က်မ္းစာေလ့လာျခင္း

က်မ္းစာေလ့လာသူေတြ၊ က်မ္းစာေက်ာင္းသားေတြအတြက္ သမၼာက်မ္းစာ၌ပါရွိသည့္စကားလံုးမ်ားအနက္မွ လက္လွမ္းမီရာစကားလံုးအခ်ိဳ႕ကို အထူးတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေနာင္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕သမၼာအလင္း ဘေလာ့ဂ္မွာ က်မ္းစာရဲ႕နက္နဲမႈေတြကိုပါ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ က်မ္းစာကိုအထူးနားလည္ခ်င္၊ ေလ့လာခ်င္ၾကတဲ့သူေတြအတြက္ အားကိုးအားထားျပဳစရာ ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားၿပီး တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို သတင္းေကာင္းေပးအပ္ပါတယ္။ ဒီဘေလာ့ဂ္ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျမင္မိတယ္ဆိုရင္ ဘေလာ့ဂ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ဆက္သြယ္ ႏိုင္မယ့္လိပ္စာေတြကို ဆက္သြယ္အႀကံေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။
ဒီဘေလာ့ဂ္ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြ၊ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအားျဖင့္ ခြန္အားတစ္စံုတရာခံစားရတယ္ဆိုရင္လည္း နီးစပ္ရာမိတ္ေဆြေတြကို တဆင့္ေၾကာ္ျငာေပးဖို႔နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ဆီကိုလည္း Comment ေလးေတြေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစခင္ဗ်ား ………..
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း" ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္မ်ား

ဓမၼေဟာင္းမွ ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္မ်ား "

၁။ အဲလ္ အဲေလာဟိမ္ ( El, Elohim )
တန္ခိုး/ စြမ္းအားႀကီးေသာဘုရား ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ဓမၼေဟာင္းတြင္ အႀကိမ္ေပါင္း ( ၂၅, ဝဝ) ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

၂။ အေဒါႏိုင္း ( Adonai )
အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ LORD ဟုအဓိပၸါယ္ရကာ စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးကို ပိုင္သအုပ္စိုးေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည္။
ဆာလံ ၈၆း ၈၊ တရားေဟာရာက်မ္း ၁ဝး ၁၇၊ မာလခိ ၁း ၆၊ ေယာဘ ၂၈း ၃၈

၃။ ေယေဟာဝါ ( Jehovah or Yahweh )
ဘုရားသခင္၏ အလိုအေလွ်ာက္တည္ရွိျခင္းႏွင့္ သူဖန္ဆင္းထားသည့္အရာအားလံုးအေပၚ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္က်ဴးေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ဓမၼေဟာင္းတြင္ အႀကိမ္ေပါင္း ( ၇ဝ, ဝဝ ) ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
ေယေဟာဝါေယရိ လိုအပ္ေသာအရာေပးေသာဘုရား ကမာၻ ၂၂း ၁၄
ေယေဟာဝါရာဖ အနာေရာဂါကိုၿငိမ္းေစေသာဘုရား ထြက္ ၁၅း ၂၆
ေယေဟာဝါေမကာဒဲရွ သန္႔ရွင္းေစေသာဘုရား ဝတ္ျပဳ ၂ဝး ၈
ေယေဟာဝါနိႆိ ဘုရားသခင္သည္ငါတို႔၏ေအာင္လံ ထြက္ ၁၇း ၁၅- ၁၆
ေယေဟာဝါရွလုမ္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကိုေပးေသာဘုရား တရား ၆း ၂၄
ေယေဟာဝါလာအ ထာဝရဘုရားသည္ငါ၏သိုးထိန္း ဆာ ၂၃း ၁
ေယေဟာဝါေဇဒကန ဘုရားသခင္သည္ငါတို႔၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ေယ ၂၃း ၆
ေယေဟာဝါရွမၼ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည္ ေယဇ ၄၈း ၃၅


၄။ အဲလ္ ရွက္ဒိုင္း ( El, Shaddai )
ၿပီးျပည့္စံုေစေသာသူ ဟုအဓိပၸါယ္ရၿပီး အလံုးစံုေသာအရာတို႔ကို ျပည့္စံုစြာျဖည့္ဆည္းေပးေသာဘုရား၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ သူ၌ၿပီးျပည့္စံုသည္ ဟူ၍ သံုးႏႈန္းသည္။
ကမာၻ ၁၇း ၁- ၈၊ ၂၈း ၃- ၄။ ရုသ ၁း ၂ဝ။ ၂၁။ ေယာဘ ၅း ၁၇။

၅။ အီေလာလမ္ ( Elolam )
အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ ထာဝရတည္ၿမဲေသာဘုရားသခင္ The Everlasting God ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ဟီဘရူးဘာသာတြင္ OLAM သည္ အစဥ္အၿမဲဟူသည့္အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။
ကမာၻ ၂၁း ၃၃


" ဓမၼသစ္မွ ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္မ်ား "


၁။ ဘုရားသခင္ ( Theos )
Elohim ႏွင့္ထပ္တူျဖစ္ကာ ဓမၼသစ္တြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရသည့္ နာမေတာ္ျဖစ္သည္။
ခမည္းေတာ္ ( ေယာ ၁း ၁၅ )
သားေတာ္ ( ေယာ ၁း၁၊ ၂ဝး ၂၈။ ေရာမ ၉း ၅ )
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ( တ ၅း ၃- ၄ ) တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေဖာ္က်ဴးသည္။

၂။ ဖခင္ ( Patar )
အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ FATHER ဟုအဓိပၸါယ္ရကာ
အဖခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္၏ဆက္ႏြယ္မႈ ( ေယာ ၁ဝး ၂၅- ၃ဝ )
အဖခမည္းေတာ္ႏွင့္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ဆက္ႏြယ္မႈ ( မႆဲ ၅း ၁၆၊ ၆း ၉ ) တို႔တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

၃။ ၾသဇာႀကီးမားသူ ( Panto Krater )
အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ ALMIGHTY ဟုအဓိပၸါယ္ရၿပီး ဖန္ဆင္းထားသမွ်အရာအားလံုးႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ဆက္သြယ္မႈတြင္ေခၚေဝၚသံုးစြဲသည့္နာမေတာ္ျဖစ္သည္။

၄။ သခင္ ( Kurios )
အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ LORD ဟုအဓိပၸါယ္ရသည့္အျပင္ ပိုင္ရွင္ - OWNER ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ႏွင့္လည္း သံုးစြဲသည္။
ခမည္းေတာ္ လု ၁ဝး ၂၁
သားေတာ္ မ ၇း ၂၁- ၂၂
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ၂ေကာ ၃း ၁၇

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites