ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

Facing the Giants (Full Movie) 9 subtitlesစိတ္ဓာတ္က်စရာေတြ၊ အ႐ႈံးေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရသူေတြအတြက္ ဒီဇာတ္ကားေလးအားျဖင့္ ဘုရားသခင္စကားေျပာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။
ဒီဇာတ္ကားမွာ သင္းအုပ္ဆရာေတြ၊ ယံုၾကည္သူေတြ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး
ဘုရားသခင္ရဲ႕မစျခင္းေက်းဇူးေတာ္နဲ႔အတူ အေျခအေနေပၚမွာ မရပ္တည္ဘဲ
 ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၀န္ခံျခင္းရဲ႕ရလဒ္ေတြကို ႐ႈစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဇာတ္ကားအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားႏုိင္ၾကပါေစခင္ဗ်ာ ......

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဓမၼေဟာင္းကာလ၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေပၚသို႔
ေခတၱခဏသာ ဆင္းသက္၍ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အသက္တာကို အသံုးျပဳသည္။
ယခုကာလသည္ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ (သို႔) ေက်းဇူးေတာ္ကာလ (သို႔) အသင္းေတာ္ကာလသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယံုၾကည္သူမ်ား၏
အသက္တာထဲ၌ စရံအျဖစ္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ လက္ခံရရွိခဲ့ ၾကသည္။
ေယရႈသည္ ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူခ်ိန္မွစ၍ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ဝရသည္။
(မာကု ၁း၉၊ မႆဲ ၃း၁၁-၁၇၊ လုကာ ၃း၂၁-၂၂၊ ေယာ ၁း၂၉-၃၄)
ေယရႈသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ဝမွသာ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းကို စတင္လာသည္။
သို႔ေသာ္ တပည့္ေတာ္မ်ားကေတာ့ မရိပ္မိဘဲေနၾကသည္။ ေယရႈသည္ နမိတ္လကၡဏာမ်ားစြာျပေသာ္လည္း အရင္းအျမစ္ကို တပည့္ေတာ္မ်ားသေဘာမေပါက္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္က်မ္းစာကို နားလည္ေစျခင္းငွါ တပည့္ေတာ္တို႔ ၏ဥာဏ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူလွ်င္.. လုကာ ၂၄း၄၅
သူတို႔လုပ္ရမည့္အလုပ္ေဟာရမည့္တရားမ်ားကို ေျပာျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ခမည္းေတာ္၏ ကတိေတာ္ရွိသည့္ အတိုင္း သင္တို႔၌ ငါျပဳဦးမည္။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ေကာင္းကင္က တန္ခိုးကို မခံမီတိုင္ေအာင္ ေယရုစလင္ၿမိဳ႕၌ ေနၾကဦးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လုကာ ၂၄း၄၉၊ တမန္ ၁း၄
ေယရႈက သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားကို ေကာင္းကင္ကတန္ခိုးကို ေစာင့္ဆိုင္းေစသည္။

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကတိေတာ္တခ်ိဳ႕

၁။ ေယာလ ၂း၂၈-၂၉ - လူမ်ဳိးတကာအေပၚသို႔ (ငါ၏အမႈကိုေဆာင္ရြက္ေသာေယာက်ာၤး၊ မိန္းမတို႔အေပၚသို႔)
၂။ ေဟရွာယ ၂၈း၁၁ - စကားမပီေသာႏႈတ္၊ ရိုင္းေသာလွ်ာ (ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍)
၃။ မႆဲ ၃း၁၁ - ငါ့ေနာက္မွၾကြလာေသာသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌၎၊ မီး၌၎ဗတိၱဇံေပးမည္
၄။ မာကု ၁း၈၊ မႆဲ ၃း၁၆၊ လုကာ ၃း၂ - ေယရႈကိုယ္ေတာ္တိုင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ဝ၏။

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္လာျခင္း

၁။ တမန္ ၁း၄-၈ - သင္တို႔အေပၚသို႔သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ တန္ခိုးကိုခံရ၍

ကတိေတာ္ျပည့္စံုျခင္း

၁။ တမန္ ၂း၁-၄ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို အထက္အရပ္မွသြန္းေလာင္းျခင္း
၂။ တမန္ ၈း၁၅-၁၇ -ေရႏွစ္ျခင္းခံၿပီး သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခံရၾက၏။ (း၁၆ - တစ္ေယာက္အေပၚမွ် ဝိညာဥ္ေတာ္မသက္ေရာက္ေသး၊ း၁၇ - လက္တင္ေသာအခါ.. တမန္ ၁၉း၆ )
၃။ တမန္ ၁၀း၄၄-၄၇ - တရားေတာ္နာေသာသူအေပါင္းတို႔အေပၚ၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သက္ေရာက္ (း၄၆ - ထိုသူတို႔သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာစကားအားျဖင့္ေျပာ၍ ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ ) ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သင့္အား သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ထဲ၌ ႏွစ္ျခင္းေပးရန္ ေစာင့္ေနပါသည္။
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေဟၿဗဲဘာသာစကားအားျဖင့္ RUACH (မူရင္း)
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္ PNEUMA (မူရင္း)
တိုက္ခတ္ေသာေလကို Ruah ဟုေခၚဆို၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည့္အတိုင္း သဘာဝထက္ လြန္ကဲသည္။
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ခံစားခ်က္တန္ခိုးသက္သက္မဟုတ္၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ တြင္လည္း ဂုဏ္အဂၤါရွိပါသည္။ ေယာ ၃း၈ - ေလတြင္လြတ္လပ္ျခင္းရွိသကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္တြင္ လြတ္လပ္ျခင္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးတည္ခ်က္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္လည္းျဖစ္သည္။
၄။ ေယာ ၅း၇၊ ၂ေကာ ၃း၁၇၊ ေယာ ၄း၂၄ - ဘုရားသခင္သည္ ဝိညာဥ္ျဖစ္၍ သူ၏တရားေတာ္သည္ လြတ္ျခင္းခ်မ္းသာကိုေပးတတ္၏။ ဘုရားသခင္သည္ နံဝိညာဥ္ျဖစ္၍ ဝိညာဥ္ႏွင့္ကိုးကြယ္ရမည္။
၅။ ဆာလံ၁၃၉း ၇-၈ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေနရာတိုင္းတြင္ရွိသည္။ (ပုဂၢိဳလ္ Person ျဖစ္သည္။)
၆။ ေရာမ ၈း၂၇ - စဥ္းစားေတြးေတာတတ္၏။ စိတ္ႏွလံုးကို စစ္ေသာသေဘာရွိသည္။
၇။ ၁ေကာ ၁၂း၁၁၊ ေယာ ၁၆း၁၃၊ ၁၆း၇၊ တမန္ ၁၃း၂ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဆႏၵရွိ၍ အလိုရွိသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္တတ္သည္။
၈။ ဗ်ာဒိတ္ ၃း၆၊ ၃း၁၃၊ ၂၂၊ ၂း၇၊ ၁၁၊ ၁၇၊ ၂၉ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌ အသံေတာ္ရွိ၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္၏အသံကို ၾကားႏိုင္သည္။ စကားေျပာတတ္၏။ နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။
၉။ ေရာမ ၁၅း၃၀-၃၁၊ ဧဖက္ ၄း၃၀ - Emotion ခံစားခ်က္ရွိသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကရုဏာခ်စ္ျခင္းရွိေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ စိတ္နာတတ္၏။
၁၀။ မႆဲ ၁၂း၃၁-၃၂၊ ေဟရွာ ၆၃း၁၀ - ပုန္ကန္၍ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကိုစိတ္နာေစၾက၏။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားေသာသူသည္ ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝအျပစ္လႊတ္ျခင္းမရွိ။

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ပံုေဆာင္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး

၁။ ခ်ဳိးငွက္ (Dove) - မာကု ၁း၁၀ ၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ပံုေဆာင္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာေၾကာင့္ လူတို႔၏ဆႏၵမပါဘဲ အဘယ္အမႈကိုမွ်မျပဳ။
၂။ ဆီ (Oil) - ထြက္ေျမာက္ ၂၉း၇၊ ၂၈း၄၁၊ လုကာ ၄း၁၈ ၊ ဆီႏွင့္လိမ္းသျဖင့္၊ ဆီကိုယူ၍ သူ၏ေခါင္းေပၚမွာေလာင္းသျဖင့္၊ ေဟာေျပာျခင္းငွါ ဘိသိက္ျခင္း
၃။ မီး (Fire) - တမန္ ၂း၁-၄၊ ဝတ္ျပဳ ၂း၂၄၊ ၁၀း၂၊ ၃ရာ ၁၈း၃၈-၃၉၊ ထြက္ ၃း၂၊
၄။ ဝတ္ရံု (Clothes) - ၄ရာ ၂း၈-၁၃၊ တမန္ ၁-၈
၅။ အာမခံပစၥည္း (Pledge, Ransom) - ၂ေကာ ၁း၂၂
၆။ တံဆိပ္ (Seal) - ၂ေကာ ၁း၂၂၊ မႆဲ ၂၇း၆၆၊ ဧဖက္ ၁း၁-၄
၇။ ေရ (Water) - ေယာ ၇း၃၇-၃၉၊ ၄း၁၉၊ ေယဇ ၃၆း၂၅-၂၇၊ ေဟရွာ ၁၂း၃၊ ေယာလ ၂း၂၈
၈။ ေလ (Wind) - ေယာ ၃း၈၊ ၁ေကာ ၁၂း၁၁

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ဆုေက်းဇူးအခ်ဳိ႕ (၁ေကာ ၁၂း၇-၁၁)

၁။ တန္ခိုးေတာ္ဆု -
၁) တန္ခိုးကိုျပႏိုင္ေသာနမိလကၡဏာဆု၊ ၂) ယံုၾကည္ျခင္းဆု၊ ၃) အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းဆု
၂။ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဆု -
၁) ပညာ၊ ၂) ထိုးထြင္းျခင္း၊ ၃) စိတ္ဝိညာဥ္ပိုင္းျခားျခင္း၊
၃။ မႈတ္သြင္းျခင္းဆု -
၁) ပေရာဖက္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာဆုေက်းဇူး၊ ျမင္ျခင္း၊ ၾကားျခင္း၊ ၂) အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာစကား ေျပာျခင္း၊
၃) အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာစကား၏အနက္ျပန္ျခင္း
ဆုေက်းဇူး (၃) မ်ဳိးစလံုးသည္ သဘာဝထက္လြန္ ဆုေက်းဇူးမ်ားျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္အေပၚအုတ္ျမစ္ခ်ကာ ညီညြတ္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတိုင္ျဖင့္ဆက္လက္၍ ထပ္ဆင့္တည္ေဆာက္သည္။
၁ေကာ ၁၂ - ဆုေက်းဇူးအေၾကာင္းေဖာ္ျပ၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာ၌ရွိေသာအဂၤါ၊
၁ေကာ ၁၃ - ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ဆုေက်းဇူးေမတၱာအရင္းခံ၍အသံုးျပဳရန္
၁ေကာ ၁၄ - ဆုေက်းဇူးမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ဘုရားတစ္ပါးတည္းရွိေၾကာင္း
ေရာမ ၅း၅ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္းေပးေသာ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာသည္ Agape ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ၿပီး အတုမဲ့(တုႏိႈင္းမဲ့) ေမတၱာျဖစ္သည္။

ပေရာဖက္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာဆု (Prophecy )

ပေရာဖက္ျပဳျခင္းကို ေဟၿဗဲဘာသာျဖင့္ NABA ၊ ဂရိဘာသာျဖင့္ Prophecy ဟုေခၚသည္။
၁ေကာ ၁၂-၁၄ ဤစကားလံုး ၂၂ ႀကိမ္ရွိသည္။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းသည္ သာမန္ဘာသာစကားအားျဖင့္ သဘာဝထက္လြန္ကဲေသာအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။
၁) ပေရာဖက္ျပဳျခင္းဆုသည္ လိုအပ္ေသာေနရာ၊ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္၌ လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္တိုင္းျပဳလုပ္စရာမလိုပါ။
၂) ပေရာဖက္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာဆုေက်းဇူးႏွင့္အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အသက္တာ၌ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းႏွင့္ သာ အမႈေတာ္ေဆာင္ရျခင္း။

စစ္မွန္ေသာပေရာဖက္ျပဳျခင္း (၁ေကာ ၁၄း၃)

၁) တည္ေဆာက္ျခင္း
၂) တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ျခင္း
၃) လူမ်ားကိုသက္သာေစျခင္း
တန္ခိုးႏွင့္ဆိုင္ေသာဆုေက်းဇူး
၁) နိမိတ္လကၡဏာျပႏိုင္ျခင္း
၂) ယံုၾကည္ျခင္းတန္ခိုး
၃) အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းဆုေက်းဇူး
၄) ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုဆုေက်းဇူး
၅) ထိုးထြင္းျခင္းဆုေက်းဇူး
၆) ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္ေသာဆု
၇) အတြင္းထဲ၌ စီးထြက္ေသာပေရာဖက္ဆု
၁ေကာ ၁၃း၉ - မစံုမလင္ေသာအရာ၊ မစံုမလင္စြာပေရာဖက္ျပဳတတ္ေသးသည္။
၁သက္ ၅း၁၉-၂၀ - ပေရာဖက္ျပဳျခင္းကို မထီမဲ့ျမင္မျပဳရ။ မွန္၊ မမွန္ပေရာဖက္ျပဳျခင္းခံေသာသူသာ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ေလးစားရမည္။
ေယာန ၃း၄-၁၀ - နိနေဝၿမိဳ႕ဖ်က္ဆီးမည့္အေၾကာင္း ပေရာဖက္ျပဳၿပီး၊ ဘုရားသခင္သည္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ျပည့္ဝစြာ အက်ဳိးရွိေစကာ နိနေဝၿမိဳ႕ကို မဖ်က္ဆီးဘဲေန၏။ ဘုရားအႀကံကိုေျပာင္းလဲေစသည္။
၁ေကာ ၁၄း၁ - ပေရာဖက္ျပဳျခင္းဆုကို အလြန္အလိုရွိပါ။
၁ေကာ ၁၄း၃၁ - လူတိုင္းပေရာဖက္ျပဳႏိုင္၊ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ပေရာဖက္ျပဳႏိုင္၊ အတြင္းထဲက မႈတ္သြင္းျခင္းခံရေသာဆုျဖစ္သည္။

ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဆုေက်းဇူး

၁) အိပ္မက္ရူပါရံုကို စကားလံုးအားျဖင့္ေဖာ္ျပသည္။ ဥာဏ္ပညာ (ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာပညာ)
၁ေကာ ၂း၆-၈ - ဘုရားသခင္၏ဝွက္ထားေသာစကားသည္ မျဖစ္ေသးေသာအရာကို ေဖာ္ျပ၍ ဘုရားသခင္ထံမွ လာေသာပညာျဖစ္သည္။
ကမၻာ ၄၁း၆ - ေယာသပ္က ဖာေရာဘုရင္၏အိပ္မက္ကို ျပန္ေပးေသာပညာဥာဏ္သည္ ဘုရားသခင္ထံမွျဖစ္သည္။
၂) ထိုးထြင္းျခင္းဥာဏ္ပညာ (အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ျပသည္)
၄ရာ ၆း၁၁-၁၂ - ဧလိရွဲသိေသာဥာဏ္ပညာသည္ ထိုးထြင္းျခင္း
ေယာ ၄း၁၆ - ေယရႈခရစ္ေတာ္က ရွာမာရိမိန္းမကိုသိေသာဥာဏ္သည္ ထိုးထြင္းျခင္း
ေကာေလာသဲ ၂း၃ - ဘုရားသခင္ထဲ၌ နက္နဲေသာပညာဘ႑ာကိုဝွက္ထားရွိ
၁ေကာ ၁၂း၁၀ - စိတ္ဝိညာဥ္ကိုပိုင္းျခားျခင္း (ဘုရားသခင္ထံမွေလာ၊ စာတန္ထံမွေလာ )
ေယာ ၁း၄၇ - နာသေနလထဲရွိေသာအရာကို ေယရႈခရစ္ေတာ္ျမင္ျခင္း
ေယာ ၂း၂၅ - လူ၏အထဲ၌ရွိသမွ်ကို ပိုင္းျခားသိျခင္း
တမန္ ၁၆း၁၆-၁၈ - နတ္ဆိုးစြဲေသာသူအားစိတ္ဝိညာဥ္ပိုင္းျခားသိ၍ နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္၊ ဝိညာဥ္ပိုင္းျခားေသာဆု ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္ျခင္းဆု

ေကာင္းကင္မွလာေသာ ဘုရားသခင္၏ သဘာဝထက္လြန္ကဲ၍ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္၌ သက္ေရာက္လာ၏။

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌ပါေသာ အရည္အခ်င္းအခ်ဳိ႕

၁) ေဟရွာယ ၁၁း၂ - ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ
(က) ဥာဏ္ပညာကိုေပးေသာဝိညာဥ္
(ခ) ႀကံစည္တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာသတၱိကိုေပးေသာဝိညာဥ္
(ဂ) ထာဝရဘုရားကိုသိ၍ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းကိုေပးေသာဝိညာဥ္

၂) ေယာ ၁၄း၁၆-၁၈ -
(က) သမၼာတရားကိုေဖာ္ျပေသာဝိညာဥ္
(ခ) အစဥ္မျပတ္အတူရွိေနေသာဝိညာဥ္

၃) ေယာ ၁၆း၇-၈ -
(က) ဒုစရိုက္အျပစ္ကိုေဖာ္ျပမည္
(ခ) အျပစ္ကင္းျခင္းကိုေဖာ္ျပမည္
(ဂ) အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပမည္။

၄) ေယာ ၁၄း၂၆ -
(က) ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ျပသသြန္သင္မည္
(ခ) ငါေျပာသမွ်ကို မွတ္မိႏိုင္ေသာဥာဏ္ကို ေပးမည္။

၅) ေယာ ၁၆း၉-၁၀ - (က) ငါ့ကိုမယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ဒုစရိုက္အျပစ္ကိုေဖာ္ျပ။
(း၁၀) ဤေလာကို အစိုးရေသာမင္းသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရေသာေၾကာင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုေဖာ္ျပမည္။
(း၁၃)
၁။ သမၼာတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာဝိညာဥ္ေတာ္၊
၂။ သမၼာတရားကိုသင္တို႔အား အၾကြင္းမဲ့သြန္သင္ ျပသလိမ့္မည္။
၃။ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကိုယ့္အလိုအေလွ်ာက္ေဟာေျပာသည္မဟုတ္၊ ၾကားသမွ်ေဟာေျပာလိမ့္မည္။
(း၁၄)
၁။ ထိုသူသည္ ငါ၏ဘုန္းကို ထင္ရွားေစလိမ့္မည္။
၂။ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာကို သင္တို႔အားေဖာ္ျပလိမ့္မည္။

၆) ေရာမ ၈း၁၆ - ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ေၾကာင္း ဝိညာဥ္ေတာ္က သက္ေသခံသည္။
၇) ဧဖက္ ၃း၁၆ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ ငါတို႔၏အတြင္းလူကို ခြန္အားျဖင့္ျပည့္ေစတယ္။
၈) ဧဖက္ ၁း၁၄ - ခ်ီေဆာင္ျခင္းမခံမီ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတို႔၏စားရန္ျဖစ္သည္။
၉) ဧဖက္ ၁း၁၃ - ကယ္တင္ျခင္းလက္ခံခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က တံဆိပ္ခတ္သည္။
၁၀) ဒံေယလ ၄း၉ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က နက္နဲေသာအရာရွိသမွ်ကို ဖြင့္ျပမည္။

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏အသီး

ဂလာတိ ၅း၂၂ - ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္း။
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာအရာအခ်ဳိ႕ (ကူညီေသာ)
၁။ ယုဒ ၁း၂ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ပဌနာျပဳျခင္း
၂။ ၁ေပ ၁း၁၂ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေဟာေျပာေသာအရာကို ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ေစ့ေစ့ ၾကည့္ရႈစဥ္းစားလိုေသာေစတနာစိတ္ရွိၾက၏။
၃။ ၁တိ ၁း၁၄ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ေပးေသာအရာကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း
၄။ ၂ေကာ ၃း၈ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုရလိမ့္မည္။
၅။ ၂ေကာ ၃း၆ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္မူကား ရွင္ေစတတ္၏။
၆။ ၁ေကာ ၂း၁၁ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ လူ၏နက္နဲေသာအရာ၊ ဘုရားသခင္၏နက္နဲေသာအရာကို သိသည္။
၇။ ေရာမ ၁၅း၁၃ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းပါရမီႏွင့္ၾကြယ္ဝေစတယ္။ ယံုၾကည္ေသာစိတ္ရွိ၍ ဝမ္းေျမာက္သက္သာျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း
၈။ တမန္ ၉း၁၁ - ေပါလုရွိသည့္ေနရာ၊ အေျခအေနကိုသိတယ္။
၉။ ဇာခရိ ၄း၆ - ေအာင္ျမင္ျခင္းေပးတယ္။
၁၀။ တမန္ ၂း၁၇-၁၈ - ပေရာဖက္ဥာဏ္အားျဖင့္ ေဟာေျပာခြင့္ေပးတယ္။
၁၁။ ေရာမ ၈း၂၆-၂၇ - ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ဆုေတာင္းေပးတယ္။
၁၂။ ေရာမ ၈း၁၄ - ဘုရားသားသမီးမ်ားကို ဆံုးမပဲ့ျပင္တယ္။

ဆရာမေဒၚခင္သန္းျမင့္ရင့္က်က္ေသာအသက္တာ


ရွင္ယာကုပ္ ၾသ၀ါဒစာသည္ ယုံႀကည္သူမ်ားအသက္တာမည္ကဲ့သုိ႕ရင့္က်က္ေစရမည္ကုိ သြန္သင္လမ္းျပေပးေသာစာ ျဖစ္သည္္။ ရင့္က်က္ျခင္းဆိုသည္မွာ သမၼာတရားကုိသိၿပီး         သမၼာတရားအတိုင္း အသက္႐ွင္ေလွ်ာက္လွမ္း ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ သင္းအုပ္ဆရာ တစ္ေယာက္က ဤသုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။
“ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲက ကတိေတာ္ေတြကို ေတြ႕ရင္ ဘာလုပ္သလဲ”
အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က -
“အဲ့ဒီ က်မ္းပိုဒ္ကို မ်ဥ္းတားၿပီး Underline လုပ္လုိက္တယ္”  ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ 
ယေန႔ က်မ္းစာထဲ႐ွိ ဘုရားရွင္ေပးထားေသာ ကတိေတာ္မ်ားကုိ underline အနီ အဝါ တား႐ုံမွ်က မလုံေလာက္ပါ။ လိုက္ေလွ်ာက္ၿပီး အသက္တာတြင္ လက္ေတြ႕ခံစားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ ယုံႀကည္သူ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိတတ္သည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ကေလးဆန္ေသာ ယုံၾကည္သူႏွင့္ ရင့္က်က္ေသာ ယုံႀကည္သူ ျဖစ္သည္။ ကေလးဆန္ေသာ ယုံႀကည္သူမ်ားသည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကုိ ေမွ်ာ္ကုိးၿပီး ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ လာတတ္ၾကသည္။  ေကာင္းႀကီးရလွ်င္ ေပ်ာ္ၾကသည္။ မရလွ်င္ မၿပဳံးတတ္ေတာ့ေပ။ 
ထုိကဲ့သုိ႔ မရင့္က်က္ေသာ ယုံႀကည္သူေတြအတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ Commands ( မိန္႔မွာခ်က္) မ်ားကုိ               လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ခက္ခဲေနတတ္သည္။ ရင့္က်က္ေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္႐ွိေသာ အသက္တာ ျဖစ္သည္။
ယာကုပ္ ၁း၁၉-၂၇
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ၾကားနာခံယူရန္ အေရးႀကီးသည္။ ၾကားနာၿပီးလွ်င္ လိုက္နာရမည္၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ သုိ႔မွသာ ေကာင္းႀကီးျပည့္၀ေသာ အသက္တာကို ဦးတည္လာမည္။
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိလွ်က္ႏွင့္ မလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ “ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ လိမ္ညာသူ”၊ “မိမိကုိယ္ကုိယ္လွည္းဖ်ားသူမ်ား” ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္လွည့္ဖ်ားေသာသူ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ ္မိမိကုိယ္ကို လိမ္လည္ျခင္းသည္ အဆုိး႐ြားဆုံးျဖစ္သည္။

႐ွင္ယာကုပ္ၾသ၀ါဒစာမွသြန္သင္ေသာ ယုံႀကည္သူမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္ Responsibilities (၃) ခ်က္

(၁) ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို လက္ခံရယူရမည္။ (to receive His Words)


ရွင္ယာကုပ္ ၁း၁၉-၂၁
“စိုက္ပ်ိဳးျခင္းခံရေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းခံရ ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆုိသည္မွာ ႏွလုံးသားထဲမွာ အျမစ္စြဲေနေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဆုိလိုသည္။ ရွင္ဟာကုပ္ေျပာေသာ ထုိႏွလုံးသားေျမသည္ ေကာင္းေသာေျမျဖစ္သည္။  ထိုေကာင္းေသာေျမမွသာ အဆ ၃၀၊ ၆၀ ၊၁၀၀ တိုးပြားေစမည္ျဖစ္သည္။
ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈျဖစ္ေစ ၊ ယုံႀကည္သူအသက္တာ ရင့္က်က္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ အသီးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ႀကသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္ျခင္း၌ စိတ္အားထက္သန္ရမည္။ 
သုိ႔ေသာ္ စကားေျပာရာတြင္ ေႏွးရမယ္။   ကေလးငုိျခင္းကို မိခင္ျဖစ္သူက လွ်င္ျမန္စြာ ႀကားတတ္ႀကသကဲ့သုိ႔  ဘုရားရွင္က သူ႔သားသမီးမ်ားကုိ ထုိကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ႀကားေသာအခါ မိမိအတြက္ခံယူနားေထာင္ရမည္။ “သူၾကားရင္ေကာင္းမယ္”ဟု သူတစ္ပါးအတြက္ နားမေထာင္ရ။ “နားရွိသူတိုင္းႀကားပါေစ” ဟု႐ွင္ယာကုပ္ ေျပာျခင္းသည္ နားရွိလွ်က္ႏွင့္လည္း မႀကားတတ္ေသာ သူ႐ွိေသာသူျဖစ္သည္။  ထုိ႔ေႀကာင့္ နားရွိသူပီပီ လွ်င္ျမန္စြာႀကားတတ္ဖို႕ လိုသည္။
ဓမၼရာဇဝင္ဒုတိယစာေစာင္တြင္ ဒါ၀ိဒ္မင္းသည္ဗက္လင္ၿမိဳ႕မွ ေရကို ေသာက္ခ်င္သည္ဟု ႏႈတ္မွညည္းရုံေလး  ညည္းေသာအသံကုိ ႀကားၿပီး သူ၏ ေနာက္လုိက္သုံးေယာက္သည္   
ရန္သူ ဖိလိတၱိတပ္ကုိ မေႀကာက္မ႔ရြံ ျဖတ္ကာ အသက္စြန္႔ၿပီး ေရသြားခပ္ေပးႀကသည္။                ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတြက္ ထုိကဲ့သုိ႕ျဖစ္ရမည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ရဖို႔အတြက္ အဖုိးအခေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္။ က်မ္းစာကေျပာလာလွ်င္ Yes နဲ႕ Amen ျဖစ္သည္။ (ေျပာသည့္အတုိင္းျဖစ္သည္)            ဘုရားရွင္က ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေျပာေနျခင္းကုိမျဖစ္ႏုိင္ဟု မေျပာပါႏွင့္။                                                 ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွလုံးသားမွာ အျမစ္စြဲဖို႔ လုိအပ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္
         (၁) နားၾကားျခင္းငွာလွ်င္ျမန္ရမည္။
         (၂) စကားေျပာရာမွာ ေႏွးရမယ္။
         (၃) ေဒါသအရာမွာလည္း ေႏွးရမည္ျဖစ္သည္။
တခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႕သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိနားေထာင္ၿပီး ေဒါသထြက္တတ္ေသာသူမ်ား ႐ွိသည္။
ေပတ႐ုသည္ စကားေျပာျမန္ၿပီး  နားေထာင္ရာတြင္ေႏွးေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။                             ထုိ႕ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈ ကိုယ္တိုင္က “စာတန္ ငါ႕ေနာက္သို႕ဆုတ္ေလာ႕”ဟုျပင္းထန္ေသာစကားကုိ ေျပာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ “ဘာျဖစ္ေစခ်င္သလဲ” ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းနားမေထာင္ေသာအခါ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမွားျဖစ္လာသည္။ ႏွလုံးသားတြင္ရွိေသာ ခ်ဳံႏြယ္မ်ားအား ဘုရားရွင္ရဲ႕စကားေတာ္ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႕ရွင္းထုတ္ရမည္။ ေပါင္းသင္ ျမက္ႏႈတ္ ေပးရမည္။ သုိ႔မွသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ မ်ိဳးေစ့သည္ ေကာင္းမြန္စြာ အပင္ေပါက္မည္ျဖစ္သည္။

(၂) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပါ။ (practice the Word of God)သမၼာက်မ္းစာဟာ ႀကည့္မွန္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အေျခအေနမွန္ အျဖစ္မွန္ကို ျမင္ေတြ႕ေစသည္။            မိမိကုိယ္ကို ထုိၾကည့္မွန္အားျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ မွန္ကို ၾကည့္ၿပီး မိမိရဲ႕ဝက္ၿခံ (pimple) မ်ားကို ေတြ႔ေသာအခါ ပယ္႐ွားပစ္ရန္နည္းလမ္းကုိ႐ွာၾကသကဲ့သုိ႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွန္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ျမင္လာေသာ အားနည္းခ်က္၊ မျပည့္စုံမႈ၊ ဒုစ႐ုိက္မ်ားကုိ ပယ္႐ွားပစ္ရန္ ျဖစ္သည္။              မွန္ကုိၾကည့္ၿပီး မိမိမ်က္ႏွာတြင္ ျမင္ရေသာညစ္ေပမႈမ်ားကုိ မပယ္႐ွားေသာသူတစ္ေယာက္မွ်မ႐ွိပါ။
ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟာ ၾကည့္မွန္ကဲ့သုိ႔ အျပစ္ကုိသာေဖာ္ျပေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ                        ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္းအမႈ (restoration)ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။                                       ႏႈတ္ကပက္ေတာ္သည္ ေရကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ၿပီးအသက္တာကုိ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေစသည္။
တဲေတာ္တြင္ သန္႔႐ွင္းရာဌာနေတာ္ထဲမ၀င္ခင္ လက္ေဆးရန္ အင္တုံကုိထား႐ွိသည္။ ယဇ္ပေရာဟိတ္တုိ႔သည္ သန္႕ရွင္းရာတဲေတာ္ထဲမဝင္ခင္ မိမိကိုယ္ကို ထုိေရျဖင့္သန္႔စင္ေစရသည္။     ထုိနည္းတူစြာ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္မွာ မိမိကိုယ္ကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေရအားျဖင္႕ သန္႕စင္ေစရမွာျဖစ္တယ္။

(၃) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဝမွ်ရမည္။ (Share the Word of God)


ဘာသာေရးသက္သက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အျပင္ပန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။                   ဘုရားသခင္သည္ ႏွလုံးသားကုိျမင္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ အေစခံႏွလုံးသားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေ၀မွ်ရမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ႏႈတ္မွေျပာေသာအရာမ်ားသည္ ႏွလုံးသားမွာဘာရွိသလဲ ဆုိသည့္အရာကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။       ထုိ႕ေၾကာင့္ ႏႈတ္ကို ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေသာသူသည္ အရာအားလုံးကို ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏွလုံးသားထဲတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္႐ွိလွ်င္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သာ ထြက္ေပၚလာမည္။
ယာကုပ္အခန္းႀကီး(၂)သည္ ဘုရားသခင္အား မည္သုိ႔အေစခံရမည္ကုိ သြန္သင္လမ္းျပထားသည္။      ဘုရားရွင္ရဲ႕ သမၼာက်မ္းစာသည္ အျပစ္ကို ေဖာ္ျပသည္။ ေဆးေႀကာသန္႔စင္ေစသည္။
ပုံသဏၰာန္ ေျပာင္းလဲေစသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အေစခံကြ်န္ေကာင္းျဖစ္ေစသည္။
ပေရာဖက္ေဟရွာယသည္ ဘုရားရွင္ကို ျမင္ေသာအခါ သူ၏အျပစ္မစုံလင္မႈမ်ားကုိ ျမင္လာသည္။            ဘုရားရွင္၏ မီးအားျဖင့္ ေဆးေႀကာသန္႔စင္ ပုံသဏၰာန္ေျပာင္းလဲေစၿပီး    အေစခံကၽြန္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစသည္။ ယေန႔ ကမၻာႀကီးသည္  ပ်က္ဆီး၊ ဆိုးညစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္၀ေနပါသည္။                                       ထုိပ်က္စီးမႈထဲတြင္ ယုံၾကည္သူတို႔  အသက္႐ွင္ေနၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလာကႏွင့္ သီးသန္႔ေနတတ္ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္ဖို႔ လုိအပ္သည္။ သီးသန္႔ေနျခင္းဆုိသည္မွာ ေလာက၏ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္မခံျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္မူ  ကၽြႏု္ပ္တို႔လုိက္ေလွ်ာက္အသက္႐ွင္ရန္ ဘုရားေပးထားေသာမိန္႔မွာခ်က္မ်ားမွာ ၀န္ထုတ္၀န္ပုိးမျဖစ္ပါ။ (၁ေယာ ၅း၃)       
သုိ႕ေသာ္ ေလာကီ၏အေတြးအေခၚလႊမ္းမုိးမႈမ်ားက ၀န္ထုတ္ဟု ထင္ျမင္ေစသည္။    ဤေလာကႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ေနလွ်င္ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း အသက္႐ွင္ျခင္းသည္ သင့္အား ေလးလံေစလိမ့္မည္။ ေလာကီအရာမ်ားႏွင့္ ကင္းေ၀းလာေလေလ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အတုိင္း အသက္႐ွင္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ေလေလ ျဖစ္မည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေလာကီေသြးေဆာင္ျခင္းအား ျငင္းပယ္တတ္ေသာသူျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ အႏိုင္ယူရမည္။
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ႏွလုံးသားထဲတြင္ စြဲၿမဲစြာ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းကုိ ခံယူလွ်က္ လက္ေတြ႔ အသက္႐ွင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္႐ွားပါေစ။

 Pastor Soon Lee(Pastor, Full Gospel Assembly, Kepong)
19th February 2012@KEPONGmcf
(ဆရာမခင္စန္းေမာ္၏ ေဖ့ဘုတ္မွ ကူးယူတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites