The Westminster Confession of Faith 1646 ( ဘာသာျပန္ )


The Westminster Confession of Faith (1646)
၀က္(စ္ထ္) မင္စတာ ယုံၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာ၀န္ခံခ်က္

Chapter (5) Providence
အခန္း(၅) ၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူျခင္း

၁။       ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္လွသည့္ဘုရားသခင္သည္ အႀကီးဆုံးမွသည္
          အေသးငယ္ဆုံးေသာ အရာမ်ားထိတိုင္ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ လမ္းျပ
          သြန္သင္ျခင္း စီမံခန္႔ခြဲ၍ အုပ္စိုးေတာ္မူသည္။ ထိုသို႔ျပဳရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏အလြန္ႀကီးမား
          လွေသာ ဥာဏ္ပညာေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၾကည့္ရွဳေစာင္မျခင္းျဖင့္ အမွားအယြင္းကင္းစြာ ႀကိဳတင္
          သိျမင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လြတ္လပ္၍ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသာ အလိုေတာ္ဥာဏ္ပညာ၊ တန္ခိုး၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း
          ေကာင္းျမတ္ျခင္းႏွင့္ ကရုဏာေတာ္မ်ား၏ ဘုန္းအသေရကို ထင္ရွားေစ၍ ခ်ီးမြမ္းျခင္းရွိေစရန္ ေဆာင္
          ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂။       ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႀကိဳတင္သိျမင္၍ ႀကံစည္ေတာ္မူသည့္ ပထမအေၾကာင္း
          အရာတရားအတိုင္း ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ၊ အမွားအယြင္းကင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ္ငွာ-
          ထိုတူညီေသာ ၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ပင္ သူတို႔၏လိုအပ္မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္
          လပ္စြာ (သို႔) တစ္ခုခုကို အမွီျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ျဖစ္လာ
          ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးထားသည္။

၃။       မိမိ၏ ပကတိၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ ဘုရားသခင္သည္ အေၾကာင္းတရားကို သုံးေတာ္မူေသာ္
          လည္း ထိုအရာမပါဘဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုထက္မကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုအရာႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍
          ေသာ္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္စြာျပဳေတာ္မူသည္။

၄။       အနႏၱတန္ခိုးေတာ္၊ ရွာေဖြလိုက္စစ္၍ မရႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏အကန္႔အသတ္မရွိ
          ေကာင္းျမတ္ျခင္းတို႔ကို မိမိ၏ၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူျခင္း၌ ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိသည္ကို က်ဆင္း
          ျခင္း၌ပင္လ်က္ ေရွးဦးစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထိုနည္းတူ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္လူသားမ်ားျပဳသည့္
          အျခားအျပစ္တို႔၌လည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
          ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ သာမန္ရိုးရိုးခြင့္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ တနည္းအားျဖင့္ သူတို႔ကိုႀကီးစြာေသာ
          ဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ တန္ခိုးအာဏာျဖင့္ တားျမစ္ထားပါသည္။ သို႔မဟုတ္ မ်ားလွစြာေသာ အျခားရည္ရြယ္
          ခ်က္မ်ားႏွင့္ မိမိ၏ျမင့္ျမတ္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိန္႔ေတာ္မူ၍ အုပ္စိုးလ်က္ရွိ
          သည္။
          သို႔ေသာ္ ထိုသူတို႔၏ ျပစ္မွားျခင္းအျပစ္တို႔သည္ ဖန္ဆင္းခံသတၱ၀ါတို႔ေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး အလုံးစုံသန္႔
          ရွင္းျမင့္ျမတ္ေတာ္မူ၍ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္
          အျပစ္၏ ဇစ္ျမစ္ (သို႔) အျပစ္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သူမဟုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္လည္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၅။       ဥာဏ္ပညာေတာ္လြန္စြာရွိ၍ ေျဖာင့္မတ္လ်က္ ကရုဏာေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀စုံလင္ေတာ္မူေသာ ထာ၀ရဘု
          ရားသခင္သည္ မိမိ၏သားသမီးမ်ားကို စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သူတို႔၏စိတ္ႏွလုံး ေဖာက္
          ျပန္ျခင္းတို႔ အထဲ၌ ကာလအတန္ၾကာေအာင္ မၾကာခဏ လႊတ္ထားေလ့ရွိသည္။ ယင္းသို႔ျပဳရျခင္းမွာ
          ေရွးကအျပစ္မ်ားအတြက္ သူတို႔အားအျပစ္ေပးဆုံးမရန္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ဖုံးကြယ္
          လ်က္ရွိသည့္ ပ်က္စီးေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ လွည့္စားျခင္းသေဘာမ်ားကို သိျမင္ေစကာ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရွိေစရန္
          ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္အေပၚ၌ သာ၍နီးကပ္စြာႏွင့္ မိမိတို႔၏ အစဥ္မျပတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
          အတြက္ ပိုမိုအားထားလိုစိတ္မ်ား တိုးပြားလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ အနာဂတ္၌ အျပစ္ျပဳျခင္း
          မ်ားကို ပို၍သတိျပဳလာေစရန္ႏွင့္ အျခားေသာ အရာတို႔၌ ေျဖာင့္မတ္၍ သန္႔ရွင္းျခင္း ရွိေစရန္ျဖစ္သည္

၆။       ဘုရားသခင္က ၀ိညာဥ္ေတာ္မ်က္စိကန္းေစ၍ ခိုင္မာေစသည့္ ဆိုးေသာသူတို႔ႏွင့္ ဘုရားမဲ့ေနေသာ
          သူတို႔၌ ၄င္းတို႔၏ ျပစ္မွားမႈမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာတရားသူႀကီးပမာ ၄င္း
          တို႔ ထံမွ မိမိ၏ေက်းဇူးေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရုံမကဘဲ ၄င္းအရာအားျဖင့္ သူတို႔၏ အသိတရားထဲ
          တြင္ အလင္းေပး၍ သူတို႔၏ စိတ္ႏွလုံးအတြင္းတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသ
          ခင္သည္ သူတို႔၌ရွိသည့္ ဆုေက်းဇူးမ်ားကို တစ္ခါတရံ ႏႈတ္ယူထားတတ္ၿပီး ထိုသူတို႔၏ ေဖာက္ျပန္
          တတ္ေသာ စိတ္၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အျပစ္ျပဳေစႏိုင္မည့္အရာမ်ားကို ျပသေပးထားတတ္သည္။ ဤသို႔
          ျဇင့္ သူတို႔၏ေလာဘရမၼက္ႀကီးေသာ စိတ္ဆႏၵေနာက္သို႔ လိုက္ေစျခင္းငွာ လူ႕ေလာက၏ ေသြးေဆာင္
          ျဖားေယာင္းမႈမ်ားႏွင့္ စာတန္၏ တန္ခိုးတို႔၌ လႊတ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ထိုအရာ၏ရလဒ္မွာ သူတို႔သည္
          ကိုယ္တိုင္စိတ္ႏွလုံးခိုင္မာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထိုသူတို႔၏ စိတ္ႏွလုံးခိုင္မာျခင္းကို အသုံး
          ျပဳ၍ အျခားေသာသူမ်ား၏ စိတ္ႏွလုံးကို ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေစရန္လည္း အသုံးျပဳတတ္သည္။

၇။       ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ သက္ရွိသတၱ၀ါအေပါင္းတို႔အေပၚ
          သက္ေရာက္သကဲ့သို႔ အထူးၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ မိမိ၏အသင္းေတာ္အေပၚသို႔ သက္
          ေရာက္သည္။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ အသင္းေတာ္၏ အက်ိဳးအတြက္ ပံ့ပိုးျပဳစုေပးလ်က္ရွိသည္။


ဤေနရာတြင္ အခန္း(၅) ၿပီးဆုံးပါသည္။
အခန္း (၅) အားဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites