သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဓမၼေဟာင္းကာလ၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေပၚသို႔
ေခတၱခဏသာ ဆင္းသက္၍ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အသက္တာကို အသံုးျပဳသည္။
ယခုကာလသည္ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ (သို႔) ေက်းဇူးေတာ္ကာလ (သို႔) အသင္းေတာ္ကာလသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယံုၾကည္သူမ်ား၏
အသက္တာထဲ၌ စရံအျဖစ္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ လက္ခံရရွိခဲ့ ၾကသည္။
ေယရႈသည္ ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူခ်ိန္မွစ၍ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ဝရသည္။
(မာကု ၁း၉၊ မႆဲ ၃း၁၁-၁၇၊ လုကာ ၃း၂၁-၂၂၊ ေယာ ၁း၂၉-၃၄)
ေယရႈသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ဝမွသာ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းကို စတင္လာသည္။
သို႔ေသာ္ တပည့္ေတာ္မ်ားကေတာ့ မရိပ္မိဘဲေနၾကသည္။ ေယရႈသည္ နမိတ္လကၡဏာမ်ားစြာျပေသာ္လည္း အရင္းအျမစ္ကို တပည့္ေတာ္မ်ားသေဘာမေပါက္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္က်မ္းစာကို နားလည္ေစျခင္းငွါ တပည့္ေတာ္တို႔ ၏ဥာဏ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူလွ်င္.. လုကာ ၂၄း၄၅
သူတို႔လုပ္ရမည့္အလုပ္ေဟာရမည့္တရားမ်ားကို ေျပာျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ခမည္းေတာ္၏ ကတိေတာ္ရွိသည့္ အတိုင္း သင္တို႔၌ ငါျပဳဦးမည္။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ေကာင္းကင္က တန္ခိုးကို မခံမီတိုင္ေအာင္ ေယရုစလင္ၿမိဳ႕၌ ေနၾကဦးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လုကာ ၂၄း၄၉၊ တမန္ ၁း၄
ေယရႈက သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားကို ေကာင္းကင္ကတန္ခိုးကို ေစာင့္ဆိုင္းေစသည္။

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကတိေတာ္တခ်ိဳ႕

၁။ ေယာလ ၂း၂၈-၂၉ - လူမ်ဳိးတကာအေပၚသို႔ (ငါ၏အမႈကိုေဆာင္ရြက္ေသာေယာက်ာၤး၊ မိန္းမတို႔အေပၚသို႔)
၂။ ေဟရွာယ ၂၈း၁၁ - စကားမပီေသာႏႈတ္၊ ရိုင္းေသာလွ်ာ (ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍)
၃။ မႆဲ ၃း၁၁ - ငါ့ေနာက္မွၾကြလာေသာသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌၎၊ မီး၌၎ဗတိၱဇံေပးမည္
၄။ မာကု ၁း၈၊ မႆဲ ၃း၁၆၊ လုကာ ၃း၂ - ေယရႈကိုယ္ေတာ္တိုင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ဝ၏။

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္လာျခင္း

၁။ တမန္ ၁း၄-၈ - သင္တို႔အေပၚသို႔သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ တန္ခိုးကိုခံရ၍

ကတိေတာ္ျပည့္စံုျခင္း

၁။ တမန္ ၂း၁-၄ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို အထက္အရပ္မွသြန္းေလာင္းျခင္း
၂။ တမန္ ၈း၁၅-၁၇ -ေရႏွစ္ျခင္းခံၿပီး သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခံရၾက၏။ (း၁၆ - တစ္ေယာက္အေပၚမွ် ဝိညာဥ္ေတာ္မသက္ေရာက္ေသး၊ း၁၇ - လက္တင္ေသာအခါ.. တမန္ ၁၉း၆ )
၃။ တမန္ ၁၀း၄၄-၄၇ - တရားေတာ္နာေသာသူအေပါင္းတို႔အေပၚ၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သက္ေရာက္ (း၄၆ - ထိုသူတို႔သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာစကားအားျဖင့္ေျပာ၍ ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ ) ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သင့္အား သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ထဲ၌ ႏွစ္ျခင္းေပးရန္ ေစာင့္ေနပါသည္။
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေဟၿဗဲဘာသာစကားအားျဖင့္ RUACH (မူရင္း)
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္ PNEUMA (မူရင္း)
တိုက္ခတ္ေသာေလကို Ruah ဟုေခၚဆို၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည့္အတိုင္း သဘာဝထက္ လြန္ကဲသည္။
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ခံစားခ်က္တန္ခိုးသက္သက္မဟုတ္၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ တြင္လည္း ဂုဏ္အဂၤါရွိပါသည္။ ေယာ ၃း၈ - ေလတြင္လြတ္လပ္ျခင္းရွိသကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္တြင္ လြတ္လပ္ျခင္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးတည္ခ်က္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္လည္းျဖစ္သည္။
၄။ ေယာ ၅း၇၊ ၂ေကာ ၃း၁၇၊ ေယာ ၄း၂၄ - ဘုရားသခင္သည္ ဝိညာဥ္ျဖစ္၍ သူ၏တရားေတာ္သည္ လြတ္ျခင္းခ်မ္းသာကိုေပးတတ္၏။ ဘုရားသခင္သည္ နံဝိညာဥ္ျဖစ္၍ ဝိညာဥ္ႏွင့္ကိုးကြယ္ရမည္။
၅။ ဆာလံ၁၃၉း ၇-၈ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေနရာတိုင္းတြင္ရွိသည္။ (ပုဂၢိဳလ္ Person ျဖစ္သည္။)
၆။ ေရာမ ၈း၂၇ - စဥ္းစားေတြးေတာတတ္၏။ စိတ္ႏွလံုးကို စစ္ေသာသေဘာရွိသည္။
၇။ ၁ေကာ ၁၂း၁၁၊ ေယာ ၁၆း၁၃၊ ၁၆း၇၊ တမန္ ၁၃း၂ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဆႏၵရွိ၍ အလိုရွိသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္တတ္သည္။
၈။ ဗ်ာဒိတ္ ၃း၆၊ ၃း၁၃၊ ၂၂၊ ၂း၇၊ ၁၁၊ ၁၇၊ ၂၉ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌ အသံေတာ္ရွိ၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္၏အသံကို ၾကားႏိုင္သည္။ စကားေျပာတတ္၏။ နားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။
၉။ ေရာမ ၁၅း၃၀-၃၁၊ ဧဖက္ ၄း၃၀ - Emotion ခံစားခ်က္ရွိသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကရုဏာခ်စ္ျခင္းရွိေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ စိတ္နာတတ္၏။
၁၀။ မႆဲ ၁၂း၃၁-၃၂၊ ေဟရွာ ၆၃း၁၀ - ပုန္ကန္၍ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကိုစိတ္နာေစၾက၏။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားေသာသူသည္ ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝအျပစ္လႊတ္ျခင္းမရွိ။

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ပံုေဆာင္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး

၁။ ခ်ဳိးငွက္ (Dove) - မာကု ၁း၁၀ ၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ပံုေဆာင္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာေၾကာင့္ လူတို႔၏ဆႏၵမပါဘဲ အဘယ္အမႈကိုမွ်မျပဳ။
၂။ ဆီ (Oil) - ထြက္ေျမာက္ ၂၉း၇၊ ၂၈း၄၁၊ လုကာ ၄း၁၈ ၊ ဆီႏွင့္လိမ္းသျဖင့္၊ ဆီကိုယူ၍ သူ၏ေခါင္းေပၚမွာေလာင္းသျဖင့္၊ ေဟာေျပာျခင္းငွါ ဘိသိက္ျခင္း
၃။ မီး (Fire) - တမန္ ၂း၁-၄၊ ဝတ္ျပဳ ၂း၂၄၊ ၁၀း၂၊ ၃ရာ ၁၈း၃၈-၃၉၊ ထြက္ ၃း၂၊
၄။ ဝတ္ရံု (Clothes) - ၄ရာ ၂း၈-၁၃၊ တမန္ ၁-၈
၅။ အာမခံပစၥည္း (Pledge, Ransom) - ၂ေကာ ၁း၂၂
၆။ တံဆိပ္ (Seal) - ၂ေကာ ၁း၂၂၊ မႆဲ ၂၇း၆၆၊ ဧဖက္ ၁း၁-၄
၇။ ေရ (Water) - ေယာ ၇း၃၇-၃၉၊ ၄း၁၉၊ ေယဇ ၃၆း၂၅-၂၇၊ ေဟရွာ ၁၂း၃၊ ေယာလ ၂း၂၈
၈။ ေလ (Wind) - ေယာ ၃း၈၊ ၁ေကာ ၁၂း၁၁

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ဆုေက်းဇူးအခ်ဳိ႕ (၁ေကာ ၁၂း၇-၁၁)

၁။ တန္ခိုးေတာ္ဆု -
၁) တန္ခိုးကိုျပႏိုင္ေသာနမိလကၡဏာဆု၊ ၂) ယံုၾကည္ျခင္းဆု၊ ၃) အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းဆု
၂။ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဆု -
၁) ပညာ၊ ၂) ထိုးထြင္းျခင္း၊ ၃) စိတ္ဝိညာဥ္ပိုင္းျခားျခင္း၊
၃။ မႈတ္သြင္းျခင္းဆု -
၁) ပေရာဖက္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာဆုေက်းဇူး၊ ျမင္ျခင္း၊ ၾကားျခင္း၊ ၂) အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာစကား ေျပာျခင္း၊
၃) အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာစကား၏အနက္ျပန္ျခင္း
ဆုေက်းဇူး (၃) မ်ဳိးစလံုးသည္ သဘာဝထက္လြန္ ဆုေက်းဇူးမ်ားျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္အေပၚအုတ္ျမစ္ခ်ကာ ညီညြတ္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတိုင္ျဖင့္ဆက္လက္၍ ထပ္ဆင့္တည္ေဆာက္သည္။
၁ေကာ ၁၂ - ဆုေက်းဇူးအေၾကာင္းေဖာ္ျပ၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာ၌ရွိေသာအဂၤါ၊
၁ေကာ ၁၃ - ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ဆုေက်းဇူးေမတၱာအရင္းခံ၍အသံုးျပဳရန္
၁ေကာ ၁၄ - ဆုေက်းဇူးမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ဘုရားတစ္ပါးတည္းရွိေၾကာင္း
ေရာမ ၅း၅ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္းေပးေသာ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာသည္ Agape ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ၿပီး အတုမဲ့(တုႏိႈင္းမဲ့) ေမတၱာျဖစ္သည္။

ပေရာဖက္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာဆု (Prophecy )

ပေရာဖက္ျပဳျခင္းကို ေဟၿဗဲဘာသာျဖင့္ NABA ၊ ဂရိဘာသာျဖင့္ Prophecy ဟုေခၚသည္။
၁ေကာ ၁၂-၁၄ ဤစကားလံုး ၂၂ ႀကိမ္ရွိသည္။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းသည္ သာမန္ဘာသာစကားအားျဖင့္ သဘာဝထက္လြန္ကဲေသာအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။
၁) ပေရာဖက္ျပဳျခင္းဆုသည္ လိုအပ္ေသာေနရာ၊ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္၌ လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္တိုင္းျပဳလုပ္စရာမလိုပါ။
၂) ပေရာဖက္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာဆုေက်းဇူးႏွင့္အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အသက္တာ၌ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းႏွင့္ သာ အမႈေတာ္ေဆာင္ရျခင္း။

စစ္မွန္ေသာပေရာဖက္ျပဳျခင္း (၁ေကာ ၁၄း၃)

၁) တည္ေဆာက္ျခင္း
၂) တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ျခင္း
၃) လူမ်ားကိုသက္သာေစျခင္း
တန္ခိုးႏွင့္ဆိုင္ေသာဆုေက်းဇူး
၁) နိမိတ္လကၡဏာျပႏိုင္ျခင္း
၂) ယံုၾကည္ျခင္းတန္ခိုး
၃) အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းဆုေက်းဇူး
၄) ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုဆုေက်းဇူး
၅) ထိုးထြင္းျခင္းဆုေက်းဇူး
၆) ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္ေသာဆု
၇) အတြင္းထဲ၌ စီးထြက္ေသာပေရာဖက္ဆု
၁ေကာ ၁၃း၉ - မစံုမလင္ေသာအရာ၊ မစံုမလင္စြာပေရာဖက္ျပဳတတ္ေသးသည္။
၁သက္ ၅း၁၉-၂၀ - ပေရာဖက္ျပဳျခင္းကို မထီမဲ့ျမင္မျပဳရ။ မွန္၊ မမွန္ပေရာဖက္ျပဳျခင္းခံေသာသူသာ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ေလးစားရမည္။
ေယာန ၃း၄-၁၀ - နိနေဝၿမိဳ႕ဖ်က္ဆီးမည့္အေၾကာင္း ပေရာဖက္ျပဳၿပီး၊ ဘုရားသခင္သည္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ျပည့္ဝစြာ အက်ဳိးရွိေစကာ နိနေဝၿမိဳ႕ကို မဖ်က္ဆီးဘဲေန၏။ ဘုရားအႀကံကိုေျပာင္းလဲေစသည္။
၁ေကာ ၁၄း၁ - ပေရာဖက္ျပဳျခင္းဆုကို အလြန္အလိုရွိပါ။
၁ေကာ ၁၄း၃၁ - လူတိုင္းပေရာဖက္ျပဳႏိုင္၊ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ပေရာဖက္ျပဳႏိုင္၊ အတြင္းထဲက မႈတ္သြင္းျခင္းခံရေသာဆုျဖစ္သည္။

ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဆုေက်းဇူး

၁) အိပ္မက္ရူပါရံုကို စကားလံုးအားျဖင့္ေဖာ္ျပသည္။ ဥာဏ္ပညာ (ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာပညာ)
၁ေကာ ၂း၆-၈ - ဘုရားသခင္၏ဝွက္ထားေသာစကားသည္ မျဖစ္ေသးေသာအရာကို ေဖာ္ျပ၍ ဘုရားသခင္ထံမွ လာေသာပညာျဖစ္သည္။
ကမၻာ ၄၁း၆ - ေယာသပ္က ဖာေရာဘုရင္၏အိပ္မက္ကို ျပန္ေပးေသာပညာဥာဏ္သည္ ဘုရားသခင္ထံမွျဖစ္သည္။
၂) ထိုးထြင္းျခင္းဥာဏ္ပညာ (အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ျပသည္)
၄ရာ ၆း၁၁-၁၂ - ဧလိရွဲသိေသာဥာဏ္ပညာသည္ ထိုးထြင္းျခင္း
ေယာ ၄း၁၆ - ေယရႈခရစ္ေတာ္က ရွာမာရိမိန္းမကိုသိေသာဥာဏ္သည္ ထိုးထြင္းျခင္း
ေကာေလာသဲ ၂း၃ - ဘုရားသခင္ထဲ၌ နက္နဲေသာပညာဘ႑ာကိုဝွက္ထားရွိ
၁ေကာ ၁၂း၁၀ - စိတ္ဝိညာဥ္ကိုပိုင္းျခားျခင္း (ဘုရားသခင္ထံမွေလာ၊ စာတန္ထံမွေလာ )
ေယာ ၁း၄၇ - နာသေနလထဲရွိေသာအရာကို ေယရႈခရစ္ေတာ္ျမင္ျခင္း
ေယာ ၂း၂၅ - လူ၏အထဲ၌ရွိသမွ်ကို ပိုင္းျခားသိျခင္း
တမန္ ၁၆း၁၆-၁၈ - နတ္ဆိုးစြဲေသာသူအားစိတ္ဝိညာဥ္ပိုင္းျခားသိ၍ နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္၊ ဝိညာဥ္ပိုင္းျခားေသာဆု ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္ျခင္းဆု

ေကာင္းကင္မွလာေသာ ဘုရားသခင္၏ သဘာဝထက္လြန္ကဲ၍ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္၌ သက္ေရာက္လာ၏။

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌ပါေသာ အရည္အခ်င္းအခ်ဳိ႕

၁) ေဟရွာယ ၁၁း၂ - ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ
(က) ဥာဏ္ပညာကိုေပးေသာဝိညာဥ္
(ခ) ႀကံစည္တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာသတၱိကိုေပးေသာဝိညာဥ္
(ဂ) ထာဝရဘုရားကိုသိ၍ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းကိုေပးေသာဝိညာဥ္

၂) ေယာ ၁၄း၁၆-၁၈ -
(က) သမၼာတရားကိုေဖာ္ျပေသာဝိညာဥ္
(ခ) အစဥ္မျပတ္အတူရွိေနေသာဝိညာဥ္

၃) ေယာ ၁၆း၇-၈ -
(က) ဒုစရိုက္အျပစ္ကိုေဖာ္ျပမည္
(ခ) အျပစ္ကင္းျခင္းကိုေဖာ္ျပမည္
(ဂ) အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပမည္။

၄) ေယာ ၁၄း၂၆ -
(က) ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ျပသသြန္သင္မည္
(ခ) ငါေျပာသမွ်ကို မွတ္မိႏိုင္ေသာဥာဏ္ကို ေပးမည္။

၅) ေယာ ၁၆း၉-၁၀ - (က) ငါ့ကိုမယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ဒုစရိုက္အျပစ္ကိုေဖာ္ျပ။
(း၁၀) ဤေလာကို အစိုးရေသာမင္းသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရေသာေၾကာင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုေဖာ္ျပမည္။
(း၁၃)
၁။ သမၼာတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာဝိညာဥ္ေတာ္၊
၂။ သမၼာတရားကိုသင္တို႔အား အၾကြင္းမဲ့သြန္သင္ ျပသလိမ့္မည္။
၃။ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကိုယ့္အလိုအေလွ်ာက္ေဟာေျပာသည္မဟုတ္၊ ၾကားသမွ်ေဟာေျပာလိမ့္မည္။
(း၁၄)
၁။ ထိုသူသည္ ငါ၏ဘုန္းကို ထင္ရွားေစလိမ့္မည္။
၂။ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာကို သင္တို႔အားေဖာ္ျပလိမ့္မည္။

၆) ေရာမ ၈း၁၆ - ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ေၾကာင္း ဝိညာဥ္ေတာ္က သက္ေသခံသည္။
၇) ဧဖက္ ၃း၁၆ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ ငါတို႔၏အတြင္းလူကို ခြန္အားျဖင့္ျပည့္ေစတယ္။
၈) ဧဖက္ ၁း၁၄ - ခ်ီေဆာင္ျခင္းမခံမီ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတို႔၏စားရန္ျဖစ္သည္။
၉) ဧဖက္ ၁း၁၃ - ကယ္တင္ျခင္းလက္ခံခ်ိန္၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က တံဆိပ္ခတ္သည္။
၁၀) ဒံေယလ ၄း၉ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က နက္နဲေသာအရာရွိသမွ်ကို ဖြင့္ျပမည္။

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏အသီး

ဂလာတိ ၅း၂၂ - ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္း။
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာအရာအခ်ဳိ႕ (ကူညီေသာ)
၁။ ယုဒ ၁း၂ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ပဌနာျပဳျခင္း
၂။ ၁ေပ ၁း၁၂ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေဟာေျပာေသာအရာကို ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ေစ့ေစ့ ၾကည့္ရႈစဥ္းစားလိုေသာေစတနာစိတ္ရွိၾက၏။
၃။ ၁တိ ၁း၁၄ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ေပးေသာအရာကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း
၄။ ၂ေကာ ၃း၈ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုရလိမ့္မည္။
၅။ ၂ေကာ ၃း၆ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္မူကား ရွင္ေစတတ္၏။
၆။ ၁ေကာ ၂း၁၁ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ လူ၏နက္နဲေသာအရာ၊ ဘုရားသခင္၏နက္နဲေသာအရာကို သိသည္။
၇။ ေရာမ ၁၅း၁၃ - သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းပါရမီႏွင့္ၾကြယ္ဝေစတယ္။ ယံုၾကည္ေသာစိတ္ရွိ၍ ဝမ္းေျမာက္သက္သာျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း
၈။ တမန္ ၉း၁၁ - ေပါလုရွိသည့္ေနရာ၊ အေျခအေနကိုသိတယ္။
၉။ ဇာခရိ ၄း၆ - ေအာင္ျမင္ျခင္းေပးတယ္။
၁၀။ တမန္ ၂း၁၇-၁၈ - ပေရာဖက္ဥာဏ္အားျဖင့္ ေဟာေျပာခြင့္ေပးတယ္။
၁၁။ ေရာမ ၈း၂၆-၂၇ - ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ဆုေတာင္းေပးတယ္။
၁၂။ ေရာမ ၈း၁၄ - ဘုရားသားသမီးမ်ားကို ဆံုးမပဲ့ျပင္တယ္။

ဆရာမေဒၚခင္သန္းျမင့္1 comments:

Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
http://ads.com.mm/?cid=4fd9a687e4b0fa6db841e34f&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites