အေကာင္းျမတ္ဆံုး ကတိေတာ္

သင္သည္ ေရကိုေလွ်ာက္သြားေသာအခါ သင္ႏွင့္အတူ ငါရွိ၏။
ျမစ္တို႔ကို ေလွ်ာက္သြားေသာအခါ မနစ္မမြန္းရ။
မီးကိုခ်င္းနင္းေသာအခါလည္း မေလာင္ရ။
မီးလွ်ံလည္း မၿငိရ။
ေဟရွာယ ၄၃း ၂


သင္သည္ ငါျမတ္ႏိုးရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသေရရွိၿပီ။ ငါလည္းခ်စ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အတြက္ လူတို႔ကို၎၊ သင္၏အသက္အတြက္ လူမ်ိဳးတို႔ကို၎ ငါေပးမည္။
ေဟရွာယ ၄၃း ၄

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites