ခရစ္ယာန္အသက္တာအသက္ရွင္ျခင္း

အေျချပဳက်မ္း။ ။ ဂလာတိ ၂း၁၉-၂၁၊ ၅း၁၉-၂၁
          ထိုမွတစ္ပါး ငါသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာ၌ အသက္ရွင္မည္အေၾကာင္း၊ ပညတ္တရားႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာ၌ ပညတ္တရားအားျဖင့္ ေသလ်က္ေန၏။ ငါသည္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူလက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္းအသက္ရွင္ေသး၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ငါသည္ကိုယ္တိုင္မရွင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌ရွင္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ခႏၶာ၌ယခုငါရွင္ေသာအသက္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္တည္၏။ သားေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္၍ ငါ့အဘို႔ကိုယ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကိုငါမပယ္။ ပညတ္တရားကိုအမွီျပဳ၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ႏိုင္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ အခ်ည္းႏွီးအေသခံေတာ္မူၿပီ။ (ဂလာတိ ၂း၁၉-၂၁)
           ဇာတိပကတိအက်င့္တို႔သည္ ထင္ရွားၾက၏။ ထိုအက်င့္တို႔မူကား သူ႔မယားကိုပစ္မွားျခင္း၊ မတရားေသာေမထုန္၌မွီဝဲျခင္း၊ ညစ္ညဴးစြာက်င့္ျခင္း၊ ကိေလသာလြန္က်ဴးျခင္း၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကိုျပဳစားျခင္း၊ ရန္ၿငိွဳးဖြဲ႕ျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ျငင္းခံုျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းကြဲျပားျခင္း၊ သင္းခြဲျခင္း၊ သူ႔အက်ဳိးကိုျငဴစူျခင္း၊ လူ႕အသက္ကိုသတ္ျခင္း၊ ယဇ္မ်ဳိးကိုေသာက္က်ဴးျခင္း၊ ပြဲလုပ္ျခင္းမွစ၍ ထိုသို႔ေသာအက်င့္ေပတည္း။ ထိုသို႔က်င့္ေသာသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကိုအေမြမခံရဟု အထက္က ငါေျပာႏွင့္ၿပီး သည္အတိုင္း ယခုပင္လည္းငါေျပာ၏။ (ဂလာတိ၅း၁၉-၂၁)
         ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္တာမွာ ဘုရားသခင္နဲ႔ဆိုင္တဲ့အရာေတြမွာ အသက္ရွင္ေနပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ အျခားေသာအရာေတြေပၚ အမွီျပဳၿပီးအသက္ရွင္ေနပါသလား။ ဇာတိပကတိနဲ႔အသက္ရွင္ေနေသးတဲ့အသက္တာေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ေယရႈနဲ႔အတူလက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသသတ္ျခင္းခံၿပီးသားျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒါမွလည္း ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အထဲမွာ အရွင္အသခင္အျဖစ္အုပ္စိုးၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တုိင္လည္း ထာဝရအသက္ရေသာသူတစ္ေယာက္ရဲ့အသက္တာမ်ဳိးနဲ႔အသက္ရွင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
          ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္တာမွာ ဇာတိပကတိရဲ့အက်င့္ေတြ ေပၚလြင္ေနေသးသေရြ႕ စစ္မွန္တဲ့ေယရႈခရစ္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္တာမွာ အုပ္စိုးခြင့္မရေသးေၾကာင္း ပိုမိုေပၚလြင္ထင္ရွားေစပါတယ္။ လူျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဇာတိပကတိနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အရာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအရာေတြရဲ့ အုပ္စိုးမႈေအာက္ကို ေရာက္မသြားဖို႔လိုပါတယ္။
           ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာရွိေနသေရြ႕ ထမင္းစားရပါတယ္၊ ေရေသာက္ရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ကိုယ္ခႏၶာအသက္ရွင္ဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔စားေသာက္ေပးေနရတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လိုအပ္တာထက္ပိုသြားရင္ ျမန္မာစကားပံုမွာရွိတဲ့အကိုင္း တန္ေဆးလြန္ေဘး ျဖစ္သြားမွာပါ။  တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔အတြက္ စိတ္ထဲမွာေပၚလာတဲ့ အခါ အရင္ဆံုးစဥ္းစားပါ။ ဒီအရာဟာ လိုအပ္လို႔လုပ္ရတဲ့အရာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး ကိုယ့္ဖာသာလုပ္ခ်င္တဲ့အရာလား ဆိုတာကို ကြဲကြဲျပားျပားသိထားဆန္းစစ္ေစခ်င္ပါတယ္။
            ဘယ္အရာေတြဟာ ဇာတိပကတိရဲ့အက်င့္ေတြလဲဆိုေတာ့ (ဂလာတိ၅း၁၉-၂၁) မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အရာေတြဟာ ဇာတိပကတိအက်င့္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက မိမိကိုယ္ခႏၶာရဲ့လိုအပ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အရာမ်ဳိးေတြကို ရည္ညႊန္းထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအရာေတြဟာ သာမန္လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး ျပဳလုပ္တဲ့အရာေတြကို ေျပာထားတာျဖစ္တယ္။ လုပ္ေနက်အတိုင္းဆက္လုပ္ၿပီး အသက္ရွင္ေနမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဇာတိပကတိနဲ႔ဆိုင္တဲ့အရာမွာ မေသေသးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မေသေသးသေရြ႕ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲမွာလာၿပီး အုပ္စိုးႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အသက္တာမွာ အမွန္တကယ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္အသက္ရွင္တာကို ခံစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ဇာတိပကတိတည္းဟူေသာ အျပင္ပန္းအက်င့္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ တပ္မက္မႈအားလံုးဟာ အရင္ဆံုး အေသျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။
              ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္တာရဲ့အသက္ရွင္မႈတိုင္းမွာ မိမိကိုယ္တိုင္အသက္ရွင္ေနျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ လုပ္ေဆာင္ေလရာရာမွာ ဒီေနရာမွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဆိုရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ မေကာင္းမႈတစ္ခုခုကိုျပဳလုပ္ဖို႔စီစဥ္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္သာ ကိုယ့္ေနရာမွာဆိုရင္ ဒီအရာကိုဒီလိုတံု႔ျပန္ပါ့မလား ဆိုၿပီးကိုယ့္ကိုကိုယ္ဆန္းစစ္ေမးျမန္းဆင္ျခင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အသက္တာရဲ့ အခန္းက႑တိုင္းမွာ ဒီေမးခြန္းေလးကိုေမးဖို႔လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ဇာတိပကတိအက်င့္ဆိုးေတြဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာအေသခံၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိရွင္ေနတဲ့အသက္ဟာ ကိုယ့္အလိုအတိုင္းရွင္ေနျခင္းသက္သက္မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ခရစ္ေတာ္နဲ႔အတူအသက္ရွင္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။
            What Would Jesus Do? (WWJD?) ဆိုတဲ့အဂၤလိပ္စာသားေလးအတိုင္း ဘယ္အရာပဲလုပ္လုပ္၊ လုပ္ေတာ့မယ့္အရာတိုင္းမွာ မလုပ္ခင္စဥ္းစားရမယ့္အရာဟာ ဒီေနရာမွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဆိုရင္ ကိုယ္လုပ္သလိုလုပ္ပါ့မလား။ ကိုယ့္အတြက္လိုအပ္တာထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးလုပ္ေဆာင္လိုတဲ့အရာေတြဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဆိုရင္ အဲလိုလုပ္ပါ့မလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းေလး အၿမဲတမ္းႀကိဳေမးၿပီး ဆင္ျခင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
           ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝမွာအေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ထာဝရအသက္ရဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြဖက္က ဘာမွႀကိဳးစားက်င့္ႀကံ အားထုတ္စရာမလိုေပမယ့္ ထာဝရအသက္ရၿပီးေနာက္ပိုင္း အသက္တာရဲ့အသက္ရွင္မႈတိုင္းဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္အသက္ရွင္သကဲ့သို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္သတိျပဳၿပီး အသက္ရွင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔အတြက္ ပညတ္တရားအက်င့္အားျဖင့္က်င့္ႀကံႀကိဳးစားစရာ မလိုေတာ့သလို အဲဒီအတြက္က်င့္ႀကံႀကိဳးစားေနျခင္းဟာလည္း ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ကိုယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့အရာအားလံုးကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ အသက္ရွင္ေနတာနဲ႔အတူတူျဖစ္ပါတယ္။
           ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္တာအသက္ရွင္မႈေန႔ရက္တိုင္းဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့အလိုေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္ဖို႔ျဖစ္သလို လုပ္ေဆာင္ေလရာရာတိုင္းမွာလည္း ကိုယ့္ဖက္ကျဖစ္ခ်င္တဲ့တဖက္သတ္ဆႏၵမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ မိမိအသက္တာထဲမွာ အသက္ရွင္ေနသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုဆင္ျခင္ေသာအသက္တာမ်ဳိးနဲ႔ အသက္ရွင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
            လုပ္ေဆာင္ေလရာရာတိုင္းမွာ WWJD? ကိုသတိရၾကရေအာင္!!

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites