ကြဲကြဲျပားျပားသိေစလို [ အပိုင္း (၃) ]
ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်မ္းစာသင္တန္းတစ္ခုမွာ လူတစ္ေယာက္က က်ေနာ့္ကို သုတၱံ ၃၀း ၇- ၉မွာေရွာလမုန္မင္းႀကီးေတာင္ အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာကိုသာ ေပးဖို႔ေတာင္းခဲ့ ေသးတာပဲ လို႔ ျပန္ၿပီးေထာက္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူေျပာတာလည္း ဟုတ္ပါတယ္။                               ဒါေပမယ့္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးရဲ႕ဆုေတာင္းမွာကို သူ႔ရဲ႕စိတ္ရင္းအမွန္က ေပၚေနတယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ သတိထားၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။
          သို႔မဟုတ္ အကၽြႏ္ုပ္သည္ၾကြယ္၀၍ ထာ၀ရဘုရားကား အဘယ္သူနည္းဟုဆိုလ်က္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျငင္းပယ္မည္ဟု စိုးရိမ္စရာ႐ွိပါ၏။ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲ၍ သူ႔ဥစၥာကိုခိုးသျဖင့္ အကၽြႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္နာမေတာ္ကို မုသာႏွင့္ဆိုင္၍ ႁမြက္ဆိုမည္ဟု စိုးရိမ္စရာ႐ွိပါ၏။ သုတၱံ ၃၀း ၉
          ဒီဆုေတာင္းခ်က္ကိုု ေတာင္းခဲ့တဲ့ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးဟာ ေကာင္းႀကီးေတြမ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ဘုရားသခင္နဲ႔ေ၀းခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေတြအေနနဲ႔ ေကာင္းႀကီးခံစားရမွ ဘုရားသခင္နဲ႔ ေ၀းတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဟဂၢဲ ၂း ၈ မွာေတာ့ ေ႐ႊနဲ႔ေငြကို ဘုရားသခင္ပိုင္တယ္လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သုတၱံ ၁၀း ၂၂မွာလည္း ထာ၀ရဘုရား၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ စည္းစိမ္ကိုျဖစ္ေစတတ္၏။ ထိုစည္းစိမ္ႏွင့္လည္း ၀မ္းနည္းျခင္းအေၾကာင္းကို ေရာေႏွာေတာ္မမူ ….. လို႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မိတ္ေဆြဟာ ေကာင္းႀကီးကိုေၾကာက္တဲ့သူ၊ ေကာင္းႀကီးခံစားရတာနဲ႔ ဘုရားသခင္ကို စြန္႔သြားမယ့္လူမ်ိဳးျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ဒီဆုေတာင္းခ်က္က အနာနဲ႔ေဆး တည့္တယ္လို႔ေျပာရမွာပါပဲ။ ဘုရားသခင့္ရဲ႕အႀကံအစည္ေတာ္က က်ေနာ္တို႔အတြက္ ဘယ္လိုရည္႐ြယ္ထားတယ္ဆိုတာကို            ဖိ ၄း ၁၉ မွာေလ့လာၾကည့္ရင္သိႏိုင္သလို သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေကာင္းကင္ဘုန္းစည္းစိမ္ကို စြန္႔ၿပီး ေလာကမွာဆင္းရဲျခင္းကိုခံေတာ္မူခဲ့တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း ၂ေကာ ၈း ၉မွာအခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။                                                                                 အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္သည္ စည္းစိမ္႐ွိေသာ္လည္း ဆင္းရဲျခင္းကို ခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔သည္ စည္းစိမ္ရွိေစျခင္းငွာ သင္တို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းကိုခံေတာ္မူေသာေက်းဇူးေတာ္ကို သင္တို႔သိၾက၏။   က်ေနာ္တို႔ေတြသတိျပဳရမယ့္အခ်က္တစ္ခုက သမၼာက်မ္းစာဟာ က်ေနာ္တို႔အသိပညာနဲ႔ လိုက္မမီႏိုင္တဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အသစ္အသစ္ေသာ နည္းလမ္းေတြအားျဖင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့တဲ့ နိမိတ္လကၡဏာေတြနဲ႔ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ဇာတ္ၫႊန္း ေရးသားၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းကိုပါ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ မႈတ္သြင္းၿပီး ေရးသားထားတာျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ လက္၀ါးကားတိုင္မွာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အေသမခံေသးခင္အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားတို႔၊ က်ေနာ္တို႔လို တပါးအမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ဘာမွအာမခံခ်က္ ရွိေသးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအခ်က္ကို ေနာက္အေၾကာင္းအရာမွာ ပိုၿပီးေတာ့ နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။ သခင္ေယ႐ႈခံယူေတာ္မူခဲ့တဲ့ ထိုးႏွက္႐ိုက္ပုတ္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္းေ၀ဒနာ၊ ရွက္ဖြယ္လိလိကားတိုင္၊ အေသခံျခင္း၊ ဆင္းရဲခံျခင္းအစရွိတာေတြ အားလံုးဟာ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္စားျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုအမႈကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္မလုပ္ရေသးခင္မွာ သူသင္ေပးခဲ့တဲ့ဆုေတာင္းခ်က္က ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသိပ္ဆန္ လြန္းေပမယ့္ လက္၀ါးကားတိုင္မွာအေသခံၿပီးတဲ့ေနာက္ ပဋိညာဥ္တရားသစ္ရဲ႕ဆုေတာင္းခ်က္ေတြျဖစ္ တဲ့  ဧဖက္ ၁း ၁၇- ၁၉  ဆုေတာင္းေသာအခ်က္ ဟူမူကား၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုန္းႀကီးေသာအဘ ခမည္းေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို သိျခင္းအလိုငွါ ပညာကို၄င္း၊ ထိုးထြင္း ေသာဥာဏ္ကို၄င္း၊ သင္တို႔အားေပးပါမည္အေၾကာင္း၊ ေခၚေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေျမာ္လင့္ရေသာအရာကား အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ခံရေသာ အေမြေတာ္၏ ဘုန္းစည္းစိမ္ကား အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးသည္ကို၄င္း၊ ယံုၾကည္ေသာငါတို႔၌ ျပေတာ္မူေသာ အလြန္ႀကီး လွစြာေသာ တန္ခိုးေတာ္ကား အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးသည္ကို၄င္း၊ သင္တို႔သည္ သိေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔၏ဥာဏ္ မ်က္စိကို လင္းေစပါမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။   နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ ၿပီးေလ့လာၾကည့္ရင္ ဘာေတြကြာတယ္ဆိုတာ သိရပါလိမ့္မယ္။ ပဋိညာဥ္တရားသစ္ရဲ႕ေကာင္းႀကီး မဂၤလာလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္၊ ဘုန္းစည္းစိမ္ကိုဖြင့္တဲ့ေသာ့က သခင္ေယ႐ႈျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယ႐ႈဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီးခဲ့ၿပီလဲဆိုတာကို နားလည္ထားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေကာင္းကင္ဘ႑ာတိုက္ကို ခင္ဗ်ားအခ်ိန္မေ႐ြးဖြင့္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။


၅။ သူတပါးသည္ အကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ျပစ္မွားေသာအျပစ္မ်ားကို အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လႊတ္သကဲ့သို႔ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မူပါ။
ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းစံႏႈန္းေတြကို တဆက္တည္းေလ့လာၾကည့္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သခင္ေယ႐ႈဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ပညတ္တရားအလံုးစံုကို လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္တယ္လို႔ ေသြးနားထင္ေရာက္ေနတဲ့ ဖာရိ႐ွဲေတြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကို ပညတ္တရားရဲ႕စံႏႈန္းဟာ သူတို႔ထင္ထားသေလာက္ မလြယ္ကူလွတာကို လူသိထင္ရွားေထာက္ျပခဲ့တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။                             ပညတ္တရားက လူ႔အသတ္ကိုမသတ္ရလို႔ သြန္သင္ထားေပမယ့္ သခင္ေယ႐ႈကေတာ့ ေဒါသအမ်က္ ထြက္တယ္၊ ကဲ့ရဲ႕တယ္၊ က်ိန္ဆဲတယ္ဆိုရင္ကို လူ႔အသက္ကိုသတ္တာထက္ပိုၿပီး အျပစ္ခံရမယ္လို႔ မႆဲ ၅း ၂၁- ၂၂မွာေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။                                                           ပညတ္တရားက သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားရလို႔ သြန္သင္ထားေပမယ့္ သခင္ေယ႐ႈကေတာ့ ကိေလသာစိတ္နဲ႔ ၾကည့္မိရင္ကို ျပစ္မွားရာေရာက္တယ္၊ လူတစ္ကိုယ္လံုးငရဲက်ခံရတာထက္ မွားယြင္းေစတဲ့မ်က္စိကို ေဖာက္ထုတ္ပစ္ရမယ္လို႔ မႆဲ ၅း ၂၇- ၃၀မွာဆိုခဲ့ပါတယ္။      တကယ္ေတာ့ သခင္ေယ႐ႈက အဲဒီလိုေျပာဆိုေနျခင္းဟာ ပညတ္တရားကို လူ႔အေနနဲ႔လိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္တာကို အျမင္မွန္ရေစခ်င္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပညတ္တရားရဲ႕သေဘာကေတာ့ လူ႔ဘက္က ေကာင္းရင္ ဘုရားဘက္ကေကာင္းမယ္၊ လူ႔ဘက္က မေကာင္းရင္ ပညတ္တရားကမေကာင္းဘူး။ လုပ္ႏိုင္ရင္ ရမယ္၊ မလုပ္ႏိုင္ရင္ မရဘူးဆိုတဲ့နည္းပါပဲ။                          ဘုရားသခင္ရဲ႕ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ပညတ္တရားက အဲဒီလိုပဲဆိုတာကို              မႆဲ ၅း ၁၄- ၁၅မွာ ပိုၿပီးထင္ထင္ရွားရွားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဧဖက္ ၂း ၁၅မွာဆိုရင္လည္း ပညတ္တရားဟာ ရန္ႁငၽိဳးဖြဲ႔ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပညတ္တရားရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈက ဘယ္ေလာက္အထိေတာင္ႀကီးမားတယ္ဆိုတာကို သခင္ေယ႐ႈက မႆဲ ၁၈- ၂၁- ၂၂မွာ ေပတ႐ုကိုေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေပတ႐ုက (၇)ႀကိမ္တိတိ ခြင့္လႊတ္ရမွာလားလို႔ေမးတာကို သခင္ေယ႐ႈက အႀကိမ္(၇၀)၊ (၇)လီ စုစုေပါင္း (၄၉၀)တိုင္ေအာင္ ခြင့္လႊတ္ရမယ္လို႔ အေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မႆဲ ၁၈း ၃၅မွာလည္း စိတ္ႏွလံုးပါလ်က္အျပစ္ မလႊတ္ရင္ ဘုရားသခင္ကလည္း မလႊတ္ဘူးလို႔ဆိုထားပါေသးတယ္။ ကဲ ..... ဘယ္လိုလဲ?             မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ေရာ အဲဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ လက္၀ါးကားတိုင္မွာ အေသခံၿပီးတဲ့ေနာက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုကြာျခားသြားတယ္ဆိုတာကို နားလည္ဖို႔ အတြက္ ဧဖက္ ၄း ၃၂ ကိုေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။                                                          အခ်င္းခ်င္းေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သနားစံုမက္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ သင္တုိ႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္းအျပစ္လႊတ္ျခင္း ရွိၾကေလာ့။ ဒီအခ်က္ကိုေသခ်ာစိတ္ျဖာၾကည့္ရင္ (၁) ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကအျပစ္လႊတ္တာကို က်ေနာ္တို႔ေတြ ဦးစြာခံစားရတာေၾကာင့္     (၂) က်ေနာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း အျပစ္လႊတ္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပဋိညာဥ္တရားအေဟာင္းရဲ႕ေအာက္မွာ သြန္သင္ခဲ့တာနဲ႔ လံုး၀ကိုကြဲျပားသြားပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕အေသခံျခင္းက ဘုရားသခင္ရဲ႕ပညတ္ တရားနဲ႔ လူရဲ႕ၾကားမွာရွိေနတဲ့ ရန္ေၾကြးမွန္သမွ်ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ေစလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။     
အထက္က ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာရွင္း၍၊ ဆိုးညစ္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္သျဖင့္ စိတ္ႏွလံုး၌ ရန္သူျဖစ္ေသာ သင္တို႔ကို၊ ကိုယ္ခႏၡာေတာ္  အေသခံေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ယခုမိႆဟာယ ဖြဲ႔ေစေတာ္မူ၏။  ေကာေလာသဲ ၁း ၂၁
တေယာက္၌တေယာက္အျပစ္တင္စရာအခြင့္ရွိလွ်င္၊ အခ်င္းခ်င္းသည္းခံ၍ အျပစ္ကိုလႊတ္ၾကေလာ့။ ခရစ္ေတာ္သည္သင္တို႔၏ အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ထုိနည္းတူ ျပဳၾကေလာ့။ စံုလင္ျခင္းအဖဲြ႔အစည္းတည္းဟူေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုထပ္၍ ယူတင္ဝတ္ေဆာင္ၾကေလာ့။ ေကာေလာသဲ ၃း ၁၃- ၁၄                                                                                        ပဋိညာဥ္တရားသစ္ရဲ႕အျပစ္ေျဖလႊတ္မႈရဲ႕အဓိကသူက တရားေဟာင္းတုန္းကလို ခင္ဗ်ားတို႔၊ က်ေနာ္တို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားက တပါးသူကိုခြင့္လႊတ္လို႔ ဘုရားသခင္က ခင္ဗ်ားကိုခြင့္လႊတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ပညတ္တရားရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈအတိုင္း စံမီေအာင္ ခြင့္မလြတ္ႏိုင္လုိ႔ သခင္ေယ႐ႈက ပညတ္တရားရဲ႕အဖိုးအခကို က်ေနာ္တို႔ကိုယ္စားလက္၀ါးကားတိုင္မွာ ေပးေခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites