ညီအကိုစိတ္ထားရွိပါ ........... Rev. မာေနာ္


(သုတၱံ ၁၅း၃၄) ထာ၀ရဘုရား၏ မ်က္စိေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အရပ္၌ရွိ၍ ေကာင္းမေကာင္းကို ၾကည့္ရွဳေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ျမင္ေတာ္မူေသာသူျဖစ္၍ ယေန႔ ေျမႀကီးေပၚတြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်တို႔ကို ရွဳျမင္သိမွတ္ေတာ္ မူပါ သည္။ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ ျမင္တတ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ အသက္ ရွင္ လ်က္သြား လာက်င္လည္ေနရေၾကာင္း အထူးသတိျပဳရန္ လိုပါသည္။ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ျမင္တတ္ေသာ မ်က္ျမင္ေအာက္၌ ရွိေနေစကာမူ ခရစ္ယာန္အသက္တာ အသက္ရွင္ရာတြင္ အမွတ္တမဲ့ ေပါ့ေပါ့ဆဆ အေလးအနက္ မထားဘဲ သမၼာသတိ ကင္းမဲ့စြာ အသက္ရွင္ ေနၾကပါသည္။ ဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲ၊ ဆရာစြဲထားကာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မိတ္သဟာယ ပ်က္ျပားၿပီး မနာလိုျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္း၊ ျငဴစူစိတ္ ထားျခင္းျဖင့္ ေခၚေျပာ ဆက္ဆံေပါင္းသင္း မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္ပင္ ခက္ ခဲလွပါသည္။ စာတန္ မာရ္နတ္၏ လက္တစ္လုံးျခား လွည့္ျဖားမႈကို ခံရကာ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ႀကီးမား ေသာ အမွားျဖင့္ အသေရ  ပ်က္ျပားေနၾကၿပီး ေယာ ၁၅း၁၂ တြင္ ေယရွဳက အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကပါဟု မိန္႔မွာထားသည္ကို အေလးမထားၾကေပ။ ဗာဗုလုန္ တန္ခိုးအာဏာ က်ဆုံးၿပီးေနာက္ ေမဒိေပရသိ ရွင္ဘုရင္ အာတေဇရစ္မင္း စိုးစံေသာ အခ်ိန္တြင္ ေနဟမိသည္ ရွင္ဘုရင္ ဖလားေတာ္ကို ကိုင္၍ ဆက္သရေသာသူျဖစ္သည္။ ေနဟမိသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ လူေရွ႕၌ မ်က္ႏွာရေသာ သူျဖစ္၏ ။ စစ္သူရဲလည္း မဟုတ္ပါ။ ၀န္ႀကီးလည္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ သူ၏ ႏွလုံးသား မွန္ကန္မႈ အေပၚ ဘုရားသခင္သည္ အသုံးျပဳ ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့ၿပီး သမၼာက်မ္းစာတြင္ အထင္တရ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ထားပါသည္။ ေနဟမိ ရွဳရွန္နန္းေတာ္၌ ရွိစဥ္တြင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕မွ ေရာက္လာေသာ သူမ်ားထံမွ မိမိလူမ်ိဳး မိမိညီအစ္ကိုမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေသာ အေျခအေန ၿမိဳ႕ရိုးၿပိဳပ်က္ျခင္းတို႕ကို ၾကားသိရ၍ စိတ္ပူပန္ျခင္း ဂရုဏာႏွင့္ ကူညီေျဖရွင္းရန္ ျပင္းျပေသာ သူ၏ဆႏၵေၾကာင့္ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရပိုင္ခြင့္အေပၚ အခြင့္အေရး မယူဘဲ၊ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္း အပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာခဲ့ပါသည္။ ေနဟမိသည္ အခြင့္အေရး ယူတတ္ေသာ သူမဟုတ္ပါ။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏လူ၊ ဆုေတာင္းျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာသူ၊ ယေန႔တြင္ ညီအစ္ကိုမ်ား ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ ခက္ခဲမႈ ဆင္းရဲျခင္း၊ ၾကည္တည္းေသာျပႆနာ အားနည္းမႈကို စိတ္ပူပန္ျခင္းျဖင့္ ကူညီေျဖရွင္းေပးလိုေသာ
ေစတနာစိတ္ျဖင့္ ကူညီေျဖရွင္းျခင္း၊ မ,စေက်းဇူးျပဳေသာ သူေတြရွိသကဲ့သို႔ ညီအစ္ကို အေရးကို အေလးမထား ဥပကၡာျပဳသူမ်ားလည္း ရွိ၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း အခက္အခဲ အက်ဥ္းအၾကပ္၌ ရွိေသာ ညီအစ္ကို မ်ားကို ေငြေၾကးအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ေ၀ငွတည္
ေဆာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေလသည္။ ေနဟမိသည္ ထိုအမႈအရာအတြက္ ေလးလတိုင္တိုင္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အပ္ႏွံခဲ့ရာ ဘုရားသခင္ အေျဖေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေယရုရွလင္သို႔ သြား၍ ၿမိဳ႕ရိုးကို ဘုရားသခင္အား 
ျဖင့္ (၅၂) ရက္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ မိမိ ညီအကိုမ်ားႏွင့္ အတူ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံ ခ်ီးမြမ္းၾကပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင့္ႏွင့္အတူ အဖိုးအခေပး၍ အားႀကိဳးမာန္တက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈ၌ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးျခင္းအခြင့္ ဘုရားသခင္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဒံေယလ အခန္း(၂)တြင္ လည္း ဒံေယလလူငယ္တစ္ဦး၏ အသက္တာကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ၾကပါစို႕။ သူသည္ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရား သခင္ကို ယုံၾကည္ကိုးစားၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္၍ ႏွလုံးသား၌ သိုထားေသာသူလည္း ျဖစ္၏ ။ ဗာ ဗုလုန္ ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕မွ ဒံေယလ၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါစ သည့္ လူငယ္မ်ားကို သူ႕ထံတြင္ မင္းမႈထမ္းရေသာ အခ်ိန္အခါ သမယ ျဖစ္၏ ။ တစ္ခ်ိန္က ေနဗုခဒ္ေနဇာ မင္းႀကီး အိပ္မက္ျမင္ေတာ္မူ၍ ထိတ္လန္႔ျခင္းရွိေသာေၾကာင့္ စက္ေတာ္ မေခၚႏိုင္သည္ျဖစ္၍ အိပ္မက္ကို
ျပန္ေျပာေစျခင္းငွာ မာကုပညာရွိ ေဗဒင္အတတ္၊ သူျပဳဆရာ။ ခါလဒဲဆရာတို႔ကို ေခၚေျခဟု အမိန္႕ေတာ္ရွိ သည့္အတိုင္း သူတို႔သည္ ေရာက္လာၾကသည္။ ရွင္ဘုရင္က ငါသည္ အိပ္မက္ျမင္မက္ၿပီး ထိုအိပ္မက္ကို မသိနားမလည္သည္ ျဖစ္၍ မအီမသာရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီး အိပ္မက္ကို ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ မေဖာ္ျပႏိုင္လွ်င္ အပိုင္းပိုင္း စဥ္းသတ္မည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏ ။ ခါလဒဲဆရာတို႕ကလည္း အိပ္မက္ကို မိန္႔ေတာ္မူပါ။ အနက္ကို ေဖာ္ျပပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏ ။ ရွင္ဘုရင္သည္ အိပ္မက္ကို မေျပာျပဘဲ အိပ္မက္ႏွင့္ အနက္အ ဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ျပရန္ ထပ္၍ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏ ။ ခါလဒဲ ဆရာတို႔ကလည္း မင္းႀကီး၏ အိပ္မက္ကို ေျဖႏိုင္မည့္ သူ တစ္ေယာက္မွ်မရွိ၊ လူပကတိႏွင့္ မဆက္ဆံေသာ ဘုရားမွတစ္ပါး အဘယ္သူမွ် မေဖာ္ျပႏိုင္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္လွ်င္ ျပင္းစြာ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ ဗာဗုလုန္၌ ဒံေယလ အပါအ၀င္ အရာရွိမ်ား ကို  ပယ္ရွင္း သတ္ျဖတ္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏ ။ ဒံေယလသည္ အိပ္မက္ကို ေျဖရေသာ အခ်ိန္ေပးေတာ္မူပါ မည့္အေၾကာင္း အသနားခံၿပီးမွ ညီအကို ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔ႏွင့္ အတူ အိပ္မက္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ကို ဘုရားသခင္၏ ဂရုဏာ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဖြင့္ေပးရန္  ဆုေတာင္းၾကေလသည္။ ယံုၾကည္သူ အသက္တာမွ မိမိေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ ဖြင့္ျပ ဆုေတာင္းအေျဖ ရွာရန္လိုပါသည္။ (ဆာ ၃၇း၅)
ဒံေယလတို႔ ယုံၾကည္ ကိုးစားေသာ ဘုရားသခင္သည္ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ ျဖစ္၏ ။ အလုံးစုံ၏ အလုံးစုံျဖစ္ေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၍ သူ႕ကိုယုံၾကည္ကိုးစား ေမွ်ာ္လင့္၍ ကိုယ့္အမႈအရာ အပ္ႏွံေသာ သူတို႔ကို အၿမဲကူညီ ေစာင္မေျဖရွင္း ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ညအခါ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္ အိပ္မက္ႏွင့္ အနက္ အဓိပၸါယ္ကို ဘုရားသခင္ ေဖာ္ျပေပးေတာ္မူ၏ ။ ထိုအခါ ဒံေယလသည္ ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ  
ျဖင့္ ဖြင့္ျပေသာ ရူပါရုံႏွင့္ ရွင္ဘုရင္၏ အိပ္မက္အတူတူ ျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ဘုရားသခင္ တုန္႔ျပန္မ,စ ေက်းဇူးျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ အစဥ္ ခ်ီးမြမ္း တတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သင္ခန္းစာ ယူႏိုင္ပါသည္။ ဒံေယလသည္ မင္းႀကီးအား အိပ္မက္ အနက္အဓိပၸါယ္ ကို ဖြင့္ျပေလရာ၌ ရွင္ဘုရင္သည္  ႏွစ္ေထာင္းအားရမႈ ရွိလွ၍ ဒံေယလကို ခ်ီးေျမွာက္လ်က္ ဆုလဒ္ကိုလည္း
ေကာင္း၊ ၀န္ႀကီးအရာ၌လည္းေကာင္း၊ ဗာဗုလုန္ ပညာရွိတို႔ကို အုပ္စိုးရေသာ ၀န္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူျခင္း ကိုခံရ၏ ။ ထိုအခါ ညီအကို စိတ္ထားရွိေသာ ဒံေယလသည္ သူ၏ ညီအစ္ကို (၃) ဦးကို ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိဘဲ ယေန႔တြင္မူ မိမိေကာင္းစားေရး အမႈကို ေရွ႕ရွဳကာ ညီအကိုမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ကာ 
ေက်ာခိုင္းသူမ်ားသည္လည္း မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ဒံေယလသည္ ရွင္ဘုရင္ထံ သံေတာ္ဦးတင္ေသာေၾကာင့္ မင္းႀကီးသည္ သူ၏ ညီအကိုမ်ားျဖစ္သည့္ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါ တို႕ကိုလည္း ၀န္ႀကီးအရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏ ။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း သူတစ္ပါး မေကာင္းေၾကာင္း ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္း ညီအကိုမ်ား မိမိႏွင့္တန္းတူ ပုခံုးျခင္း ယွဥ္လာသူဟု ထင္မွတ္ကာ မနာလို၊ မရွဳစိမ့္၊ အတၱမာန၊ ဇာတိသေဘာျဖင့္ ေဘးဖယ္ ခ်န္လွပ္မထားသင့္ ဘဲ အမူအရာသည္လည္း ဘုရားသခင္ မ်က္ျမင္ေအာက္၌ ရွိေသာေၾကာင့္ အထူးဆင္ျခင္ သင့္ေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ဒံေယလကဲ့သို႔ ညီအကိုစိတ္ထားျဖင့္ လက္တြဲေခၚပါ။ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ပါ။ ဆုေတာင္းေပးပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေပးပါ။

ဘုရားသခင္ဘုန္းႀကီးပါေစ
Rev.မာေနာ္

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites