က်မ္းစာေလ့လာျခင္း


" ဘုရားသခင္ဟူသည့္ခံယူခ်က္အေပၚ အျမင္မ်ား "၁။ ထာဝရဘုရားမရွိဟူသည့္ အယူဝါဒ                                                    Antheism            
ဆာလံ ၁၄း ၁။ ၅၃း ၁။

၂။ ထာဝရဘုရားတည္ရွိေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္တရားမရွိဟူသည့္အယူဝါဒ       Deism

၃။ ဘုရား၊ တရားမယံုၾကည္ေသာဝါဒ                                                      Agnosticism

၄။ အရာရာတိုင္း၌ဘုရားရွိသည္ဟူေသာအယူဝါဒ                                       Pantheism

၅။ ဘုရားသခင္သည္ တစ္ဆူထက္ပိုသည္ဟူေသာအယူဝါဒ                           Polytheism     


" ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ( The Works of God ) "


၁။ ဖန္ဆင္းျခင္း                   ( Creation )

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း                 ဆာလံ ၁ဝ၄း ၃ဝ

သားေတာ္အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း                                      ေယာ ၁း ၃။ ေကာေလာသဲ ၁း ၁၆

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း                             ဆာလံ ၁၄၈း ၅


၂။ ေစာင့္မေတာ္မူျခင္း           ( Preservation )


၃။ အုပ္စိုးျခင္း                     ( Providence )


0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites