ကြဲကြဲျပားျပားသိေစလို [ အပိုင္း (၁) ]


ဒီေန႔ယံုၾကည္သူေတြၾကားမွာ တိတိက်က်အေျဖမထုတ္ႏိုင္ဘဲ ဂ်ာေအးသူ႔အေမရိုက္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ တိက်မွန္ကန္တဲ့အေျဖတစ္ခုထြက္တဲ့အထိ ဒီကေန႔ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ …
အဲဒီေမးခြန္းကေတာ့ ပဌနာေတာ္ကိုရြတ္ဖို႔ လိုေသးလား။ မလိုေတာ့ဘူးလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းပါပဲ။
ဒီေမးခြန္းကို အေျဖမထုတ္ခင္မွာ သမၼာတရားကို သမၼာတရားအတိုင္းလက္ခံႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္  မိတ္ေဆြမွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ အစြဲေတြ၊ အဆက္ဆက္ခံယူလာခဲ့တဲ့ နည္းဥပေဒသေတြကို အရင္ဆံုး ေဖ်ာက္ပစ္ဖို႔လုိပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုမလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဒီေလ့လာမႈကို ဆက္မဖတ္ေတာ့ဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။ အရင္က အစြဲေတြ၊ ခံယူမႈေတြကို မေဖ်ာက္ႏိုင္ဘဲ ေနာက္ထပ္အသစ္ေတြ၊ အေကာင္းေတြထပ္ေရာလိုက္ရင္ ခရစ္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ စပ်စ္ရည္အသစ္နဲ႔ အေဟာင္း ေရာထည့္ခံရလို႔ ပ်က္စီးသြားတဲ့သားေရအိတ္ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ လုကာ ၅း ၃၇- ၃၉
ပဌနာေတာ္ကို ရြတ္ဖို႔လို၊ မလိုကို အေျဖမရွာေသးခင္မွာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အသက္တာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေခတ္ကာလျဖတ္သန္းမႈကို အရင္ဆံုးေလ့လာၾကည့္ၾကဖို႔လိုပါမယ္။
သခင္ေယ႐ႈဟာ လူ႔ဇာတိခံတဲ့အခ်ိန္ကစလို႔ ကားတိုင္မွာအသက္စြန္႔ခဲ့တဲ့အခ်ိန္အထိ ပ႗ိညာဥ္တရားေဟာင္းရဲ႕ေအာက္မွာ အသက္ရွင္ၿပီး ပညတ္တရားရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈအားလံုးကို အကုန္အစင္ျဖည့္ဆည္းတဲ့အသက္ရွင္မႈပံုစံနဲ႔ ေနထိုင္သြားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းမသည္ ပဋိိသေႏၶြယူ၍ သားေယာက်္ားကိုဘြားျမင္ၿပီးလွ်င္၊ ဥတုေရာက္၍ ခုနစ္ရက္မစင္ၾကယ္သကဲ့သို႔ ခုနစ္ရက္မစင္ၾကယ္ေန ရမည္။ အဌမေန႔၌ သားေယာက်္ားအား အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုျပဳရမည္။ ၀တ္ ၁၂း ၂- ၃

တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ သို႔ျဖစ္၍ သင္ႏွင့္တကြ သင့္ေနာက္၌ သင္၏အမ်ဳိးအႏႊယ္ အစဥ္ အဆက္တို႔သည္၊ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ကုိေစာင့္ေရွာက္ ရၾကမည္။ သင္ႏွင့္တကြသင့္ေနာက္၌ သင္၏အမ်ဳိး အႏႊယ္သည္၊ ငါ့ေရွ႕မွာ ေစာင့္ေရွာက္ရေသာ ငါ၏ပဋိိညာဥ္ဟူမူကား၊ သင္တုိ႔တြင္ ေယာက်္ားတုိင္း အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကိုခံရမည္။ အေရ ဖ်ားလွီးမဂၤလာသည္၊ ငါႏွင့္ သင္တို႔ျပဳေသာပဋိိညာဥ္၏ လကၡဏာ သက္ေသျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သင္တို႔အမ်ဳိး အစဥ္အဆက္တို႔၌ သားေယာက္်ားတိုင္း၊ ကိုယ္အိမ္၌ ဘြားေသာ သူျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္အမ်ိဳးမဟုတ္၊ တပါးအမ်ိဳးသား၌ ေငြႏွင့္ ဝယ္ေသာသူျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွစ္ရက္ေျမာက္လွ်င္၊ အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို ခံရမည္။ ကုိယ္အိမ္၌ဘြားေသာသူ၊ ကိုယ္ေငြႏွင့္ ဝယ္ေသာသူသည္၊ အေရဖ်ားလွီး မဂၤလာကုိခံရမည္။ ငါ့ပဋိိညာဥ္လည္း သင္တို႔၏ အသား၌ ထာဝရပဋိိညာဥ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ အေရဖ်ားမလွီး၊ အေရဖ်ားလွီမဂၤလာကို မခံေသာသား ေယာက်္ားကို သူ၏အမ်ဳိးမွပယ္ရွင္းရ၏။ ထုိသူသည္ ငါ့ပဋိိညာဥ္ကုိ ဖ်က္ေလၿပီဟု၊ အာျဗဟံအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ကမာၻ ၁၇း ၉- ၁၄ ။
-       ေမြးဖြားသည့္ေန႔မွ (၈)ရက္ေျမာက္သည္ႏွင့္ ပညတ္တရားအတိုင္း အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံယူခဲ့ပါတယ္။ လုကာ ၂း ၂၁
သားမိန္းမကုိဘြားျမင္လွ်င္၊ ဥတုေရာက္သက့ဲသို႔ သဆယ္ေလးရက္ပတ္လံုး မစင္ၾကယ္ေနရမည္။ စင္ၾကယ္ေစျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အေသြးရွိ၍၊ အရက္ေျခာက္ဆယ္ ေျခာက္ရက္ပတ္လံုးေနရမည္။ သားေယာက်ာ္းျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ စင္ၾကယ္ေစျခင္းေန႔ရက္ကာလေစ့ေသာအခါ၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္တေကာင္၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ခ်ဳိးကေလးတေကာင္၊ သို႔မဟုတ္၊ ခိုတေကာင္ကို၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးေရွ႔၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ပူေဇာ္၍၊ ထုိမိန္းမအဘုိ႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကုိ ျပဳသျဖင့္၊ သူသည္အေသြးသြန္ျခင္း အျပစ္မွ သန္႔ရွင္းရလိမ့္မည္။ သိုးသငယ္ကိုမတတ္ႏိုင္လွ်င္၊ ခုိႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳိးကေလးႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ တေကာင္၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ တေကာင္ကိုေဆာင္ခဲ့၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ သူ႔အဘုိ႔အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳသျဖင့္၊ သူသည္သန္႔ရွင္းရလိမ့္မည္။ ဤေရြ႔ကား၊ သားေယာက်္ား၊ သားမိန္းမကိုဘြားျမင္ေသာအမိႏွင့္ ဆိုင္ေသာတရားျဖစ္ သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၀တ္ ၁၂း ၅- ၈

-       သားေယာက်ၤားကိုဖြားျမင္တဲ့မိခင္တိုင္း စင္ၾကယ္ျခင္းအမႈကိုျပဳရမယ္ဆိုတဲ့ ပညတ္တရားအတိုင္းဗိမာန္ေတာ္ကိုသြားေရာက္ၿပီး စင္ၾကယ္ျခင္းအမႈကို ျပဳခဲ့ပါတယ္။
လု ၂း ၂၂။

မာေရွကို ေခၚ၍ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔တြင္အဦးဘြားေသာသူ၊ လူျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္ျဖစ္ေစ၊ သားဦးအေပါင္း တို႔ကို ငါ့အဘုိ႔ သန္႔ရွင္းေစေလာ့။ ငါ့ဥစၥာျဖစ္ၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ထြက္ ၁၃း ၂ ၁၁

သင္တို႔၌၄င္း၊ ဘိုးေဘး၌၄င္း၊ က်ိန္ဆိုေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ကို ပို႔ေဆာင္၍၊ ထုိျပည္ကို ေပးသနားေတာ္မူေသာအခါ၊ သင္တို႔၌ရွိေသာ တိရစာၦန္တို႔၏ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို၊ ထာဝရဘုရား အဘုိ႔ အသီးအျခားခဲြထားရၾကမည္။ အထီးရွိသမွ်တို႔သည္၊ ထာဝရဘုရား၏ ဥစၥာျဖစ္ရၾကမည္။ ျမည္းမ၌ အဦးဘြားေသာ ျမည္းသငယ္ကို၊ သိုးသငယ္ႏွင့္ေရြးရမည္။ မေရြးလိုလွ်င္၊ ျမည္းသငယ္လည္ပင္းကို ခ်ဳိးရမည္။ လူသားတို႔တြင္ သားဦးအေပါင္းကုိ ေရြးရမည္။ ေနာင္ကာလ၌ သင္၏သားကလည္း၊ အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးျမန္းလွ်င္၊ သင္ကလည္း ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱဳျပည္မွ၊ ထာဝရဘုရားသည္ အားႀကီးေသာလက္ေတာ္ျဖင့္္ ငါတို႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ဖါေရာဘုရင္သည္၊ ငါတို႔ကို အလြယ္တကူမလႊတ္ဘဲ ေနေသာအခါ၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌လူျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္ျဖစ္ေစ၊ သားဦးအေပါင္းတို႔ကို ထာဝရဘုရားကြပ္မ်က္ေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္ အဦးဘြားေသာ တိရစာၦန္အထီးရွိသမွ်တို႔ကို ထာဝရဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္ရမည္။ ကိုယ္သားတို႔တြင္ သားဦးကို ေရြးရမည္ဟု ျပန္ဆိုရမည္။ ထြက္ ၁၃း ၁၁- ၁၅

-    သားဦးေယာက်္ားအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားအဘို႔သန္႔ရွင္းရၾက၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ ပညတၱိက်မ္းလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ထာဝရဘုရားအားဆက္ကပ္ၿပီးမွ၊ လုကာ ၂း ၂၃
တကယ္ေတာ့ ပညတ္တရားရဲ႕ေအာက္မွာ အသက္ရွင္ခဲ့တဲ့ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ အသက္တာဟာ က်ေနာ္တို႔ေတြ မလိုက္ႏိုင္၊ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္တဲ့ ပညတ္တရားရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို က်ေနာ္တို႔ကိုယ္စားျဖည့္ဆည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ သြန္သင္ခဲ့တာေတြကို အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္ရင္လည္း သူကိုယ္တိုင္ ပညတ္တရားရဲ႕ေအာက္မွာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က သြန္သင္မႈနဲ႔ လက္၀ါးကားတိုင္မွာ အေသခံၿပီးတဲ့ေနာက္ သြန္သင္မႈေတြ မတူေတာ့တာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites