ယုံၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ( Rev. Khin San Maw )

Rev

ယုံၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ( About Faith )
ခရစ္ယာန္ဟူေသာအသက္တာတြင္ ယုံၾကည္ျခင္းတည္းဟူေသာဘာသာရပ္သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္က်မ္းစာက သြန္သင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယုံၾကည္သူမ်ား ဟုလည္းေခၚတြင္ သည္။ "ယုံၾကည္ျခင္းမရွိလွ်င္ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႕ႏိုင္။ " (ေဟၿဗဲ ၁၁း၁၆) " ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ရမည္။" (ယာကုပ္ ၂း၄၊ ေရာမ ၃း၂၈၊ ဂလာ ၃း၁၁) ယေန႔ ခရစ္ ယာန္ေလာကတြင္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္မိမိဆႏၵ၊ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ မိမိျဖစ္ခ်င္ေသာအရာ၊ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ မိမိရည္မွန္း ခ်က္တို႔ကိုေရာေထြးတတ္ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယုံၾကည္ျခင္းကို အမွားအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ မိမိအတြက္ ေရာသူတစ္ပါးအတြက္ပါ ေကာင္းက်ိဳးမေတြ႕တတ္။ ဥပမာ-တစ္ခါကသင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးသည္ ဘုရားေက်ာင္း ဗိမာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသင္းေတာ္တြင္ အလွဴေတာ္ေငြေကာက္ခံသည္။ မိမိတတ္ႏိုင္၍မဟုတ္၊ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခုကို စာရြက္ေပၚတြင္ေရးခ်ကာ (၃)လ အတြင္း ေပးလွဴပါမည္ဟု ကတိထားရေသာ ကတိေတာ္အလွဴေငြျဖစ္သည္။ ထို(၃)လအတြင္း ယုံၾကည္ျခင္း ျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္း ေမွ်ာ္လင့္ရန္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးသည္ သူ၏စာရြက္ေပၚတြင္ သိန္း(၃၀၀)ဟုခ်ေရး သည္။ သို႔ေသာ္ (၃)လၾကာ ေသာ္ ထိုသူမေပးႏိုင္ပါ။ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေတြတစ္ဦးက "ဘာေၾကာင့္ မေပးႏိုင္ ္တာလဲ၊ ဆုမေတာင္းဘူးလား "ဟုေမးေသာအခါ ထိုသူက "ငါထီထိုးထားတယ္ေလ၊ ဘုရားသခင္ဆီမွာထီေပါက္ ဖို႔ဆုေတာင္းတာပဲ၊ ထီေပါက္ ရင္ သိန္း(၃၀၀)လွဴမယ္လို႔ ဘုရားကိုကတိေပးတယ္၊ ေပါက္မယ္လို႔လည္း ငါ ယုံၾကည္ေနတာပဲ။ အခုမေပါက္တာေတာ့မတတ္ႏိုင္ဘူးေလ "ဟုျပန္ေျဖခဲ့သည္။ ထိုအရာသည္ ယုံၾကည္ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵသာ ျဖစ္သည္။ မိမိအထဲ၌ ယုံၾကည္ျခင္းပမာဏ ရွိသေလာက္ အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။ မဟုတ္ပါက ယုံၾကည္ျခင္း သေဘာၤပ်က္ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။
ယုံၾကည္ျခင္းမဟုတ္ေသာအရာမ်ား (What Faith is not?)
၁။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ မ်က္ကန္းတစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။ (Faith is not blind)မ်က္ကန္း တစ္ေယာက္ကဲ့ သို႔ဆိုသည္မွာ မိမိအတြက္ ဘုရားသခင္လုပ္ေစခ်င္ေသာအရာကိုမျမင္ဘဲ သူတစ္ပါးလုပ္ေဆာင္ သည္ကို အားက်ၿပီးလိုက္လုပ္တတ္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေသာသူတစ္ေယာက္ေယာက္အား အတုယူျခင္း၊ အားက်ၿပီး ပုံတူကူးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ (Blind = copy other people) ဘုရားသခင္သည္ လူတိုင္းအတြက္ မတူညီေသာ အႀကံအစည္ေတာ္မ်ားစြား ရွိပါသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္မတူပါ။ ကမၻာေပၚတြင္လူသန္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လုံး၀ထပ္တူညီ တူညီျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
"အိုဘုရားသခင္အကြၽႏ္ုပ္၌ကိုယ္ေတာ္၏အႀကံအစည္တို႔သည္အလြန္ထူးဆန္းၾကယ္ပါ၏။အလြန္မ်ားျပားၾကပါ၏။
"(ဆာလံ၁၃၉း၁၇)ဟုဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးကခ်ီးမြမ္း သကဲ့သို႔မိမိအသက္တာ အတြက္ ဘုရားသခင္ ထားရိွေပးေသာ အႀကံအစည္ေတာ္တို႔ကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းေစာင့္ေမွ်ာ္ပါ။ သင္ႏွင့္တူေသာ သူ ဤကမၻာတြင္ အျခား သူမရွိပါ။
၂။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ျငင္းပယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ (Faith is not denial)
ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ျပႆနာရွိပါလ်က္ႏွင့္ျပႆနာမရွိပါဘူးဟု မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ျငင္းပယ္ေနျခင္းမ်ိဴး မဟုတ္ပါ။ ျပႆနာ အခက္အခဲရွိေၾကာင္းသိၿပီး ထိုျပႆနာကို ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျငင္းပယ္ ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အာျဗဟံႏွင့္စာရာသည္ မိမိတို႔ကေလးရရန္ အရြယ္လြန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သိထားၾကသည္။ မိမိတို႔အိုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုဟန္ေဆာင္ၿပီးမဖုံးကြယ္ပါ။ ေမွ်ာ္လင့္စရာ အေၾကာင္းမရွိမွန္း သိၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ (ေရာမ ၄း ၁၇-၂၂ ) ယုံၾကည္ျခင္းသည္ သင္၏ျပႆနာထက္ ဘုရားသခင္ဘယ္သူလဲဆိုသည့္အရာေပၚ ပို၍အာ႐ုံစိုက္သည္။
၃။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမဟုတ္ပါ။ (Faith is not neglect)
လူတိုင္းသည္ မိမိကိုယ္ ပိုင္လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ တာ၀န္မ်ားရွိသည္။ (၁တိ ၅း၈)
Everybody have responsibility for their own တစ္ခါတရံ ဘုရား သခင္အတြက္လုပ္ေဆာင္သည္။ အမႈေတာ္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆိုကာ မိသားစု ကိုမျပဳစု၊ "ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေနရစ္ၾက "ဟုဆိုကာ
ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဧ၀ံေဂလိ၊ သာသနာျပဳခရီးစဥ္ျပဳတတ္ၾကသည္။
မိမိဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ အိမ္ေထာင္အတြက္ ဘုရားသခင္ေထာက္ပံ့ေပးသည္မွာ မွန္ေသာ္ လည္း ဘုရားသခင္ၾကည့္လိမ့္မည္ဟု လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားရန္ မဟုတ္ပါ။ ထိုအရာသည္လည္း ယုံၾကည္ျခင္း မမည္ပါ။
ထိုနည္းတူစြာ ဤေလာကတြင္ ဘုရားသခင္အပ္ႏွင္းထားေသာ မိမိကိုယ္ခႏၶာကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ မိမိတာ၀န္ ျဖစ္သည္။ (၁ေကာ ၃း ၁၆-၁၇)မိမိကိုယ္ခႏၶာထဲသို႔ မေကာင္းေသာအရာမ်ား ပ်က္စီးေစေသာအရာမ်ား၊ ေရာဂါမ်ား၀င္ေရာက္ျခင္းကို အားမေပးရန္ ကာကြယ္တားဆီးဖို႔တာ၀န္ရွိသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ " ဘုရားသခင္ တာ၀န္ယူမည္၊ ကြယ္ကာမည္၊ က်န္းမာေစမည္ " ဟုဆိုကာ ေနခ်င္တိုင္းေန၊ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ စားခ်င္တိုင္း
စားေနျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းမဟုတ္။ ဥပမာ-ဦးဘသည္ေသြးတိုးေရာဂါရွိသည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ ၀က္ဆီ အလြန္ႀကိဳက္သည္။ ထိုအခါသူက " ဤအစားအစာမ်ားကို ေယ႐ႈနာမႏွင့္ေကာင္းခ်ီးေပးပါ၏။ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း က်န္းမာျခင္းျဖစ္ေစပါ။ အေႏွာင့္အယွက္ မေကာင္းမသင့္ေသာ အရာမ်ားကို ေယ႐ႈနာမျဖင့္ ဖယ္ရွားလ်က္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ သုံးေဆာင္ပါ၏ "ဟုဆုေတာင္းကာ ၀က္ဆီမ်ားကိုအတုံးလိုက္အတစ္လိုက္စားျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါက ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္ေသာ လူငယ္တစ္ဦး အား ေဆးလိပ္မေသာက္ဘို႔ရန္ႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ မိမိအဆုတ္ကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ပ်က္စီး ေစႏိုင္ေၾကာင္းေျပာျပေသာအခါ ထိုလူငယ္က"မစိုးရိမ္ပါနဲ႔ က်ေနာ့္အဆုတ္ကို ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အေသြး ေတာ္နဲ႔ ကြယ္ကာၿပီးသားပါ။ ဘုရားသခင္ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မည္လို႔လည္း ယုံၾကည္တယ္ " ဟုုုျပန္ေျဖဖူးသည္။
ထိုအရာသည္ယုံၾကည္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိမိကုိယ္ခႏၶာအေပၚမိမိတာ၀န္ရွိျခင္းကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္အား လႊဲခ်ျခင္းျဖစ္သည္။တစ္စုံတခု ေရာဂါ၀င္ေရာက္လာပါကထိုလူငယ္သည္ဘုရားသခင္အား အျပစ္တင္ေပလိမ့္မည္။
၄။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္မိုက္မဲျခင္းမဟုတ္ပါ။ (Faith is not foolish)
မိုက္မဲျခင္း က်မ္းပိုက္ တစ္ခုခုကိုစြဲကိုင္ၿပီး လြဲမွားစြာ ေကာက္ယူကာ တစ္စုံတစ္ခုလုပ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။" ယုံၾကည္ေသာသူတို႔၌ ျဖစ္အံ့ေသာနမိတ္လကၡဏာမ်ားဟူမူကား ေျမြတို႔ကို ဖမ္းကိုင္ၾကလတၲံ "ဟု ဆိုေသာ ေၾကာင့္ ျပစားလိုေသာသေဘာႏွင့္ ေျမြေတြ႕တိုင္းဖမ္းေနရန္မဟုတ္ပါ။ (မာကု ၁၆း၁၈) " ေသေစတတ္ေသာ အဆိပ္အေတာက္ကိုေသာက္စားလွ်င္ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္လတၲံ "ဟုက်မ္းစာဆိုေသာေၾကာင့္ အဆိပ္ ေသာက္ျပန္ရန္မဟုတ္။ "က်မ္းစာထဲတြင္ ေပတ႐ု ေရေပၚလမ္းေလွ်ာက္သည္ "ဟုဆိုကာ ေရေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျပရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ထိုအရာသည္မိုက္မဲျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ မလြဲမ ေရွာင္သာထိုအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ဘို႔ရန္ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ရွိလာပါကလည္း ဘုရားသခင္သည္ နိမိတ္ လကၡဏာျပဳပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ျပစားဘို႔ရန္ (သို႔) ၀ါၾကြားဖို႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ မဟုတ္။
၅။ ယုံၾကည္ျခင္သည္ခံစားခ်က္မဟုတ္ပါ။ (Faith is not feeling)
ဥပမာ-လူငယ္တစ္ဦးသည္ ေခ်ာေမာလွပေသာ မိန္းမငယ္တစ္ဦးကို ေတြ႕ၿပီးေနာက္ ထိုမိန္းမငယ္ကို စြဲလန္းတမ္းတေသာ ခံစားခ်က္ျဖင့္ "ေယ႐ႈနာမနဲ႔ ငါ့အတြက္ျဖစ္တယ္၊ အျခားသူနဲ႔မႀကိဳက္သြားဘို႔ အေသြး ေတာ္နဲ႔သူ႕ကို ကာကြယ္ပါတယ္၊ ေယ႐ႈနာမ နဲ႔သိမ္းပိုက္ပါတယ္ "ဟုဆုေတာင္းကာ သူ႕အတြက္ပဲ ျဖစ္လာ ရမည္ဟု ယုံၾကည္ေနပါေသာ္လည္း အခ်ိန္တန္ ေသာအခါ ထိုမိန္းမငယ္သည္ အျခားသူတစ္ေယာက္ႏွင့္ စုံဖက္သြားပါလွ်င္ အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ ထိုလူငယ္သည္ စိတ္ပ်က္ျခင္းႀကီးစြာႏွင့္ ဘုရားသခင္ ကို အျပစ္တင္လိမ့္မည္။ ယုံၾကည္ျခင္းသေဘၤာပ်က္ေလၿပီ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တြင္ခံစားမႈရွိၾကေသာ္လည္း ခံစားမႈျဖင့္ အသက္မရွင္ရပါ။ ယုံၾကည္ျခင္းရွိလွ်င္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ သည္။ ၀မ္းနည္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ ေရြးယူႏိုင္သည္။
ယုံၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ေျပာေသာစကား၊ ဘုရားသခင္ေပးေသာ အတည္ျပဳခ်က္ ေပၚတြင္သာ အေျခခံရသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံသည္။ (Faith always base on the Word of God ) ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အတိုင္း (သို႔)ဘုရားေျပာသည့္အတိုင္းအသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္။ (ဴငလငညါ ဘပ ္ေငအ့ ာနေည် ူငလငညါ ဘပ အ့န ႊၽသမိ သ္ ြသိ) ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းအသက္ရွင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အတိုင္း (သို႔) ဘုရားသခင္ေျပာသည့္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ (Living by faith means living by the Word of God) ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပၚတြင္ အၿမဲတမ္းအေျခခံသည္။
ေပတ႐ုက ေရေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ေပတ႐ုက ေရေပၚတြင္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႕ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ႏွင့္သူေလွ်ာက္သည္မဟုတ္။ ခရစ္ေတာ္ထံမွ "လာခဲ့ေလာ့"ဟူေသာမိန္႔ေတာ္မူသံကို သူၾကား သည္။ (မႆဲ ၁၄း၂၉) ၾကားသည့္အတိုင္း ေပတ႐ု နာခံသည္။ ေရေပၚတြင္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ဘူးသည္။ ထိုနည္း တူစြာ မိမိ၏အိမ္ေထာက္ဘက္အတြက္လည္း ဘုရားသခင္ထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ သင္ရရွိဘို႔လိုသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ထိုသူႏွင့္တစ္သက္လုံးလက္တြဲရန္ သင့္ႏွလုံးသားထဲ၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းအုပ္စိုးေနဘို႔လိုသည္။ " သူ႕ထက္သာ တာရွိလာလွ်င္"ဟုသင္စဥ္းစားမိလွ်င္ သင္စိတ္မႏိုင္ေသးပါ။ ဘုရားသခင္ေပးေသာ သူျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ သူ႕အားတစ္သက္လုံးလက္တြဲသြားရန္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္စိတ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံမွာ စကားေတာ္(သို႔)အတည္ျပဳခ်က္ရမွသာလွ်င္ "သူဟာငါ့အတြက္"ဟူေသာ ယုံၾကည္ျခင္း ထားပါ။ ျပည့္စုံလာမည္။
က်မ စကာၤပူတြင္ က်မ္းစာေက်ာင္းတက္စဥ္အခါ သြားလိုေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေမရိကတြင္ Winter Bible Seminaryသင္တန္းတစ္ခုတက္ေရာက္ရန္ ေက်ာင္းမွစီစဥ္ခဲ့ ပါသည္။ က်မ အတြက္ႀကီးမားလွေသာ ခရီးစရိတ္ ႏွင့္တည္းခိုခမ်ားအပါအ၀င္အခက္ခဲဆုံးမွာ ေက်ာင္း သားဗီဇာ(၆)လ သက္တမ္းသာရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူတစ္ေယာက္အတြက္ အေမရိကန္ဗီဇာ ရဖို႔ရန္လုံး ၀မေသခ်ာပါ။ သြားခ်င္လွပါေသာ္လည္းယုံၾကည္ ျခင္းျဖင့္သြားကိုသြားရမည္ဟုလူေရွ႕တြင္က်မမေျပာရဲပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ဘုရားသခင္ထံမွ အတည္ ျပဳခ်က္ကိုက်မမရေသးပါ။ က်မႏွင့္ရင္းႏီွးေသာ သင္းအုပ္ဆရာႀကီးတစ္ပါး ႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါက်မ ဤကိစၥအတြက္ဆုေတာင္းေပးရန္သူ႕အားေျပာျပမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ထိုဆရာႀကီး က"ဘုရားသခင္သြားခိုင္းမွာမဟုတ္ဘူး၊ သြားရင္လည္းမင္းျပန္လာမွာမဟုတ္ဘူး၊ ငါလည္းမယုံပါဘူး "ဟုသာ ေျပာခဲ့သည္။ ထိုစကား ေၾကာင့္က်မအလြန္၀မ္းနည္းစြာဘုရားသခင္အား ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ "ကိုယ္ေတာ္ က်မကိုယုံ လွ်င္လႊတ္ပါ၊ မယုံလွ်င္လမ္းပိတ္ေပးပါ"ဟု မ်က္ရည္က်လ်က္ဆုေတာင္းေသာအခါ ဘုရား သခင္က"ငါ့သမီး မင္းကိုငါယုံၾကည္တယ္"ဟုျပန္ လည္စကားေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုစကားေတာ္သည္ က်မဗီဇာ ရမည္ဟုဘုရားသခင္ ထံမွအတည္ျပဳခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္က်မ ကိုယုံၾကည္ စိတ္ခ်မႈေၾကာင့္ အဆမတန္၀မ္းေျမာက္ ရသည္။ ထို႕ေနာက္အေမရိကန္သံ႐ုံးမ၀င္မီပင္ က်မဗီဇာရၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကို သင္တန္းသြား တက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်မယုံၾကည္ေနသည္။ ယုံၾကည္သည့္အတိုင္းပင္ က်မ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ေျပာျပသည္။ တခ်ိဳ႕က "ဗီဇာမရေသးပဲ ေလွ်ာက္မ ေျပာနဲ႔၊ မရရင္အရွက္ ကြဲဦးမယ္" ဟုေျပာၾကေသာ္ လည္းဘုရားသခင္၏ အသံေတာ္ကို ေပတ႐ုကဲ့သို႔ က်မရထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သံသယ မရွိပါ။ အခ်ိန္တန္ေသာအခါဘုရားသခင္သည္ ဗီဇာရရွိေစ ၿပီးလိုအပ္ေသာခရီးစရိတ္၊ တည္းခိုရန္ ေနရာမ်ား ကိုျပင္ဆင္ေပးၿပီး ထိုခရီးစဥ္အထေျမာက္ေစခဲ့ ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္မွန္ကန္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ေျပာေသာစကား(သို႔)ဘုရားသခင္ထံမွအတည္ျပဳခ်က္ေပၚတြင္သာ အေျခခံပါသည္။ မွားယြင္း ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းထားရွိျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို၀မ္းနည္းစိတ္ပ်က္ေစ႐ုံမွ်မက ဘုရားသခင္ကိုသာ အျပစ္ တင္မိေပလိမ့္မည္။ အမ်ားေရွ႕တြင္လည္းသက္ေသခံခ်က္မေကာင္း ႏိုင္ပါ။
သို႕ေသာ္မွန္ကန္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းရွိျခင္း သည္မိမိအသက္တာတြင္၀မ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္း စုံလင္ေစ ႐ုံမွ်မက သူတစ္ပါးေရွ႕တြင္လည္းဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစပါသည္။
Credit to>> Exit Youth Journal

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites