ရင့္က်က္ေသာအသက္တာ


ရွင္ယာကုပ္ ၾသ၀ါဒစာသည္ ယုံႀကည္သူမ်ားအသက္တာမည္ကဲ့သုိ႕ရင့္က်က္ေစရမည္ကုိ သြန္သင္လမ္းျပေပးေသာစာ ျဖစ္သည္္။ ရင့္က်က္ျခင္းဆိုသည္မွာ သမၼာတရားကုိသိၿပီး         သမၼာတရားအတိုင္း အသက္႐ွင္ေလွ်ာက္လွမ္း ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ သင္းအုပ္ဆရာ တစ္ေယာက္က ဤသုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။
“ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲက ကတိေတာ္ေတြကို ေတြ႕ရင္ ဘာလုပ္သလဲ”
အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က -
“အဲ့ဒီ က်မ္းပိုဒ္ကို မ်ဥ္းတားၿပီး Underline လုပ္လုိက္တယ္”  ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ 
ယေန႔ က်မ္းစာထဲ႐ွိ ဘုရားရွင္ေပးထားေသာ ကတိေတာ္မ်ားကုိ underline အနီ အဝါ တား႐ုံမွ်က မလုံေလာက္ပါ။ လိုက္ေလွ်ာက္ၿပီး အသက္တာတြင္ လက္ေတြ႕ခံစားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ ယုံႀကည္သူ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိတတ္သည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ကေလးဆန္ေသာ ယုံၾကည္သူႏွင့္ ရင့္က်က္ေသာ ယုံႀကည္သူ ျဖစ္သည္။ ကေလးဆန္ေသာ ယုံႀကည္သူမ်ားသည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကုိ ေမွ်ာ္ကုိးၿပီး ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ လာတတ္ၾကသည္။  ေကာင္းႀကီးရလွ်င္ ေပ်ာ္ၾကသည္။ မရလွ်င္ မၿပဳံးတတ္ေတာ့ေပ။ 
ထုိကဲ့သုိ႔ မရင့္က်က္ေသာ ယုံႀကည္သူေတြအတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ Commands ( မိန္႔မွာခ်က္) မ်ားကုိ               လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ခက္ခဲေနတတ္သည္။ ရင့္က်က္ေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္႐ွိေသာ အသက္တာ ျဖစ္သည္။
ယာကုပ္ ၁း၁၉-၂၇
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ၾကားနာခံယူရန္ အေရးႀကီးသည္။ ၾကားနာၿပီးလွ်င္ လိုက္နာရမည္၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ သုိ႔မွသာ ေကာင္းႀကီးျပည့္၀ေသာ အသက္တာကို ဦးတည္လာမည္။
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သိလွ်က္ႏွင့္ မလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ “ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ လိမ္ညာသူ”၊ “မိမိကုိယ္ကုိယ္လွည္းဖ်ားသူမ်ား” ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္လွည့္ဖ်ားေသာသူ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ ္မိမိကုိယ္ကို လိမ္လည္ျခင္းသည္ အဆုိး႐ြားဆုံးျဖစ္သည္။

႐ွင္ယာကုပ္ၾသ၀ါဒစာမွသြန္သင္ေသာ ယုံႀကည္သူမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္ Responsibilities (၃) ခ်က္

(၁) ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို လက္ခံရယူရမည္။ (to receive His Words)


ရွင္ယာကုပ္ ၁း၁၉-၂၁
“စိုက္ပ်ိဳးျခင္းခံရေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းခံရ ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆုိသည္မွာ ႏွလုံးသားထဲမွာ အျမစ္စြဲေနေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဆုိလိုသည္။ ရွင္ဟာကုပ္ေျပာေသာ ထုိႏွလုံးသားေျမသည္ ေကာင္းေသာေျမျဖစ္သည္။  ထိုေကာင္းေသာေျမမွသာ အဆ ၃၀၊ ၆၀ ၊၁၀၀ တိုးပြားေစမည္ျဖစ္သည္။
ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈျဖစ္ေစ ၊ ယုံႀကည္သူအသက္တာ ရင့္က်က္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ အသီးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ႀကသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္ျခင္း၌ စိတ္အားထက္သန္ရမည္။ 
သုိ႔ေသာ္ စကားေျပာရာတြင္ ေႏွးရမယ္။   ကေလးငုိျခင္းကို မိခင္ျဖစ္သူက လွ်င္ျမန္စြာ ႀကားတတ္ႀကသကဲ့သုိ႔  ဘုရားရွင္က သူ႔သားသမီးမ်ားကုိ ထုိကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ႀကားေသာအခါ မိမိအတြက္ခံယူနားေထာင္ရမည္။ “သူၾကားရင္ေကာင္းမယ္”ဟု သူတစ္ပါးအတြက္ နားမေထာင္ရ။ “နားရွိသူတိုင္းႀကားပါေစ” ဟု႐ွင္ယာကုပ္ ေျပာျခင္းသည္ နားရွိလွ်က္ႏွင့္လည္း မႀကားတတ္ေသာ သူ႐ွိေသာသူျဖစ္သည္။  ထုိ႔ေႀကာင့္ နားရွိသူပီပီ လွ်င္ျမန္စြာႀကားတတ္ဖို႕ လိုသည္။
ဓမၼရာဇဝင္ဒုတိယစာေစာင္တြင္ ဒါ၀ိဒ္မင္းသည္ဗက္လင္ၿမိဳ႕မွ ေရကို ေသာက္ခ်င္သည္ဟု ႏႈတ္မွညည္းရုံေလး  ညည္းေသာအသံကုိ ႀကားၿပီး သူ၏ ေနာက္လုိက္သုံးေယာက္သည္   
ရန္သူ ဖိလိတၱိတပ္ကုိ မေႀကာက္မ႔ရြံ ျဖတ္ကာ အသက္စြန္႔ၿပီး ေရသြားခပ္ေပးႀကသည္။                ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတြက္ ထုိကဲ့သုိ႕ျဖစ္ရမည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ရဖို႔အတြက္ အဖုိးအခေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္။ က်မ္းစာကေျပာလာလွ်င္ Yes နဲ႕ Amen ျဖစ္သည္။ (ေျပာသည့္အတုိင္းျဖစ္သည္)            ဘုရားရွင္က ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေျပာေနျခင္းကုိမျဖစ္ႏုိင္ဟု မေျပာပါႏွင့္။                                                 ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွလုံးသားမွာ အျမစ္စြဲဖို႔ လုိအပ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္
         (၁) နားၾကားျခင္းငွာလွ်င္ျမန္ရမည္။
         (၂) စကားေျပာရာမွာ ေႏွးရမယ္။
         (၃) ေဒါသအရာမွာလည္း ေႏွးရမည္ျဖစ္သည္။
တခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႕သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိနားေထာင္ၿပီး ေဒါသထြက္တတ္ေသာသူမ်ား ႐ွိသည္။
ေပတ႐ုသည္ စကားေျပာျမန္ၿပီး  နားေထာင္ရာတြင္ေႏွးေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။                             ထုိ႕ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈ ကိုယ္တိုင္က “စာတန္ ငါ႕ေနာက္သို႕ဆုတ္ေလာ႕”ဟုျပင္းထန္ေသာစကားကုိ ေျပာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ “ဘာျဖစ္ေစခ်င္သလဲ” ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းနားမေထာင္ေသာအခါ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမွားျဖစ္လာသည္။ ႏွလုံးသားတြင္ရွိေသာ ခ်ဳံႏြယ္မ်ားအား ဘုရားရွင္ရဲ႕စကားေတာ္ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႕ရွင္းထုတ္ရမည္။ ေပါင္းသင္ ျမက္ႏႈတ္ ေပးရမည္။ သုိ႔မွသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ မ်ိဳးေစ့သည္ ေကာင္းမြန္စြာ အပင္ေပါက္မည္ျဖစ္သည္။

(၂) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပါ။ (practice the Word of God)သမၼာက်မ္းစာဟာ ႀကည့္မွန္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အေျခအေနမွန္ အျဖစ္မွန္ကို ျမင္ေတြ႕ေစသည္။            မိမိကုိယ္ကို ထုိၾကည့္မွန္အားျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ မွန္ကို ၾကည့္ၿပီး မိမိရဲ႕ဝက္ၿခံ (pimple) မ်ားကို ေတြ႔ေသာအခါ ပယ္႐ွားပစ္ရန္နည္းလမ္းကုိ႐ွာၾကသကဲ့သုိ႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွန္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ျမင္လာေသာ အားနည္းခ်က္၊ မျပည့္စုံမႈ၊ ဒုစ႐ုိက္မ်ားကုိ ပယ္႐ွားပစ္ရန္ ျဖစ္သည္။              မွန္ကုိၾကည့္ၿပီး မိမိမ်က္ႏွာတြင္ ျမင္ရေသာညစ္ေပမႈမ်ားကုိ မပယ္႐ွားေသာသူတစ္ေယာက္မွ်မ႐ွိပါ။
ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟာ ၾကည့္မွန္ကဲ့သုိ႔ အျပစ္ကုိသာေဖာ္ျပေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ                        ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္းအမႈ (restoration)ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။                                       ႏႈတ္ကပက္ေတာ္သည္ ေရကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ၿပီးအသက္တာကုိ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေစသည္။
တဲေတာ္တြင္ သန္႔႐ွင္းရာဌာနေတာ္ထဲမ၀င္ခင္ လက္ေဆးရန္ အင္တုံကုိထား႐ွိသည္။ ယဇ္ပေရာဟိတ္တုိ႔သည္ သန္႕ရွင္းရာတဲေတာ္ထဲမဝင္ခင္ မိမိကိုယ္ကို ထုိေရျဖင့္သန္႔စင္ေစရသည္။     ထုိနည္းတူစြာ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္မွာ မိမိကိုယ္ကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေရအားျဖင္႕ သန္႕စင္ေစရမွာျဖစ္တယ္။

(၃) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဝမွ်ရမည္။ (Share the Word of God)


ဘာသာေရးသက္သက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အျပင္ပန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။                   ဘုရားသခင္သည္ ႏွလုံးသားကုိျမင္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ အေစခံႏွလုံးသားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေ၀မွ်ရမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ႏႈတ္မွေျပာေသာအရာမ်ားသည္ ႏွလုံးသားမွာဘာရွိသလဲ ဆုိသည့္အရာကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။       ထုိ႕ေၾကာင့္ ႏႈတ္ကို ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေသာသူသည္ အရာအားလုံးကို ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏွလုံးသားထဲတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္႐ွိလွ်င္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သာ ထြက္ေပၚလာမည္။
ယာကုပ္အခန္းႀကီး(၂)သည္ ဘုရားသခင္အား မည္သုိ႔အေစခံရမည္ကုိ သြန္သင္လမ္းျပထားသည္။      ဘုရားရွင္ရဲ႕ သမၼာက်မ္းစာသည္ အျပစ္ကို ေဖာ္ျပသည္။ ေဆးေႀကာသန္႔စင္ေစသည္။
ပုံသဏၰာန္ ေျပာင္းလဲေစသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အေစခံကြ်န္ေကာင္းျဖစ္ေစသည္။
ပေရာဖက္ေဟရွာယသည္ ဘုရားရွင္ကို ျမင္ေသာအခါ သူ၏အျပစ္မစုံလင္မႈမ်ားကုိ ျမင္လာသည္။            ဘုရားရွင္၏ မီးအားျဖင့္ ေဆးေႀကာသန္႔စင္ ပုံသဏၰာန္ေျပာင္းလဲေစၿပီး    အေစခံကၽြန္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစသည္။ ယေန႔ ကမၻာႀကီးသည္  ပ်က္ဆီး၊ ဆိုးညစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္၀ေနပါသည္။                                       ထုိပ်က္စီးမႈထဲတြင္ ယုံၾကည္သူတို႔  အသက္႐ွင္ေနၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလာကႏွင့္ သီးသန္႔ေနတတ္ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္ဖို႔ လုိအပ္သည္။ သီးသန္႔ေနျခင္းဆုိသည္မွာ ေလာက၏ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္မခံျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္မူ  ကၽြႏု္ပ္တို႔လုိက္ေလွ်ာက္အသက္႐ွင္ရန္ ဘုရားေပးထားေသာမိန္႔မွာခ်က္မ်ားမွာ ၀န္ထုတ္၀န္ပုိးမျဖစ္ပါ။ (၁ေယာ ၅း၃)       
သုိ႕ေသာ္ ေလာကီ၏အေတြးအေခၚလႊမ္းမုိးမႈမ်ားက ၀န္ထုတ္ဟု ထင္ျမင္ေစသည္။    ဤေလာကႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ေနလွ်င္ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း အသက္႐ွင္ျခင္းသည္ သင့္အား ေလးလံေစလိမ့္မည္။ ေလာကီအရာမ်ားႏွင့္ ကင္းေ၀းလာေလေလ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အတုိင္း အသက္႐ွင္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ေလေလ ျဖစ္မည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေလာကီေသြးေဆာင္ျခင္းအား ျငင္းပယ္တတ္ေသာသူျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ အႏိုင္ယူရမည္။
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ႏွလုံးသားထဲတြင္ စြဲၿမဲစြာ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းကုိ ခံယူလွ်က္ လက္ေတြ႔ အသက္႐ွင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္႐ွားပါေစ။

 Pastor Soon Lee(Pastor, Full Gospel Assembly, Kepong)
19th February 2012@KEPONGmcf
(ဆရာမခင္စန္းေမာ္၏ ေဖ့ဘုတ္မွ ကူးယူတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites