလို႔ေပးသြားတဲ့သူေတြရွိေတာ့လည္း ရရ … စားစားဘ၀နဲ႔ပဲ ေဆးဆရာနဲ႔ကုဖို႔ဆိုတာ အိမ္မက္ေတာင္ မမက္ရဲခဲ့ဖူးပါဘူး။ တကယ္လို႔ ေပတ႐ုနဲ႔ေယာဟန္ဆီကေန သူေမွ်ာ္လင့္ထားသလို တစ္ပဲတစ္ျပားရခဲ့ရင္လည္း ေနာက္ေန႔က်ရင္ သူဟာ ေတာင္းရမ္းစားရဦးမွာပါပဲ။ အခုေတာ့ၾကည့္ပါဦး …. သူေမွ်ာ္လင့္ထားသလို မျဖစ္လာျခင္းက ပိုလို႔ေတာင္ေကာင္းေနပါေရာ့လား။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ဆုေတာင္းသံေတြကလည္း အဲဒီလူလိုပါပဲ။ ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာခဲ့ရင္ စိတ္ဓာတ္က်ေနမယ့္အစား ဘုရားသခင္ကိုအားရပါးရခ်ီးမြမ္းလိုက္စမ္းပါ။ မိတ္ေဆြရဲ႕အသက္တာမွာ ေမွ်ာ္လင့္မထားဖူးတဲ့အရာေတြကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားရေတာ့မယ့္အခ်ိန္၊ မိတ္ေဆြ ေမွ်ာ္လင့္မထားေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႔ရဖို႔ မေ၀းေတာ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အခိုက္အတန္႔အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ၊ လိုခ်င္ေတာင့္တမႈနဲ႔ ႐ူပါ႐ံုေတြအေပၚမွာ တစ္ခ်က္ေကာင္း မစတဲ့သူမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္သက္လံုးေကာင္းေအာင္ မစတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နပ္စာအေျဖေပးတတ္တဲ့သူမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္သက္စာအေျဖေပးတတ္တဲ့သူပါ။ က်ေနာ္ယံုၾကည္သူျဖစ္လာတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဘုရားသခင္အေပၚမွာ နားလည္လာတဲ့အရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္နပ္စားအေျဖမေပးဘူး၊ လက္ပူမတိုက္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒီတရားေဒသနာအားျဖင့္ မိတ္ေဆြရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာတဲ့အခ်ိန္အခါအေပၚမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္းရပါေစ၊ ေမွ်ာ္လင့္မထားေလာက္ေအာင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့အေျဖေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ႐ူပါ႐ံုေတြအတြက္ အဆင့္ျပင္ထားပါေတာ့လို႔အားေပးရင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါရေစ။ 
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ………. မိုးစက္နီ

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites