ေျဖာင့္မတ္သူ

right

အေျချပဳက်မ္း။ မႆဲ ၆း၃၃၊ ၂ေကာ ၅း၂၁၊ ဆာလံ ၁း၆၊ ဆာလံ ၃၇း ၁၈-၁၉၊ ၂၃-၂၄
ေျဖာင့္မတ္သူ
ေျဖာင့္မတ္သူဆိုတာဟာ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ့ေရွ့မွာ အျပစ္တစ္ခါမွ်မလုပ္ဖူးတဲ့သူတစ္ေယာက္ကဲ့သို့ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာရပ္တည္နိုင္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ယေန့ ကြ်န္ေတာ္တို့ရွာရမယ့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ဆီမွာရိွတဲ့ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကိုရွာမယ္ ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ဘုရားသခင္ရဲ့ေရွ့မွာ မမွန္ကန္တဲ့အသက္ရွင္မႈေတြေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ရဲ့ေရွ့မွာ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူလို့ ေခၚျခင္းကိုခံနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ အျပစ္ေတြေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ရဲ့ေရွ့ေတာ္မွာ ဘယ္လိုမွေျဖာင့္မတ္ေသာသူတစ္ေယာက္မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ေရြးနုတ္ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို့ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ေရွ့ေမွာက္မွာ ေျဖာင့္မတ္သူေတြျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ၾကိုးစားမႈေၾကာင့္ရလာတဲ့ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္ ရလာတဲ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ရလာတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ကိုယ္ပိုင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအျဖစ္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈအားျဖင့္ရွာေဖြရယူနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ရတဲ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မီွခိုေနေသးသေရြ႕ဘုရားသခင္ရဲ့ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ အသက္ရွင္လႈပ္ရွားသြားလာမႈတစ္ခုစီတိုင္းမွာ ဘုရားသခင္ရဲ့အသိအမွတ္ျပုျခင္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းရိွေနတာျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ေန့စဥ္ အသက္တာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို့လိုပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈမွာ ကြ်န္ေတာ္တို့ကို ဘုရားသခင္က ပစ္ပယ္ထားသြားျပီလား။ ခံေနရတဲ့ျပႆနာအားလံုးကို ဘုရား သခင္ကမျမင္ဘူးလား။ ေအာ္ဟစ္ဆုေတာင္းသံေတြကို ဘုရားသခင္မၾကားေတာ့ဘူးလားလို့ ဘုရားသခင္ကို ျပန္ျပီး ေမးခြန္း ထုတ္တဲ့ေန့ရက္ေတြပဲျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အေျခအေနကိုျပန္ျပီးဆင္ျခင္ရမယ့္အေျခအေနျဖစ္လာပါျပီ။
ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေပၚမွာ ရပ္တည္ေနေသးလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မိမိရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းေပၚမွာ ရပ္တည္ေနတာလား ဆိုတာကိုခဲြျခားသိဖို့လိုလာျပီျဖစ္တယ္။ သူမ်ားတကာလို အဆင္မေျပတိုင္း ဘုရားသခင္ကိုအျပစ္တင္ဖို့မဟုတ္ဘဲ ဘုရားကိုပိုျပီးဖက္ရမ္းဖို့ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့လုပ္ ေဆာင္နိုင္စြမ္းအားကို အမီွမျပုဘဲ ဘုရားသခင္ကို ယခုလက္ရိွအေျခအေနထက္သာ၍ အမီွျပဳဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ကတိေတာ္
ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ေန့ရက္ကာေတြကို ထာဝရဘုရားသိမွတ္တယ္လို့ဆိုပါတယ္။ ေျဖာင့္မတ္သူေတြရဲ့ အေမြဥစၥာကိုလည္း အစဥ္အျမဲတည္ေစမယ္လို့ဆိုထား ပါတယ္။ ခက္ခဲတဲ့အခိ်န္ကာလမွာ မ်က္နွာမပ်က္ရ။ ယေန့ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အေျခအေနအျဖစ္အပ်က္ေတြက အရင္ကနဲ့မတူဘဲ၊ အေတာ့္ကိုခဲယဥ္းတဲ့ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန့ထိ ဝစြာစားရတဲ့အခြင့္၊ ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္နိုင္တဲ့အခြင့္ကို ေက်းဇူးေတာ္ အားျဖင့္ခံစားရသလို၊ အစာေခါင္းပါးတဲ့အခိ်န္ကာလမွာေတာင္ ဝစြာစားရမယ္လို့ ဘုရားသခင္ ကတိ ေပးထားပါတယ္။
ေျဖာင့္မတ္ေသာသူရဲ့ေျခလွမ္းေတြကို ထာဝရဘုရားနွစ္သက္ေတာ္မူ၏တဲ့။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္ေပမယ့္ ေလာကဓံတရားေအာက္မွာ တစ္ခါတရံလဲက် နိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဘုရားသခင္ဟာ ဆံုးရံႈးျခင္း အျဖစ္သို့ေရာက္ရတဲ့အခြင့္မေပးဘူး။ လဲက်ေပမယ့္ အဲဒီလဲက်မႈကေန ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ထူမမယ္လို့ဆိုထားပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ခ်စ္ေသာညီအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ားဟာ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္သလား၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မီွခိုသူျဖစ္မယ္ဆိုရင္ လက္ရိွအေျခအေန ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်မေနပါနဲ့။ ဘုရားသခင္ဟာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ထဲကေန ကြ်န္ေတာ္တို့ကို အသိအမွတ္ျပုအေရးယူေပးရံုသာမကဘဲ သူ႕ရဲ႕ကတိေတာ္ အတိုင္း ရိွတဲ့အေျခအေနအရပ္ရပ္ကေန ေရြးနုတ္ကယ္တင္ေတာ္မူမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားရွင္ရဲ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေပၚမွာ မီွခိုအားထားလ်က္ အသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းေသာသူ အေယာက္စီ တိုင္းျဖစ္ပါေစ...

ေလေျပ (EXIT)

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites