သခင္ဘုရား ျပန္လာခ်ိန္နီးၿပီ

ဖတ္ရန္- မသဲ ၂၅း၁-၁၃

ေန႔ရက္ေတြက ျမန္လြန္းတယ္။ ျဖစ္ရပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမၻာေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္။ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ရက္ရဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္မွာ အသက္ရွင္ေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္ မၾကာခင္ျပန္လာမယ္။ သင္အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား။
ခရစ္ေတာ္ ျပန္လာခါနီးရင္ ျဖစ္ပ်က္မယ့္ နိမိတ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကၿပီ။
လူတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ ရန္ဘက္ျပဳၾကလိမ့္မည္။ အရပ္ရပ္တို႔၌ အစာေခါင္းပါးျခင္း၊ ကာလနာမ်ားျပားျခင္း၊ ေျမႀကီးလႈပ္ျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ မသဲ ၂၄း၇
ဒီေန႔ညမ်ား ခရစ္ေတာ္ ျပန္လာခဲ့ရင္ သင္အဆင္သင့္ ျဖစ္ၿပီလား။
သတို႔သမီး ၁၀ေယာက္ ဥပမာအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သြန္သင္ခဲ့တယ္။ ၅ေယာက္ကေတာ့ ပညာရွိတဲ့။ က်န္၅ေယာက္ကေတာ့ပညာမဲ့တဲ့။ ယံုၾကည္သူႏွစ္မ်ိဳး ရွိေနတယ္။ ပညာရွိေသာ ယံုၾကည္သူနဲ႔ ပညာမဲ့ေသာယံုၾကည္သူေပါ့။
မီးခြက္ကို ကိုင္ထားတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ကိုင္ထားၾကတာကို ပံုေဆာင္ေနတယ္။ နာခံမႈရွိမရွိကေတာ့ ပညာမဲ့နဲ႔ ပညာရွိကို ကြာျခားေစတယ္။
အားလံုး ငိုက္ျမည္း အိပ္ေပ်ာ္ေနတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္တာထက္ၾကာေနေတာ့လည္း ငိုက္ျမညး္ကုန္တာေပါ့။ 
ေရွ႔ဦးစြာ သိမွတ္အပ္ေသာ အရာဟူမူကား၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ ျပက္ယယ္ျပဳတတ္ေသာ သူတို႔သည္၊ မိမိတို႔တပ္မက္ျခင္းအတိုိင္း က်င့္ေန၍၊ သခင္ဘုရားၾကြလာမည္ဟူေသာ ဂတိေတာ္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ ဘိုးေဘးမ်ားအိပ္ေပ်ာ္သည္ေနာက္၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းစကျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ျဖစ္ျမဲျဖစ္ၾက၏ ဟုဆိုလ်က္၊ ကဲ့ရဲ့ျခင္းႏွင့္ တကြေပၚလာ ၾကလိမ့္မည္။၂ေပ ၃း၃-၄
ေစာင့္ေနတာၾကာေတာ့ လာပါ့အံုးမလားဆိုၿပီး အိမ္ျပန္ခ်င္ျပန္သြားႏိုင္တယ္။ လံုေလာက္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေပးထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္မိဖို႔ေတာ့လိုတယ္။
အခြင့္အေရးကေတာ့ အျမဲတမ္းမရွိႏိုင္ဘူး။ မၾကာခင္ ကယ္တင္ျခင္းတံခါးဟာ ထာ၀ရ ပိတ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ေတြ႔ႏိုင္သည့္ကာလတြင္ ထာ၀ရဘုရားအား ရွာၾကေလာ့။

ထိုေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူ ႏိုးေလာ့။ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ အလင္းကိုသင့္အား ေပးေတာ္မူူမည္ဟု ဆိုသတည္း။
ထိုေၾကာင့္ ပညာမဲ့ကဲ့သို႔မဟုတ္၊ ပညာရွိကဲ့သို႔ ေစ့ေစ့ေျမ့ေျမ့ က်င့္ေဆာင္မည္အေၾကာင္း သတိျပဳၾကေလာ့။ ယခုေန႔ရက္ကာလတို႔သည္ ဆိုးယုတ္ေသာေၾကာင့္ ကာလအခ်ိန္ကို ေရြးႏႈတ္ၾကေလာ့။ ထိုေၾကာင့္ သတိမရွိ ေသာသူမျဖစ္၊ သခင္ဘုရား၏ အလိုေတာ္ရွိရာကို ပိုင္းျခား၍ သိေသာသူ ျဖစ္ၾကေလာ့။ ၁၈လြန္က်ဴးေစတတ္ေသာ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ယစ္မူးျခင္းကိုေရွာင္၍ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ ရွိၾကေလာ့။ (ဧဖက္ ၅း၁၄-၁၇)
ပညာရွိကဲ့သို႔ က်င့္ေဆာင္ပါ။ အခ်ိန္ကာလကို ေရြးႏႈတ္ပါ။ အလိုေတာ္ကို ျမင္ေအာင္စမ္းစစ္ၿပီး အလိုေတာ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။
Are you ready for JESUS?


-- 
မူရင္း။     http://thangno.com

1 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites