သင္ဘာကိုၾကားနာေနပါသလဲ ( အပိုင္း ၂ )

(၂) ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွာ ငါ့ကိုဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ။

ဧဝံေဂလိသတင္းစကားဆိုတာ ၾကားနာရသူအတြက္ အခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝမုခ်အက်ိဳးေပးတဲ့သတင္းေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔နားထဲမွာ ျပည့္လွ်ံေနေအာင္ၾကားေနရတဲ့ … … …                         “ မိတ္ေဆြ … ဒီေန႔ေသသြားခဲ့ရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဝိညာဥ္ဟာ ဘယ္ကိုေရာက္မယ္လို႔ထင္ပါသလဲ ” လို႔ စကားပလႅင္ခံၿပီးတာနဲ႔ “ သခင္ေယရႈဟာ အျပစ္သားအားလံုးအတြက္ေလာကကိုႂကြဆင္းလာခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အျပစ္အတြက္ သူဟာ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေပၚမွာ ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံၿပီးမွ (၃)ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ ေသျခင္းမစၥဳမာန္ကိုေအာင္ျမင္ၿပီး ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့တယ္။ သူ႔ကို မိမိဘဝရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံယံုၾကည္မယ္ဆုိရင္ မိတ္ေဆြဟာ အသက္စာေစာင္မွာစာရင္းဝင္ၿပီး ထာဝရအသက္ကို ရရွိမယ္။ ’’ ဆိုတဲ့သတင္းစကားထဲကေလာက္ပဲဆိုရင္ အဲဒီဧဝံေဂလိသတင္းစကားကို က်ေနာ္ကေတာ့ Half Gospel ( ပါခ်ည္ပါခ်ဲ႕သတင္းစကား ) လို႔ပဲ သတ္မွတ္ခ်င္ပါတယ္။ ဧဝံေဂလိသတင္း စကားရဲ႕ဂုဏ္ပုဒ္ေတြကို က်မ္းစာကဘယ္လိုေဖာ္ျပထားသလဲလို႔ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္လားဗ်ာ။ 

ထိုကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းအရာကို ပေရာဖက္တို႔သည္ ေစ့ေစ့စစ္ေၾကာေမးျမန္းရွာေဖြ၍၊ သင္တို႔ခံရ ေသာေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာၾကၿပီ။ ခရစ္ေတာ္ခံေတာ္မူရေသာ ဆင္းရဲကို၄င္း၊ ဆင္းရဲခံၿပီးမွ ဝင္စားေတာ္မူရေသာဘုန္းစည္းစိမ္ကို၄င္း၊ သူတို႔အထဲ၌ရွိေသာ ခရစ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္သည္သက္ေသခံႏွင့္  ေသာအခါ၊ အဘယ္မည္ေသာသူကို၄င္း၊ အဘယ္သို႔ေသာအခ်ိန္ကာလကို၄င္း ဆိုလိုေတာ္မူ သည္ဟု ေမးျမန္ရွာေဖြၾက၏။ ကိုယ္ေဟာေျပာျပဳစုေသာ အရာမ်ားတို႔သည္၊ ကိုယ္အဘို႔မဟုတ္၊ သင္တို႔ အဘို႔ျဖစ္သည္ဟု ထိုသူတို႔အား ဖြင့္ျပေတာ္မူ၏။ ေကာင္းကင္ဘံုမွေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ပါလ်က္၊ သင္တို႔အားဧဝံေဂလိ တရားကို ေဟာေျပာသူတို႔သည္၊ ထိုအရာမ်ားကို သင္တို႔အား ယခုၾကားေျပာၾကၿပီ၊ ထိုအရာတို႔ကို ေကာင္းကင္တမန္ တို႔သည္ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈစဥ္းစားခ်င္ေသာ ေစတနာ စိတ္ရွိၾက၏။      ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာပထမေစာင္ ၁း ၁ဝ- ၁၂
သင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါေရာက္ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရား၌ ပါေသာေကာင္းႀကီးမဂၤလာျပည့္စုံျခင္းႏွင့္ ေရာက္လာမည္ကိုငါသိ၏။ ေရာမ ၁၅း ၂၉  

 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြအတြက္ ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းက ဘယ္လိုသတင္းမ်ိဳးျဖစ္မယ္လို႔မိတ္ေဆြ ထင္ပါသလဲ။ ထာဝရေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတြ၊ အာျဗဟံရဲ႕ေကာင္းႀကီးကိုအေမြခံရတယ္ဆိုတာေတြ၊ မနက္ျဖန္အတြက္စိုးရိမ္မေနဖို႔ေပးခဲ့တဲ့ကတိေတာ္ေတြ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေသာခရစ္ယာန္ေတြ က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုေတာ္လို႔ ထင္မွတ္ၿပီး ေပ်ာ္ေမြ႔ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားသခင္ဆီမွာ အဲဒီလိုဆႏၵမ်ိဳးရွိမေနပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ႕ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစခ်င္ပါတယ္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြ၊ မုဆိုးမေတြ၊ မိဘမဲ့ေတြကို က်ေနာ္တို႔အားျဖင့္ ေကာင္းႀကီးေပးခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ကို ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဟရွာယ ၆ဝး ၄- ၅မွာ- “ အရပ္ရပ္သို႔ေမွ်ာ္ၾကည့္ေလာ့။ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔သည္စုေဝး၍သင့္ထံသို႔လာၾက၏။ သင္၏သားသမီးတို႔သည္ အေဝးကလာ၍ သင္၏အနားမွာ ေမြးစားျခင္းကိုခံၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါသင္သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ရႊင္လန္းျခင္း ရွိလိမ့္မည္။ ႏွလံုးတုန္လႈပ္၍ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား သမုဒၵရာ၏ႂကြယ္ဝျခင္းသည္ သင့္ဘက္သို႔ေျပာင္းလဲ၍ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ စည္းစိမ္သည္ သင့္လက္သို႔ေရာက္လိမ့္မည္။”လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္က်မ္းခ်က္တစ္ခ်က္ေလာက္ထပ္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။      

“က်မ္းစာလာသည္ကား၊ သူသည္စြန္႔ႀကဲၿပီ။ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အား ေပးကမ္းၿပီ။ သူ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ အစဥ္အၿမဲတည္တတ္၏ဟု လာသည္ႏွင့္အညီ၊ သင္တို႔သည္ အရာရာ၌ သံုးေလာက္ေသာဥစၥာအမ်ိဳးမ်ိဳး အစဥ္ရွိ၍၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးစံုေသာမဂၤလာေက်းဇူးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္တတ္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။ မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူအား မ်ိဳးေစ့ကို၄င္း၊ အစာအာဟာရကို၄င္း၊ ေပးေတာ္မူေသာသူသည္၊ သင္တို႔အားမ်ိဳးေစ့ကိုေပး၍ ပြားမ်ားေစေတာ္မူမည္။ သင္တို႔၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုလည္း ၾကြယ္ဝေစေတာ္မူမည္။ ထိုသို႔ သင္တို႔သည္ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းျခင္းအလိုငွါ အရာရာ၌ၾကြယ္ဝျခင္း ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းစရာအေၾကာင္း ရွိလမ့္မည္။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ဤလုပ္ေကြၽးျခင္းအမႈသည္ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ ဆင္းရဲျခင္းကို မစသည္သာမက၊ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းစရာအေၾကာင္းအမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ရွိ၏။”  ၂ေကာ ၉း ၈- ၁၂
 
က်ေနာ္တို႔ကို ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ႕ႂကြယ္ဝျပည့္စံုတဲ့ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတြကို ခံယူအသက္ရွင္ရင္း ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကူညီေထာက္မႏိုင္တဲ့သူေတြျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အသက္တာရဲ႕အသက္ရွင္မႈ     (Life Style)ကိုသူရဲ႕ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ အညီတိုးတက္ေျပာင္းလဲေစခ်င္ပါတယ္။ ၂ေကာ ၃း ၁၈
ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းတရားေတာ္ကို ေရွ႕ဦးစြာရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွထိုအရာမ်ားကို ထပ္၍ ေပးေတာ္မူလတံ့။ ထို႔ေၾကာင့္ နက္ျဖန္ အဘို႔မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ နက္ျဖန္ေန႔သည္ မိမိ အဘို႔စိုးရိမ္လိမ့္မည္။ ယခုေန႔၌ရွိေသာ မေကာင္းမသင့္ေသာအရာသည္ ယခုေန႔ဘို႔ေလာက္ေပ၏။ ” မႆဲ ၆း ၃၃- ၃၄
သူတပါးအားေပးၾကေလာ့။ ေပးလွ်င္သူတပါးသည္ သင္တို႔အားေပးၾကလိမ့္မည္။ အမွန္ျခင္ရံုမွ်မက၊ သိပ္ႏွက္လ်က္၊ လႈပ္လ်က္၊ လွ်ံလ်က္ ရွိျခင္းႏွင့္ သင္တို႔ရင္ခြင္၌ ေပးၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္ခ်ိန္၊ တင္းပမာဏႏွင့္ သင္တို႔သည္ သူတပါးအားေပး၏၊ ထိုပမာဏအတိုင္း ကိုယ္ခံရၾကမည္။ ”        လုကာ ၆း ၃၈

ကဲဗ်ာ…. အခုေလ့လာလိုက္တဲ့က်မ္းခ်က္ေတြအားျဖင့္ သခင္ေယရႈက သူဟာဆင္းရဲသူေတြအတြက္ လက္ေတြ႔ က်ေသာဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းကို ယူလာတယ္ဆုိတာ အထင္းသားကိုျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ သခင္က မိတ္ေဆြကိုလည္း ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းကိုၾကားေျပာေသာသူအျဖစ္ ဘိသိက္ေပးေနပါတယ္။ မိတ္ေဆြအားျဖင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာကို ဘုရားသခင္က အစာေရစာေတြ၊ အဝတ္အစားေတြ၊ ေငြေၾကးေတြ၊ အသံုးအေဆာင္မွန္သမွ်ကို ေထာက္ပံ့ခ်င္ပါတယ္။ ငါဟာ အဲဒီလို ေထာက္ပံ့ႏိုင္သူပါလားဆိုတာကို မိတ္ေဆြယံုၾကည္ႏိုင္ဖို႔ပဲလိုတာပါ။ 

“ ေယရႈကလည္း၊ သင္သည္ ယံုၾကည္ႏိုင္သေလာ။ ယံုၾကည္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို တတ္ႏိုင္သည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။  ”


“ ေယရႈကလည္း၊ သင္သည္ ယံုၾကည္ႏိုင္သေလာ။ ယံုၾကည္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို တတ္ႏိုင္သည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။  ”

“ ေယရႈကလည္း၊ သင္သည္ ယံုၾကည္ႏိုင္သေလာ။ ယံုၾကည္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို တတ္ႏိုင္သည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။  ”
မာကု ၉း ၂၃

ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites