လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ေသာ ... ေသာ့ခ်က္အေျချပဳက်မ္း
ရွင္မႆဲ ၆း၉-၁၄၊ ရွင္လုကာ ၁၁း၁-၄၊ ေရာမ ၈း၂၆၊ ၁တိ ၂း၄၊ ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၇၊ ဂလာတိ ၅း၁၉-၂၁၊ ရွင္မာကု ၁၁း၂၂-၂၆။
                 ''ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔ဆုေတာင္းရမည္မွာ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အား ရိုေသေလးျမတ္ျခင္းရွိပါေစေသာ။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ပါေစေသာ။ အလိုေတာ္သည္ေကာင္းကင္ဘံု၌ျပည့္စံုသကဲ့သို႔ ေျမႀကီးေပၚမွာ ျပည့္စံုပါေစေသာ။ အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔အားယေန႔ေပးသနားေတာ္မူပါ။ သူတပါးသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ျပစ္မွားေသာအျပစ္မ်ားကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လႊတ္သကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔ မလိုက္မပါေစဘဲ၊ မေကာင္းေသာ အမႈအရာမွလည္းကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ။ အစိုးပိုင္ေသာအခြင့္ႏွင့္ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ကိုယ္ေတာ္၌ရွိပါ၏။ အာမင္ ဟု ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ သင္တို႔ သည္ သူတပါးတို႔၏ အျပစ္ကိုလႊတ္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာသင္တို႔အဘသည္ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူမည္။ သင္တို႔သည္ သူတပါးတုိ႔၏အျပစ္ကိုမလႊတ္လွ်င္၊ သင္တို႔အဘသည္ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မမူ။''
                      ယေန႔ယံုၾကည္သူမ်ားအသက္တာ၌ ပဌနာေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကြဲျပားစြာခံယူၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ပဌနာေတာ္သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သြန္သင္ခဲ့ေသာအရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔အထိအက်ံဳးဝင္အေရးပါရံုမွ်မက ဆုေတာင္းျခင္းအဆံုး၌ ပဌနာေတာ္ျဖင့္အဆံုးမသတ္ပါက ဆုေတာင္းခ်က္ကို ဘုရားသခင္က နားမေညာင္းဟုပင္ ယံုၾကည္ေသာသူ အခ်ဳိ႕ရွိၾကသည္။ က်မ္းစာကို ဖတ္ရႈဆင္ျခင္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဖတ္ေနေသာအေၾကာင္းအရာသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူတို႔ကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရးသားထားသည္ကို ပိုင္းျခား၍ သိရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္က တပည့္ေတာ္မ်ားကို သြန္သင္ခဲ့ေသာပဌနာေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမဦးစြာ ထိုအခ်ိန္ကာလကို ပိုင္းျခားသိရန္လိုပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ အေသမခံေသးေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုကာလသည္ ပဋိညာဥ္တရားေဟာင္းကာလျဖစ္သည္။ ပဌနာေတာ္ကို သြန္သင္ျခင္းခံရသူမ်ားမွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ တပည့္ေတာ္မ်ားက ဆုေတာင္းရန္နည္းလမ္းမသိေသာေၾကာင့္ ေယာဟန္၏တပည့္မ်ားနည္းတူ ဆုေတာင္းျခင္းနည္းဗ်ဴဟာကို ေယရႈခရစ္ေတာ္ထံတြင္ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ (ရွင္လုကာ ၁၁း၁-၄)
(၁) အကၽြႏ္ုပ္တို႔အဘ
                         ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အဘဟု ဆုေတာင္းေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ုဘုရားသခင္သည္ အလြန္ေဝးကြာေသာ ေကာင္းကင္ဘံု၍ရွိေသာေၾကာင့္ ဆုေတာင္းေသာအခါ ဘုရားသခင္မၾကားမည္ကို မခ်င့္မရဲျဖစ္ရသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ လူတိုင္းအေပၚသို႔မသြန္းေလာင္းေသးဘဲ ေယရႈခရစ္ေတာ္ေပၚ၌သာရွိေသာေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေသာအခါ ေကာင္းကင္ဘံုကိုသာ လိပ္မူ၍ဆုေတာင္းေစျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုမိမိအသက္သခင္ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္ေသာသူတိုင္းအထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ တကူးတကလိပ္မူရန္မလိုေတာ့ေပ။ ယခုကာလသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အုပ္စိုးေသာ ပဋိညာဥ္သစ္ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆုေတာင္းေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ လြယ္ကူစြာေတာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ (ေရာမ ၈း၂၆)
(၂) ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း
                         ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ဖို႔ ဆုေတာင္းရန္လိုေၾကာင္းခရစ္ေတာ္ သြန္သင္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တည္ေထာင္ျခင္းရွိၿပီေလာ။ မတည္ေထာင္ေသးသေလာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ရန္ အေျခခံအားျဖင့္ (က) ဘုရင္-အုပ္စိုးသူ (ခ) နယ္ေျမ (ဂ) ေနာက္လိုက္-တိုင္းသူျပည္သား ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအေျခအရာ ၃ မ်ဳိးမရွိပါက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေပ။ အခ်ိဳ႕က ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤအခ်က္ကိုေတာင္းရန္မလိုဟု ခံယူၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌တည္ေထာင္ျခင္းရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေလာကတြင္ အာဒံျပစ္မွားေသာအျပစ္ေၾကာင့္ စာတန္လက္သို႔က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္နယ္နမိတ္ကို တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္သိမ္းပိုက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္လက္၍တည္ေထာင္ေနဆဲလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအခ်က္မွာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ လုပ္ေဆာင္ဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔ယံုၾကည္သူမ်ားဆက္လက္ဆုေတာင္းရန္ျဖစ္သည္။
(၃) အလိုေတာ္ျပည့္စံုျခင္း
                          အလိုေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ျပည့္စံုသကဲ့သို႔ ေျမႀကီးေပၚမွာျပည့္စံုပါေစေသာ။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ ျပည့္စံုပါၿပီေလာ။ ဘုရားသခင္ရဲ့အလိုေတာ္က ဘာမ်ားလဲ။''လူအေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိ၏။ (၁တိ ၂း၄)'' ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္သည္ မျပည့္စံုေသးပါ။ လူအခ်ဳိ႕မဟုတ္ဘဲ လူအေပါင္းဟုဆိုထားေသာေၾကာင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာသူမ်ားပါဝင္ေနေသးသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရန္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံယံုၾကည္ၾကေသာ္လည္း သမၼာတရားကို စစ္မွန္စြာမသိၾကဘဲရွိေနေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ျပည့္စံုျခင္းရွိရန္အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ရံုမွ်မက ဆက္လက္ဆုေတာင္းရန္လိုအပ္သည္။
(၄) အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာ
                         ယေန႔ယံုၾကည္သူအမ်ားစုအသက္တာ၌ ေကာင္းစားၾကြယ္ဝျခင္းမရွိရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္မွာ ဤအခ်က္္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာဟု ေယရႈခရစ္ေတာ္က သြန္သင္ထားရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စဥ္းစားဥာဏ္က နံနက္တစ္ႀကိမ္၊ ညတစ္ႀကိမ္ပံုမွန္စားေနေသာ ထမင္းေၾကာ္၊ ၾကက္ဥေၾကာ္ဟင္းေလာက္ကိုသာ ေျပးျမင္ၾကသည္။ ဤမွ်ေလာက္သာ ေတာင္းခြင့္ရၾကမည္ဆိုပါက အေတာ္ပင္ကပ္ေစးနဲေသာဘုရားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုးကြယ္ေနျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္၏တတ္စြမ္းႏိုင္ျခင္းကို ပံုေဖာ္ရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ပင္ မမီႏိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ကတတ္စြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ဦးစြာသိထားရန္လိုသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ထမင္းၾကမ္းႏွင့္စားရေသာတစ္ရက္သည္ ေငြသိန္းသန္းႏွင့္စားရေသာေန႔ရက္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌အတူတူျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယေန႔အတြက္အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာမွာ မေသရံုတမင္စားရေသာေန႔ကိုျပန္ျမင္ေယာင္ရန္မဟုတ္ဘဲ.. အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ ကုန္လြန္ေစခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ခံစားေသာေန႔ရက္ကို ျမင္ေယာင္ၿပီး ဘုရားသခင္၏တတ္စြမ္းႏိုင္ျခင္းကို ေန႔စဥ္ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ေတာင္းေလွ်ာက္ရန္ျဖစ္သည္။ 
                       ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္ထဲ၌ ေငြ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကိုင္ခဲ့ဖူးေသာေန႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္အမွတ္တရေန႔ျဖစ္သကဲ့သို႔ပင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ၾကြယ္ဝျခင္းကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်သံုးစြဲေနရန္ အလိုရွိေသာဘုရားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က မေလာက္မငွဘဝမ်ားထဲမွ ဘုရားသခင္၏ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚျပဳမည့္ေကာင္းခ်ီးမ်ားကို စိတ္ကူးႏွင့္ပင္ ရဲဝ့ံစြာပံုမေဖာ္ရဲၾကေပ။ သခင္ေယရႈက ခရစ္ဝင္က်မ္းမ်ားထဲတြင္ ''သင္ယံုၾကည္သည့္အတိုင္း သင္၌ျဖစ္ေစ'' ဟုမိန္႔ဆိုထားသည့္အတိုင္း ဘုရားသခင္၏တတ္စြမ္းႏိုင္ျခင္းကို မယံုၾကည္ႏိုင္ေသးသေရြ႕လက္ေတြ႕ခံစားရန္ လြန္စြာေဝးေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏တတ္စြမ္းႏိုင္ျခင္းကို ယံုၾကည္သည့္အတိုင္း ေန႔ရက္စဥ္တိုင္းအတြက္ ဘုရားသခင္၏ၾကြယ္ဝျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သံုးစြဲေနရန္သာျဖစ္သည္။
(၅) သူတစ္ပါး၏အျပစ္ကိုလႊတ္ျခင္း
                           အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟု ဆိုရာ၌ ေတးမွတ္ထားျခင္း၊ သည္းခံထားျခင္းကို ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္လိုပါသည္။ တစ္ခါတရံ သူတစ္ပါး၏အျပစ္ကိုလႊတ္လိုက္ၿပီဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ထင္မွတ္ေသာ္လည္း စိတ္ထဲတြင္ေတးမွတ္ထားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေနတတ္သည္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ လံုးဝေမ့ပစ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိအေပၚျပဳခဲ့ေသာမေကာင္းမႈအားလံုးအတြက္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ျပန္တံု႔မျပန္ရန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း (Ignore) ျဖင့္အစားထိုးၾကသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ပါက ထိုသူကို လံုးဝမ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းလည္း မဟုတ္ေပ။
                       ပဋိညာဥ္တရားသစ္၌ ခရစ္ေတာ္လက္ဝါးကပ္တိုင္တြင္ အေသခံခဲ့ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ျဖစ္သည္ ဟု ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေသျပစ္မရွိေတာ့ေပ။  ''တဖန္တံု၊ သူတို႔ျပစ္မွားျခင္း၊ လြန္က်ဴးျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ငါမေအာက္ေမ့ဘဲ ေနမည္ဟု လာသတည္း။ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၇)'' ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို သူ႔စာရင္းထဲ၌ မမွတ္သားေတာ့ဟု က်မ္းစာက ဆိုထားသည္။ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မရွိေတာ့ေသာ္လည္း လူလူအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၾသတပၸစိတ္ မၾကည္လင္လွ်င္ (ဝါ) သူတစ္ပါးကို စိတ္ထဲတြင္ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ဘဲ ခ်ည္ေႏွာင္ထားမိလွ်င္ ဘုရားသခင္ကအျပစ္လႊတ္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္ေသာဆုေတာင္းသံမ်ား အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ေပ်ာက္လႊင့္သြားလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအေပၚမွားယြင္းခဲ့ေသာအျခားသူမ်ား၏ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ရန္လိုအပ္သည္။
(၆) အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာ
                     အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာ ဟုဆိုလိုက္လွ်င္ မူးယစ္အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ မတရားေသာေမထုန္မွီဝဲျခင္း စေသာအရာမ်ားေလာက္ကိုသာ မ်က္စိထဲေျပးျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာဆိုသည္မွာ ေန႔ရက္စဥ္တိုင္းအသက္ရွင္မႈတြင္ - ''ဇာတိပကတိအက်င့္တို႔သည္ ထင္ရွားၾက၏။ ထုိအက်င့္တို႔မူကား၊ သူ႔မယားကို ျပစ္မွားျခင္း၊ မတရားေသာ ေမထုန္၌မွီဝဲျခင္း၊ ညစ္ၫဴးစြာက်င့္ျခင္း၊ ကိေလသာလြန္က်ဴးျခင္း၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကိုျပဳစားျခင္း၊ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႔ျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ျငင္းခံုျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းကဲြျပားျခင္း၊ သင္းခဲြျခင္း၊ သူ႔အက်ဳိးကိုျငဴစူျခင္း၊ လူအသက္ကုိသတ္ျခင္း၊၊ ယစ္မ်ဳိးကိုေသာက္ၾကဴးျခင္း၊ ပဲြလုပ္ျခင္းမွစ၍ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ေပတည္း။ ထိုသို႔ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အေမြမခံရၾကဟု အထက္က ငါေျပာႏွင့္ခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း ယခုပင္လည္း ငါေျပာႏွင့္၏။ (ဂလာတိ ၅း၁၉-၂၁)'' 
                     အထက္ပါအေၾကာင္းအရာအားလံုးတို႔သည္ ဇာတိပကတိအက်င့္တည္းဟူေသာ အျပစ္တရားမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအရာတို႔သည္ ေသျပစ္တည္းဟူေသာ ထာဝရအသက္ဆံုးရႈံးေစႏိုင္ေသာအရာ မ်ားမဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုအရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုခုကိုျပဳမိပါက မိမိ၏ၾသတပၸစိတ္(ကိုယ့္ကိုကိုယ္သိေသာစိတ္) က မိမိကို အျပစ္တင္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာ၊ မေကာင္းေသာအမႈအရာ တည္းဟူေသာ ဤအရာမ်ားကိုေရွာင္ရန္အတြက္ မိမိအသက္တာကို ေန႔စဥ္ဘုရားသခင္ထံဆက္ကပ္အပ္ႏွံရန္လိုသည္။ မိမိဆက္ကပ္ထားသည့္အတိုင္းလည္း အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္ထံ ခြန္အားေတာင္းခံရန္လိုသည္။ သို႔မွသာ ေန႔စဥ္အသက္တာ၌ မေကာင္းေသာအမႈအရာမ်ားႏွင့္ကင္းေဝးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
(၇) အစိုးပိုင္ေသာအခြင့္
                      အစိုးပိုင္ေသာအခြင့္တည္းဟူေသာ အုပ္စိုးျခင္း၊ လႊမ္းမိုးျခင္းအားလံုးကို အစဥ္အၿမဲ ဘုရားသခင္ကို ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ. ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၏ အခန္းက႑တိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္၏အုပ္စိုးျခင္းရွိရန္လိုသည္။ ဘုရားသခင္အုပ္စိုးေသာအသက္တာသည္ မိမိအလိုရွိသည့္အတိုင္း အသက္ရွင္ျခင္းမဟုတ္ေတာ့ေပ။ ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ညႊန္ျပသည့္အတိုင္း အသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈအခန္းက႑တိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ကို ဘုရင္အျဖစ္အုပ္စိုးေစႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိ၏ဇာတိပကတိအက်င့္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ဘုရားသခင္အုပ္စိုးျခင္းေအာက္၌ ေကာင္းမြန္စြာအသက္ရွင္ရန္ျဖစ္သည္။
                     ''ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔သည္ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္း ရွိၾကေလာ့။ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ အၾကင္သူသည္ ယံုမွားေသာစိတ္ႏွင့္ ကင္း၍ မိမိဆိုသည္အတိုင္း ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္၊ ထိုေတာင္ကိုေနရာမွေရြ႔ေလာ့၊ ပင္လယ္၌က်ေလာ့ဟုဆိုလွ်င္၊ ထိုသူဆိုသည္အတိုင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ ငါဆိုသည္ကားသင္တို႔သည္ ဆုေက်းဇူးကိုရမည္ဟု ယံုၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ ဆုေတာင္သမွ် တို႔ကိုရၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ သူတပါး၌အျပစ္တင္ခြင့္ရွိလွ်င္၊ သူ႔အျပစ္ကိုလႊတ္ ၾကေလာ့။ လႊတ္လွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘသည္ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ မည္။ သင္တို႔သည္ သူ႔အျပစ္ကိုမလႊတ္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘသည္သင္တို႔၏ အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မမူ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (မာကု ၁၁း၂၂-၂၆)''
                     နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္.. ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာဟာ သူတစ္ပါးအျပစ္ကို မလႊတ္ဘူးဆိုရင္ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ဘယ္ေလာက္ဘဲ ဆုေတာင္းေတာင္း အဲဒီဆုကျပည့္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဆီမွာ ဆုေတာင္းထားတာၾကာေနၿပီ၊ ဘာျဖစ္လို႔ခုထိမရတာလဲ..။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမွာက ကိုယ့္အေနနဲ႔ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္တဲ့ မိဘ၊ ေဆြမ်ဳိး၊ သူငယ္ခ်င္း၊ အေပါင္းအသင္း၊ သားသမီး တစ္ေယာက္ေယာက္မ်ား ရွိေနသလားဆိုတာ အရင္ဆန္းစစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမွရိွရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘုရားဝတ္၌ေမြ႕ေလွ်ာ္ျခင္း စတဲ့အရာအားလံုးဟာ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ အရာမေရာက္ေသာအရာမ်ားသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္.. စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္စြာနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ့တတ္စြမ္းႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ၾကြယ္ဝျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ထုတ္ယူသံုးစြဲၿပီး ေန႔စဥ္အသက္တာအတြက္ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါစို႔...။

ဆရာေအာင္မင္းထြန္း (ပြီးပြီး)
ဖူးခက္
                

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites