ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

ေမွ်ာ္လင့္သလိုမျဖစ္ခဲ့ရင္ …..


 ဒီတရားေဒသနာကို အစမျပဳခင္ ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ အခန္းႀကီး(၃)၊ အငယ္(၂၀)က က်မ္းခ်က္ကို အရင္ဆံုးဖတ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။ 
ငါတို႔၌ျပဳျပင္ေသာ တန္ခိုးေတာ္အတိုင္း ငါတို႔ေတာင္းပန္ႀကံစည္သမွ်ထက္ 
အလြန္ထူးျခားစြာျပဳျခင္းငွာ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ……… 
တစ္ခါတရံမွာ က်ေနာ္တို႔ေတြသိပ္ၿပီးေမွ်ာ္လင့္ထား၊ ေတာင့္တထားတဲ့အရာကို ဘုရားသခင္ဆီမွာ ေတာင္းပါလ်က္နဲ႔ မရတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးေတြရွိတတ္သလို ဘုရားသခင္တတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ႀကိန္းေသေပါက္ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြ လြဲေခ်ာ္သြားတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္မလာတဲ့အခါမွာ တကယ့္ကို ခံစားရခက္၊ နားလည္ရခက္တတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အသက္တာမွာ ေတာင္းၾကေလာ့၊ ေတာင္းလွ်င္ရလိမ့္မည္ ဆိုတဲ့က်မ္းခ်က္ကို အာဂံုေဆာင္ထားၿပီး တစ္ဘ၀လံုးအတြက္ ပံုေသကားခ်တြက္ထားလို႔ မရဘူးဆိုတာကို ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။ သခင္ေယ႐ႈက ဒီစကားကိုေျပာျခင္းဟာ ဆုေတာင္းျခင္းေတြအတြက္ အေျဖရဖို႔အာမခံခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္းတုိင္းရမယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အနႏ ၱတန္ခိုးေတာ္က က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဆုေတာင္းျခင္းေတြထဲမွာကို ေပၚလြင္ထင္႐ွားတယ္ဆိုတာ ေနာက္ပိုင္းမွာပိုၿပီး သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ တမန္ေတာ္ေပါလုက “ ငါတို႔သည္ ဆုေတာင္းသင့္သည္အတိုင္း အဘယ္ဆုကိုေတာင္းရမည္ကို မသိၾက ”လို႔ ေရာမ ၈း၂၆ မွာညီးတြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေပါလုလို သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္ေတာင္မွ ဆုေတာင္းသင့္တဲ့ အရာကို တစ္ခါတရံမွာ မသိဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔ေတြေတာင္းေနတဲ့ဆုေတာင္းခ်က္ေတြကေရာ ေတာင္းသင့္၊ ေတာင္းထိုက္တဲ့ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြဟုတ္ပါ့မလား။ က်ေနာ္တို႔ေတာင္းသေလာက္ ပါခ်ည္ပါခ်ဲ႕ဆုေတာင္း ခ်က္ေတြကိုပဲ အေျဖေပးႏိုင္တယ္ဆိုရင္ GOD ALMIGHTY ဆိုတဲ့ အနႏ ၱတန္ခိုး႐ွင္ဆီမွာ ဘယ္ကလာၿပီး က်ေနာ္တို႔ထက္ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့အႀကံအစည္ေတာ္ရွိတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါေတာ့မလဲဗ်ာ။ သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာတဲ့အခါ နတ္ဆိုးကစလို႔ အျခားေသာနတ္ဘုရားေတြဆီမွာလည္း မစႏိုင္၊ ေပးႏိုင္တဲ့ အစြမ္းတန္ခိုးေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ တဖန္ မာရ္နတ္သည္ ေယ႐ႈကို အလြန္ျမင့္လွစြာေသာ ေတာင္ေပၚသို႔ေဆာင္သြား၍ ဤေလာက၌ရွိသမွ်ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကို၎၊ ထိုတိုင္းငံတို႔၏ ဘုန္းစည္းစိမ္ကို၎ ျပၫႊန္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုၫႊပ္ျပပ္ကိုးကြယ္လွ်င္ ယခုျပေလသမွ်တို႔ကို ငါေပးမည္ဟုဆိုေလ၏။ မႆဲ ၄း ၈-၉ သူ၏သခင္တို႔သည္ ေနာက္တဖန္ စီးပြားျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္စရာအေၾကာင္းမရွိသည္ကို သိျမင္လွ်င္ ေပါလုႏွင့္ သိလတို႔ကို ဖမ္းဆီးဆြဲငင္၍ ႐ံုးေတာ္သို႔ပို႔ၾက၏။ တမန္ေတာ္ ၁၆း ၁၉ ဒီက်မ္းခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ နတ္ဆိုးေတြ၊ နတ္ဘုရားေတြလည္း ေတာင္းရင္ ေပးႏိုင္တယ္။ မစႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြရဲ႕ ေတာင္းေလွ်ာက္မႈေတြ၊ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြအေပၚမွာ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ရဲ႕ အေျဖေပးပံုက နတ္ဆိုးေတြ၊ နတ္ဘုရားေတြေလာက္ပဲလား။ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းပန္ႀကံစည္သမွ်ထက္ အလြန္ထူးျခားစြာျပဳျခင္းငွာ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မျပည့္မစံုတဲ့ဆုေတာင္းခ်က္ေတြ၊ အနာကတျခား ေတာင္းတဲ့ေဆးကတျခားျဖစ္ေနတဲ့ ဆုေတာင္းသံေတြကို က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့အရာေတြကို ျပန္လည္ေပးသနားျခင္း အားျဖင့္ ဒါမွမဟုတ္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တထြာတမိုက္အသိဉာဏ္ေလးနဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆၿပီး ႀကီးမားလွၿပီထင္ေနတဲ့ ပါခ်ည္ပါခ်ဲ႕ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ထင္မွတ္မထားမိေအာင္ႀကီးမားလွတဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာအေျဖေတြကို ေပးတတ္ေသာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခဏဆိုသလို က်ေနာ့္ကို ဘုရားသခင္က သြန္သင္တတ္တဲ့အရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “ မင္းေတာင္းတဲ့အတိုင္းပဲ ေပးတတ္ရင္ ငါဟာ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးအနႏ ၱတန္ခိုးရွင္ျဖစ္ေတာ့မလဲကြာ။ မင္းေတာင္းတဲ့ မင္းရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြထက္ ငါ့အႀကံအစည္၊ ငါ့အေျဖကပိုၿပီး ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာလို႔ဆိုၿပီး ငါ့ကို ေမးခြန္းထုတ္မေစာပါနဲ႔။ အျပစ္တင္မေစာပါနဲ႔ဦး။ ” “ ဒီမွာ ငါ့သား၊ မင္း ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာတဲ့အခ်ိန္ဟာ မင္းေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ႀကီးက်ယ္မႈေတြကို ငါအေျဖေပးေတာ့မယ့္အခ်ိန္ပဲ …. ” ဘယ္လိုလဲ …. မိတ္ေဆြ၊ ခင္ဗ်ားအသက္တာမွာေရာ ဒါမ်ိဳးႀကံဳခဲ့ဖူးလား ဒါမွမဟုတ္ အခုႀကံဳေနရလား။ ခင္ဗ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသမွ်ေတြ ေရစုန္ေမွ်ာသြားၿပီလား။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားမေမွ်ာ္လင့္ရဲေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားတဲ့အေျဖေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔အတူ ခင္ဗ်ားဟာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေရဆန္ခရီးကို ဘုရားသခင္နဲ႔အတူ ခရီးႏွင္ရေတာ့မယ္လို႔ မွတ္ပါ။ မိတ္ေဆြ ….. အခုႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရဖူးတဲ့သူတစ္ေယာက္ သမၼာက်မ္းစာမွာရွိပါတယ္။ တမန္ေတာ္ ၃း ၁- ၁၁ ကိုဖတ္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။ ဒီအျဖစ္အပ်က္မွာ ေပတ႐ုနဲ႔ေယာဟန္က ဗိမာန္ေတာ္မွာဆုေတာင္းဖို႔အသြား တင့္တယ္တံခါး၀မွာ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနရတဲ့ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆံုပါတယ္။ အဲဒီလိုဆံုတဲ့အခါက်ေတာ့ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္က ထံုးစံအတိုင္း သနားေအာင္ေျပာဆိုၿပီးေတာင္းတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကို ေပတ႐ုက ငါတို႔ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္စမ္း လို႔ အတည္ေပါက္နဲ႔ေျပာတယ္။ ဟုိမွာ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္လို႔ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ ေနရတဲ့သူကလည္း တစ္စံုတခုကိုေတာ့ေပးမွာပဲ ဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးနဲ႔ အားမပါ့တပါ့အၾကည့္နဲ႔ ၾကည့္ရွာပါတယ္။ ကဲ …. ေပတ႐ုရဲ႕စကားကို နားေထာင္ၾကည့္ၾကရေအာင္။ “ ငါ့၌ေရႊေငြမရွိ။ ” ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ ….. စားရမဲ့၊ ေသာက္ရမဲ့မို႔ေတာင္းစားေနတာကို အခုခ်က္ခ်င္းပဲ တစ္ေန႔စာေန႔တြက္ကိုက္ေအာင္ ေပးေတာ့မလိုလို ေလသံမ်ိဳးနဲ႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ခိုင္းၿပီးခါမွ အခုက်ေတာ့ ဘာမွလည္းေပးစရာမရွိဘူး … တဲ့။ က်ေနာ္တို႔သာ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့သူေနရာမွာသာဆိုရင္ ေပတ႐ုကို ထ႐ိုက္မိမယ္နဲ႔တူပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနတဲ့သူဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ထားတာက ေငြစနည္းနည္းေလးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အရမ္းရက္ေရာေရာေပးမယ္ဆိုရင္လည္း တစ္ေန႔စာဖူလံု႐ံုေလာက္ေပါ့ဗ်ာ။ အခုေတာ့ ၾကည့္ပါဦး။ ေပတ႐ုေျပာလိုက္ပံုက …. သူေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အရာဆိုလို႔ ဘာဆိုဘာမွမရွိဘူးတဲ့။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားသမွ် ျဖစ္မလာေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ ပြဲၿပီးၿပီေပါ့ဗ်ာ။ ဒါက ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာေတာ့တဲ့အခါတိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္သူေတြျဖစ္တတ္တဲ့ ခံစားခ်က္တစ္ခုပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕နည္းလမ္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ပြဲၿပီးသြားၿပီ၊ ဘာမွေမွ်ာ္လင့္စရာမရွိေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုးေသာ တာထြက္ျခင္းကိုစတာပါပဲ။ ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာေတာ့တဲ့ေနာက္ ….. ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာသလဲ … ဆက္ၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။ “ ရွိသည့္အရာကို သင့္အားငါေပးမည္။ နာဇရက္ၿမိဳ႕သား ေယ႐ႈခရစ္၏နာမေတာ္အားျဖင့္ ထ၍လွမ္းသြားေလာ့။ ” တကယ္ဆိုသူေမွ်ာ္လင့္ထားတာ လွမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေလာက္အထိျဖစ္လာဖို႔လည္း စိတ္ေတာင္မကူးခဲ့ဖူးပါဘူး။ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ၀မ္းေရးအခက္အခဲအတြက္ပဲ တစ္ျပားပဲရရ … တစ္က်ပ္ပဲရရ ….. ေတာင္းတာပါ။ အဲဒီလို သူေတာင္းတဲ့အခါ သနားလို႔ေပးသြားတဲ့သူေတြရွိေတာ့လည္း ရရ … စားစားဘ၀နဲ႔ပဲ ေဆးဆရာနဲ႔ကုဖို႔ဆိုတာ အိမ္မက္ေတာင္ မမက္ရဲခဲ့ဖူးပါဘူး။ တကယ္လို႔ ေပတ႐ုနဲ႔ေယာဟန္ဆီကေန သူေမွ်ာ္လင့္ထားသလို တစ္ပဲတစ္ျပားရခဲ့ရင္လည္း ေနာက္ေန႔က်ရင္ သူဟာ ေတာင္းရမ္းစားရဦးမွာပါပဲ။ အခုေတာ့ၾကည့္ပါဦး …. သူေမွ်ာ္လင့္ထားသလို မျဖစ္လာျခင္းက ပိုလို႔ေတာင္ေကာင္းေနပါေရာ့လား။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ဆုေတာင္းသံေတြကလည္း အဲဒီလူလိုပါပဲ။ ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာခဲ့ရင္ စိတ္ဓာတ္က်ေနမယ့္အစား ဘုရားသခင္ကိုအားရပါးရခ်ီးမြမ္းလိုက္စမ္းပါ။ မိတ္ေဆြရဲ႕အသက္တာမွာ ေမွ်ာ္လင့္မထားဖူးတဲ့အရာေတြကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားရေတာ့မယ့္အခ်ိန္၊ မိတ္ေဆြ ေမွ်ာ္လင့္မထားေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႔ရဖို႔ မေ၀းေတာ့ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အခိုက္အတန္႔အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ၊ လိုခ်င္ေတာင့္တမႈနဲ႔ ႐ူပါ႐ံုေတြအေပၚမွာ တစ္ခ်က္ေကာင္း မစတဲ့သူမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္သက္လံုးေကာင္းေအာင္ မစတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နပ္စာအေျဖေပးတတ္တဲ့သူမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္သက္စာအေျဖေပးတတ္တဲ့သူပါ။ က်ေနာ္ယံုၾကည္သူျဖစ္လာတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဘုရားသခင္အေပၚမွာ နားလည္လာတဲ့အရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္နပ္စားအေျဖမေပးဘူး၊ လက္ပူမတိုက္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒီတရားေဒသနာအားျဖင့္ မိတ္ေဆြရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာတဲ့အခ်ိန္အခါအေပၚမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္းရပါေစ၊ ေမွ်ာ္လင့္မထားေလာက္ေအာင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့အေျဖေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ႐ူပါ႐ံုေတြအတြက္ အဆင့္ျပင္ထားပါေတာ့လို႔အားေပးရင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါရေစ။ 
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ………. မိုးစက္နီ

အေျခအေနမ်ားကို ဘယ္လို တုန္႔ျပန္မလဲ


ထုိအခါ ေယရႈႏွင့္ ပါေသာသူ တေယာက္သည္ လက္ကိုဆန္႔၍ ထားကိုဆဲြထုတ္ၿပီးလွ်င္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ ကြၽန္တေယာက္ကို ခုတ္သျဖင့္ နားရြက္ျပတ္ေလ၏။
ေယရႈကလည္း သင့္ထားကို သူ႔ေနရာ၌ျပန္ထားေလာ့ ထားကိုကိုင္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ ထားျဖင့္ဆံုးျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။
ယခုပင္ငါ့အဘကို ငါ့ေတာင္းႏုိင္သည္ကို၄င္း၊ ေတာင္းလွ်င္ ေကာင္းကင္တမန္တဆယ္ႏွစ္တပ္မက ငါ့ထံသို႔ေစလႊတ္ေတာ္မူမည္ကို၄င္း၊ သင္သည္ မထင္သေလာ။
သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤသို႔ေသာအမႈအရာ တို႔သည္ျဖစ္ရမည္ဟူေသာက်မ္းစာခ်က္သည္ အဘယ္သို႔ ျပည့္စံုအံ့နည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ရွင္မႆဲ ၂၆း၅၁-၅၄၊ ေယာဟန္ ၁၈း၁၀-၁၁)

ဒီက်မ္းပိုဒ္မွာ အေျခအေနတစ္ခုကို တုန္႔ျပန္ပံုမ်ားေတြ႔ရတယ္။
တစ္ခုက ေပတရုရဲ့တုန္႔ျပန္မႈ၊
တစ္ခုက သခင္ေယရႈရဲ့တုန္႔ျပန္မႈ။
ေပတရုက သခင္ေယရႈ ဘယ္သူလဲဆိုတာကို ေကာင္းစြာ သိထားသူပါ။

(မသဲ ၁၆း၁၆။ ရွိမုန္ေပတရုက၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ အသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္ မူသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။)

ဒီေနရာမွာ ေပတရုက အေကာင္းဆံုးကို တုန္႔ျပန္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ သခင္ေယရႈက ငါ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ငါအကူအညီေတာင္းရင္ ဘုရားသခင္က ငါ့ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်ိန္က ဒီလိုလုပ္ရမယ့္အခ်ိန္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုလုပ္ရင္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ ဘယ္လိုျပည့္စံုေတာ့မွာလဲ လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။
သခင္ေယရႈက ေျခအေနေပၚမွာ ဘုရားအလိုေတာ္ကို နားလည္ၿပီး ဘုရားအလိုေတာ္ျပည့္စံုဖို႔ကိုသာ တုန္႔ျပန္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ေပတရုက ကိုယ့္အလိုျပည့္စံုဖို႔ကိုသာ ၾကည့္ၿပီး တုန္႔ျပန္ခဲ့တယ္။ သခင္ေယရႈကေတာ့ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္နဲ႔ က်မ္းစာျပည့္စံုဖို႔ကို ဦးစားေပးတုန္႔ျပန္ခဲ့တယ္။
အေျခအေနက အလြန္ဆိုးရြားေနတယ္ဆိုရင္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သင္ဘယ္အရာကို ေရြးခ်ယ္တုန္႔ျပန္မလဲ။
ပထမဆံုးအခ်က္အေနနဲ႔ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ကဘာလဲ ဆိုတာကို သိဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳေနတဲ့အေျခအေနမွာ ဘုရားဘယ္ေရာက္ေနသလဲလို႔ ခံစားမိတတ္တယ္။ ဘုရားသခင္ဘယ္လိုလုပ္ေနတာလဲ ဆိုတာကို နားလည္မႈလြဲသြားရင္ တုန္႔ျပန္မႈ မွားသြားႏိုင္တယ္။ အခုခဏေတြ႔ႀကံဳရင္ဆိုေနရတာေတြဟာ ဘ၀ရဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာျဖစ္တယ္။ ဘ၀တစ္ခုလံုးကို ျပဳျပင္ဖန္တီးေပးေနေသာအရွင္ ဘုရားသခင္က ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုတာ ေသခ်ာမသိႏိုင္ေသးခင္ လွပတဲ့ ဘ၀အေျခအေနတစ္ခုကိုမျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေသးဘူးျဖစ္ေနတတ္တယ္။ သခင္ေယရႈ ေဂသေရွမန္မွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတာက သူ႔ဘ၀ရဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာျဖစ္ေနတယ္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ကယ္တင္ျခင္း အၾကံအစည္အတြက္ ဒီအေျခကို ျဖတ္သန္းဖို႔လိုအပ္ေနတယ္ေလ။

ဒါေၾကာင့္ သင့္ဘ၀မွာလည္း ေတြ႔ ၾကံဳေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို မွန္ကန္စြာ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔
၁။ ဘုရားသခင္အေပၚ လံုး၀အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ရမယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္သာ အမႈခပ္သိမ္းကို ဘုရားသခင္က ႀကံဳေတြ႔ေစေနတာပါ။
( ေရာမ ၈း၂၈ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏ အက်ဳိးကိုခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကိုငါတို႔သိၾက၏။) ဒါကို မယံုရင္ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္တတ္လာတယ္။
၂။ စိတ္ရွည္သီးခံႏိုင္ရမယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အက်ိဳးအတြက္ တစ္ခုခု ျပင္ဆင္ေနတဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိထားၿပီး သီးခံႏိုင္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ရဲ့ အခ်ိန္ကိုက္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို စိတ္ရွည္သီးခံျခင္းနဲ႔ ေစာင့္ေနတတ္ဖို႔လိုတယ္။
(ယာကုပ္ ၅း၁၁ သည္းခံႏိုင္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိေသာသူဟူ၍ ငါတို႔သည္ေခၚၾက၏။ ေယာဘသည္ သည္းခံေၾကာင္းကို သင္တို႔ၾကားရၾကၿပီ။ ထာဝရဘုရား သည္ မိမိအမႈကို လက္စသတ္ေတာ္မူရာမွာ အလြန္သနားစံုမက္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုလည္း သိျမင္ၾကရၿပီ။)
၃။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ့ လမ္းျပမႈကို ခံယူပါ။
ငါ့ေလာက္ခက္ခဲေနတာ ငါပဲ ရွိတယ္လို႔ သင္ေျပာေနခ်ိန္မွာ လူတိုင္းလည္း ဒီလိုပဲ ခံစားေနရတယ္ဆိုတာကို သတိရပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ လမ္းျပမႈ ကို သိနားလည္မွ မွန္ကန္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈကို တုန္႔ျပန္ႏိုင္မယ္။ ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ အေျခအေနေတြကို ရွင္းလင္းစြာနားလည္ၿပီး တုန္႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဖြင့္ျပျခင္း လမ္းျပမႈကို သိနားလည္ဖို႔အေရးႀကီးတယ္။
(ေယာဟန္ ၁၆း၁၂-၁၃ သင္တို႔အား ငါေျပာစရာစကားအမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ယခုမခံႏိုင္ၾက။ သမၼာတရား ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ သမၼာတရားကို သင္တို႔အား အၾကြင္းမဲ့ သြန္သင္ ျပသလိမ့္မည္။ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ေဟာေျပာမည္မဟုတ္။ ၾကားသမွ် တို႔ကို ေဟာေျပာလိမ့္မည္။ ေနာင္လာလတံ့ေသာအရာတို႔ကိုလည္း သင္တို႔အားေဘာ္ျပလိမ့္မည္။ ၁၄ထိုသူ သည္ ငါ့ဘုန္းကို ထင္ရွားေစလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာကိုယူ၍ သင္တို႔အား ေဘာ္ျပ လိမ့္မည္။ ၁၅ခမည္းေတာ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္သမွ်သည္ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္၏။ ထိုေၾကာင့္ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာ ကိုယူ၍ သင္တို႔အားေဘာ္ျပလိမ့္မည္ဟု ငါေျပာ၏။)

သင္မရမက ဖက္တြယ္ထားတဲ့ သင့္ ယူဆခ်က္ အထင္အျမင္ေတြကို စြန္႔လြတ္လိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံခိုနားပါ။
သင့္အေျခအေနမ်ားကို မွန္ကန္စြာ သိျမင္နားလည္လာၿပီး မွန္ကန္ေသာ ဘ၀လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္လာပါမယ္။


ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။
ထန္ႏိုး
အိပ္မက္သစ္မီဒီယာ

ဘာအေရးၾကီးဆံုးလဲ

ယခုတြင္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေျမာ္လင့္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဤသံုးပါးတည္လ်က္ရွိ၏။ ဤသံုးပါတို႔တြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္သတည္း။  (၁ေကာ ၁၃း၁၃)

ခရစ္ေတာ္ ျပန္လာခ်ိန္နီးတဲ့အခါ ေမတၱာေတြ ေလ်ာ့လာမယ္တဲ့။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း၊ မိဘနဲ႔သားသမီး၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေမတၱာတရားေတြ ေလ်ာ့လာမယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းလာတဲ့ ဒီခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျပန္လည္အားသြင္းဖို႔လိုပါတယ္။
က်မ္းစာကေျပာပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏ အက်ဳိးကိုခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကိုငါတို႔သိၾက၏။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာညီတို႔တြင္သားဦးျဖစ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေရွ႔မေဆြက သိေတာ္မူေသာသူတို႔ကို သားေတာ္၏ပံုသ႑န္ႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေရွ႔မဆြက ခဲြခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူ၏။ (ေရာမ ၈း၁၈-၁၉)
ဘုရားပံုသ႑ာန္ေတာ္အတိုင္း ဖန္ဆင္းခံသားသမီးေတြအေနနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေမတၱာကို ေဖၚျပဖို႔ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။
ခ်စ္ျခင္းမရွိေသာသူသည္ဘုရားသခင္ကိုမသိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁ေယာ၄း၈
ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မွီေအာင္လိုက္ရင္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ပြားမ်ားၾကပါစို႔။


--
မူရင္း..........
http://thangno.com
http://blog.thangno.com
http://newdream.info/

ငါ၏ဘုရားသခင္ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္၌ စံပယ္ေတာ္မူေသာ စည္းစိမ္ရွိ သည္အတိုင္း၊ သင္တို႔အလိုရွိသမွ်တို႔ကို ေယရႈရစ္အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္း။
အာမင္။
(ဖိ ၄း၁၉-၂၀)
ရွင္ေပါလုက ငါ၏ဘုရားသခင္ လို႔ ေျပာထားတယ္။ သူဒီစကားေျပာတဲ့အခ်ိန္က ေထာင္အက်ဥ္းခ် အဖမ္းခံေနခ်ိန္မွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီစကားကို ေျပာႏိုင္တာလဲ။
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းက ေရွးဘိုးေဘးတို႔ကို ကယ္တင္ေသာဘုရားက သူ႔ကိုလည္း ကယ္တင္ေသာဘုရား၊ သမၼာက်မ္းစာထဲက ျဖစ္ရပ္ေတြထဲမွာပဲရွိတဲ့ဘုရား
မဟုတ္ဘူး။ သူ႔အသက္တာထဲမွာ အတူပါရွိေသာဘုရား၊သူ႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္ဘုရားအျဖစ္ သိရွိထားလို႔ ဒီလိုေျပာႏိုင္တာပါ။
တစ္ခါတုန္းက ရွင္ေပါလုနဲ႔ သိလတို႔ အဖမ္းခံရေသးတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ စိတ္ပ်က္မေနဘဲ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္းလိုက္တာ ေထာင္တံခါးေတြ ပြင့္၊ အခ်ည္အေႏွာင္ေတြကလြတ္ခဲ့တာကို သူေမ့အုန္းမွာ မဟုတ္ဘူးေလ။
ရွင္ေပါလု ေထာင္က်ေနတာ သူဆုမေတာင္းလို႔လား။ ဘုရားသခင္အတူမပါရွိလို႔လား။ အသက္တာမွာ ဘုရားနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့သူ၊ သမၼာတရားမွာ ရပ္တည္ အသက္ရွင္သူပါ။ ဒါေပမယ့္ သူအခု ေထာင္က်ေနရၿပီေလ။
အသက္တာမွာ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ ရွင္ေပါလုလိုမ်ိဳး ဒုကၡ အခက္အခဲ ျပသနာေတြ ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ အသက္တာမမွန္လို႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘုရားသခင္ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလို ၾကံဳခိုင္းတာလဲ လို႔ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္တတ္ၾကတယ္ေလ။ ရွင္ေပါလုကေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။
ဖိ ၄း၁၉-၂၀ လို႔ ေျပာႏိုင္ခဲ့တယ္။ သင္ေကာ ရွင္ေပါလုလို ေျပာႏိုင္မလား။
အေရးၾကီးတာက အသက္တာမွာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေနပါေစ ဘုရားသခင္အေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈနဲ႔ ဆုေတာင္း ခ်ီးမြမ္းေနႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။
ခါနန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဆိုရင္ သခင္ေယရႈဆီလာေတာ့ မင္းအတြက္ ငါလာတာမဟုတ္ဘူးလို႔ သခင္ေယရႈက သူ႔ကို ျငင္းခဲ့ေသးတယ္။ ေခြးနဲ႔ႏႈိင္းလို႔ အေျပာလည္း ခံရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမကေတာ့ စိတ္မပ်က္ဘူး။ သခင္ေယရႈအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္နဲ႔ ဆက္လက္အားကိုး ေတာင္းဆိုေနတာပဲ။ အဲဒီအခါၾကေတာ့ သခင္ေယရႈက မသဲ ၁၅း၂၈လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ဘုရားသခင္ ငါ့ကို ေမ့ေနၿပီ။ ငါ့ကို ဂရုမစိုက္ေတာ့ဘူးလို႔ ခံယူၿပီး ယံုၾကည္ျခင္းေလ်ာ့ကာ ဘုရားကို အားကိုးခ်င္စိတ္ကုန္သြားတတ္ျပန္တယ္။
ဗာတိမဲ ဆိုတဲ့ မ်က္မျမင္ သခင္ေယရႈဆီခ်ဥ္းကပ္ေတာ့ တားဆီးျခင္းခံရတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္မေလ်ာ့ဘဲ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုေတာ့ သခင္ေယရႈနဲ႔ေတြ႔ခြင့္ ရၿပီး မ်က္စိျပန္ျမင္ခြင့္ရခဲ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္ဖုိ႔ အတားအဆီးေတြ ၾကံဳရရင္ လက္ေလ်ာ့တတ္ၾကျပန္တယ္။
ဘုရားသခင္နဲ႔ မွန္ကန္စြာ အသက္ရွင္ပါလ်က္နဲ႔ ေဘးဒုကၡ ၾကံဳတဲ့အခါ . ..
ဘုရားသခင္ဆီဆုေတာင္းေနေပမယ့္ ဘုရားသခင္ဆီက အေျဖမရ လ်စ္လ်ဴရႈထားသလို ခံစားလာရတဲ့အခါ.......
ဘုရားသခင္ဆီ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ရာမွာ အတားအဆီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔လာရတဲ့အခါ ......
ဘုရားသခင္အေပၚထားတဲ့ သင့္ သေဘာထား၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ဆႏၵ က ဘယ္လိုလဲဆိုတာ အေရးၾကီးပါတယ္။
ရွင္ေပါလုလို ငါ၏ဘုရားသခင္လို႔ သင့္ဘ၀မွာ ေျပာႏိုင္ဖို႔ အထက္ပါ လူသံုးေယာက္ဆီက သင္ခန္းစာ ယူရင္း ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ၿပီး အားကိုးယံုၾကည္ အသက္ရွင္သြားၾကပါစို႔လား။


--
မူရင္း.........
http://thangno.com
http://newdream.info/

သခင္ဘုရား ျပန္လာခ်ိန္နီးၿပီ

ဖတ္ရန္- မသဲ ၂၅း၁-၁၃

ေန႔ရက္ေတြက ျမန္လြန္းတယ္။ ျဖစ္ရပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမၻာေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္။ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ရက္ရဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မွာ အသက္ရွင္ေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္ မၾကာခင္ျပန္လာမယ္။ သင္အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား။
ခရစ္ေတာ္ ျပန္လာခါနီးရင္ ျဖစ္ပ်က္မယ့္ နိမိတ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကၿပီ။
လူတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ ရန္ဘက္ျပဳၾကလိမ့္မည္။ အရပ္ရပ္တို႔၌ အစာေခါင္းပါးျခင္း၊ ကာလနာမ်ားျပားျခင္း၊ ေျမႀကီးလႈပ္ျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ မသဲ ၂၄း၇
ဒီေန႔ညမ်ား ခရစ္ေတာ္ ျပန္လာခဲ့ရင္ သင္အဆင္သင့္ ျဖစ္ၿပီလား။
သတို႔သမီး ၁၀ေယာက္ ဥပမာအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သြန္သင္ခဲ့တယ္။ ၅ေယာက္ကေတာ့ ပညာရွိတဲ့။ က်န္၅ေယာက္ကေတာ့ပညာမဲ့တဲ့။ ယံုၾကည္သူႏွစ္မ်ိဳး ရွိေနတယ္။ ပညာရွိေသာ ယံုၾကည္သူနဲ႔ ပညာမဲ့ေသာယံုၾကည္သူေပါ့။
မီးခြက္ကို ကိုင္ထားတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ကိုင္ထားၾကတာကို ပံုေဆာင္ေနတယ္။ နာခံမႈရွိမရွိကေတာ့ ပညာမဲ့နဲ႔ ပညာရွိကို ကြာျခားေစတယ္။
အားလံုး ငိုက္ျမည္း အိပ္ေပ်ာ္ေနတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္တာထက္ၾကာေနေတာ့လည္း ငိုက္ျမညး္ကုန္တာေပါ့။ 
ေရွ႔ဦးစြာ သိမွတ္အပ္ေသာ အရာဟူမူကား၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ ျပက္ယယ္ျပဳတတ္ေသာ သူတို႔သည္၊ မိမိတို႔တပ္မက္ျခင္းအတိုိင္း က်င့္ေန၍၊ သခင္ဘုရားၾကြလာမည္ဟူေသာ ဂတိေတာ္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ ဘိုးေဘးမ်ားအိပ္ေပ်ာ္သည္ေနာက္၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းစကျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ျဖစ္ျမဲျဖစ္ၾက၏ ဟုဆိုလ်က္၊ ကဲ့ရဲ့ျခင္းႏွင့္ တကြေပၚလာ ၾကလိမ့္မည္။၂ေပ ၃း၃-၄
ေစာင့္ေနတာၾကာေတာ့ လာပါ့အံုးမလားဆိုၿပီး အိမ္ျပန္ခ်င္ျပန္သြားႏိုင္တယ္။ လံုေလာက္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေပးထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္မိဖို႔ေတာ့လိုတယ္။
အခြင့္အေရးကေတာ့ အျမဲတမ္းမရွိႏိုင္ဘူး။ မၾကာခင္ ကယ္တင္ျခင္းတံခါးဟာ ထာ၀ရ ပိတ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ေတြ႔ႏိုင္သည့္ကာလတြင္ ထာ၀ရဘုရားအား ရွာၾကေလာ့။

ထိုေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူ ႏိုးေလာ့။ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ အလင္းကိုသင့္အား ေပးေတာ္မူူမည္ဟု ဆိုသတည္း။
ထိုေၾကာင့္ ပညာမဲ့ကဲ့သို႔မဟုတ္၊ ပညာရွိကဲ့သို႔ ေစ့ေစ့ေျမ့ေျမ့ က်င့္ေဆာင္မည္အေၾကာင္း သတိျပဳၾကေလာ့။ ယခုေန႔ရက္ကာလတို႔သည္ ဆိုးယုတ္ေသာေၾကာင့္ ကာလအခ်ိန္ကို ေရြးႏႈတ္ၾကေလာ့။ ထိုေၾကာင့္ သတိမရွိ ေသာသူမျဖစ္၊ သခင္ဘုရား၏ အလိုေတာ္ရွိရာကို ပိုင္းျခား၍ သိေသာသူ ျဖစ္ၾကေလာ့။ ၁၈လြန္က်ဴးေစတတ္ေသာ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ယစ္မူးျခင္းကိုေရွာင္၍ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ ရွိၾကေလာ့။ (ဧဖက္ ၅း၁၄-၁၇)
ပညာရွိကဲ့သို႔ က်င့္ေဆာင္ပါ။ အခ်ိန္ကာလကို ေရြးႏႈတ္ပါ။ အလိုေတာ္ကို ျမင္ေအာင္စမ္းစစ္ၿပီး အလိုေတာ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။
Are you ready for JESUS?


-- 
မူရင္း။     http://thangno.com

လွည့္ျဖားျခင္းလား

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အမွန္တကယ္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းမ႐ွိ။ ေမ့ေျမာေန ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သခင္ ေယ႐ႈ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို အနာ က်က္ေစေသာ လိမ္းေဆးဆီ ေမႊးႏွင့္ နံ႔သာမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံၾက၏။ ေမ့ေျမာေနရာမွ သတိရၿပီး ဒဏ္ရာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသြား ခ်ိန္တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ အသြင္႐ုပ္ဖ်က္၍ သင္းခ်ိဳင္းေတာ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ေတာ္မူျခင္း ခံရေလသည္။ သူ၏႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းမွာ အျခားမဟုတ္ ေမ့ေျမာရာမွ ျပန္လည္ သတိရလာ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဟု စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲတြင္ ဖတ္ခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း သခင္ေယ႐ႈျပန္႐ွင္လာသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ တပည့္ေတာ္တို႔၏ စိတ္အာ႐ံုအတြင္း၌ စြဲလမ္းမႈ အာ႐ုံမွားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဤျဖစ္ရပ္သည္ ဒ႑ာရီပံုျပင္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ သည္ အမွန္တကယ္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိဟုဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ လွည့္ျဖားျခင္းသက္သက္လား။ အမွန္ျဖစ္ရပ္လားဆိုသည္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္လာေပသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ႀကိဳတင္စကားမ်ား သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမ်ား၌ ႀကိဳတင္ေျပာထားေသာအရာမ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ သက္ေတာ္စဥ္၌ ထင္႐ွားစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ပေရာဖက္ႀကီး ေဟ႐ွာယသည္ သခင္ေယ႐ႈမေမြးမီ ဘီစီ၇၀၀ေက်ာ္ ကပင္ ႀကိဳတင္ေျပာထား ေသာစကားမွာ " ထို႔ေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နိမိတ္လကၡဏာကို သင္တို႔ အား ေပးေတာ္မူမည္။ ၾကည့္႐ႈေလာ့။ သတို႔သမီးကညာသည္ ပဠိသေႏၶစြဲယူ၍၊ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္လတၱံ။ (ေဟ႐ွာယ ၇း၁၄)" ဟု ေဟာေျပာခဲ့သည့္ အတိုင္း သခင္ေယ႐ႈသည္ အပ်ိဳစင္မာရိအားျဖင့္ လူ႔ဇာတိခံယူခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ထို႔ျပင္ မိကၡာ၅း၂အတိုင္း သခင္ေယ႐ႈသည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မာလခိ ၃း၁ တြင္ ေဟာေျပာခဲ့ သည့္အတိုင္း ႏွစ္ျခင္းဆရာေယာဟန္ ေပၚထြန္းခဲ့လ်က္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးခဲ့ ေၾကာင္း ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ား တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ (မႆဲ၂း၁၊ ၃း၁) ထပ္မံေလ့လာမည္ဆိုပါက တျခားအေၾကာင္း အရာမ်ားစြာကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ အေသခံျခင္းႏွင့္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို အထူးျပဳေဖၚျပလိုပါ သည္။ ေယာဘ၊၁၉း၂၅ တြင္ " ငါ့ကို ေရြးႏႈတ္ေသာသခင္သည္ အသက္႐ွင္၍ ေနာင္ကာလ၌ ေျမမႈန္႔အေပၚမွာ ေပၚလာေတာ္မူမည္။" ေဟ႐ွာယ၊ ၅၃း၁၀ တြင္လည္း " ထာ၀ရဘုရား သည္ သူ႔ကို ႏွိပ္စက္ျခင္းငွာ အလိုေတာ္႐ွိ၍ နာေစေတာ္မူ၏။ သူသည္ အျပစ္ေျဖေသာ ယဇ္ကို ပူေဇာ္ၿပီးမွ၊ အမ်ိဳးအႏြယ္ေတာ္ကို ျမင္ရလိမ့္မည္။ အသက္ေတာ္လည္း ႐ွည္လိမ့္မည္။ ထာ၀ရဘုရား၏ အႀကံေတာ္သည္လည္း သူ၏လက္၌ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။" ဟုေဖၚျပထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ႀကိဳတင္ေျပာစကားမ်ား သခင္ေယ႐ႈကိုယ္ေတာ္တိုင္က သူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသလြန္ၿပီး သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္မည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ထင္႐ွားစြာ ႀကိဳတင္ေဖၚျပခဲ့သည္။ " ေယာနသည္ ငါးၾကီး၀မ္းထဲမွာ သံုးရက္ေနရသကဲ့သို႔၊ လူသားသည္ ေျမႀကီးထဲမွာ သံုးရက္ ေနရလတၱံ။ (မႆဲ ၁၂း၄၀) " " ထိုမွတပါး ကိုယ္ေတာ္သည္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ သြားရမည္။ လူအႀကီးအကဲ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ က်မ္းျပဳဆရာတို႔လက္၌ မ်ားစြာခံရမည္။ အေသသတ္ျခင္းကိုလည္းခံရမည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို ထိုအခါမွစ၍ တပည့္ေတာ္တို႔အား ျပေတာ္မူ၏။ (မႆဲ ၁၆း၂၁)" " ေတာင္ေပၚမွဆင္းၾကေသာအခါ ေယ႐ႈက လူသားသည္ ေသျခင္းမွမထေျမာက္မွီ တိုင္ေအာင္၊ သင္တို႔ ယခုျမင္ေသာ႐ူပါ႐ံုကို အဘယ္သူအားမွ် မေျပာၾကႏွင့္ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ ကို ပညတ္ေတာ္မူ၏။ (မႆဲ ၁၇း၉)" (ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္ မာကု ၈း၃၁၊ မာကု ၉း၉၊ ေယာဟန္ ၂း၁၉-၂၁) ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈ၏ အေသခံျခင္းႏွင့္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္မဟုတ္ေၾကာင္း သိသာထင္႐ွားေပသည္။ တမန္ေတာ္မ်ား၏သြန္သင္ခ်က္မ်ား " ထိုသူကို ေသျခင္းေ၀ဒနာသည္ အစဥ္ ခ်ည္ေႏွာင္ခ်ဳပ္ကိုင္၍ မျဖစ္ႏိုင္သည္ႏွင့္၊ ထိုေ၀ဒနာကို ဘုရားသခင္သည္ခြၽတ္ပယ္၍ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီ။ . . (တမန္ေတာ္ ၂း၂၄-၃၆)" " ဘုရားသခင္သည္လည္း ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ဂါလိလဲျပည္မွ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ေနာက္ေတာ္၌ လိုက္ေသာသူတို႔အား ေန႔ရက္မ်ားစြာ ကိုယ္ကို ထင္႐ွားျပ ေတာ္မူ၏။ . . . (တမန္ေတာ္ ၁၃း၃၀-၃၇)" " အေၾကာင္းမူကား ခန္႔ထားေတာ္မူေသာသူအားျဖင့္ ေလာကီသားတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္ ညီေလ်ာ္စြာ စစ္ေၾကာစီရင္မည့္ေန႔ရက္ကို ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူၿပီ။ ထိုသူကို ေသျခင္း မွထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာလူတို႔အား ယံုေလာက္ေသာသက္ေသ ကို ျပေတာ္မူၿပီဟု ေပါလုေဟာေျပာ၏။ ( တမန္ေတာ္ ၁၇း၃၁)" တမန္ေတာ္မ်ား၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ား၌လည္း သခင္ေယ႐ႈ၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို အထူးအေလးေပး ေဟာေျပာထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အမွန္တကယ္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ ျခင္းမ႐ွိေသာ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို မိမိအသက္အေသခံသည္အထိ လိမ္ညာေျပာဆိုမည့္သူ ႐ွိပါမည္လား။ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ အျခားအေထာက္အထားမ်ား သခင္ေယ႐ႈ၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားေသာအေထာက္ အထားမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ သခင္ေယ႐ႈအား ျမႇဳပ္ႏွံေသာသခႋ်ဳင္းဂူတြင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ႐ုပ္ကလပ္ကို မေတြ႕။ လြတ္လပ္ေနသည္။ ထို႕ျပင္ သခင္ေယ႐ႈအား ပတ္စီးခဲ့ေသာ အ၀တ္မ်ားလည္း လက္ရာမပ်က္ ႐ွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ (လုကာ၊ ၂၄း၃ ။ ေယာ၊ ၂၀း၆-၇) မ်ားစြာေသာလူမ်ားလည္း ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ေသာ သခင္ေယ႐ႈ၏ ကိုယ္ထင္႐ွားျပျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထိုသူတို႕သည္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာေယ႐ႈကို ျမင္ေတြ႕မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈကို ျပန္ျမင္ရေသာအခါ တေစၦဟုထင္၍ ေၾကာက္လန္႕ေသးသည္ (လုကာ၊ ၂၄း၂၅)။ ဤသူမ်ားထဲတြင္ ေပတ႐ု (လုကာ၊ ၂၄း၃၄) တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္ (လုကာ၊၁၃း၁၃-၃၂) တပည့္ေတာ္(၁၀)ေယာက္ (ေယာ၊ ၂၀း၁၉) တပည့္ေတာ္(၇)ေယာက္ (ေယာ၊ ၂၁း၁-၁၄)၊ ယာကုပ္(သခင္ေယ႐ႈညီေတာ္) (၁ေကာ၊၁၅း၇)၊ မာရိ (ေယာ၊ ၂၀း၁၆)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား(မႆဲ၊ ၂၈း၉-၁၀)၊ ေသာမ (ေယာ၊ ၂၀း၂၆-၂၉)၊ ငါးရာမကေသာလူမ်ား (၁ေကာ၊ ၁၅း၆)ႏွင့္ ေပါလ ု(တ၊ ၉း၅ ။ တ၊၂၆း၁၆ ။ ၁ေကာ၊ ၉း၁)။ ဤေနရာတြင္ ႐ွင္ေပါလုသည္ သခင္ေယ႐ႈ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္၍ ေကာင္းကင္သို႕တက္ၾကြၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ အ႐ွင္ေယ႐ႈကို ဖူးေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကိုယ္ခႏၼာအစစ္ျဖင့္ ႐ွင္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တပည့္ေတာ္မ်ား၏ စိတ္အာ႐ံု လြဲမွားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ႏိုင္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ငါသည္ စုန္းတေစၦမဟုတ္၊ ငါ့မွာ ေသြးသား႐ွိ၏။ ဟု အစာစားျပခဲ့သည္ (လုကာ၊ ၂၄း၃၉-၄၃)။ သခင္ေယ႐ႈ၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ခ်က္၏ အေျခခံက်ေသာ ခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဟူေသာစကား၏ အဓိပၸါယ္မွာ ေသျခင္းမွ တဖန္ ျပန္ထလာျခင္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ခႏၼာကိုယ္ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ ကိုယ္ခႏၼာသည္ ေသျခင္းမွ အမွန္တကယ္ ထေျမာက္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ေသသည္မွာ သခင္ေယ႐ႈ၏ ခႏၼာကုိယ္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ေသျခင္းမွ အမွန္စစ္စစ္ ထေျမာက္ခဲ့သည္။ တစ္ခါတရံ ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ သခင္ေယ႐ႈ အသက္႐ွင္ေၾကာင္းကို သိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္အသိ႐ွိၿပီး ႏွလံုးသားအသိမ႐ွိ ျဖစ္တတ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သခင္ေယ႐ႈ ၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ က်မ္းအေထာက္အထားအရသာ ယံုၾကည္သက္၀င္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ အသက္႐ွင္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ႏွလံုးသား မွသိကြၽမ္းျခင္း လိုအပ္ေနေသးသည္။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေယ႐ႈသည္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ေယ႐ႈကို မသိကြၽမ္းခင္က တံငါအလုပ္ ျပန္လုပ္ေနေသာ္လည္း ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာေယ႐ႈ ကို ဖူးေတြ႕ရေသာအခါ မာတုရအျဖစ္ ေပးဆပ္သည္အထိ အသက္႐ွင္ေသာေယ႐ႈအေၾကာင္း သက္ေသခံရဲလာသည္။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို မုန္းတီး၍ လိုက္လံသတ္ျဖတ္ေနသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္႐ွင္ေသာေယ႐ႈကို ဖူးေတြ႕ရေသာအခါ "ငါ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ျပဳစုေသာ အရာ႐ွိသမွ်တို႕ကို ႐ႈံးေစေသာအရာကဲ့သို႕ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ငါထင္မွတ္၏ "ဟု ခံယူကာ အသက္႐ွင္လာသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းမဟုတ္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အသက္႐ွင္ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးသူအသက္တာ၌ ကိုယ္တိုင္ခံစားရ ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စာ႐ႈသူမိတ္ေဆြ သင့္အတြက္ သခင္ေယ႐ႈ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ လိမ္လည္မႈ သက္သက္ေလာ။ အမွန္ျဖစ္ရပ္ေလာ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္မမူလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ေသာ္လည္း အက်ိဳးမ႐ွိ။ (၁ေကာ၁၅း၁၄ )

ျမန္မာျပည္အတြက္ခရစ္ေတာ္


သမၼာအလင္းရဲ႕ပရိသတ္ေတြအားလံုး မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ဘေလာ့ဂ္မွာ ပို႔စ္အသစ္ေတြလည္း မတင္ေပးႏိုင္တာအေတာ့္ကို ၾကာခဲ့ၿပီမို႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ အထူးပဲေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ တရားသူႀကီးမွတ္စာ ၆း ၁၁- ၁၂ က အေၾကာင္းအရာကိုအေျချပဳၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ဘုရားသခင္က ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘယ္လိုစကားေျပာေနတယ္ဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။ တဖန္ထာ၀ရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ လာ၍ ၾသဖရ႐ြာမွာ အေဗ်ဇာအမ်ိဳးသား ေယာ႐ွပိုင္ေသာ သပိတ္ပင္ေအာက္၌ထုိင္ေနေလ၏။ ေယာ႐ွသား ဂိေဒါင္သည္ မိမိစပါးကို မိဒ်န္လူတို႔မေတြ႔ေစျခင္းငွာ စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာအနားမွာ စပါးကိုနယ္လ်က္ေန၏။ ထာ၀ရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ ကိုယ္ထင္႐ွား၍ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ ထာ၀ရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူ႐ွိေတာ္မူ၏ဟု ဆိုလွ်င္ဒီက်မ္းခ်က္ကိုၾကည့္တဲ့အခါ ဂိေဒါင္ဟာ မိဒ်န္လူေတြကို ေၾကာက္တာေၾကာင့္ စပ်စ္သီးနယ္တဲ့တန္ဆာအနီးမွာ စပါးနယ္ေနတာကိုေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္သူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ဂိေဒါင္ကဲ့သို႔ေသာ ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ လူမွန္ေနရာမွန္မျဖစ္ဘဲ မိမိမွာ႐ွိတဲ့ဆုေက်းဇူးနဲ႔ လက္႐ွိလုပ္ေဆာင္ေနတာနဲ႔ တလြဲစီျဖစ္ေနၾကသလို ဘုရားသခင္ခြဲခန္႔မွတ္သားထားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အလွမ္းကြာေနၾကတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂တိ ၁း၇ မွာ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္သည္ ေၾကာက္တတ္ေသာစိတ္သေဘာကို ငါတို႔အားေပးေတာ္မူသည္မဟုတ္၊ တန္ခိုးပါေသာစိတ္၊ ခ်စ္တတ္ေသာစိတ္၊ ႐ွင္းလင္းေသာစိတ္သေဘာကို ေပးေတာ္မူ၏ လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အရင္ဆံုးေဖာ္ျပထားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ ဂိေဒါင္ဟာ စပ်စ္သီးနယ္တဲ့ေနရာမွာ စပါးသြားနယ္ေနသလို က်ေနာ္တို႔ေတြလည္း ဘုရားသခင္ခြဲခန္႔ထားတဲ့ေနရာကေန ဖယ္ခြာၿပီး ေဘးကင္းရာမွာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ေတာ့ အေနေခ်ာင္၊ အစားေခ်ာင္တဲ့ေနရာမွာ အသက္႐ွင္ေနၾကတာကမ်ားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာရရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာျပည္က က်မ္းစာေက်ာင္းေတြမွာ ဆိုေလ့ဆိုထ႐ွိတဲ့ ေက်ာင္းဆင္းပြဲသီခ်င္းအေၾကာင္းပါ ထည့္ေျပာမွျပည့္စံုမယ္ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က က်မ္းစာေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေက်ာင္းဆင္းပြဲဆိုရင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို အားရပါးရလက္သီးလက္ေမာင္းတန္းၿပီး ဆိုေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုေက်ာင္းဆင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ()ႏွစ္ဒါမွမဟုတ္ ()ႏွစ္ေလာက္ၾကာသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ေက်ာင္းဆင္းပြဲတုန္းက ဆိုခဲ့ၾကတဲ့သီခ်င္းေနရာမွာ  အသက္ေမြးေလာက္ေသာေဒၚလာႏွင့္ စိမ္းလန္းေသာအေမရိကသို႔ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူပါ ဆိုတဲ့ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ိဳး ေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြအားလံုး ျမန္မာျပည္အတြက္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္တကယ္ရွိၾကရင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္လာမယ့္အလုပ္မ်ိဳးဘာေတြလုပ္ၿပီးၾကၿပီလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ေနၾကၿပီလဲဆိုတာ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ လုပ္ေနေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာအေျခခ်ဖို႔၊ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ဖို႔ ေျပာေနေဟာေနေတာ့ ျမန္မာေျပာင္းလဲဖို႔၊ ျမန္မာျပည္ႏိုးထဖို႔ ……
ယံုၾကည္ျခင္းန႔ဲ ၀န္ခံေျပာဆိုတယ္ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး အ႐ူးခ်ီးပန္းေလွ်ာက္ေျပာေန႐ံုနဲ႔ တကယ္ျဖစ္လာေၾကးဆိုရင္ ေကာ ၄း ၂၀မွာ ဘုရားသခင္ကဘယ္လိုေျပာဆိုထားတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ရင္ နားလည္ႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။                                                                            အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စကား၌တည္သည္မဟုတ္၊ တန္ခိုး၌တည္၏။ ”                      က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ႐ူပါ႐ံုက တကယ္ပဲျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယ္လို႔ အႂကြင္းမဲ့ခံယူထားသလို တကယ္ပဲယံုၾကည္ထားတယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေစမယ့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးေတြကို လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုသလို၊ ၀န္တာထားတဲ့ႏွလံုးသားနဲ႔ တိက်ျပတ္သားတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြရဲ႕႐ူပါ႐ံုက အခုထမင္းေၾကာ္၊ အခုဆီထမင္းျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ဘယ္ကလာအျဖစ္ရွိေတာ့မလဲဗ်ာ။ တခ်ိဳ႕မ်ားဆိုရင္ ႐ူပါ႐ံုကိုေတာင္ အဆင့္ဆင့္ခြဲထားတာမ်ိဳးေတြရွိၾကပါတယ္။                                နံပါတ္() အေမရိကကိုေရာက္ေအာင္သြားမယ္။                                                                         နံပါတ္() က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ဖို႔ စပြန္ဆာရွာမယ္။                                                                             နံပါတ္() ေက်ာင္းၿပီးရင္ သာသနာျပဳဖို႔ စပြန္ဆာရွာမယ္၊ ျမန္မာျပည္ကိုျပန္ၿပီး သာသနာျပဳမယ္။                      အခုေျပာခဲ့တဲ့ ႐ူပါ႐ံုအဆင့္ေတြက ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးအဆင့္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ဆိုရင္ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာင္ မ်ားျပားပါလိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆြ အေမရိကကိုေရာက္ဖို႔ဆိုတာ ဘုရားသခင္အတြက္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကိုပို႔တာေလာက္မခက္ခဲပါဘူးဗ်ာ။ ဘုရားသခင္အတြက္က ဒါအေသးအဖြဲပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအေသးအဖြဲကိစၥေလးေလာက္ကို ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ေတြ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းၿပီး ဗီဇာရေအာင္ႀကိဳးစားေနၾကတယ္၊ စပြန္ဆာေတြရွာေနၾကတယ္။ သြားရဖို႔ႀကိန္းေသၿပီဆိုတာနဲ႔ ေတြ႔ေလသမွ်လူေတြ၊ အသင္းေတာ္ေတြ ဘာကိုမွခ်မ္းသာမေပးဘဲ သက္ေသခံၾကတယ္။ ဘယ္ေလာက္ရယ္ဖို႔ေကာင္းလဲေနာ္။ တစ္သက္လံုးက ဘုရားေက်ာင္းမွာ သက္ေသမခံဖူးတဲ့သူေတြ အေမရိကသြားရေတာ့မယ္လည္းဆိုေရာ ေျခတိုေအာင္ေလွ်ာက္ၿပီး သက္ေသခံလိုက္ၾကတာ …… ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းလိုက္ၾကတာ။ လြဲတာမွ အႀကီးႀကီးကိုလြဲေနတာ။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းမပါတဲ့ သက္ေသခံခ်က္ေတြမွန္သမွ်ဟာ ႂကြားလံုးေတြခ်ည္းပဲလို႔ တမန္ေတာ္ေပါလုက ေ၀ဖန္ခဲ့တာကို ဖိလိပၸိ မွာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ဖို႔ အေမရိကမွာရွိတဲ့ လူျဖဴ၊ လူမည္းသာသနာျပဳေတြက အိုးေတြအိမ္ေတြ၊  မိသားစုေတြကိုစြန္႔ၿပီး ျမန္မာျပည္ကို ၀င္ခြင့္ရဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြက အိုးေတြအိမ္ေတြ၊ မိသားစုေတြကိုစြန္႔ၿပီး အေမရိကန္သြားရဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္ …… ဒါနဲ႔မ်ား ပါးစပ္က ေအာ္ေနတာက ျမန္မာျပည္အတြက္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယ္တဲ့ …… က်ေနာ္တို႔ရဲ႕႐ူပါ႐ံုက ျမန္မာျပည္အတြက္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ဖုိ႔အေရးကို အေမရိကေရာက္မွလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္မွတ္ေနရင္ အဲဒါဘုရားေပးတဲ့႐ူပါ႐ံုမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ျဖစ္ခ်င္းျဖစ္ …… အေမရိကသြားခ်င္စိတ္မ်ားလြန္းလို႔ ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အာ႐ံုေဖာက္ျပားမႈပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
တကယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ဟာ ရိတ္သိမ္းဖို႔ ရင့္မွည့္ေနတဲ့စပါးကြင္းပါ။ အဲဒီစပါးကြင္းႀကီးကိုပစ္ထားၿပီး အေမရိကေရာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားမွာ သြားၿပီးအေျခခ်ေရးေတြကို ဦးစားေပးလံုးပန္းေနလို႔ကေတာ့ ရိတ္သိမ္းနဲ႔ လြဲပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံျခားသြားခါနီးက်မွ အရပ္တကာလွည့္၊ အသင္းေတာ္တကာလွည့္ၿပီး သက္ေသခံမယ့္အစား အခုခ်က္ခ်င္းထၿပီး သက္ေသခံလိုက္ရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလားဗ်ာ။ ဘုရားသခင္က လူတစ္ေယာက္ကို ေရြးေကာက္ၿပီဆိုရင္ အဲဒီလူအားျဖင့္ လူမ်ိဳးတစ္စုလံုး(ဒါမွမဟုတ္) တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို နိမိတ္လကၡဏာျပဳေလ့ရွိပါတယ္။ ခင္ဗ်ားကိုေရာ အဲဒီလိုအႀကံအစည္မ်ိဳးနဲ႔ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ထားတယ္ ဆိုတာ သေဘာမေပါက္ဘူးလား။ ခင္ဗ်ားျမန္မာျပည္မွာ လူလာျဖစ္တာ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား (၁၃၅)မ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ေမြးဖြားလာတာေတြဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕မေတာ္တဆလြဲေခ်ာ္မႈတစ္ခုလို႔ ခင္ဗ်ားထင္ၿပီး အေမရိကေရာက္ခ်င္ေနတာလား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခ်င္ေနတာလား။ ဘုရားသခင္အတြက္ တကယ္ပဲ အသံုးေတာ္ခံခ်င္တဲ့သူတစ္ေယာက္အတြက္ အေမရိကေရာက္မွ မစ္ရွင္တစ္ခုတည္ေထာင္ႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာေနရင္းနဲ႔ မစ္ရွင္တစ္ခုကိုျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာတည္ေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကမွာမွ ဘုရားသခင္က ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး သာသနာျပဳႏိုင္ဖို႔ ေထာက္ပံ့ႏိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာေနရင္းနဲ႔လည္း ေကာင္းႀကီးေပးေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါတယ္။ အေရးတာက ႏွလံုးသားနဲ႔အေစခံဖို႔ပါ။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးတန္ခိုးထြားမႈေတြ၊ အင္အားႀကီးမႈေတြမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက အေမရိကသြားဖို႔စိုင္းျပင္းေနၾကေသာ ယံုၾကည္သူညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေနနဲ႔ ဘ၀တိုးတက္ဖို႔၊ ပညာသင္ၾကားဖို႔ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔သြားခ်င္ကသာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေကာင္း ထင္ရွားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သာသနာျပဳဖို႔ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္နဲ႔ခေလာက္ ဆိုသလိုပါပဲ။ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ႂကြယ္၀ျပည့္စံုေသာေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားသည္ မိမိရွိေလရာအရပ္၊ ျဖစ္ေလရာလူမ်ိဳးအားျဖင့္ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ အေစခံလိုေသာ ယံုၾကည္သူတိုင္း၏ အသက္တာ၌ ျပည့္လွ်ံထင္ရွားပါေစေသာ္။
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္                                                                                                      သမၼာအလင္း ( .. ၂၀၁၁၊ တနလၤာေန႔ )

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites