အေျခအေနမ်ားကို ဘယ္လို တုန္႔ျပန္မလဲ


ထုိအခါ ေယရႈႏွင့္ ပါေသာသူ တေယာက္သည္ လက္ကိုဆန္႔၍ ထားကိုဆဲြထုတ္ၿပီးလွ်င္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ ကြၽန္တေယာက္ကို ခုတ္သျဖင့္ နားရြက္ျပတ္ေလ၏။
ေယရႈကလည္း သင့္ထားကို သူ႔ေနရာ၌ျပန္ထားေလာ့ ထားကိုကိုင္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ ထားျဖင့္ဆံုးျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။
ယခုပင္ငါ့အဘကို ငါ့ေတာင္းႏုိင္သည္ကို၄င္း၊ ေတာင္းလွ်င္ ေကာင္းကင္တမန္တဆယ္ႏွစ္တပ္မက ငါ့ထံသို႔ေစလႊတ္ေတာ္မူမည္ကို၄င္း၊ သင္သည္ မထင္သေလာ။
သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤသို႔ေသာအမႈအရာ တို႔သည္ျဖစ္ရမည္ဟူေသာက်မ္းစာခ်က္သည္ အဘယ္သို႔ ျပည့္စံုအံ့နည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ရွင္မႆဲ ၂၆း၅၁-၅၄၊ ေယာဟန္ ၁၈း၁၀-၁၁)

ဒီက်မ္းပိုဒ္မွာ အေျခအေနတစ္ခုကို တုန္႔ျပန္ပံုမ်ားေတြ႔ရတယ္။
တစ္ခုက ေပတရုရဲ့တုန္႔ျပန္မႈ၊
တစ္ခုက သခင္ေယရႈရဲ့တုန္႔ျပန္မႈ။
ေပတရုက သခင္ေယရႈ ဘယ္သူလဲဆိုတာကို ေကာင္းစြာ သိထားသူပါ။

(မသဲ ၁၆း၁၆။ ရွိမုန္ေပတရုက၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ အသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္ မူသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။)

ဒီေနရာမွာ ေပတရုက အေကာင္းဆံုးကို တုန္႔ျပန္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ သခင္ေယရႈက ငါ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ငါအကူအညီေတာင္းရင္ ဘုရားသခင္က ငါ့ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်ိန္က ဒီလိုလုပ္ရမယ့္အခ်ိန္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုလုပ္ရင္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ ဘယ္လိုျပည့္စံုေတာ့မွာလဲ လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။
သခင္ေယရႈက ေျခအေနေပၚမွာ ဘုရားအလိုေတာ္ကို နားလည္ၿပီး ဘုရားအလိုေတာ္ျပည့္စံုဖို႔ကိုသာ တုန္႔ျပန္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ေပတရုက ကိုယ့္အလိုျပည့္စံုဖို႔ကိုသာ ၾကည့္ၿပီး တုန္႔ျပန္ခဲ့တယ္။ သခင္ေယရႈကေတာ့ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္နဲ႔ က်မ္းစာျပည့္စံုဖို႔ကို ဦးစားေပးတုန္႔ျပန္ခဲ့တယ္။
အေျခအေနက အလြန္ဆိုးရြားေနတယ္ဆိုရင္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သင္ဘယ္အရာကို ေရြးခ်ယ္တုန္႔ျပန္မလဲ။
ပထမဆံုးအခ်က္အေနနဲ႔ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ကဘာလဲ ဆိုတာကို သိဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳေနတဲ့အေျခအေနမွာ ဘုရားဘယ္ေရာက္ေနသလဲလို႔ ခံစားမိတတ္တယ္။ ဘုရားသခင္ဘယ္လိုလုပ္ေနတာလဲ ဆိုတာကို နားလည္မႈလြဲသြားရင္ တုန္႔ျပန္မႈ မွားသြားႏိုင္တယ္။ အခုခဏေတြ႔ႀကံဳရင္ဆိုေနရတာေတြဟာ ဘ၀ရဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာျဖစ္တယ္။ ဘ၀တစ္ခုလံုးကို ျပဳျပင္ဖန္တီးေပးေနေသာအရွင္ ဘုရားသခင္က ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုတာ ေသခ်ာမသိႏိုင္ေသးခင္ လွပတဲ့ ဘ၀အေျခအေနတစ္ခုကိုမျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေသးဘူးျဖစ္ေနတတ္တယ္။ သခင္ေယရႈ ေဂသေရွမန္မွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတာက သူ႔ဘ၀ရဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာျဖစ္ေနတယ္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ကယ္တင္ျခင္း အၾကံအစည္အတြက္ ဒီအေျခကို ျဖတ္သန္းဖို႔လိုအပ္ေနတယ္ေလ။

ဒါေၾကာင့္ သင့္ဘ၀မွာလည္း ေတြ႔ ၾကံဳေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို မွန္ကန္စြာ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔
၁။ ဘုရားသခင္အေပၚ လံုး၀အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ရမယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္သာ အမႈခပ္သိမ္းကို ဘုရားသခင္က ႀကံဳေတြ႔ေစေနတာပါ။
( ေရာမ ၈း၂၈ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏ အက်ဳိးကိုခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကိုငါတို႔သိၾက၏။) ဒါကို မယံုရင္ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္တတ္လာတယ္။
၂။ စိတ္ရွည္သီးခံႏိုင္ရမယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အက်ိဳးအတြက္ တစ္ခုခု ျပင္ဆင္ေနတဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိထားၿပီး သီးခံႏိုင္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ရဲ့ အခ်ိန္ကိုက္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို စိတ္ရွည္သီးခံျခင္းနဲ႔ ေစာင့္ေနတတ္ဖို႔လိုတယ္။
(ယာကုပ္ ၅း၁၁ သည္းခံႏိုင္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိေသာသူဟူ၍ ငါတို႔သည္ေခၚၾက၏။ ေယာဘသည္ သည္းခံေၾကာင္းကို သင္တို႔ၾကားရၾကၿပီ။ ထာဝရဘုရား သည္ မိမိအမႈကို လက္စသတ္ေတာ္မူရာမွာ အလြန္သနားစံုမက္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုလည္း သိျမင္ၾကရၿပီ။)
၃။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ့ လမ္းျပမႈကို ခံယူပါ။
ငါ့ေလာက္ခက္ခဲေနတာ ငါပဲ ရွိတယ္လို႔ သင္ေျပာေနခ်ိန္မွာ လူတိုင္းလည္း ဒီလိုပဲ ခံစားေနရတယ္ဆိုတာကို သတိရပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ လမ္းျပမႈ ကို သိနားလည္မွ မွန္ကန္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈကို တုန္႔ျပန္ႏိုင္မယ္။ ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ အေျခအေနေတြကို ရွင္းလင္းစြာနားလည္ၿပီး တုန္႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဖြင့္ျပျခင္း လမ္းျပမႈကို သိနားလည္ဖို႔အေရးႀကီးတယ္။
(ေယာဟန္ ၁၆း၁၂-၁၃ သင္တို႔အား ငါေျပာစရာစကားအမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ယခုမခံႏိုင္ၾက။ သမၼာတရား ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ သမၼာတရားကို သင္တို႔အား အၾကြင္းမဲ့ သြန္သင္ ျပသလိမ့္မည္။ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ေဟာေျပာမည္မဟုတ္။ ၾကားသမွ် တို႔ကို ေဟာေျပာလိမ့္မည္။ ေနာင္လာလတံ့ေသာအရာတို႔ကိုလည္း သင္တို႔အားေဘာ္ျပလိမ့္မည္။ ၁၄ထိုသူ သည္ ငါ့ဘုန္းကို ထင္ရွားေစလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာကိုယူ၍ သင္တို႔အား ေဘာ္ျပ လိမ့္မည္။ ၁၅ခမည္းေတာ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္သမွ်သည္ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္၏။ ထိုေၾကာင့္ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာ ကိုယူ၍ သင္တို႔အားေဘာ္ျပလိမ့္မည္ဟု ငါေျပာ၏။)

သင္မရမက ဖက္တြယ္ထားတဲ့ သင့္ ယူဆခ်က္ အထင္အျမင္ေတြကို စြန္႔လြတ္လိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံခိုနားပါ။
သင့္အေျခအေနမ်ားကို မွန္ကန္စြာ သိျမင္နားလည္လာၿပီး မွန္ကန္ေသာ ဘ၀လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္လာပါမယ္။


ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။
ထန္ႏိုး
အိပ္မက္သစ္မီဒီယာ

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites