က်မ္းစာေလ့လာျခင္း


" သခင္ေယရႈ၏အေသခံျခင္း ( The Death of Christ )
သခင္ေယရႈ၏အေသခံျခင္းအေပၚ သမၼာက်မ္းစာ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
( The Bible Definition of Christ’s Death ) "


၁။ ေရြးယူရန္   ( Ransom )    Lev 25: 47- 49
Matt 20: 28, 1Pe 1: 18, 1Tim 2: 6, 2: 8, 3: 13

၂။ အမ်က္ေျပေစျခင္း  ( Atonement )         Heb 9: 15
1John 2: 2, Rom 3: 25, Isa 2: 17

၃။ သင့္ျမတ္ေစျခင္း    ( Reconciliation )    
Rom 5: 10, 2John 5: 18, Eph 2: 16, John 1: 20

၄။ အစားထိုးျခင္း        ( Substitution )       Exo 12
1Cor 5: 17, Isa 53: 6, 1Pe 2: 24, 3: 8, 2John 5: 21

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites