ဘုရားသခင္တကယ္ရွိပါသလား


(က) ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ဘယ္လိုေလ့လာႏိုင္မလဲ
(၁) သမၼာက်မ္းစာ (ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္) အားျဖင့္ေလ့လာျခင္း

ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးမတည္ေသာ္လည္း ငါ့စကားတည္လိမ့္မည္ ’’ ( လု ၂၁း၃၃ )
ေကာင္းကင္ႀကီးနဲ႔ ေျမႀကီးေပ်ာက္ကြယ္သြားရင္ေတာင္ က်န္ခဲ့မယ့္အရာဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာက်မ္းစာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်မ္းစာထဲမွေျပာထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေလ့လာျခင္းဟာ မေျပာင္းလဲေတာ့မယ့္အရာကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေယရႈကလည္း လူသည္မုန္႔အားျဖင့္သာ အသက္ေမြးရသည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အားျဖင့္ အသက္ကိုေမြးရမည္ က်မ္းစာလာသည္ဟု ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။ ” ( မႆဲ ၄း၄ )
ေလာကထဲမွာ အသက္ရွင္စဥ္ ပါးစပ္ကေန စားဖို႔အတြက္ပဲအသက္ရွင္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ
ဘုရားသခင္ရဲ့ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားအားျဖင့္ အသက္ရွင္ရမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္မွသာ ရန္သူစာတန္ရဲ႕တိုက္ခိုက္မႈကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပန္လည္ေခ်ပႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားျဖင့္ျဖစ္၍.. ” ( ၂တိ ၃း၁၆ )
သမၼာက်မ္းစာဟာ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
ဆိုလိုတာက ဘုရားသခင္ထဲမွာရွိတဲ့ဇီဝအသက္ရွင္ျခင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့အရာကို
သမၼာက်မ္းစာထဲ မႈတ္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္လာတယ္။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္မႈတ္သြင္းထားတဲ့အရာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမွားမရွိႏိုင္တဲ့စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
အေၾကာင္းမူကား အနာဂတၱိစကားသည္ လူအလိုအားျဖင့္ျဖစ္ဖူးသည္ မဟုတ္။
ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းသူတုိ႔သည္သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တိုက္တြန္းေတာ္မူျခင္းကိုခံရ၍
ေဟာေျပာၾက၏။ ” ( ၂ေပ ၁း၂၁ )
က်မ္းစာကို ေရးသားခဲ့တဲ့လူေတြဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ေဖာ္ျပခ်က္နဲ႔ ေရးသားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ လူ႔ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚေတြမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုလိုျခင္းပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကဘာလဲဆိုေတာ့ သမၼာက်မ္းစာဟာ ျဖစ္ရပ္စံုကို
မကြယ္မဝွက္ဘဲ ဖတ္တဲ့သူတိုင္းသိဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပထားတဲ့စာအုပ္ပါ။
ေကာင္းတဲ့ အရာေတြကိုေဖာ္ျပထားသလို၊ မေကာင္းတဲ့အရာေတြ၊ အဆင္မေျပတဲ့အရာေတြ၊
ျပႆနာအရႈပ္အေထြးေတြကို အရွိကိုအရွိအတိုင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေကာင္းႏိုးရာရာကိုသာ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေကာင္းတဲ့အရာေတြ၊
မေကာင္းတဲ့အရာေတြအားလံုးကို လူတိုင္းသိသာျမင္ႏိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္
ကိုယ္ေတာ္တိုင္က မႈတ္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။

(၂) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔ဘာသာစကား၊ ပံုသ႑ာန္အားျဖင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေဖာ္ျပျခင္း

လက္ - “ ငါသည္လည္း လက္ကိုဆန္႔၍ အီဂ်စ္ျပည္ထဲ၌ ငါျပဳလတၱံ႔ေသာ ငါ၏အံ့ဖြယ္ေသာအမႈရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ထိုျပည္ကိုဒဏ္ခတ္ေတာ္မူမည္။ ထို႔ေနာက္ အီဂ်စ္ ရွင္ဘုရင္သည္ သင္တို႔ကိုလႊတ္လိမ့္မည္။”
( ထြက္ ၃း၂၀၊ ၆း၆၊ တရားေဟာ ၄း၃၄၊ ၅း၁၅ )

မ်က္ႏွာ - “ အကၽြႏု္ပ္ကို ေျမႀကီးျပင္မွ ယေန႔ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူၿပီ၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုလည္း မျမင္ရ။
ေျမႀကီးေပၚမွာ ေျပးရေသာသူ၊ အရပ္ရပ္လည္ရေသာသူျဖစ္ရပါမည္။
ေတြ႔သမွ်ေသာသူတို႔သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကို သတ္ၾကပါလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားကို ေလွ်ာက္ဆို၏။ ”
( ကမ ၻာ ၄း၁၄၊ ၃၃း၀၊ ေဟရွာ ၅၉း၂ )

မ်က္စိႏွင့္နား - “ အိုထာဝရဘုရား နားေတာ္ကိုလွည့္ေတာ္မူပါ။ အိုထာဝရဘုရား မ်က္စိေတာ္ကိုဖြင့္၍ ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။…” ( ေဟရွာ ၃၇း၁၇၊ ဆာ ၁၁း၄၊ ၃၄း၁၅၊ သု ၁၅း၃၊ ဇာခရိ ၄း၁၀ )

သြားျခင္းႏွင့္လာျခင္း - “ ထိုသို႔ လူသားတို႔တည္လုပ္ေသာၿမိဳ႕ႏွင့္ရဲတိုက္ကို ၾကည့္ရႈျခင္းငွါ ထာဝရဘုရားသည္
ဆင္းသက္ေတာ္မူ၏။ ” ( ကမ ၻာ ၁၁း၅၊ ေဟရွာ ၆၄း၁-၃၊ ဆာ ၁၈း၉-၁၉ )

အသံေတာ္ - “ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ကလည္း သင္သည္အဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟု
လူကိုေခၚေတာ္မူ၏။” ( ကမ ၻာ ၃း၉၊ တရားေဟာ ၄း၁၂ )

ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ဘုရားသခင္၏စကားသံကို ၾကားႏိုင္သည္။
“ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို
အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပသေတာ္မူၿပီ။ မီးထဲကစကားေတာ္အသံကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၾကားရပါၿပီ။
ဘုရားသခင္သည္ လူႏွင့္ႏႈတ္ဆက္ေသာ္လည္း လူသည္အသက္ရွင္ေသးသည္ကို
ယေန႔၌ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သိျမင္ရပါၿပီ” ( တရားေဟာ ၅း၂၄၊ တမန္ ၂၂း၁၄ )

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites