ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

သခင္ေခၚခ်ိန္မွာ လွမ္းထြက္ခဲ့ပါ


ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမအားလံုးမဂၤလာပါ။

ဒီကေန႔ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းၾကမည့္တရားေဒသနာကိုေတာ့ သခင္ေခၚခ်ိန္မွာ လွမ္းထြက္ခဲ့ပါ လို႔
အမည္ေပးထားပါတယ္။ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ အခန္းႀကီး (၁၁)ကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ
ေဗသနိရြာသား လာဇရုေသတဲ့အေၾကာင္းကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီမွာ လာဇရုမက်န္းမမာျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္းကို မာသက
သခင္ေယရႈဆီလူလႊတ္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားတဲ့အခါ
သခင္ေယရႈက ဒီအရာဟာ ေသေစႏိုင္ေလာက္တဲ့အနာေရာဂါမဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ဘုန္းကိုထင္ရွားေစမယ့္
အနာေရာဂါသာျဖစ္တယ္လို႔ အေျဖေပးပါတယ္။ အဲ..... ဒါေပမယ့္ လာဇရုဟာ အဲဒီေရာဂါနဲ႔ပဲ ေသသြားတာကို
က်မ္းစာမွာေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါျဖင့္ရင္ သခင္ေယရႈက မုသာေျပာတာလား။ သခင္ေယရႈေျပာေတာ့
ဒီအရာဟာ ေသေစေလာက္တဲ့ အရာမဟုတ္ဘူးဆို အခုဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ေသသြားရတာလဲ။
တကယ္ေတာ့ ေသေလာက္တဲ့အနာေရာဂါပဲျဖစ္ေနပါေစ သခင္ေယရႈအတြက္ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ဘုန္းေတာ္၊
သူ႕ရဲ႕ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစမယ့္အရာသာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔လူသားေတြအေၾကာက္ဆံုးျဖစ္တဲ့ေသေဘးကိုေတာင္ သူက လံုး၀ေခါင္းထဲမထည့္သလို
( တစ္နည္းအားျဖင့္ ) ဂရုကိုမစိုက္ပါဘူး။ အဲဒီလိုနဲ႔ လာဇရုေသသြားတဲ့အခါမွ
သခင္ေယရႈဟာ ေဗသနိရြာကိုေရာက္သြားပါတယ္။
ရြာကိုေရာက္တာနဲ႔ မာသက သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သာရွိရင္ က်မေမာင္ မေသဘူးလို႔ေလွ်ာက္ဆိုတာကို သခင္ေယရႈက သင့္ရဲ႕ေမာင္ဟာ ထေျမာက္လိမ့္မယ္လို႔ ျပန္ေျဖပါတယ္။ ေယာ ၁၁း ၂၃
အပိုဒ္ငယ္ ၂၄ မွာၾကည့္တဲ့အခါ မာသက ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ဆိုတဲ့ ထေျမာက္ရာကာလမွာ
သူဟာ
ထေျမာက္မယ္ဆိုတာ က်မသိပါတယ္လို႔ ျပန္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ
သခင္ေယရႈက ငါသည္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏၊။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္လို႔ မာသကိုျပန္ေျဖတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က ဘာကိုေျပာေနတာလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က တစ္စံုတခုကိုဘုရားသခင္ဆီကေမွ်ာ္လင့္တဲ့အခါ မေရမရာနဲ႔ ေနာင္လာမယ့္တစ္ေန႔ေန႔မွာျဖစ္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဘက္ကအေျဖကေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အခုလက္ငင္းကိုအေျဖေပးျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေျဖကို မ်က္ေမွာက္ဘ၀ထဲကို ေရာက္လာဖို႔က က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ဆြဲယူရတာပါ။
သခင္ေယရႈက လာဇရုရဲ႕သခ်ိဳၤင္းတြင္းကို ေရာက္တဲ့အခါ သခ်ိဳၤင္းေျမတြင္းကို ဖံုးဖိထားတဲ့ ေက်ာက္တံုးကို
ဖယ္ခိုင္းတဲ့အခါ မာသက -
ကိုယ္ေတာ္ လာဇရုေသတာ အခုဆို (၄)ရက္ရွိေနပါၿပီ ၊ အခုေနေက်ာက္တံုးကို

ဖယ္လိုက္ရင္နံပါလိမ့္မယ္လို႔ ေလွ်ာက္ပါတယ္။ ေယာ ၁၁း ၃၈- ၃၉
ဒါက ဘာကိုဆိုလိုေနတာလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔လူသားေတြဟာ ေျမမႈန္႔ကေနဖန္ဆင္းျခင္းခံထားရတဲ့
ေျမသားခႏၶာကိုယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေျမသားကိုယ္ႀကီးရဲ႕ ဆိုးညစ္မိုက္္မဲမႈေတြကို ေက်ာက္ဆိုတဲ့
ပညတ္တရား/ အက်င့္တရားနဲ႔ ဖံုးအုပ္ကြယ္ကာထားေပမယ့္ အတြင္းမွာေတာ့ အပုပ္နံ႔ကနံ႔ေနပါတယ္။
အဲဒီလို အပုပ္နံ႔ထြက္ေနတာကို ဘုရားသခင္မေျပာနဲ႔ လူလူခ်င္းေတာင္သိတယ္ဆိုတာကို ဒီက်မ္းခ်က္က
ေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးကို သခင္ေယရႈက မသိဘဲဘယ္ေနပါ့မလဲ။
သိသိႀကီးနဲ႔ကို အက်င့္တရားကိုပံုေဆာင္တဲ့ေက်ာက္ကို ဖယ္ခိုင္းၿပီး လာဇရုထြက္၍လာေလာ့လ္ို႔
ႀကီးစြာေသာအသံနဲ႔ေခၚလုိ္က္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႀကီးစြာေသာအသံနဲ႔ဘာေၾကာင့္ေခၚရတယ္လို႔
မိတ္ေဆြထင္ပါသလဲ။ က်ေနာ္တို႔လူရဲ႕အက်င့္စရိုက္က ဘုရားသခင္ရဲ႕ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းအသံေတာ္ကို
ၾကားဖို႔ဆိုရင္ နားေလးေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈက ႀကီးစြာေသာအသံနဲ႔ေခၚရျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္ေယာဟန္ ၁၁း ၄၁၊ ၁၁း၄၃
သခင္ေယရႈရဲ႕ေခၚသံအဆံုးမွာ ေျခ၊ လက္၊ မ်က္ႏွာတစ္ကိုယ္လံုးကို အ၀တ္နဲ႔ပတ္စည္းျခင္းခံထားရတဲ့ လာဇရုဟာ အေတာင့္သားႀကီးထြက္လာပါတယ္။ အဲဒီအခါ ေယရႈက လာဇရုရဲ႕ကိုယ္ေပၚက ခ်ည္ေႏွာင္ပတ္ရစ္
ထားတဲ့အရာေတြအားလံုးကို ျဖည္လႊတ္ခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ရွင္ေယာဟန္ ၁၁း ၄၄
က်ေနာ္တို႔အားလံုးဟာ အက်င့္တရား/ ပညတ္တရားရဲ႕ေအာက္မွာ ေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ လာဇရုကဲ့သို႔ မလူးသာမလြန္႔သာေအာင္ ပညတ္တရားရဲ႕ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကိုခံေနရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလို ပညတ္တရားေအာက္မွာ ေနထုိင္တာေတာင္မွ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသက္တာက အပုပ္နံ႔ထြက္ေနတယ္။
၀ိညာဥ္ေသေနပါတယ္။ ၁ေကာ ၁၅း ၅၆ ၊ ၂ေကာ ၃း၇
အဲဒီလို (၁) ေသေနတဲ့ (၂) အပုပ္နံ႔လႈိင္ေနတဲ့ (၃) ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံေနရတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အသက္တာအတြက္
တစ္ခ်က္ခုတ္၊ သံုးခ်က္ျပတ္နည္းလမ္း/ အေျဖက သခင္ေယရႈရဲ႕ေခၚသံေနာက္ကို လွမ္းထြက္ခဲ့လိုက္ဖို႔ပါပဲ။
က်ေနာ့္ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြကို ခြန္အားေပးခ်င္တယ္။ မိမိရဲ႕အသက္တာမွာ လူတကာက အပုပ္ခ်ျခင္းကို
ခံေနရပါသလား၊ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကိုခံေနရပါသလား၊ သခင့္ရဲ႕ေခၚသံေနာက္ကို လွမ္းထြက္ခဲ့လိုက္ပါ။
သမၼာတရားရဲ႕အရွင္ျဖစ္တဲ့ ေယရႈက မိတ္ေဆြရဲ႕အသက္တာကို အလံုးစံုေသာတုပ္ေႏွာင္ျခင္းေတြကေန
ျဖည္လႊတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ရွင္ေယာဟန္ ၈း ၃၂
ဒီတရားေဒသနာအားျဖင့္ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြအားလံုးကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါေစ။
အားလံုးကို ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

ဘုရားသခင္တကယ္ရွိပါသလား(၂)


၃) လူသားပံုသ႑ာန္ျဖင့္ လူမ်ားေရွ႕တြင္ထင္ရွားခဲ့

ရူပါရံုထဲတြင္-
“ထိုအခါ ငါၾကည့္ရႈစဥ္၊ ရာဇပလႅင္မ်ားကို တည္ထားလ်က္ရွိ၍ အသက္ႀကီးေသာသူတစ္ဦးသည္ ထိုင္ေတာ္မူ၏။ အဝတ္ေတာ္သည္ မိုးပြင့္ကဲ့သို႔ ျဖဴ၏။ ဆံပင္ေတာ္သည္ ျဖဴေသာသိုးေမြးႏွင့္တူ၏။ ပလႅင္ေတာ္သည္ မီးလွ်ံျဖစ္၏။ ပလႅင္ေတာ္ေအာက္၌ မီးစက္လွည္းဘီးရွိ၏”

(ဒံေယလ ၇း၉၊ ၁၃။ ဗ်ာ ၄း၃၊ ၅း၇)

လူလူခ်င္းတိုက္ရိုက္
အာဒံ - “ေနဧေသာအခ်ိန္တြင္ ထိုဥယ်ာဥ္၌ ထာ၀ရအရွင္ဘုရားသခင္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအသံကို လူလင္မယားတို႔သည္ၾကားလွ်င္၊ အထံေတာ္မွလြတ္ျခင္းငွါ၊ ဥယ်ာဥ္အပင္တို႔တြင္ ပုန္းကြယ္လ်က္ေနၾက၏။..” (ကမ ၻာ ၃း၈-၁၀)

ယာကုပ္ - “ယာကုပ္သည္ တစ္ေယာက္တည္းေနရစ္၍၊ လူတစ္ဦးသည္ မိုးလင္းသည္တိုင္ေအာင္ သူႏွင့္လံုးေထြးေလ၏။… သင္သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ လူႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မင္းကဲ့သို႔ၿပိဳင္၍ႏိုင္ေလၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။… ဘုရားသခင္ကိုမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ ဖူးျမင္ရေသာ္လည္း အသက္ခ်မ္းသာၿပီဟု ဆိုသတည္း။” (ကမ ၻာ ၃၂း၂၄-၃၀)

အာၿဗဟံ - “ထာဝရဘုရားသည္ မံေရသပိတ္ေတာ္နားမွာ အာၿဗဟံအား ထင္ရွားေတာ္မူသည္ အေၾကာင္းအရာဟူမူကား…” (ကမ ၻာ ၁၈)

ေယာရႈ - “ေယာရႈသည္ေယရိေခါၿမိဳ႕အနားမွာရွိေနစဥ္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ ဓားကိုဓားအိမ္မွထုတ္ကိုင္လ်က္၊ ကန္႔လန္႔ရပ္ေနသည္ကို ျမင္လွ်င္ သူ႔ထံသို႔သြား၍ သင္သည္ငါတို႔ဖက္၌ ေနေသာသူေလာ၊ ငါတို႔ရန္သူဖက္၌ ေနေသာသူေလာ…” (ေယာရႈ ၅း၁၃-၁၄)

ဒံေယလ - “ရွင္ဘုရင္က လူ ၄ေယာက္တို႔သည္ မတုပ္မေႏွာင္ဘဲ မီးထဲ၌သြား လာ၍ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ကင္းလြတ္သည္ကို ငါျမင္သည္တကား။ စတုတၳသူသည္ ဘုရားသား၏အဆင္းသ႑ာန္ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍…” (ဒံေယလ ၃း၂၅)

၄) ဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားအားျဖင့္ (သဘာဝတရား)
(ေရာမ ၁း၁၈-၂၅ ကိုေလ့လာလွ်င္)


“မိုးေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသေရကို ၾကားေျပာ၍၊ မိုးမ်က္ႏွာက်က္သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္လုပ္ေသာအရာမ်ားကို ျပသ၏။” (ဆာလံ ၁၉း၁)

“အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရာမ်ားကို ေထာက္ရႈသျဖင့္ ထာဝရတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ထာဝရအျဖစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ မ်က္ျမင္ မရေသာဘုရားသခင္၏အရာတို႔သည္ ကမ ၻာတည္သည္ကာလ မွမ၍ ထင္ရွားလ်က္ရွိၾက၏။” (ေရာမ ၁း၂၀)

“ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ သမုဒၵရာမွစ၍ အရပ္ရပ္တို႔၌ ရွိေလသမွ်တို႔ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ထံသို႔ ေျပာင္းလဲရၾကမည္အေၾကာင္း…” (တမန္ ၁၄း၁၅-၁၇)

“ထာဝရဘုရား၏ဖန္ဆင္းျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္လာၾကသည္” (ဆာလံ ၁၉း၁-၆၊ ဆာလံ ၁၀၄)

“ထာဝရဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းအသေရေတာ္” (ဆာလံ ၁၈း၇-၁၅၊ ၂၉၊ ဆာလံ ၆၆း၁-၇)

puicool

အသင့္ျဖစ္ၿပီလား


ေလာကမွာ ကိုယ့္ဆီကုိ က်ိန္းေသေရာက္လာမယ့္အရာ (၃)ခုရွိပါတယ္။
အဲဒီအရာေတြကေတာ့ ..... ေသျခင္းတရားရယ္၊ အခြန္အခရယ္၊ အေျပာင္းအလဲရယ္ပါပဲ။
တကယ္ေတာ့ ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ရဲ့အသက္တာဟာ
ဘုရားသခင္ရဲ့လက္ေတာ္ထဲမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းခံေနရတဲ့အသက္တာျဖစ္ပါတယ္။
လူ႕ေလာကမွာေနထိုင္ရင္း က်ေနာ္တို႔အားလံုးဟာ ဘုရားသခင္ေစခိုင္းတဲ့ Mission ကိုထမ္းေဆာင္ေနရသူ၊
ဘုရားသခင္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို လူသားေတြဆီ ဆင့္ပြားေ၀မွ်ေနသူေတြျဖစ္ပါတယ္။
ေလာကဆိုတာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ေတာ့ ေခတၱတည္းခိုရာ ယာယီတဲတစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔
က်မ္းစာကလည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ထာ၀ရမွီတင္းေနထိုင္ရာအိမ္ေတာ္ကို
ျပန္ဖို႔အခ်ိန္မေရာက္ေသးခင္အခ်ိန္ေလးမွာ က်ေနာ္တို႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ Mission ကိုုအာရံုမစိုုက္ဘဲ
ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္းျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ တကယ့္ကိုရုပ္ဆိုးလွပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အိမ္ျပန္ခ်ိန္က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔နီးကပ္လာခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕မီးခြက္ေတြမွာ
ဆီျဖည့္ၿပီးရဲ႕လားဆိုတာ ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔အေရးႀကီးေနပါတယ္။
ကဲ..... မိတ္ေဆြ ........ က်ေနာ္တို႔အားလံုးကိုယ္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အရာေတြအားလံုးဟာ
ဘုရားသခင္ေစခိုင္းေတာ္မူထားတဲ့ Mission နဲ႔စပ္ဆိုင္မေနဘူးဆုိရင္ အခုပဲျပင္ဆင္လိုက္ရေအာင္ဗ်ာ။


အထူးေၾကျငာခ်က္

သမၼာအလင္းဘေလာ့ခ္ပရိသတ္မ်ားအားလုံးမဂၤလာပါခင္ဗ်ာ


ဘုရားရွင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ " Th Mar A Linn " အင္တာနက္ခရစ္ယာန္ေရဒီယိုေလးကို စတင္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ ..အစဦးပိုင္းမို႔ အဆင္မေျပမႈေတြ ေရဒီယိုရပ္တန္႔မႈေတြ ရွိေနပါေသးတယ္ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးၿပီး က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေရဒီယိုေလးကိုလည္းအားေပးေစခ်င္ပါတယ္ အခက္အခဲ၊ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းေတြ အမ်ားႀကီးထဲက အခုလို ဘုရားရွင္မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့တဲ့အတြက္လည္း မ်က္ရည္က်မိေအာင္ကို ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါတယ္ " သမၼာအလင္းအင္တာနက္ေရဒီယို " နားဆင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Internet Browser မွာ http://72.13.81.37/radio လို႔ရိုက္ထည့္ၿပီး နားဆင္လို႔ရပါတယ္ က်ေနာ္တို႔ ဘေလာ့ခ္ေလးကို ၀င္ၾကည့္တာနဲ႔လည္း ေရဒီယိုကိုနားဆင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အစီအစဥ္သစ္ေလးေတြထပ္ထည့္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေရဒီယိုအေကာင့္ " thmaralinn@gmail.com ကိုလည္း အက္ထားလို႔ရပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါတယ္။ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

ဘုရားသခင္တကယ္ရွိပါသလား


(က) ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ဘယ္လိုေလ့လာႏိုင္မလဲ
(၁) သမၼာက်မ္းစာ (ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္) အားျဖင့္ေလ့လာျခင္း

ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးမတည္ေသာ္လည္း ငါ့စကားတည္လိမ့္မည္ ’’ ( လု ၂၁း၃၃ )
ေကာင္းကင္ႀကီးနဲ႔ ေျမႀကီးေပ်ာက္ကြယ္သြားရင္ေတာင္ က်န္ခဲ့မယ့္အရာဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာက်မ္းစာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်မ္းစာထဲမွေျပာထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေလ့လာျခင္းဟာ မေျပာင္းလဲေတာ့မယ့္အရာကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေယရႈကလည္း လူသည္မုန္႔အားျဖင့္သာ အသက္ေမြးရသည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အားျဖင့္ အသက္ကိုေမြးရမည္ က်မ္းစာလာသည္ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။ ” ( မႆဲ ၄း၄ )
ေလာကထဲမွာ အသက္ရွင္စဥ္ ပါးစပ္ကေန စားဖို႔အတြက္ပဲအသက္ရွင္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ
ဘုရားသခင္ရဲ့ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားအားျဖင့္ အသက္ရွင္ရမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္မွသာ ရန္သူစာတန္ရဲ႕တိုက္ခိုက္မႈကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပန္လည္ေခ်ပႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားျဖင့္ျဖစ္၍.. ” ( ၂တိ ၃း၁၆ )
သမၼာက်မ္းစာဟာ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
ဆိုလိုတာက ဘုရားသခင္ထဲမွာရွိတဲ့ဇီဝအသက္ရွင္ျခင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့အရာကို
သမၼာက်မ္းစာထဲ မႈတ္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္လာတယ္။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္မႈတ္သြင္းထားတဲ့အရာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမွားမရွိႏိုင္တဲ့စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
အေၾကာင္းမူကား အနာဂတၱိစကားသည္ လူအလိုအားျဖင့္ျဖစ္ဖူးသည္ မဟုတ္။
ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းသူတုိ႔သည္သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တိုက္တြန္းေတာ္မူျခင္းကိုခံရ၍
ေဟာေျပာၾက၏။ ” ( ၂ေပ ၁း၂၁ )
က်မ္းစာကို ေရးသားခဲ့တဲ့လူေတြဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ေဖာ္ျပခ်က္နဲ႔ ေရးသားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ လူ႔ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚေတြမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုလိုျခင္းပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကဘာလဲဆိုေတာ့ သမၼာက်မ္းစာဟာ ျဖစ္ရပ္စံုကို
မကြယ္မဝွက္ဘဲ ဖတ္တဲ့သူတိုင္းသိဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပထားတဲ့စာအုပ္ပါ။
ေကာင္းတဲ့ အရာေတြကိုေဖာ္ျပထားသလို၊ မေကာင္းတဲ့အရာေတြ၊ အဆင္မေျပတဲ့အရာေတြ၊
ျပႆနာအရႈပ္အေထြးေတြကို အရွိကိုအရွိအတိုင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေကာင္းႏိုးရာရာကိုသာ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေကာင္းတဲ့အရာေတြ၊
မေကာင္းတဲ့အရာေတြအားလံုးကို လူတိုင္းသိသာျမင္ႏိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္
ကိုယ္ေတာ္တိုင္က မႈတ္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။

(၂) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔ဘာသာစကား၊ ပံုသ႑ာန္အားျဖင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေဖာ္ျပျခင္း

လက္ - “ ငါသည္လည္း လက္ကိုဆန္႔၍ အီဂ်စ္ျပည္ထဲ၌ ငါျပဳလတၱံ႔ေသာ ငါ၏အံ့ဖြယ္ေသာအမႈရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ထိုျပည္ကိုဒဏ္ခတ္ေတာ္မူမည္။ ထို႔ေနာက္ အီဂ်စ္ ရွင္ဘုရင္သည္ သင္တို႔ကိုလႊတ္လိမ့္မည္။”
( ထြက္ ၃း၂၀၊ ၆း၆၊ တရားေဟာ ၄း၃၄၊ ၅း၁၅ )

မ်က္ႏွာ - “ အကၽြႏု္ပ္ကို ေျမႀကီးျပင္မွ ယေန႔ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူၿပီ၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုလည္း မျမင္ရ။
ေျမႀကီးေပၚမွာ ေျပးရေသာသူ၊ အရပ္ရပ္လည္ရေသာသူျဖစ္ရပါမည္။
ေတြ႔သမွ်ေသာသူတို႔သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကို သတ္ၾကပါလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားကို ေလွ်ာက္ဆို၏။ ”
( ကမ ၻာ ၄း၁၄၊ ၃၃း၀၊ ေဟရွာ ၅၉း၂ )

မ်က္စိႏွင့္နား - “ အိုထာဝရဘုရား နားေတာ္ကိုလွည့္ေတာ္မူပါ။ အိုထာဝရဘုရား မ်က္စိေတာ္ကိုဖြင့္၍ ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။…” ( ေဟရွာ ၃၇း၁၇၊ ဆာ ၁၁း၄၊ ၃၄း၁၅၊ သု ၁၅း၃၊ ဇာခရိ ၄း၁၀ )

သြားျခင္းႏွင့္လာျခင္း - “ ထိုသို႔ လူသားတို႔တည္လုပ္ေသာၿမိဳ႕ႏွင့္ရဲတိုက္ကို ၾကည့္ရႈျခင္းငွါ ထာဝရဘုရားသည္
ဆင္းသက္ေတာ္မူ၏။ ” ( ကမ ၻာ ၁၁း၅၊ ေဟရွာ ၆၄း၁-၃၊ ဆာ ၁၈း၉-၁၉ )

အသံေတာ္ - “ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ကလည္း သင္သည္အဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟု
လူကိုေခၚေတာ္မူ၏။” ( ကမ ၻာ ၃း၉၊ တရားေဟာ ၄း၁၂ )

ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ဘုရားသခင္၏စကားသံကို ၾကားႏိုင္သည္။
“ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို
အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပသေတာ္မူၿပီ။ မီးထဲကစကားေတာ္အသံကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၾကားရပါၿပီ။
ဘုရားသခင္သည္ လူႏွင့္ႏႈတ္ဆက္ေသာ္လည္း လူသည္အသက္ရွင္ေသးသည္ကို
ယေန႔၌ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သိျမင္ရပါၿပီ” ( တရားေဟာ ၅း၂၄၊ တမန္ ၂၂း၁၄ )

ေၾကျငာခ်က္


မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ သမၼာအလင္းဘေလာ့ခ္မွာ ယခုလက္ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ Map Radio ကေနထုတ္လႊင့္ခဲ့တဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (တရားေဒသနာ) ဖိုင္ေတြ နဲ႔ အသံသြင္းဇာတ္လမ္း ဖိုင္ေတြကို နားဆင္ႏို္င္ဖို႔အတြက္ Download Link ေလးေတြတင္ေပးထားပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး အစီအစဥ္သစ္
အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ " သမၼာအလင္းလူငယ္ဓမၼရသစာေစာင္ " ကို ဖတ္ရွဳ ႏိုင္ဖို႔ Download Link
ေလးေတြပါ တင္ေပးထားပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

ေမတၱာကႀကိဳး


မဂၤလာပါ ....... .......
ဒီေန႔ေတာ့ က်ေနာ့္ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြကို ခြန္အားေပးခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေလးတစ္ခုရွိပါတယ္။
အဲဒီအေၾကာင္းအရာကေတာ့ ...... ...... .......
ေဟာေရွ ၁၁း၄ မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ လူကိုခ်ည္တတ္ေသာႀကိဳး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးခြန္အားေပးခ်င္တာပါ။
ဒီေနရာမွာ လူကိုခ်ည္တတ္ေသာႀကိဳးဆိုလို႔ အလုပ္တာ၀န္ေတြ၊ ပညတ္တရားေတြမဟုတ္ပါဘူး။
ေမတၱာႀကိဳးလို႔ က်မ္းစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဘုရားသခင္ရဲ့ေမတၱာနဲ႔ အေလးအနက္ဂရုစိုက္မႈေတြအေပၚမွာ
သံသယရွိတတ္ေပမယ့္ ဘုရားသခင္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေပၚ တကယ့္ကိုဂရုစိုက္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ရဲ့ဘ၀အသက္တာနဲ႔ သူ႔ႏွလံုးသားနဲ႔ကို ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ခ်ည္ၿပီးထားတဲ့အထိကို
အခ်စ္ႀကီးသူ၊ အျဖစ္သည္းသူျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီခ်ည္ထားတဲ့ႀကိဳးက ဘာႀကိဳးျဖစ္မယ္လို႔ထင္လဲ။
အဲဒီႀကိဳးက ဘုရားသခင္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႀကိဳးျဖစ္တဲ့သခင္ေယရႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ဘယ္ေနရာပဲေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္ေနရာမွာပဲရွိေနေန
ဘုရားသခင္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႀကိဳးကေန လြတ္ေအာင္မေျပးႏိုင္ပါဘူး။
တစ္ခါတရံမွာ က်ေနာ္တို႔စိတ္ကူးေတြ၊ က်ေနာ္တို႔အႀကံအစည္ေတြနဲ႔
လုပ္မိလုပ္ရာေတြေလွ်ာက္လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္က
အင္း ... ငါ့သား၊ ငါ့သမီးေတာ့ မိုက္မွားေတာ့မယ္။အမွားထဲကဆြဲတင္ဖို႔ ႀကိဳးျပန္တင္းမွ .......ဆိုၿပီး
စကၠဴစြန္တစ္ခုကို ႀကိဳးျပန္တင္းလိုက္သလို ျပန္တင္းလိုက္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕အသက္တာက လူ႔ေလာကမွာ သူ႔ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔
ဘုရားသခင္လႊတ္ေတာ္မူထားတ့ဲ ဧည့္သည္ေတြပါ။
အခုလို အသက္ရွင္ခြင့္ရေနခ်ိန္မွာ ဘုရားရဲ့ေမတၱာကိုနားလည္ၿပီး
ဘုရားသခင္ရဲ့ေမတၱာႀကိဳးျဖစ္တဲ့ သခင္ေယရႈကို ေလာကလူသားေတြဆီ ျပန္လည္ေ၀ငွၾကရေအာင္လားဗ်ာ။

အတၱသားေကာင္ဘာရယ္မွန္းမသိဘူး
အပ်က္ပ်က္နဲ႔ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ရတဲ့
ရင္နာနာဇာတ္ဆိုရင္ ......
ငါ ...... မင္းသားျဖစ္တာမ်ားတယ္။
ဘ၀တဲ့ ...... ၿမိဳခ်ရခက္တဲ့
မီးေတာက္ေဆးခါးတစ္ခြက္ ......
ေရပြက္ပမာ ...... တစ္သက္တာဆိုေပမယ့္
ဒီမွာ ...... အပူျပင္းလြန္းတယ္။
ရမၼက္စိတ္ေတြေမာင္းတင္ၿပီး
ေတာလိုက္ထြက္တိုင္းမွာ
ငါ ...... အၿမဲလုိသားေကာင္ရခဲ့တာခ်ည္းပဲ။
ကဲ ..... ဘ၀လည္းအို၊ ေနလည္းညိဳၿပီ
အိမ္အျပန္မ်က္ႏွာပန္းလွပါ့မလားလို႔စိတ္ကူးရင္း
အတၱေမွာ္ရံုေအာက္မွာ
လွတပတဆူးခၽြန္ေတြနဲ႔
ငါစီရင္ထားတဲ့ေထာင္ေခ်ာက္ကို
၀မ္းသာအားရလွစ္အၾကည့္ .......
အဲဒီမွာမိေနတဲ့သားေကာင္ဟာ
ငါကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေနပါေရာလား ။ ။

သခင္ခ်စ္ေသာသူ


မဂၤလာပါ။ အခုက်ေနာ္တုိ႔ အတူတကြေလ့လာၾကမည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကေတာ့
သခင္ခ်စ္ေသာသူ ဆိုတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္္ကို မေလ့လာခင္မွာ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေမးခြန္းတစ္ခုေလာက္ အရင္ေမးခ်င္ပါတယ္။
က်ေနာ္ရဲ့ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြ ေရွာလမုန္သီခ်င္းကို အစအဆံုးဖတ္ဖူးၾကပါသလား။
အဲ... က်ေနာ္တို႔အားလံုးက ေရွာလမုန္သီခ်င္းကို လံုးေစ့ပတ္ေစ့ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ဖို႔ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ပ်က္ကြက္ေနၾကတာမ်ားပါတယ္။
တကယ္တမ္းဆိုရင္ ေရွာလမုန္သီခ်င္းဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔အသင္းေတာ္ရဲ့ေမတၱာတရားကို
အေကာင္းဆံုးေဖာ္က်ဴးထားတဲ့သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပါ။
ဒီသီခ်င္းမွာ က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္သူေတြရဲ့ သခင္ေယရႈအေပၚထားတဲ့ခံစားခ်က္၊ ေမတၱာတရားနဲ႔
သခင္ေယရႈရဲ့ က်ေနာ္တို႔အေပၚထားတဲ့ခံစားခ်က္၊ ေမတၱာတရားနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ကြာျခားတယ္ဆိုတာကို
ျမင္လြယ္သိလြယ္ေအာင္ ေဖာ္က်ဴးစပ္ဆိုထားတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အရင္ဆံုးအေနနဲ႔ ...... ေရွာလမုန္ ၂း၁ မွာ အသင္းေတာ္ျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔လူေတြဘက္က
ခံစားခ်က္ကို ေရးဖြဲ႔ထားတာကိုၾကည့္တဲ့အခါ အားငယ္စိတ္၊ သိမ္ငယ္စိတ္ကိုအထင္းသားျမင္ႏိုင္ပါတယ္။
ကၽြန္မသည္ ရွာရုန္အရပ္ႏွင္းဆီပြင့္၊ ကြင္းျပင္၌ေပါက္ေသာႏွင္းပြင့္မွ်သာျဖစ္ပါ၏။
တစ္ခါတရံမွာ က်ေနာ္တုို႔လူေတြဟာ သိမ္ငယ္စိတ္၀င္လာၿပီဆုိရင္
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကြင္းျပင္အက်ယ္ႀကီးထဲက ေသးငယ္လြန္းတဲ့ႏွင္းပြင့္ေလးေလာက္ပဲျမင္ပါေတာ့တယ္။
ဒါက ...... က်ေနာ္တို႔အထင္ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္ျမင္တဲ့အျမင္က .......
ဆူးေတာထဲမွာ ႏွင္းပြင့္ထင္သလို သူခ်စ္တဲ့သတို႔သမီးျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္တို႔ဟာ
လူမ်ိဳးစုထဲမွာ ထင္ရွားတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေရွာလမုန္ ၂း၂
က်ေနာ့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ာရဲ့အသက္တာမွာ အားငယ္ေၾကကြဲတဲ့အခ်ိန္ေတြရွိခဲ့ဖူးမွာပါ။
အဲဒါလိုအခ်ိန္ေတြမွာ ဘာေတြးတတ္လဲဆိုေတာ့
ဘုရားသခင္ငါ့ကို စြန္႔ပစ္ထားၿပီ၊ ဘုရားသခင္ငါ့ကို မခ်စ္ေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့အေတြးမ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ ..... မိတ္ေဆြရဲ့အထင္ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္က ဘယ္လိုေျပာေနသလဲေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
နင္းနယ္လ်က္ရွိေသာ က်ဴပင္ကိုမခ်ိဳး၊ အေတာက္ေသးေသာမီးစာကိုမသတ္၊
တရားသည္ၿမဲၿမံျခင္းသို႔ေရာက္မည့္အေၾကာင္း စီရင္လိမ့္မည္။ ေဟရွာယ ၄၂း၃
သူကိုယ္တိုင္ဖန္ဆင္းထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္လံုးကိုမေျပာနဲ႔ ...... .......
လူတကာက နင္းေျခထားလို႔ က်ိဳးေၾကေနတဲ့ က်ဴပင္တစ္ပင္ကိုေတာင္ခ်ိဳးမပစ္တဲ့ဘုရား၊
ၿငိမ္းေသလုမတတ္ျဖစ္ေနတဲ့ မီးစာတစ္စကိုေတာင္သတ္မပစ္တဲ့ဘုရားရဲ့ေမတၱာက
ခင္ဗ်ားကို ဘယ္ေတာ့မွပစ္ပယ္ထားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ငါ့ေလာက္အျပစ္မ်ားတဲ့သူကို ဘုရားသခင္ခ်စ္ပါ့မလား လို႔ က်ေနာ္တို႔က တစ္ခါတေလေတြးမိၾကလိမ့္မယ္။
အျပစ္ကိုမုန္းသေလာက္ အျပစ္သားကိုခ်စ္တဲ့ဘုရားက ခင္ဗ်ားရဲ့အျပစ္ေတြအတြက္
လက္၀ါးကားတုိင္ထက္မွာ သားေတာ္ကို ခင္ဗ်ားကိုယ္စားအသက္အေသခံခိုင္းၿပီးၿပီေလ။
အခု ခင္ဗ်ားဟာသခင္ေယရႈကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီေလ။
ခင္ဗ်ားမယံုဘူးလား။ ေရွာလမုန္ ၄း၇ ကိုဖတ္ၾကည့္ရေအာင္။
ငါခ်စ္ေသာႏွမ သင္သည္ အျပစ္တစ္စံုတခုမွ်မရွိ။ တကိုယ္လံုးလွေပ၏။
ဒီက်မ္းခ်က္က ခရစ္ေတာ္က အသင္းေတာ္ျဖစ္တဲ့ ခင္ဗ်ားကို၊ က်ေနာ့္ကိုေျပာေနတာျဖစ္တယ္။
ဒါ့အျပင္ ဘုရားသခင္က ခင္ဗ်ားကိုဘယ္ေလာက္ေတာင္တင္စားထားလဲၾကည့္ရေအာင္။
ငါ့ႏွမ၊ ငါ့ခင္ပြန္း၊ သင္သည္ငါႏွလံုးကိုလုယူၿပီ။ သင္၏ မ်က္စိတၾကည့္၊
လည္ပင္းတလွည့္ျဖင့္ ငါ့ႏွလံုးကိုလုယူၿပီ။ ေရွာလမုန္ ၄း၉
ခင္ဗ်ားဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ႏွလံုးသားျဖစ္တဲ့ သားေတာ္ကိုလုယူထားတဲ့သူ၊
ခင္ဗ်ားရဲ့ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးတဲ့အၾကည့္ေလးတစ္ခ်က္၊ လည္ပင္းေလးတစ္လွည့္က
ဘုရားသခင္ရဲ့ႏွလံုးသားကို သိမ္းပိုက္ထားတယ္ .......တဲ့။
ဒါမွမလံုေလာက္ေသးရင္ ေနာက္တစ္ခ်က္ထပ္ၾကည့္ရေအာင္။
သင္၏မ်က္စိတို႔ကို ငါမွလႊဲပါ။ သူတို႔သည္ ငါ့ကိုေအာင္ၾကၿပီ။ ေရွာလမုန္ ၆း၅
ကဲ ....... ဘယ္လိုလဲမိတ္ေဆြ။ အားငယ္မေနပါနဲ႔။ သိမ္ငယ္မေနပါနဲ႔။
ဘုရားသခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက ခင္ဗ်ားကို ဘယ္လိုသေဘာထားတယ္ဆိုတာ
အခုေလ့လာသြားတဲ့က်မ္းခ်က္ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတာပဲ။
ခင္ဗ်ားဟာ သခင္ခ်စ္ေသာသူျဖစ္တဲ့အျပင္ ..... ..... ......
ႀကီးမားေသာေကာင္းႀကီး Great Bless၊ နက္ရႈိင္းေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာ Deep Love ၊
အျမင့္ဆံုးေသာမ်က္ႏွာသာ High Favor တို႔ကို ခံစားေနရေသာသူျဖစ္တယ္။
ကဲခင္ဗ်ားရရွိေနတဲ့ ဒီအရာေတြကို GB DL HF လို႔အတိုေကာက္မွတ္ထားရေအာင္။
ယံုၾကည္မႈအျပည့္၊ ရဲရင့္မႈအျပည့္နဲ႔ ဘ၀ကို ေလွ်ာက္လွမ္းပါ။
အရာအားလံုးက သင့္ေရွ႕မွာ သင့္ရဲ့သိမ္းပိုက္ျခင္းကိုခံရဖို႔ အသင့္ရွိေနၾကပါတယ္။
သခင့္ခ်စ္ျခင္းကိုခံရေသာသူသင့္အတြက္ ဘယ္လိုေလာကဓံကိုမွ ၿဖံဳေနစရာမဟုတ္ပါဘူး။
ဘယ္လိုအခက္အခဲ၊ သိမ္ငယ္မႈပဲႀကံဳႀကံဳ ..... သခင့္ရဲ့ေမတၱာက ခင္ဗ်ားကိုပစ္ပယ္မထားဘဲ
ခ်စ္ေနဆဲ၊ ခ်စ္ေနၿမဲဆိုတာ သတိရပါ။ ၀န္ခံပါ။
ခင္ဗ်ားကို အသက္စြန္႔ခ်စ္ခဲ့တဲ့ သခင္ေယရႈရဲ့ ေမတၱာကို ေက်းဇူးတင္လိုက္ပါ။
ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးကို ခံစားရပါေစ ....... အာမင္။ ။

လက္ထဲက ေက်ာက္ခဲေတြလႊတ္ခ်လိုက္ပါဒီဘေလာ့ဂ္ကို လာေရာက္လည္ပတ္ၾကတဲ့ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြအားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။
ဒီကေန႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းဖို႔ရန္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့
လက္ထဲက ေက်ာက္ခဲေတြလႊတ္ခ်လိုက္ပါ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ ၉း ၁- ၁၃ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အျဖစ္အပ်က္အားျဖင့္
ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တို႔ရဲ့အသက္တာကို ဘာေတြသြန္သင္ေနတယ္ဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။
ဒီေနရာမွာ သခင္ေယရႈက ဗိမာန္ေတာ္မွာ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးေနတုန္း
က်မ္းျပဳဆရာေတြ၊ ဖာရိရွဲေတြက မွားယြင္းျခင္းအမႈကိုျပဳေနတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို
လက္ပူးလက္ၾကပ္မိၿပီးဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာၾကပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ သခင္ေယရႈကို ကိုယ္ေတာ္ဘယ္လိုစီရင္မလဲလို႔ ေမးပါတယ္။
တကယ္တမ္းဆိုရင္ သူတို႔ေတြအဲဒီလိုေမးတာဟာ သခင္ေယရႈကို ေလးစားလြန္းလို႔
တေလးတစားနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေယရႈ စီရင္ဆံုးျဖတ္တာကို လာခံယူၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။
သူတို႔ေလွ်ာက္တဲ့စကားမွာကို ဘယ္လိုစီရင္ဆံုးျဖတ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ Guide Line ကိုေပးထားၿပီးမွ
သခင္ေယရႈကို အတည္ျပဳခိုင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္ေယာဟန္ ဂး ၅
အဲဒီလို သူတို႔ေတြေလွ်ာက္ထားၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ လူတိုင္းက ေက်ာက္ခဲေတြ ကိုယ္စီကိုင္လို႔ .......
သခင္ေယရႈက ဒီအမႈကို ဘယ္လိုစီရင္သလဲ။
က်ေနာ္တို႔ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြ အေလးအနက္ထားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။
သင္တို႔တြင္ အျပစ္ကင္းေသာသူသည္ ေရွ႕ဦးစြာ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ေစ တဲ့။ ရွင္ေယာဟန္ ဂး ၇
ကဲ... ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ လို႔ က်မ္းျပဳဆရာေတြ၊ ဖာရိရွဲေတြအားလံုး
တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္လိုက္၊ ေမးေငါ့လိုက္နဲ႔
တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အကဲခတ္ေနၾကပါတယ္။
အဲဒီလို အေျခအေနကို အကဲခတ္ရင္း သူတုိ႔ရဲ့ စိတ္ႏွလံုးက သူတို႔ရဲ့အျပစ္ေတြကို ေဖာ္ျပလာတဲ့အတြက္
ဘယ္သူကမွ စမပစ္ရဲေတာ့ဘဲ အသက္ႀကီးတဲ့သူကစၿပီး
အငယ္ဆံုးတိုင္ေအာင္ ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ ထြက္သြားၾကပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြက စၿပီးထြက္သြားၾကတာလဲ။
ဒီလူေတြဟာ လူသာမန္ေတြမဟုတ္ဘူးေနာ္။
ပညတ္ေတာ္အခ်က္ေပါင္း ( ၆၁၃ )ခ်က္ကို နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ေနတဲ့သူေတြ ....
အဲဒီလို လူေတြက ဘာေၾကာင့္မ်ား သက္ႀကီး၀ါႀကီး၊ ဆရာ့ ဆရာႀကီးေတြကစၿပီး ထြက္သြားၾကတာလဲ။
အေျဖကေတာ့ရွင္ရွင္းေလးပါပဲ ။
အသက္ႀကီးေလေလ လူမသိ၊ သူမသိလြန္က်ဴးထားမိတဲ့အျပစ္ေတြ
မ်ားေလေလမို႔လို႔ပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကို တရားေတာ္ကို ပိုသိေလေလ
မိမိဟာ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပစ္မကင္းေၾကာင္းပိုသိေလေလမို႔ပါ။
သူတို႔ေရွ႕မွာ ထိုင္ေနတဲ့သူက ေလာကမွာ အျပစ္တင္စရာ တစိုးတစိမွမရွိတဲ့သူ၊
ဘုရားသခင္ရဲ့ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုေဆာင္ၾကဥ္းလာတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီသူရွိေနတဲ့အခါ သူတို႔ရဲ့ အျပစ္ေတြက စိတ္ႏွလံုးမွာ အလုိလိုေပၚလာတယ္။
အဲဒီေတာ့ မွားယြင္းျခင္းအမႈကို ျပဳလို႔ သူတို႔ေတြဖမ္းေခၚလာတဲ့မိန္းမနဲ႔ သူတို႔နဲ႔
သခင္ေယရႈရဲ့ ေရွ႕မွာ ဘာမ်ားကြာေတာ့လို႔လဲ။
ဟိုမိန္းမက အျပစ္ျပဳေနတာကို လူသိသြားတယ္၊
သူတုိ႔ေတြက အျပစ္ျပဳခဲ့တာ၊ ျပဳေနတာကို လူမသိေပမယ့္
သခင္ေယရႈေရွ႕မွာ မိမိရဲ့စိတ္ႏွလံုးက မိမိကိုေဖာ္ျပေနတယ္။
ေလာေလာဆယ္မွာ အျပစ္သားခ်င္းတူေနၿပီ။
အဲဒီေတာ့ သူတို႔ေတြလက္ထဲက ေက်ာက္ခဲေတြကို လႊတ္ခ်ၿပီးထြက္သြားၾကတယ္။
ကဲ..... ဒီအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး က်ေနာ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္၊က်ေနာ္တို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ျဖစ္လာပါၿပီတဲ့........
ဘယ္သူေက်ာက္ခဲနဲ႔ စပစ္မွာလဲ.....
ခင္ဗ်ားလား၊ က်ေနာ္လား ........ ဒါမွမဟုတ္ အသင္းေတာ္ရဲ့ အမႈေတာ္ေဆာင္ေတြလား။
ေသခ်ာတာကေတာ့ ေက်ာက္ခဲကို လႊတ္ခ်မယ့္သူေတာ့ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။
အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီကေန႔ ယံုၾကည္သူေတြ၊
အထူးသျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ေတြက မိမိရဲ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို
လူသိထင္ရွားျဖစ္ခ်င္ၾကတာေၾကာင့္ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးဟာ
သူတို႔အတြက္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
အဲေနာက္တစ္ခုက မိတ္ေဆြတို႔၊ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ အမွားတစ္ခုက်ဴးလြန္မိတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးရွိခဲ့ဖူးမွာပါ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုႀကံဳခဲ့ရသလဲ။ က်ေနာ့္ မိတ္ေဆြေတြကို ေမးခြန္းတစ္ခုေမးခြင့္ျပဳပါ။
ခင္ဗ်ားတို႔ ေက်ာက္ခဲမွန္ဘူးလား။ ( ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဆရာေရာလုိ႔ ျပန္မေမးပါနဲ႔ဗ်ာ။ )
တကယ္ေတာ့ ဒီလိုျဖစ္လာရတာေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ပတ္၀န္းက်င္၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ
သခင္ေယရႈရွိမေနတာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္မိမိေတာ့အျပစ္ကင္းတယ္လို႔ ျမင္ၿပီး
သူတစ္ပါးရဲ့ အမွားကိုေက်ာက္ခဲနဲ႔ ပစ္ခ်င္ေနၾကတာပါ။
က်မ္းစာထဲမွာေတာ့ ေက်ာက္ခဲကိုယ္စီကိုင္ထားတဲ့သူေတြဟာ
ကိုယ့္လက္ထဲက ေက်ာက္ခဲကိုလႊတ္ခ်ၿပီး ထြက္သြားၾကပါတယ္။
သူတို႔ရဲ့ ပထမလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္တဲ့ လက္ထဲက ေက်ာက္ခဲေတြကို
လႊတ္ခ်လိုက္တာဟာ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ေပမယ့္
ဒုတိယလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္တဲ့ ထြက္သြားၾကတာကေတာ့
မွားယြင္းျခင္းအမႈကို ျပဳတဲ့ မိန္းမရဲ့အမွားထက္ ပိုၿပီး မိုက္မဲတဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္တမ္းျဖစ္သင့္တာက သခင္ေယရႈရဲ့အနားကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး
မိမိဟာလည္း အျပစ္ျပဳမွားယြင္းတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေနာင္တနဲ႔၀န္ခံၿပီး သခင့္ရဲ့ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကိုေတာင္းခံသင့္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူကမွ အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီေတာ့ က်ေနာ့္ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြရဲ့အနီးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္
မိမိရဲ့ အသင္းေတာ္မွာျဖစ္ျဖစ္ မွားယြင္းမႈကိုျပဳမိတဲ့သူရွိလာရင္
က်ေနာ္တို႔လုပ္ေဆာင္ရမွာက ေက်ာက္ခဲေတြကိုင္ထားဖို႔ မဟုတ္ပါသလို၊
အတည္ေပါက္နဲ႔ ကိုယ္ကစၿပီး ပစ္ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။
လက္ထဲက ေက်ာက္ခဲေတြကိုလႊတ္ခ်ၿပီး မိမိဟာလည္း သူ႔လိုပဲအျပစ္လုပ္ခဲ့ဖူးသလို၊
အခုလည္း လုပ္မိေနတာေတာင္ ခြင့္လႊတ္ခ်စ္တဲ့ သခင္ေယရႈကို ခ်ီးမြမ္းၿပီး
လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚမွာ သခင္ေယရႈအေသခံခဲ့ျခင္းဟာ
အျပစ္သားအားလံုးအတြက္ဆိုတာကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းၿပီး လဲေနသူကို ေဖးကူရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမအားလံုးကို ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္စကားေျပာပါေစ။

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites