ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္စီးဆင္းလာေသာယုံၾကည္ျခင္း(Evn. Christopher Alam)


ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က "ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ သည္ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ " (ေဟၿဗဲ ၁၀း၃၈)
ဤက်မ္းစား၌ဆိုထားသည့္အတိုင္း ေယ႐ႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာယုံၾကည္ျခင္းသည္ အေပၚယံရွိ႐ုံသာရွိရန္မွ်ေလာက္ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယုံၾကည္ျခင္းထဲ၌ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ႏွစ္ျမႇပ္အသက္ရွင္ ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ခရစ္ယာန္အသက္တာအတြက္ အလြန္အေျခခံက်ေသာ အသက္ရွင္မႈပုံစံျဖစ္သည္။
ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းဆိုသည္မွာ အသက္ရွဴရာတြင္လည္းယုံၾကည္ျခင္း၊ ယုံၾကည္ျခင္း အေၾကာင္းကိုသာေတြးေတာျခင္း၊ ယုံၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းကို သာေျပာထုတ္ျခင္း ၊ ယုံၾကည္ျခင္း ထဲ၌သာေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာရွင္မႈပုံစံသည္ ယုံၾကည္ျခင္း၌ သာအေျခခံ႐ုံမွ်မက ထိုယုံၾကည္ျခင္းထဲတြင္ အျမစ္စြဲလွ်က္ အသက္ရွင္ေသာအသက္တာကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထားရွိရမည့္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ကရာနီကုန္းေတာ္ေပၚမွ စီးဆင္းခဲ့ေသာ သခင္ေယ႐ႈအေသြးေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းအေပၚတြင္သာမွီတည္၍ ထိုအထဲ၌သာ စီးဆင္းေနရန္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာထဲ၌ "သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူတို႔သည္ ငါတို႔အနာေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို ယူတင္ေဆာင္ရြက္ေလ၏ ။ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္ဆုံးမ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူျခင္း ကိုလည္းေကာင္း ခံေသာသူျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔သည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ။ ထိုသူတို႔ဥည္ ငါတို႔လြန္က်ဴးျခင္း အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ နာက်င္စြာထိုးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံရေလ၏ ။ ငါတို႔၏ၿငိမ္သက္ျခင္းခ်မ္းသာကိုျဖစ္ေစသာ ဆုံးမျခင္းသည္ သူ႕အေပၚသို႔ေရာက္၍ သူခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္အနာေပ်ာက္လ်က္ ရွိၾက၏ ။ (ေဟရွာ ၅၃း၄-၅ )
က်မ္းစာထဲ၌ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ား၊ အနာေရာဂါမ်ားႏွင့္ က်ိန္ျခင္း အမဂၤလာမ်ား အားလုံးကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာမွ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ယူေဆာင္သြားျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ က်မ္းမာျခင္းႏွင့္ လြတ္ျခင္းခ်မ္းသာ၊ ေကာင္းစားျခင္းမ်ားကို ခံစားေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အသက္ရွင္ေနေသးသေရြ႕ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေရြးယူခဲ့ေသာ ေကာင္းခ်ီးမ်ားသည္ စာရြက္ေပၚတြင္ ေရးသားထားေသာအရာသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အသက္တာတြင္ လက္ေတြ႕ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ဤခရစ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာအရာမ်ားကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ ပိုင္ဆိုင္ခံစားရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ အေသခံ၍ ျပန္ထေျမာက္ေတာ္ မူျခင္းအားျဖင့္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေရြး၀ယ္ေပးခဲ့ေသာအရာမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူညီေသာသြန္သင္မႈႏွစ္မ်ိဳးကို သတိထားမိခဲ့ပါသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာမႈမ်ား ႏွင့္လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ သြန္သင္မႈမ်ားကိုေတြ႕ရၿပီး သြန္သင္မႈႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆင္တူ ေသာ္လည္းအမွန္တကယ္တြင္ လုံး၀ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ သြန္သင္မႈႏွစ္ခုတြင္ တစ္ခုသာလုံး၀မွန္ကန္ သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုအရာကို " တရား၀င္ယုံၾကည္ျခင္း " သို႔မဟုတ္ " ပညတ္တရားအေျခခံေသာ ယုံၾကည္ျခင္း "ဟု ကြၽႏု္ပ္ခြဲျခားလိုပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွေကာင္းခ်ီးမ်ားကို "ယုံၾကည္ျခင္းနိယာမ "ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္မည္ ဟုနားလည္ၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္သုံးယုံၾကည္ေသာအခ်ိန္မွသာ လက္ေတြ႕အမွန္ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္း နိယာမဟုဆိုရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၀ိညာဥ္ထဲမွ အားႀကီးေသာယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ခုကို ျပဳရန္စတင္ေျခလွမ္းလွမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအရာကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပဳေပးရန္ အဆင္သင့္ အေနအထားတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ရပ္တည္ေပးေနေၾကာင္း သိေသာအထူးသိျခင္းအားျဖင့္ စတင္လႈပ္ရွား ျပဳမူျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အေၾကာင္း အရာအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔စတင္ ေျခလွမ္း လွမ္း လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ထိုေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္အတူ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
"ပညတ္တရားအေျခခံေသာယုံၾကည္ျခင္း"တြင္ယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္နိမိတ္လကၡဏာတစ္စုံတစ္ခုျဖစ္
လာရန္အတြက္ မိမိ၏ကိုယ္တိုင္ယုံၾကည္ျခင္း၊ ၀န္ခံျခင္းမွစသျဖင့္ မိမိတတ္စြမ္းႏိုင္မႈကို အေျခခံကာ ယုံၾကည္ရသည္။ ဤေနရာ၌ ၀န္ခံျခင္းဟုဆိုရာတြင္ ႏႈတ္ကပပတ္ေတာ္က ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံနည္း လမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေပၚတြင္ လုံးလုံးလ်ားလ်ားယုံၾကည္ရမည့္အစား မိမိ၏လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ ထားေသာ ယုံၾကည္ျခင္းကို ပိုမို၍အေျခခံအားကိုးေၾကာင္း သတိျပဳမိမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ကအမႈျပဳမည္ဟု ယုံၾကည္ေသာ္လည္း မိမိသည္ ပထမဦးစြာ လႈပ္ရွားမည့္သူျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ သည္ အမႈအရာတစ္စုံတစ္ခုျဖစ္လာရန္အတြက္ အေရးပါမႈတြင္ ဒုတိယဦးစားေပးအဆင့္သာ ထားၾကသည္။ မိမိျပဳမည့္အမႈအရာျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အဓိကတာ၀န္သည္ မိမိတာ၀န္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာၿပီး ေယ႐ႈေပၚတြင္ရွိမေနတတ္၊ ထြက္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးရလဒ္သည္လည္း ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာႏွင့္ ဂ႐ုဏာတရားေပၚတြင္မူတည္ရမည့္အစား မိမိ၏ဆုေတာင္းႏိုင္စြမ္း၊ ယုံၾကည္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ၀န္ခံေျပာထုတ္ႏိုင္စြမ္း ေပၚတြင္မူတည္ေနသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤယုံၾကည္ျခင္းသည္ " ယုံၾကည္ျခင္း၏အေတြးအေခၚ " ဟုဆိုရမလိုပင္၊ ယုံၾကည္ျခင္းအေပၚတြင္ အမွန္တကယ္အေျခခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ အလုပ္ျဖစ္မျဖစ္ေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။
က်မ္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားယုံၾကည္ျခင္းတစ္မ်ိဳးမွာ " ေက်းဇူးေတာ္ကိုအေျခခံေသာယုံၾကည့္ျခင္း " ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ အသက္မရွင္ပါက အလုပ္ (ပညတ္)အားျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္အမ်ားစုအသက္တာတြင္ ဤအရာႏွစ္ခုကို " ေရာသမေမႊ "တတ္ၾကသည္။ " ေရာသမေမႊ "ပါက မည္သည့္အရာမွ်ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလုံး၀ေရာစပ္၍ မရေသာအရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္ က်မ္းစာ၌ "ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ရွိလွ်င္၊ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္အားျဖင့္မရွိ၊ရွိလွ်င္ေက်းဇူးသည္ေက်းဇူးမဟုတ္။ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္အားျဖင့္ရွိလွ်င္ ေက်းဇူးအားျဖင့္ မရွိ၊ ရွိလွ်င္ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္သည္ အက်င့္မဟုတ္။ (ေရာမ ၁၁း၆) " အက်င့္တရားကို အေျခခံေသာယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚတြင္အေျခခံေသာေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္အားျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုသူ႕စိတ္ႏွလုံးထဲတြင္မူ ဘုရားသခင္ ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ သိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာသိျခင္းမ်ိဳးသည္ အဆုံး၌မိမိကုိယ္ကိုက်ဆုံးျဖင္းႏွင့္ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းမ်ား ကိုသာ ယူေဆာင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ " ေက်းဇူးေတာ္ကိုအေျခခံေသာယုံၾကည္ျခင္း " ကိုနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္လိုသည္။ ထိုအရာကိုမေလ့လာမီ "ေက်းဇူးေတာ္" ဟူေသာေ၀ါဟာရ၏နက္နဲေသာ အဓိပၸါယ္ (၀ါ) က်မ္းစာက " ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္၌အ သက္ရွင္ျခင္း "ဟုဆိုသည့္အရာကို ဦးစြာေလ့လာၾကရေအာင္။ " ေက်းဇူးေတာ္ " ကို ဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္ "Charis"ဟုေခၚၿပီးအနက္အားျဖင့္"မထိုက္တန္ဘဲေပးေသာဘုရားသခင္၏မ်က္ႏွာသာရျခင္း၊ ခရစ္ယာန္အသက္
တာအားျဖင့္ အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ယုံၾကည္ျခင္း၊ အသိပညာ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ႏွင့္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ ျခင္းမ်ား တိုးပြားေစ၍ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌လုံၿခံဳျခင္း၊ ခြန္အားမ်ားရရန္ ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းျခင္း ပါရမီအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္၀ိညာဥ္အား လႊမ္းၿခံဳေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ ဤအေျခအေနကို ရရွိခံစားေစျခင္း။ "တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာေက်းဇူးေတာ္ ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ ၏သန္႔ရွင္းျခင္းတန္ခိုးအားျဖင့္ လူတို႔၏ႏွလုံးသားကို လႊမ္းမိုး၍ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ႏွင့္သာ၍ နီးစပ္ေစရန္ ဆြဲယူျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ဟုဆိုလိုက္လွ်င္ "၀ိညာဥ္ေရးရာလူပ်င္းမ်ား ျဖစ္ေစေသာစိတ္ယိုယြင္းမႈ မ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေမွာက္လွန္ေသာသူမ်ား "အျဖစ္မ်ားေသာအားျဖင့္ လူမ်ားစြာ တို႔သည္ မွားယြင္းစြာ ျမင္မွားၾကသည္။ "ေက်းဇူးေတာ္"သည္ အျပစ္လုပ္ ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အသိ အမွတ္ျပဳမႈမဟုတ္ပါ။ "ေက်းဇူးေတာ္"သည္ လူ႕အထဲ၌ျ႔ပဳေသာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္သာျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ေသာ သူ၏အသက္တာ၌ တိုးတက္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း ႏွင့္ေကာင္းစားျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။
"ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္မ
ဟုတ္။ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ (ဧဖက္ ၂း၈)"ဤက်မ္းပိုဒ္အားျဖင့္ အခ်က္ (၂)ခ်က္ကိုေတြ႕ႏိုင္ သည္။ (၁)ယုံၾကည္ျခင္း အလ်င္ (အရင္) ေက်းဇူးေတာ္လာသည္။ ဤေနရာတြင္ လူမ်ားစြာတို႔၏နားလည္မႈလြဲမွားေသာအရာမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယုံၾကည္ျခင္း အလ်င္ (အရင္) ေက်းဇူးေတာ္က လာေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဦးစြာသေဘာေပါက္ နားမလည္ ေသးသေရြ႕ယုံၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းကိုလည္း စစ္မွန္စြာနားလည္သေဘာေပါက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းထြက္ေပၚမွီတင္းရာ " ေရေသာက္ျမစ္ " ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းကို စစ္မွန္စြာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဦးစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။
"ယုံၾကည္ျခင္း" သည္မိမိတစ္ကိုယ္တည္းရပ္တည္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္"ယုံၾကည္ျခင္း "သည္လည္း " ေက်းဖူးေတာ္ " ကဲ့သို႔ပင္ ဘုရားသခင္ ေပးေသာဆုေက်းဇူး(လက္ေဆာင္) ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းကို ေက်းဇူးေတာ္ အားျဖင့္သာ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ရရွိၾကသည္။ လြယ္ကူစြာ နားလည္ ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာေလး တစ္ခုမွာဘုရားသခင္သည္မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာအိမ္တစ္လုံးကုိကြၽႏ္ုပ္အားျပ၍"ဤသာယာလွပေသာအိမ္ကိုသင့္အား
ငါေရာင္းမည္။ သို႔ေသာ္တန္ဖိုးသည္ $$$$$က်သင့္မည္ျဖစ္ကာ သင့္အေနျဖင့္ ၀ယ္ႏိုင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ ေငြရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ကြၽႏ္ုပ္ကိုလိုအပ္ေသာ ေငြေပးေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ ကြၽႏ္ုပ္၀ယ္လိုေသာအိမ္ကို ဘုရားသခင္ ေပးေသာေငြအားျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုက္သည္။ ထိုသို႔ေသာအမႈအရာကို "ကြၽႏ္ုပ္အိမ္ ၀ယ္သည္"ဟုဆိုႏိုင္ပါ မည္ေလာ။ ဆိုႏိုင္ပါမည္။ အိမ္၀ယ္ရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္ကို ေငြေပးျခင္းမွာ ထိုအခ်င္းအရာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ၌ ေက်နပ္အဆင္ေျပေစရန္ ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ကလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
"ေက်းဇူးေတာ္ "ကိုဘုရားသခင္ထံမွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ အကန္႔အသတ္မရွိလြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေနေသာ " ပိုက္လိုင္း "ဥပမာအားျဖင့္ဆက္လက္ရွင္းျပလိုသည္။ "ယုံၾကည္ျခင္း "ပိုက္လိုင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ေက်းဇူးေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ႏွလုံးသားထဲသို႔ သြန္းေလာင္းေပးသည္။ ဤပိုက္လိုင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ထံေပးျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ပိုက္လိုက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ေသာအခ်ိန္မွသာ ဘုရားသခင္၏နမိတ္လကၡဏာမ်ား စတင္စီးဆင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။ "ေက်းဇူးေတာ္"သည္ ေယ႐ႈခရစ္ အားျဖင့္သာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရေသာ "မထိုက္တန္ေသာ္လည္း ရရွိေသာမ်က္ႏွာသာေပးျခင္း"သည္ပင္လွ်င္ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာရရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္က်မ္းစာက "ယုံၾက ည္ျခင္းသည္ ၾကားနာျခင္း အာျဖင့္ျဖစ္၏။ ၾကားနာျခင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္အားျဖင့္ျဖစ္၏။ (ေရာမ ၁၀း၁၇ ) "
က်မ္းစာအရ "ယုံၾကည္ျခင္း "သည္ "ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း" ေၾကာင့္ဟုမဆိုထားေပ။ ဤက်မ္းပိုဒ္အရ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ " ျဖစ္(လာ)"၏ဟုဆိုထားရာ အလိုလိုထြက္ လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ အျခားေသာဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ သို႔ျဖစ္ လာသနည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ေသာအခါ ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အားျဖင့္ ေယ႐ႈ (အသက္ရွင္ေသာႏႈတ္က ပတ္ေတာ္)ႏွင့္ေတြ႕ၾကၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈလုပ္ေဆာင္ေသာအရာ မ်ားကို သိျမင္လာၾကသည္။
ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သိျမင္ရသည့္အတိုင္း ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ႏွလုံးသားထဲတြင္ တတ္စြမ္းႏိုင္မည့္ယုံၾကည္ျခင္း သတၲိမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာၿပီး၊ ထိုအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္လုပ့္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ လုပ္ေဆာင္ေသာအရာမ်ားကို အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ က်မ္းခ်က္တစ္ခ်က္ တြင္ ေပါလုက "ညီအကိုတို႔၊ ယခုငါသည္ သင္တို႔ကိုဘုရားသခင္၌အပ္ႏွံ၏။ သင္တို႔သည္တည္ေဆာက္ျခင္းငွာ လည္းေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာသူအေပါင္းတို႔ႏွင့္အတူ သင္တို႔အားအေမြေပးျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ တတ္ႏိုင ္ေသာဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္တရား၌လည္း သင္တို႔ကိုငါအပ္ႏွံ၏။
(ေရာမ ၂၀း၃၂)"
"ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္တရား" ဟုဆိုထားရာ "ယုံၾကည္ျခင္းတရား" ဟုလည္း သိမွတ္ၾကသည္။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ယုံၾကည္ျခင္းကိုသာ တည္ေဆာက္႐ုံ သာမက ခရစ္ေတာ္၏ျပည့္စုံျခင္းဘုန္းစည္းစိမ္ကဲ့သို႔လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ပို႔ေဆာင္သည္။ " ေက်းဇူးေတာ္ " သည္လူသားအားလုံးအတြက္ျဖစ္သကဲ့သို႔ပင္ "ယုံၾကည္ျခင္း"သည္လည္း " ေက်းဇူးေတာ္"ကိုလက္ခံသည့္ အခ်ိန္၌ပင္ လက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္သည္။
" ထိုသူ၏ျပည့္စုံျခင္းမွလည္း ေက်းဇူးတစ္ပါး၌ထပ္ဆင့္၍ ေက်းဇူးတစ္ပါးကို ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ခံရၾကၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား ပညတ္တရားသည္ ေမာေရွလက္တြင္ေပးေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူးတရားႏွင့္ သစၥာတရားဟူမူကား ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ျဖစ္သတည္း။ (ေယာ ၁း၁၆-၁၇)
" ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္လည္း ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ရရွိ၍ အေသြးအသားအားျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ ျပည့္စုံျခင္း ကိုမဆိုလိုပါ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ "ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း" ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရွိသည့္ျဖစ္သည့္အတိုင္း ခ်စ္၍လက္ခံျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ ္တို႔ကိုၾကည့္ေသာအခါ ေယ႐ႈကိုသာျမင္၍ အျပစ္တစ္ခါမွ်မလုပ္ဖူးေသာသူမ်ားအျဖစ္ ဘုရားသခင္ကျမင္သည္။ ဤအရာသည္ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဥည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို စတင္လက္ခံလိုက္သည့္ ေန႔မွစတင္ကာ ထိုသခင္ႏွင့္အတူေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အားနည္းျခင္းမ်ားႏွင့္ က်႐ႈံးျခင္းမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာတြင္ လာေရာက္သက္ဆိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ေပ။
ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုၾကည့္ေသာအခါ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုသာျမင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာေလွ်ာက္လွမ္းမႈသည္ အျပစ္ရွိသည္ဟုခံစားခ်က္မ်ားကင္းရွင္း၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းမ်ားသည္လည္း တန္ခိုးအစြမ္းသတၲိႀကီးမားကာ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေစမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က -
" ထိုမွတစ္ပါး လူတစ္ေယာက္သည္ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ထိုတစ္ေယာက္ေသာသူအားျဖင့္ေသျခင္းတရားသည္ အစိုးရ၏။ ေက်းဇူးေတာ္၏ကယ္တင္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔သြင္းေတာ္မူျခင္းကိုလည္းေကာင္း ခံရေသာသူတို႔သည္ တစ္ေယာက္ေသာသူတည္းဟူေသာေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍ စိုးစံရ ၾကလတၲံ။ (ေရာမ ၅း၁၇)
ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ေသာအခါ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သခင္ထံေတာ္မွ အခမဲ့ရရွိေသာေၾကာင့္ ထိုအရာမ်ားအတြက္သီးျခားႀကိဳးစားေနရန္ မလိုေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ျပႆနာမွာ လူ႕သဘာ၀ထုံးစံအတိုင္း ယုံၾကည္သူတို႔သည္ပညတ္တရားေအာက္ကိုသာ တဖန္တိမ္း ၫႊတ္ေသြဖယ္သြားတတ္ၾကသည္။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိေသာ္ လည္း ပညတ္တရားအတိုင္း အသက္ရွင္ျခင္းသည္သာ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြးထင္ျခင္းသည္ သဘာ၀အတိုင္းျဖစ္လာသကဲ့သို႔ပင္ လူအခ်ိဳ႕တို႔ ေတြးထင္လာၾကသည္။ ဤအရာသည္ ဘာသာေရး အယူျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ စစ္မွန္ေသာလြတ္ျခင္းကို ခံစားရမည္မဟုတ္ေပ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က "ထုိ႔ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္သည္ငါတို႔ကိုလႊတ္ေတာ္မူေသာလႊတ္ျခင္းအခြင့္၌တည္ေနသျဖင့္၊ကၽြန္ခံရာထမ္းဘိုးကိုထမ္း
၍ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို တဖန္မခံၾကႏွင့္၊ ပညတ္တရားအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာ သို႔ေရာက္သမွ်ေသာ သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ကြာ၍ ေက်းဇူးတရား၌မတည္၊ ေရြ႕ ေလ်ာ့ၾကၿပီ။ (ဂလာ ၅း၁-၄)ဘာသာတရားႏွင့္ ပညတ္တရားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔နားလည္သေဘာေပါက္ထားေသာ ေက်းဇူးတရားမွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုလဲက်ေစလ်က္ ပညတ္တရားထဲတြင္ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေသာေၾကာင့္ ပို၍အႏၲရယ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ပညတ္တရား၏ေစခိုင္းရာအလုပ္ထဲသို႔ ျပန္လွည့္တတ္ေသာ အေသြးအသားကို ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္ရန္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္တိုက္ရန္လို သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ မထိုက္တန္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းေၾကာင့္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ အရာအားလုံး၌ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ဆက္လက္ ခံစားေစရန္ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းထဲ၌ အသက္ရွင္ကာ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ျဖစ္သည္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ "စစ္မွန္ေသာေက်းဇူးေတာ္ "သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို သန္႔ရွင္းေစသည္။ ဤေနရာတြင္ " စစ္မွန္ေသာ"ဟူေသာစကားလုံးကို သုံးႏႈန္းရျခင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၏ ခံယူခ်က္တြင္ " ေက်းဇူးေတာ္" သည္ ေကာင္းေသာအမႈအရာအက်င့္ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ေသြးသားတပ္မက္မႈကိုသာ ဦးစားေပး အသက္ ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာအနက္ျပန္ကာ နားလည္မႈ လြဲတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ " စစ္မွန္ေသာေက်းဇူးေတာ္ သည္စည္းကမ္းေဘာင္မဲ့အသက္ရွင္ျခင္းလုံး၀မဟုတ္ပါ။ "ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္၌ အသက္ရွင္ေသာသူ၏စိတ္ႏွလုံးသားခံယူခ်က္တြင္ "ဘုရားသခင္ ကြၽႏ္ုပ္ကိုအလြန္ခ်စ္၍ကြၽႏ္ုပ္ထိုက္တန္သည္ထက္ပိုလွ်ံစြာေပးေသာေၾကာင့္ထိုသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၌ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္အရာမ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ "ေက်းဇူးေတာ္၊ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာႏွင့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ <ကယ္၀စြာသီးပြင့္ျခင္းအားျဖင့္ လွပေသာအသက္ရွင္မႈအသက္တာကိုတည္ ေဆာက္ၾကပါစို႕။ Creditto>>EXIT (ထြက္ေပါက္ဓမၼရသ သုတစာေစာင္)

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites