ဘာအေရးၾကီးဆံုးလဲ

ယခုတြင္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေျမာ္လင့္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဤသံုးပါးတည္လ်က္ရွိ၏။ ဤသံုးပါတို႔တြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္သတည္း။  (၁ေကာ ၁၃း၁၃)

ခရစ္ေတာ္ ျပန္လာခ်ိန္နီးတဲ့အခါ ေမတၱာေတြ ေလ်ာ့လာမယ္တဲ့။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း၊ မိဘနဲ႔သားသမီး၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေမတၱာတရားေတြ ေလ်ာ့လာမယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းလာတဲ့ ဒီခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျပန္လည္အားသြင္းဖို႔လိုပါတယ္။
က်မ္းစာကေျပာပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏ အက်ဳိးကိုခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကိုငါတို႔သိၾက၏။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာညီတို႔တြင္သားဦးျဖစ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေရွ႔မေဆြက သိေတာ္မူေသာသူတို႔ကို သားေတာ္၏ပံုသ႑န္ႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေရွ႔မဆြက ခဲြခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူ၏။ (ေရာမ ၈း၁၈-၁၉)
ဘုရားပံုသ႑ာန္ေတာ္အတိုင္း ဖန္ဆင္းခံသားသမီးေတြအေနနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေမတၱာကို ေဖၚျပဖို႔ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။
ခ်စ္ျခင္းမရွိေသာသူသည္ဘုရားသခင္ကိုမသိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁ေယာ၄း၈
ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မွီေအာင္လိုက္ရင္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ပြားမ်ားၾကပါစို႔။


--
မူရင္း..........
http://thangno.com
http://blog.thangno.com
http://newdream.info/

1 comments:

ဘုရားရွင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites