မိခင္မ်ားေန႔


နာခံေသာမုဆိုးမ
၄ရာ၊ ၄း၁-၇။


မိခင္မ်ားေန႔တြင္ ဘုရားသခင္ကို စကားကို နာခံေသာ မုဆိုးမ မိခင္ၾကီးတစ္ဦး အေၾကာင္းေ၀ငွလိုက္ပါတယ္။
ယံုၾကည္ျခင္းအားၾကီးေသာ မိခင္မ်ား၏ ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ခံစားၾကရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မိခင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို အမွီလိုက္ႏိုင္ေသာ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။
ယံုၾကည္ျခင္းအားၾကီးေသာ မိခင္မ်ားအားလံုးအေပၚ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။
ယံုၾကည္ျခင္းအားၾကီးေသာ မိခင္ကိုေပးထားေသာ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Happy Mother's Day

နာခံေသာမုဆိုးမသည္ ပေရာဖက္ဧလိရွဲ၏ တပည့္တစ္ေယာက္၏ဇနီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ခင္ပြန္းကြယ္လြန္ ခ်ိန္၌ သားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္က်န္ခဲ့သည္။ ေၾကြးတင္ေနသည့္ အတြက္၊ ေၾကြးရွင္ကသားႏွစ္ေယာက္ကုိ ကြၽန္အျဖစ္ သိမ္း ယူေခၚေဆာင္သြားရန္ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ သူမသည္ မခ်ိတင္ကဲ ေ၀ဒနာခံစားေနရသည္။ သူမ၏ခင္ပြန္းသည္ အသက္ရွင္စဥ္က ထာ၀ရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕႐ိုေသသူ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟုသာ ပေရာဖက္ဧလိရွဲအား ေျပာျပသည္။ သို႔ ေသာ္ ခင္ပြန္းက မိသားစုအတြက္ လံုေလာက္စြာ မျဖည့္ ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါ။ ခင္ပြန္း၏အလုပ္သည္လည္း အမႈ ေတာ္ေဆာင္ျခင္းအလုပ္သာျဖစ္သည့္အတြက္ စီးပြားေရး အလုပ္မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ဤမုဆိုးမသည္ ဘုရားရွင္ကသာ အရာအားလံုးတတ္ႏုိင္သည္ကုိ ယံုၾကည္သျဖင့္ ဘုရား သခင္၏လူျဖစ္ေသာ ဧလိရွဲထံ အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။ သူမသည္ အေၾကြးမ်ားကုိ ဆပ္ႏုိင္မွသာ သူမႏွင့္သားမ်ား အတူေနခြင့္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သားမ်ားႏွင့္ကြဲကြာ ၿပီး၊ မည္မွ်ၾကာမည္မသိေသာ အေျခအေနသို႔ ဆုိက္သြား ႏုိင္ပါသည္။
သူမသည္ လံုး၀ေၾကာက္လန္႔ျခင္းမရွိဘဲ ဧလိရွဲ အား ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။ ဧလိရွဲသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ လူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သူ၏တပည့္မ်ားအားလံုးအတြက္ စိတ္၀င္စားမႈ၊ ဂ႐ုျပဳမႈရွိခဲ့သည္ကုိ ေထာက္ၿပီး ဤမုဆိုးမ သည္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ အက်ပ္အတည္း ျပႆနာမ်ားအတြက္ အႀကံဥာဏ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အကူအညီေသာ္လည္းေကာင္း ရရွိရန္လာခဲ့သည္။ ဧလိရွဲ ၏တပည့္မ်ားသည္လည္း အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ား၊ လူလြတ္ မ်ား၊ ပေရာဖက္ေက်ာင္းတြင္ စာအံၿပီး စုေပါင္းေနထုိင္သူ မ်ား၊ ဆရာႀကီးျဖစ္သူဧလိရဲွ၏ အစီအမံျဖင့္ စားေသာက္ ေနထုိင္သူမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ သူတုိ႔သည္ အိမ္ေထာင္ရွိ သူမ်ား၊ မိသားစုကုိ ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဧလိရွဲ သည္ ထုိတပည့္မ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးကုိ အထူးစိတ္၀င္ စားသည္။ ဤသည္မွာ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ေသာ ပေရာ ဖက္ ဧလိရွဲ၏စိတ္ထားကုိျပပါသည္။
ဧလိရဲွက သူမအား ကူညီလုိေသာစိတ္ျဖင့္ေမးပါ သည္။ ဓသင့္အတြက္ ငါအဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္း။ သင့္အိမ္တြင္ အဘယ္ပစၥည္းဥစၥာရွိပါသနည္းဓဟု ေမးပါ သည္။ သူမကလည္း ဓသံလြင္ဆီအုိးကေလးတစ္လံုးမွ တစ္ပါး အျခားဘယ္အရာမွ်မရွိပါဓဟုျပန္ေျဖပါသည္။ ထုိ အခါ ဧလိရွဲက သူမအား တမူထူးျခားေသာၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကုိ ေပးလုိက္သည္။ ...ဓအိမ္နီးခ်င္းအားလံုးထံသြား၊ အိုးလြတ္ရွိသမွ်ငွားလာခဲ့။ အိမ္ကုိ ထုိအုိးမ်ားယူလာၿပီး တံခါးကုိပိတ္။ ၿပီးလွ်င္ သင္၌႐ွိေသာဆီျဖင့္ ငွားလာေသာ အိုးမ်ားကုိ ျဖည့္ဓဟု မိန္႔မွာသည္။ ထုိအတုိင္း သူမႏွင့္ သားမ်ားျပဳလုပ္ရာ ဆီမ်ားစြာရၿပီး ငွားထားေသာ အိုးအား လံုးအျပည့္အလွ်ံရသည္။
ဧလိရဲွၫႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းလုပ္ရန္၊ သူမ၌ ဓကေလးသူငယ္၏ယံုၾကည္ျခင္းဓကဲ့သုိ႔ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းရွိရန္လုိသည္။ ဤနိမိတ္လကၡဏာတြင္ မုဆိုးမ၏ ယံု ၾကည္ျခင္းႏွင့္ နာခံလုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းပူးတြဲေနသည္ကုိ သတိျပဳမိေစသည္။ သူမ၏အခက္အခဲမ်ားမွ ဧလိရွဲသည္ ေျဖရွင္းေပးမည္ကုိ တထစ္ခ်ယံုၾကည္ၿပီး အိမ္နီခ်င္းတုိ႔ထံ မွ အိုးလြတ္မ်ားကုိ ရႏုိင္သမွ်ငွားရမ္းယူခဲ့သည္။ ဧလိရွဲ ေျပာသည့္အတုိင္း တိတိက်က်လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
အကယ္၍သာ သူမက ေစာဒကတက္ၿပီး၊ မယံု မၾကည္စိတ္ျဖင့္ .... ဓအိုး... က်မအထင္ေတာ့ ဒါဟာ လံုး၀မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဘယ့္ႏွယ္ေတာ္။ အေၾကြးဆပ္ဘုိ႕လုိ ေနပါတယ္ဆုိမွ သူမ်ားေတြရဲ႕အိုးလြတ္ကုိ ငွားရဦးမယ္။ တကယ္အေၾကြးဆပ္ႏုိင္ဘုိ႔ဆုိရင္... အိုးလြတ္မ်ားအစား၊ ဆီအျပည့္ရွိတဲ့အိုးေတြကုိ အိမ္နီးခ်င္းေတြက ေပးၾကတယ္ ဆုိရင္ေတာင္ ဟုတ္တုတ္တုတ္ဓဟုေျပာႏုိင္ပါသည္။ သူမ သည္ ေနာက္ထပ္စဥ္းစားႏုိင္ေသးသည္က... ဓအိမ္ျပန္ ၿပီး ဒီကိစၥအားလံုး တံခါးပိတ္ၿပီးမွ လုပ္ရမယ္ဆုိတာလဲ အဓိပၸာယ္မရွိဘူး။ ဘုရားသခင္က နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္ေစ ခ်င္ရင္လဲ... လူအမ်ားေရွ႕ျမင္ပါေစေပါ့ဓဟူ၍လည္းျဖစ္ သည္။
သုိ႔ေသာ္ ထုိသို႔မဟုတ္ပါ။ သူမသည္ ဧလိရွဲ၏ စကားကုိ ယံုၾကည္နာခံခဲ့သည္။ တကယ္ပင္ နာခံခဲ့ပါ သည္။ အေသးစိတ္မွအစ မခ်န္မလွပ္ဘဲ နာခံခဲ့ပါသည္။
တံခါးကုိပိတ္ၿပီးေနာက္ သူမသည္ သူမ၌ ႐ွိသည္ ဆီအိုးမွ ဆီကုိ အိုးလြတ္မ်ားထဲသုိ႔ စတင္ေလာင္း ထည့္သည္။ ထုိအခါ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းစြာ ဆီ သည္ ဆက္လက္မ်ားလာသည္။ တစ္အုိးျဖင့္ တစ္အိုးသို႔ အိုးေပါင္းမ်ားစြာထဲသို႔ ဆီမ်ားျဖည့္ေနခဲ့သည္။
ငွားယူထားေသာအိုးမ်ားျပည့္ကုန္ေသာအခါ၊ သူမက ဓအိုးလြတ္ရွိေသးသလားဓဟုေမးရာ၊ သားက ဓမက်န္ေတာ့ပါဓဟု ေျဖလုိက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ဆီထြက္ ရပ္ေလသည္။ ကုိယ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ေပးအရာမ်ားကုိ အလဟသမျဖစ္ေစပါ။
နိမိတ္လကၡဏာ၏ အဆံုးသတ္ကေလးသည္ လည္း ျမင္ေယာင္ေစပါသည္။ ဆီမ်ားစြာရ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ ၀မ္းေျမာက္ေနေသာမုဆိုးမသည္ ဧလိရွဲထံ တဖန္သြားၿပီး သတင္းပုိ႔သည္။ ဧလိရွဲက ထုိဆီမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ၿပီး ေၾကြး ဆပ္ရန္ႏွင့္ က်န္ေငြျဖင့္ သူမႏွင့္သားမ်ား ဆက္လက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳရန္ မွာၾကားသည္။ သူမ၏ အေၾကြးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြပမာဏထက္ မ်ားေသာ ေငြမ်ားကုိ ရလုိက္ၿပီး ေၾကြးကိစၥမပူပင္ရဘဲ မိသားစုေပ်ာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္လံုလံုေလာက္ေလာက္ေနထုိင္ႏုိင္ေလၿပီ။
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းႏုိင္၊ စဥ္းစားႏုိင္သည္ထက္ ဘုရားရွင္မစႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ေပးကမ္းျခင္းသည္ ရက္ေရာလွပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ေစတနာေမတၱာသည္ မည္သည့္အခါမွ် ႏွေျမာတြန္႔တုိျခင္းမရွိပါ။ သူမအတြက္ အေျခခုိင္ေသာသက္သာမႈရရွိသည့္အျပင္၊ သားမ်ားႏွင့္ အတူေနထုိင္ရေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကုိ ရရွိခဲ့သည္။
ရွင္မႆဲခရစ္၀င္က်မ္းတြင္ မည္သုိ႔စားရ၊ မည္သုိ႔ေနရ၊ မည္သုိ႔၀တ္ရမည္စသည္တုိ႔ကုိ စိုးရိမ္ျခင္း မ်ားႏွင့္ကင္းရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (မႆဲ၊ ၆း၃၁-၃၄) ဓဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အလုိေတာ္ကုိ ပထမဦးစြာ ရွာၾကေလာ့ဓဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကအျမင္ႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ အဓိပၸာယ္မဲ့ျဖစ္ေနမည္။ ဘုရားရွင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ထံမွ မည္သည့္အရာကုိ လုိခ်င္ပါသနည္း။ ရာႏႈန္းျပည့္နာခံ ျခင္းကုိ လုိခ်င္ပါသည္။ အျခားသူမ်ား ဘယ္လုိထင္လိမ့္ မည္နည္းဟု စိုးရိမ္ျခင္းထက္ ကုိယ္ေတာ္ကေနာက္ေတာ္ သို႔လုိက္ေစလုိသည္။ ေလာကအျမင္ျဖင့္မည္သို႔ျမင္ရသည္ ျဖစ္ေစ အထက္ပါမုဆိုးမကဲ့သို႔ ကုိယ္ေတာ္၏မိန္႔မွာခ်က္ ကုိ တိတိက်က်နာခံေစလုိသည္။ ထုိမွသာ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာအျပည့္ရရွိခံစားရမည္။

ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။
ထန္ႏိုး
အိပ္မက္သစ္မီဒီယာ


--


--

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites