ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူး

ျမန္မာစကားပုံတစ္ခုရွိသည္။ ၄င္းမွာ " အေၾကာင္းေၾကာ
င္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္လာသည္ " ဟူေသာ စကားျဖစ္ သည္။ ယခု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံစားရရွိသည့္ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္သ
ည့္ ဆိုးျခင္း၊ ေကာင္းျခင္းအားလုံးသည္ ေရွးဘိုးေဘးမ်ား
၏ အသက္ရွင္မႈ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏ ။ ေနာင္
လာေနာက္သားမ်ား ခံစားရမည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားသည္
လည္း ယခုကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ၌ မူတည္ပါ၏ ။ ဤေလာက
သည္ " အဆိုးႏွင့္အေကာင္း၊ အက်ိဳးႏွင့္အေၾကာင္း "မ်ား
သည္လည္း အၿမဲဒြန္တြဲ လ်က္ရွိေနပါ၏။ သင္ကိုယ္တိုင္
ႏွင့္ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားသည္လည္း မည္သည့္အ
က်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားလိုပါသနည္း? ယေန႔သင့္အေပၚမွာ
မူတည္ပါ၏ ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ
ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အတူေနာင္လာေနာက္သား
မ်ားအတြက္ပါ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစဖို႔ရန္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ပုဂ္ဂိုလ္ (၃) ဦးအားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုပါ၏ ။
(၁) ဘုရားႏွင့္အတူသြားလာေသာေနာဧ ( က ၆း ၉ ) 
" .....ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာ၏ ....... "
(a) အမ်ားႏွင့္မတူေသာသူ
ေနာဧေခတ္ကာလ၌ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေသာသူ ရွိၾကပါ၏ ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာ
ျခင္းထက္။ မိမိတပ္မက္ျခင္းထဲ၌သာ သြားလာၾက၏ ။ ( က ၆း ၂ ) ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ
သူျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို ေက်ာခိုင္းကာ မိမိတပ္မက္ျခင္း ေနာက္သို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရား
သခင္ကို စြန္႔ပယ္လ်က္ မိမိတပ္မက္ျခင္းေနာက္သို႔ လိုက္ကာ ယုံၾကည္ျခင္းတရားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ ထို
အရာကို ေဖာက္ျပန္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ ဘုရားသခင္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေဖာက္ထြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ေနာဧမူကား လူအမ်ားေဖာက္ျပန္တိုင္း လိုက္၍ ေဖာက္ျပန္သူမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကို​ ယုံၾကည္ျခင္းမွ  
မစြန္႔ခြာပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူ႕အား စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ေသာ သူဟု မွတ္တမ္းတင္ခံရသည္။
( က ၆း ၈ )
သာမန္လူသားျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္ျခင္းမွ မေဖာက္ျပန္ခဲ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္
ကသူ႕အား စုံလင္ေသာသူ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူဟု သတ္မွတ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလသည္ ေနာဧေခတ္
ကာလႏွင့္ မျခားနားပါ၊ ပို၍ပင္ဆိုးပါသည္။ ေနာဧေခတ္၌ လူႏွင့္သက္ရွိအားလုံး ေဖာက္ျပန္ၾကသည္။ ယေန႔
ေခတ္ကာလ၌ လူတိရစာၦန္သာမက ရာသီဥတုႏွင့္ အပင္မ်ားပါမက်န္ ေဖာက္ျပန္ၾကသည္။ ထိုေဖာက္ျပန္မႈ
အားလုံး၌ သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္မပါဖို႔ အေရးႀကီးသည္။
(b) ဘုရားစကားေျပာေသာသူ ( က၆း ၁၃-၁၂ )  
အမ်ားႏွင့္မတူ ဘုရားႏွင့္သြားလာေသာ ေနာဧဟူမူကား ဘုရားသခင္ထံမွ စကားသံကို ၾကား၏။ 
အျခားေသာ ပုဂ္ဂိုလ္မ်ားက လူႏွင့္စကားေျပာေသာေၾကာင့္ လူသံကိုသာၾကား၏ ။ ဘုရားသခင္၏ စီမံကိန္း
ကို ေနာဧသိရ၏ ။ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းကိုလည္း ခံရ၏ ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သြားလာေသာ ေနာဧ၏
ေက်းဇူးေၾကာင့္ သူ၏မိသားစုအားလုံး ကယ္တင္ျခင္းကို ခံရ၏ ။ ( က ၁၆း၃၁ ) " သခင္ေယရွဳခရစ္ကို ယုံ
ၾကည္ေလာ့။ ယုံၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင့္သင္၏ အိမ္သူအိမ္သားတို႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ "။
ယေန႔ သင္သည္လည္း အမ်ားနည္းတူ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ကိုယုံ
ၾကည္ေသာသူျဖစ္ပါက ဘုရားသခင္ထံမွ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေသာ အသံေတာ္၊ ႀကီးမားေသာကယ္တင္ျခင္း
ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သင့္ေၾကာင့္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားတို႔သည္ ေကာင္းက်ိဳးကို
ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ 
(၂) ဘုရားသခင္ႏွင့္သြားလာေသာ ဒံေယလႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား ( ဒံ ၁း ၈-၁၇ )
ဒံေယလႏွင့္သူ၏ သူငယ္ခ်င္း သုံးေယာက္တို႔သည္ လူပ်ိဳေလးမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ စစ္သုံ႔ပန္းအျဖစ္
ေခၚေဆာင္ျခင္းကို ခံရေသာ္လည္း သူတို႔သည္ အခြင့္ထူးကို ရရွိခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ကဲ့သုိ႔ပင္ သု႔ံပန္းအျဖစ္
ဖမ္းဆီးခံရေသာ သူတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း ပါၾကပါသည္။ သူတို႕ကဲ့သို႔ပင္ အခြင့္ထူးအတူရၾကပါသည္။ သို႔
ေသာ္ ကြာဟမႈမွာ ဘုရားႏွင့္အတူေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း၌ မတူညီၾကပါ။ ဒံေယလတို႔အဖြဲ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္
အတူေလွ်ာက္လွမ္းေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္သေဘာေတာ္ကို နားလည္ၾက၏ ။ ( ၀တ္ ၁၁း ၄၅ -
၁ေပ ၁း ၁၅-၁၆ ) သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းျခင္းကို သိနားလည္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္
လည္း သန္႔ရွင္းစြာ အသက္ရွင္ၾကသည္။ အခြင့္အေရးေကာင္းသည့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆုံး
အစာကို ျငင္းငယ္၍ အညံ့ဆုံးေသာ အစာကိုေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားသည္
ယခင္ေခတ္ထက္ပို၍ ေကာင္းမြန္မွာ ေသခ်ာသည္။ ယေန႔လူငယ္ကို မဆိုထားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားပင္လွ်င္အခြင့္
ထူးရွိလာလွ်င္ လက္လြတ္မခံႏိုင္ၾကပါ။ လူ႕အျမင္၌ အေကာင္းဆုံး အစားအေသာက္သည္ ဘုရားသခင္အ
တြက္ ညစ္ညဴးေသာအရာျဖစ္သည္။ လူ႕အတြက္ အညံ့ဆုံးေသာ အစာသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ အေကာင္း
ဆုံးအစာျဖစ္၏ ။ ဒံေယလႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတို႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္း
ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔၏ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အျခားေသာ တိုင္းႏိုင္ငံ၌ ထူးျခားစြာ အခြင့္ထူးကို ခံစားရရွိၾကပါသည္။
ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အတြက္ သင္ခန္းစာ ျဖစ္သည္။
(၃) ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာေသာရွင္ေပါလု ( ဂလာ ၂း ၂၀ ) 
ရွင္ေပါလုသည္ ယခင္အသက္တာ ေရွာလုဘ၀၌ အသက္ရွင္စဥ္တြင္ သူ၏အျမင္လုပ္ရပ္ႏွင့္ သူ႕အဖြဲ႕အ
စည္း ( ဖာရိရွဲအုပ္စု ) အျမင္ႏွင့္လုပ္ရပ္သည္ မွန္သည္၊ ေကာင္းသည္ဟု ထင္ၾကသည္။ သူတို႔၏ လုပ္ရပ္
သည္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ျဖစ္သည္ဟု သူတို႕ကိုယ္တိုင္ ထင္ျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏
အျမင္ဘက္၌ သူ၏လုပ္ရပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
( တမန္ ၉း ၄ ) သို႕ေသာ္ ေရွာလုအသက္တာ ေျပာင္းလဲၿပီးသည့္ေနာက္ သူသည္ ေပါလုအျဖစ္ အမည္
ေျပာင္းကာ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေသာအခါ သူ၏အ
တတ္ပညာ အားလုံးတို႕သည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ မစင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဟု သူသိလာခဲ့သည္။ ထိုပညာ
အားလုံးကို သူစြန္႔ကာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕ကိုအျခားေသာ တမန္ေတာ္တို႔ထက္ အသုံးျပဳကာ ရွင္ဘုရင္မ်ားကိုပင္ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာ
ျခင္းအခြင့္ထူးမ်ား သာမက ဘုရားသခင္၏ အထူးဖြင့္ျပခ်က္မ်ားကို ရရွိခံစားခံရသည္။ ၾသ၀ါဒစာမ်ားစြာကို
ေရးသား၍ အသင္းေတာ္မ်ားစြာကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
        ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ သင့္အသက္တာကို မည္ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ထားပါသနည္း ? ယခုအတိုင္းဆက္လက္
အသက္ရွင္မလား ?  သို႔မဟုတ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း အားျဖင့္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား
အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳေသာသူ အျဖစ္အသက္ရွင္မလား ? ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ရန္ သင့္အေပၚမွာ မူတည္
ပါသည္။ 
        - ေနာဧကဲ့သို႔အမ်ားနည္းတူမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားလာေသာ သူျဖစ္ဖို႔ရန္၄င္း
        - ဒံေယလကဲ့သို႔ အစားအေသာက္ကို မမက္ေမာဘဲ သန္႔ရွင္းျခင္းကိုသာႏွစ္သက္သကဲ့သို႔၄င္း
        - ရွင္ေပါလုကဲ့သို႔ မိမိ၏ အတတ္ပညာမ်ားကို အားမကိုးဘဲ ခရစ္ေတာ္ကိုသာ ကိုးစားလ်က္ အသက္
          ရွင္သကဲ့သို႔၄င္း ( ဖိ ၃း ၁၁ ) 
ဤႏွစ္သစ္၌ေမတၱာျဖင့္ေ၀ငွလိုပါ၏။

ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ
ဆရာေစာဟယ္ေလး
 


0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites