လွည့္ျဖားျခင္းလား

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အမွန္တကယ္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းမ႐ွိ။ ေမ့ေျမာေန ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သခင္ ေယ႐ႈ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို အနာ က်က္ေစေသာ လိမ္းေဆးဆီ ေမႊးႏွင့္ နံ႔သာမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံၾက၏။ ေမ့ေျမာေနရာမွ သတိရၿပီး ဒဏ္ရာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသြား ခ်ိန္တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ အသြင္႐ုပ္ဖ်က္၍ သင္းခ်ိဳင္းေတာ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ေတာ္မူျခင္း ခံရေလသည္။ သူ၏႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းမွာ အျခားမဟုတ္ ေမ့ေျမာရာမွ ျပန္လည္ သတိရလာ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဟု စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲတြင္ ဖတ္ခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း သခင္ေယ႐ႈျပန္႐ွင္လာသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ တပည့္ေတာ္တို႔၏ စိတ္အာ႐ံုအတြင္း၌ စြဲလမ္းမႈ အာ႐ုံမွားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဤျဖစ္ရပ္သည္ ဒ႑ာရီပံုျပင္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ သည္ အမွန္တကယ္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိဟုဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ လွည့္ျဖားျခင္းသက္သက္လား။ အမွန္ျဖစ္ရပ္လားဆိုသည္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္လာေပသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ႀကိဳတင္စကားမ်ား သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမ်ား၌ ႀကိဳတင္ေျပာထားေသာအရာမ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ သက္ေတာ္စဥ္၌ ထင္႐ွားစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ပေရာဖက္ႀကီး ေဟ႐ွာယသည္ သခင္ေယ႐ႈမေမြးမီ ဘီစီ၇၀၀ေက်ာ္ ကပင္ ႀကိဳတင္ေျပာထား ေသာစကားမွာ " ထို႔ေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နိမိတ္လကၡဏာကို သင္တို႔ အား ေပးေတာ္မူမည္။ ၾကည့္႐ႈေလာ့။ သတို႔သမီးကညာသည္ ပဠိသေႏၶစြဲယူ၍၊ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္လတၱံ။ (ေဟ႐ွာယ ၇း၁၄)" ဟု ေဟာေျပာခဲ့သည့္ အတိုင္း သခင္ေယ႐ႈသည္ အပ်ိဳစင္မာရိအားျဖင့္ လူ႔ဇာတိခံယူခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ထို႔ျပင္ မိကၡာ၅း၂အတိုင္း သခင္ေယ႐ႈသည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မာလခိ ၃း၁ တြင္ ေဟာေျပာခဲ့ သည့္အတိုင္း ႏွစ္ျခင္းဆရာေယာဟန္ ေပၚထြန္းခဲ့လ်က္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ လမ္းခင္းေပးခဲ့ ေၾကာင္း ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ား တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ (မႆဲ၂း၁၊ ၃း၁) ထပ္မံေလ့လာမည္ဆိုပါက တျခားအေၾကာင္း အရာမ်ားစြာကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ အေသခံျခင္းႏွင့္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို အထူးျပဳေဖၚျပလိုပါ သည္။ ေယာဘ၊၁၉း၂၅ တြင္ " ငါ့ကို ေရြးႏႈတ္ေသာသခင္သည္ အသက္႐ွင္၍ ေနာင္ကာလ၌ ေျမမႈန္႔အေပၚမွာ ေပၚလာေတာ္မူမည္။" ေဟ႐ွာယ၊ ၅၃း၁၀ တြင္လည္း " ထာ၀ရဘုရား သည္ သူ႔ကို ႏွိပ္စက္ျခင္းငွာ အလိုေတာ္႐ွိ၍ နာေစေတာ္မူ၏။ သူသည္ အျပစ္ေျဖေသာ ယဇ္ကို ပူေဇာ္ၿပီးမွ၊ အမ်ိဳးအႏြယ္ေတာ္ကို ျမင္ရလိမ့္မည္။ အသက္ေတာ္လည္း ႐ွည္လိမ့္မည္။ ထာ၀ရဘုရား၏ အႀကံေတာ္သည္လည္း သူ၏လက္၌ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။" ဟုေဖၚျပထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ႀကိဳတင္ေျပာစကားမ်ား သခင္ေယ႐ႈကိုယ္ေတာ္တိုင္က သူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသလြန္ၿပီး သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္မည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ထင္႐ွားစြာ ႀကိဳတင္ေဖၚျပခဲ့သည္။ " ေယာနသည္ ငါးၾကီး၀မ္းထဲမွာ သံုးရက္ေနရသကဲ့သို႔၊ လူသားသည္ ေျမႀကီးထဲမွာ သံုးရက္ ေနရလတၱံ။ (မႆဲ ၁၂း၄၀) " " ထိုမွတပါး ကိုယ္ေတာ္သည္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ သြားရမည္။ လူအႀကီးအကဲ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ က်မ္းျပဳဆရာတို႔လက္၌ မ်ားစြာခံရမည္။ အေသသတ္ျခင္းကိုလည္းခံရမည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို ထိုအခါမွစ၍ တပည့္ေတာ္တို႔အား ျပေတာ္မူ၏။ (မႆဲ ၁၆း၂၁)" " ေတာင္ေပၚမွဆင္းၾကေသာအခါ ေယ႐ႈက လူသားသည္ ေသျခင္းမွမထေျမာက္မွီ တိုင္ေအာင္၊ သင္တို႔ ယခုျမင္ေသာ႐ူပါ႐ံုကို အဘယ္သူအားမွ် မေျပာၾကႏွင့္ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ ကို ပညတ္ေတာ္မူ၏။ (မႆဲ ၁၇း၉)" (ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္ မာကု ၈း၃၁၊ မာကု ၉း၉၊ ေယာဟန္ ၂း၁၉-၂၁) ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈ၏ အေသခံျခင္းႏွင့္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္မဟုတ္ေၾကာင္း သိသာထင္႐ွားေပသည္။ တမန္ေတာ္မ်ား၏သြန္သင္ခ်က္မ်ား " ထိုသူကို ေသျခင္းေ၀ဒနာသည္ အစဥ္ ခ်ည္ေႏွာင္ခ်ဳပ္ကိုင္၍ မျဖစ္ႏိုင္သည္ႏွင့္၊ ထိုေ၀ဒနာကို ဘုရားသခင္သည္ခြၽတ္ပယ္၍ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီ။ . . (တမန္ေတာ္ ၂း၂၄-၃၆)" " ဘုရားသခင္သည္လည္း ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ဂါလိလဲျပည္မွ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ေနာက္ေတာ္၌ လိုက္ေသာသူတို႔အား ေန႔ရက္မ်ားစြာ ကိုယ္ကို ထင္႐ွားျပ ေတာ္မူ၏။ . . . (တမန္ေတာ္ ၁၃း၃၀-၃၇)" " အေၾကာင္းမူကား ခန္႔ထားေတာ္မူေသာသူအားျဖင့္ ေလာကီသားတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္ ညီေလ်ာ္စြာ စစ္ေၾကာစီရင္မည့္ေန႔ရက္ကို ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူၿပီ။ ထိုသူကို ေသျခင္း မွထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာလူတို႔အား ယံုေလာက္ေသာသက္ေသ ကို ျပေတာ္မူၿပီဟု ေပါလုေဟာေျပာ၏။ ( တမန္ေတာ္ ၁၇း၃၁)" တမန္ေတာ္မ်ား၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ား၌လည္း သခင္ေယ႐ႈ၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို အထူးအေလးေပး ေဟာေျပာထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အမွန္တကယ္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ ျခင္းမ႐ွိေသာ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို မိမိအသက္အေသခံသည္အထိ လိမ္ညာေျပာဆိုမည့္သူ ႐ွိပါမည္လား။ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ အျခားအေထာက္အထားမ်ား သခင္ေယ႐ႈ၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားေသာအေထာက္ အထားမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ သခင္ေယ႐ႈအား ျမႇဳပ္ႏွံေသာသခႋ်ဳင္းဂူတြင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ႐ုပ္ကလပ္ကို မေတြ႕။ လြတ္လပ္ေနသည္။ ထို႕ျပင္ သခင္ေယ႐ႈအား ပတ္စီးခဲ့ေသာ အ၀တ္မ်ားလည္း လက္ရာမပ်က္ ႐ွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ (လုကာ၊ ၂၄း၃ ။ ေယာ၊ ၂၀း၆-၇) မ်ားစြာေသာလူမ်ားလည္း ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ေသာ သခင္ေယ႐ႈ၏ ကိုယ္ထင္႐ွားျပျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထိုသူတို႕သည္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာေယ႐ႈကို ျမင္ေတြ႕မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈကို ျပန္ျမင္ရေသာအခါ တေစၦဟုထင္၍ ေၾကာက္လန္႕ေသးသည္ (လုကာ၊ ၂၄း၂၅)။ ဤသူမ်ားထဲတြင္ ေပတ႐ု (လုကာ၊ ၂၄း၃၄) တပည့္ေတာ္ႏွစ္ေယာက္ (လုကာ၊၁၃း၁၃-၃၂) တပည့္ေတာ္(၁၀)ေယာက္ (ေယာ၊ ၂၀း၁၉) တပည့္ေတာ္(၇)ေယာက္ (ေယာ၊ ၂၁း၁-၁၄)၊ ယာကုပ္(သခင္ေယ႐ႈညီေတာ္) (၁ေကာ၊၁၅း၇)၊ မာရိ (ေယာ၊ ၂၀း၁၆)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား(မႆဲ၊ ၂၈း၉-၁၀)၊ ေသာမ (ေယာ၊ ၂၀း၂၆-၂၉)၊ ငါးရာမကေသာလူမ်ား (၁ေကာ၊ ၁၅း၆)ႏွင့္ ေပါလ ု(တ၊ ၉း၅ ။ တ၊၂၆း၁၆ ။ ၁ေကာ၊ ၉း၁)။ ဤေနရာတြင္ ႐ွင္ေပါလုသည္ သခင္ေယ႐ႈ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္၍ ေကာင္းကင္သို႕တက္ၾကြၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ အ႐ွင္ေယ႐ႈကို ဖူးေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကိုယ္ခႏၼာအစစ္ျဖင့္ ႐ွင္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တပည့္ေတာ္မ်ား၏ စိတ္အာ႐ံု လြဲမွားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ႏိုင္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ငါသည္ စုန္းတေစၦမဟုတ္၊ ငါ့မွာ ေသြးသား႐ွိ၏။ ဟု အစာစားျပခဲ့သည္ (လုကာ၊ ၂၄း၃၉-၄၃)။ သခင္ေယ႐ႈ၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ခ်က္၏ အေျခခံက်ေသာ ခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဟူေသာစကား၏ အဓိပၸါယ္မွာ ေသျခင္းမွ တဖန္ ျပန္ထလာျခင္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ခႏၼာကိုယ္ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ ကိုယ္ခႏၼာသည္ ေသျခင္းမွ အမွန္တကယ္ ထေျမာက္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ေသသည္မွာ သခင္ေယ႐ႈ၏ ခႏၼာကုိယ္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ေသျခင္းမွ အမွန္စစ္စစ္ ထေျမာက္ခဲ့သည္။ တစ္ခါတရံ ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ သခင္ေယ႐ႈ အသက္႐ွင္ေၾကာင္းကို သိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္အသိ႐ွိၿပီး ႏွလံုးသားအသိမ႐ွိ ျဖစ္တတ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သခင္ေယ႐ႈ ၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ က်မ္းအေထာက္အထားအရသာ ယံုၾကည္သက္၀င္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ အသက္႐ွင္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ႏွလံုးသား မွသိကြၽမ္းျခင္း လိုအပ္ေနေသးသည္။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေယ႐ႈသည္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ေယ႐ႈကို မသိကြၽမ္းခင္က တံငါအလုပ္ ျပန္လုပ္ေနေသာ္လည္း ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာေယ႐ႈ ကို ဖူးေတြ႕ရေသာအခါ မာတုရအျဖစ္ ေပးဆပ္သည္အထိ အသက္႐ွင္ေသာေယ႐ႈအေၾကာင္း သက္ေသခံရဲလာသည္။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို မုန္းတီး၍ လိုက္လံသတ္ျဖတ္ေနသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္႐ွင္ေသာေယ႐ႈကို ဖူးေတြ႕ရေသာအခါ "ငါ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ျပဳစုေသာ အရာ႐ွိသမွ်တို႕ကို ႐ႈံးေစေသာအရာကဲ့သို႕ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ငါထင္မွတ္၏ "ဟု ခံယူကာ အသက္႐ွင္လာသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းမဟုတ္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အသက္႐ွင္ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးသူအသက္တာ၌ ကိုယ္တိုင္ခံစားရ ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စာ႐ႈသူမိတ္ေဆြ သင့္အတြက္ သခင္ေယ႐ႈ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ လိမ္လည္မႈ သက္သက္ေလာ။ အမွန္ျဖစ္ရပ္ေလာ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္မမူလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ေသာ္လည္း အက်ိဳးမ႐ွိ။ (၁ေကာ၁၅း၁၄ )

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites